Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Bilgisayar Tezsiz Yüksek Lisans Programı; “bilgisayar yan dal gereklerini yerine getirmiş” Fen Fakültesi ya da Mühendislik Fakültesi mezunlarına açıktır.
 • Program tanımları

  Bilgisayar Tezli Yüksek Lisans Programı
  ; lisans derecesi “Bilgisayar Mühendisi” olan yazılım mühendislerine ve bilgisayar yan dal gereklerini yerine getirmiş elektrik - elektronik mühendislerine açıktır. Tezli program yedi ders, yüksek lisans tezi ve seminerden oluşur.
   
  Bilgisayar Tezsiz Yüksek Lisans Programı; “bilgisayar yan dal gereklerini yerine getirmiş” Fen Fakültesi ya da Mühendislik Fakültesi mezunlarına açıktır. “Bilgisayar yan dal” içinde, “Computer Organization” ve “Data Structures & Algorithms” dersleri dahil olan altı bilgisayar dersi bulunur. Bu program, üç adet Bilgisayar Mühendisliği lisans dersi (genellikle Operating Systems, Database Management Systems, Computer Networks) ve yedi adet Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans dersi ile dönem projesinden oluşur.
   
  Yüksek lisans programlarımız ders saatinde Türkçe verilmektedir. Ancak usta (master) düzeyi araştırma için iyi düzeyde İngilizce bilgisi gereklidir.

  DERS PROGRAMI

  Bilişim Matematiği
  İşletim Sistemlerinin Tasarımı
  Yazılım Sistemlerinin Geliştirilmesi
  Veritabanı Tasarım ve Geliştirilmesi
  Bilgisayar Ağları
  İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
  E-sistemlerin Tasarım ve Geliştirilmesi
  Elektronik İş / Elektronik Ticaret
  İleri İnternet Programlama
  Uygulamalı İstatistik
  Veri Depolama ve Madenciliği
  Bilişim Teknolojileri Proje Yönetimi
  Yapay Zeka
  Yapay Sinir Ağları
  Paralel ve Dağıtılmış Programlama
  Stokastik Modelleme
  Uzman Sistemler / Bilgi Tabanlı Sistemler
  Bilgisayar Grafiklerinin Kuram ve Uygulamaları
  Görüntü İşleme
  Bilgisayarla Görme
  Telsiz ve Gezgin Bilgisayar Ağları
  Gömülü Sistem Tasarımı
  Bilişim Sistemleri Güvenliği
  Yazılım Mühendisliği Yönetimi
  Yazılımda Kalite Denetimi ve Sınama
  Yazılım Mimarisi ve Bütünleştirme
  Derleyici Gerçekleştirimi
  Biyofizikte Sistem Teorisi
  Biçimsel Diller ve Sözdizim Çözümleme
  Doğal Dil İşleme
  Dönem Projesi
  Seminer
  Yüksek Lisans Tez Çalışması

  DERS İÇERİKLERİ

  FBM001 Bilişim Matematiği 
  Ayrık matematik ve mühendislik matematiğinin temel kavramları, Matematiksel dönüşümler, İleri sayısal yöntemler, Algoritmaların analizi, Boole cebri.
   
  FBM002 İşletim Sistemlerinin Tasarımı 
  İşletim sistemlerinde temel kavramlar, Süreçler, Bellek ve dosya yönetimi, Bilgisayar ağları ve dağıtılmış sistemler.
   
  FBM003 Yazılım Sistemlerinin Geliştirilmesi 
  Nesneye yönelik program tasarım ve geliştirme yöntemlerinin incelenmesi, Java ve C++ dilleri kullanılarak sistem geliştirilmesi.
   
  FBM004 Veritabanı Tasarım ve Geliştirilmesi 
  Veritabanı yönetim sistemlerinin tasarımı, İlişkisel veri modelleme, Erişim yöntemleri, Sorgulama, Raporlama, Koşut işlemler, Başarım denetimi ve ORACLE veritabanı yönetim sistemi ile uygulama.
   
  FBM005 Bilgisayar Ağları 
  Ethernet LAN, IP adreslemesi, Yönlendirme, IP parçalanması, ARP, ICMP, RIP, OSPF, Subnetler, BGP, IPVer6, UDP, TCP, TCP tıkanıklık kontrolü, FTP, Kodlama, Hata sezme, Internet güvenliği.
   
  FBM006 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 
  Etkileşimin yapısı, Tasarım ve Üretim süreçleri, Tasarımın kavramaya dayalı tabanı, Kullanıcıyı ve işi anlama, Etkileşimin yöntem ve teknikleri, Çevreyi anlama, Kullanılabilirliğin değerlendirilmesi, İnsan bilgisayar iletişimi ve kullanıcı arabirimi tasarımının genel noktaları, Etkileşimli yazılımdaki insan faktörü, Kullanıcı arabirimi geliştirme ortamları, Kullanıcı arabirimlerinin sosyal ve bireysel etkisi.
   
