Home > Yüksek Lisans Programları > Diyet ve Beslenme > Etimesgut > Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  BESLENME VE DİYETik YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  BES502     SEMİNER                 
  BES503     İLERİ BESLENME I             
  BES504     İLERİ BESLENME II       
  BES505     BESİN HİJYENİ       
  BES506     BESLENME VE DAVRANIŞ                 
  BES507     TOPLUMDA BESLENME SORUNLARININ SAPTANMASI       
  BES508     BEBEK VE OKUL ÖNCESİ