  FBM007 E-sistemlerin Tasarım ve Geliştirilmesi
  Sunucuların işlem yükü, Kullanıcı girişinin onaylanması, Web sayfalarına etkileşimli elemanların konulması, Web sayfalarının çoklu pencere ve çerçevelerle genişletilmesi, Kullanıcıdan hızlı geribesleme alabilmek için dinamik formların tasarımı.
   
  FBM008 Elektronik İş / Elektronik Ticaret
  Telekomünikasyon ağları ve Internet üzerinde gerçekleştirilen iş ve ticaret etkinliklerinin teknolojik yanları, Mal ve hizmetlerin elektronik ortamda siparişi ve ödenmesi için yapılmış sistemler, Elektronik iş etkinlikleri ile ilgili olan elektronik ticaret ve satış, elektronik ödemeler, ağ güvenliği ve diğer yasal konular.
   
  FBM009 İleri Internet Programlama 
  Bilgilerin veritabanları veya dosyalar gibi çeşitli kaynaklardan sunumu, Arama ve mesaj tahtaları gibi etkileşimli elemanlar yaratmak, Kullanıcıya e-posta yollama ya da satın alma gibi olanakların sunulması.
    
  FBM010 Uygulamalı İstatistik 
  Betimleyici istatiksel yöntemler (sayısal ve grafik), Veri analizi, Olasılık, Rastgele değişkenler, Normal dağılım, Örnekleme dağılımları, Güvenilir aralıklar ve hipotez testi, Bayes ve klasik istatiksel yöntemler, Lineer modeller, İstatiksel hesaplama, Kalite kontrolü.
   
  FBM011 Veri Depolama ve Madenciliği 
  Ham verinin hazırlanması, analizi ve yararlı bilgiye dönüştürülmesi, Çok boyutlu veritabanları, Kesin pazarlamada olay analizleri, Bilginin keşfi, Karar destek sistemleri, Karar ağaçları ve kural çıkarma, Kümeleme yöntemleri ve görüntüleme, Yapay sinir ağları, Uzman ve bulanık uzman sistemler, Veri modellemesini anlamayı sağlayan alıştırmalar, Değişkenler arası ilişki modellemesi.
   
  FBM012 Bilişim Teknolojileri Proje Yönetimi 
  Büyük bilişim sistemleri projeleri kuruluşlarda uygulandığında ortaya çıkabilecek değişikliklerin karmaşıklık analizi, Yeni projelere yer vermek için önerilmiş değişiklikleri etkileyen kuvvetlerin değerlendirilmesi ve bu kuvvetlerle başa çıkacak yeni stratejilerin uygulanması, En uygun proje yönetim araçlarının ve tekniklerinin, çeşitli organizasyon gruplarının farklı bilişim proje ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değerlendirilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi, Bilişim sistemleri projelerinin gereksinimlerinin incelenmesi, Bilişim sistemleri tabanlı projelerin risk/belirsizlik koşulları altında yönetimi, Raporlama yönetimi.
   
  FBM013 Yapay Zeka 
  Temel problem çözüm yöntemleri: arama, mantık ve çözüm kurmak, bilginin yapısal gösterimi, Uygulamalar: planlama, makine öğrenimi, doğal dil işleme, robotlar, LISP programlama.
   
  FBM014 Yapay Sinir Ağları 
  Biyolojik motivasyonlar, YSA larının tanımı, geleneksel yapay zeka yöntemlerin üstünlüğü, YSA’larının uygulamaları, YSA ların başarımlarının değerlendirilmesi, Temel öğrenme kuralları: en-küçük-kareler (LS) yöntemi, türev-tabanlı yöntemler, azalan-gradien, en küçük-karesel-ortalama (LMS), Türev içermeyen metodlar: yapıcı öğrenme, genetik algoritmalar, Hebbian öğrenme, rekabete dayalı öğrenme, Veriden öğrenmede eşik-varyans ikilemi, İleri beslemeli yapay sinir ağları.
   
  FBM015 Paralel ve Dağıtılmış Programlama 
  Dağıtılmış ve paralel sistemler ve bunları kullanarak hesaplamalar, Nesne ve parça tabanlı programlama ve dağıtılmış nesne hesaplaması, CORBA, XML, paralel hesaplama sistemleri ve paralel sistemlerde veri organizasyonu ve hesaplama, COM/DCOM ve COM++, JavaBeans, OLE/ActiveX.
   
  FBM016 Stokastik Modelleme 
  Poisson süreçleri, Üstel dağılım ve hafıza özelliğinden yoksunluk, Homojen olmayan ve katışık Poisson süreçleri, Yazılım güvenilirlik modelleri, Kuyruk oluşturma sistemleri,
  Kendall notasyonu. Little formülü, Doğum ve ölüm modelleri, Poisson kuyruk oluşturma modelleri, Tekli ve çoklu sunucu kuyruk oluşturan sistemler, Kuyruk ağları, Bilgisayar performans modellemesi, Kuyruk sistemlerin maliyet modelleri, Güvenilirlik modelleri, Bilgisayar güvenilirlik sistemleri, Sistem ömürleri, Hata oranı fonksiyonları, Yenilemeye dayalı uygulamalar, Tamir modelleri, Hataya dayanıklı bilgisayar sistemlerinin tasarım ve analizi.
   
  FBM017 Uzman Sistemler/Bilgi Tabanlı Sistemler 
  Yapay zeka genel tanımı, Bilgi tabanlarının geliştirilmesi, Anlam çıkarma teknikleri: ileri zincirleme, geri zincirleme, doğru olmayan muhakemeler için Bayesian yaklaşımlar, Kesinlik kuramı ve bulanık mantık, Önemli ve ünlü sistemler, Uzman sistemler ve problem çözme, Örnek veriden kavramların bilgi mühendisliği kazanımı, Bilgi yaklaşımı, Bilgi sentezi, Derin bilgi kullanımı, Yapay sinir ağları, Genetik algoritmalar ve temsilci tabanlı yöntemler.
   
  FBM018 Bilgisayar Grafiklerinin Kuram ve Uygulamaları 
  Bilgisayar grafikleri teorisi, Bilgisayar grafiklerinin donanım ve yazılımına giriş, Bilgisayar grafikleri için temel algoritmalar, Giriş cihazları ve etkileşim teknikleri, 2 ve 3 boyutlu modelleme.
   
  FBM019 Görüntü İşleme 
  Sürekli Görüntüler (operasyonlar, dönüşümler, örnekleme ve temsil etme), Kuantalama, Ayrık görüntüler (operasyonlar, dönüşümler ve temsil etme, imgeye bağlı dönüşümler), Görüntü kodlama ve sıkıştırma, Görüntüyü iyileştirme, Görüntü restorasyonu, Görüntüyü projeksiyonlarından yeniden oluşturma.
   
  FBM020 Bilgisayarla Görme 
  Görüntü oluşumu, öznitelik çıkarma, Bölge büyütme, Sınır sezimi, Doku analizi, Üç boyutlu görme, Görüntü dizileri, Hareket tahmini, İki boyutlu ve üç boyutlu gösterim, Eşleme.
   
  FBM021 Telsiz ve Gezgin Bilgisayar Ağları 
  Veri iletişim kavramları ve kablosuz ortamların özellikleri; geniş spektrum kodlaması; İletişim ortamına erişim denetimi; kablosuz yerel bilgisayar ağları; hücresel ağlar; hareketli ağ ve taşıma katman protokolleri; hareketliliği destekleyen protokoller.
   
  FBM022 Gömülü Sistem Tasarımı 
  Gömülü sistemlerin özellik ve gereksinimleri; sistem tasarımının birleşenleri; donanım ögeleri: gerçek zaman saatleri, kesilmeler, çevre birimleriyle iletişim; mikro denetleyiciler; gerçek zamanlı sistemlerin yapısal özellikleri; test ve geliştirme ortamları.
   
  FBM023 Bilişim Sistemleri Güvenliği 
  Güvenlik sorunlarının türü ve sınıflaması; güvenlik ve yönetim politikası ilişkisi; bilgisayar ağlarının sorunları; temel güvenlik mekanizmaları; koruma, sakınma süreçleri; kriptografi; standartlar: KERBEROS, PKI, IPSEC, SSL/TLS, PGP.
   
  FBM024 Yazılım Mühendisliği Yönetimi 
  Yazılım tür ve boyut sınıflamaları; yazılım geliştirme standartları, proje planı ve yönetimi; yazılım güçlüğü, karmaşıklığı ölçütleri ön-kestirim teknikleri; yazılım kalite denetimi ve kalite güvencesi; risk çözümlemesi ve maliyet analizi; yazılım bakımı, teknik şartnamede kabul edilebilir eşik değerleri; yapılandırma yönetimi; bilgisayar destekli yazılım modelleme araçları.
   
  FBM025 Yazılımda Kalite Denetimi ve Sınama 
  Kalite denetimi süreci, yaklaşımlar; ürün tabanlı kalite denetimi; süreç tabanlı kalite denetimi; ölçütler; yazılım geliştirme yaklaşımlarının kalite denetimiyle ilişkileri; sınama yöntemleri: kara kutu ve türevleri, eşdeğerli sınıflama, sınır değer analizi, görünüm analizi; test tasarımı, hata izleme-düzeltme, iyileştirme süreçleri.
   
  FBM026 Yazılım Mimarisi ve Bütünleştirme
  Yazılım mimarisinin önemi ve türleri, Uygun yazılım mimarisinin çıkarımı ve tanımı için yöntemler, Canlılık (availability level), güvenilirlik, performans ve gereksinme tanımına sadakat değerlendirmeleri, İlgili araştırma alanının model tanımları ve analitik yöntemler, Tasarım, sınama, bakım ve sistem değerlendirme işlerinin plan çerçevesinde kalması için yöntemler, Bankacılık, mali kurumlar, sivil havacılık ve tıp hizmeti finansal altyapısı alanlarında standardlar ve örnek sistemler
   
  FBM027 Derleyici Gerçekleştirimi
  Derleyici (compiler) ve yorumlayıcı (interpreter) farkının T-diagramları ile açıklanması, Sanal makina (virtual machine), Üçlüler (triples) ve dörtlüler (quadruples) ile sanal makina tasarımı, Derleyicinin temel bölümlerinin (önişleyici, tarayıcı, sözdizim çözümleyici, anlamsal çözümleme, kod üretme ya da kod yorumlama ) gözden geçirilmesi, Basit bir tek geçişli derleyici (simple one-pass compiler) örneği, Öğrenci projelerinin tanımlanması, Tarayıcı (lexical analysis) & sözdizim çözümleme teknikleri (syntax analysis techniques), Sözdizim ile yönlendirilen çözümleme (syntax directed compiling), Tür denetimi (type checking), Anlamsal çözümleme (semantic analysis) & programlanmış tür dönüşümleri (programmed type conversions), İşleç ek yüklemeleri (operator overloading), Bağımsız derlenen bölümler için işletim zamanı ortam tanımları (run time environments), Üçlüler ya da dörtlüler biçiminde ara kod üretimi
   
  FBM028 Biofizikte Sistem Teorisi        
  Sibernetiğe giriş, Biyolojik sistemler, Fourier analizi, Transient response analizi, Otokorelasyon fonksiyonu, Power spectral density fonksiyonu, Çapraz korelasyon fonksiyonu, Çapraz spektrum, Faz spektrum, Koherens fonksiyonu, Frekans karakteristikleri, Spektral fonksiyon metotları üzerine bazı düşünceler ve kullanımı, Genlik- frekans karakteristikleri ve power spectral densities fonksiyonlarının farkı, Dijital filtreleme.
   
  FBM029 Biçimsel Diller ve Sözdizim Çözümleme  
  Alfabeler, karakter dizileri ve diller; Otomatlar ve gramerler; Sonlu durumlu otomatlar (FA); Belirli sonlu durumlu otomatlar (DFA) (biçimsel ve basitleştirilmiş tanımlar “durum geçiş diagramları ve durum geçiş tabloları”); Belirsiz sonlu durumlu otomatlar (NFA) (biçimsel tanım, NFA tanımlama dili, epsilon geçişlerini kaldırma yöntemi); Düzenli gramerler ve sonlu durumlu otomat DFA ve NFA dönüşümleri ve eşitliği; Kapsam bağımsız gramerler (CFGs) (biçimsel tanımlar, cümle formları, sol uçtan ya da sağ uçtan üretim yaklaşımları); Sözdizim ağacı üretimi ve üretimler; Sözdizim ağacı ve belirsizlik; Gramerde belirsizlik ve yığt yönetimi ile tanınabilen sözdizimleri; Yüz birimden daha az birim (token) ile tanımlanabilen oyuncak dil tanımı; Soldan yineleme kaldırılması; Tanımlanmış oyuncak dilin cümlelerinin tanınması için uygulamalı çalışmalar.
   
  FBM030 Doğal Dil İşleme                  
  Doğal dil işlemeye giriş; Dilbiliminin esasları; Dilbilgisi ve diller; Dil modelleri; Sözdizimsel Analiz (POS); Corpora-N-gram; Eşdizimlilik; Saklı Markov model-Viterbi algoritması; Metin sınıflandırma; Bilgi çıkarımı; Bilgiye erişim sistemleri; Makine öğrenmesi; Soru cevaplama sistemleri; Kelime anlamları; Proje sunumları.
   
  FBM101 Dönem Projesi 
  Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
   
  FBM102 Seminer 
   
  FBM103 Yüksek Lisans Tez Çalışması


Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |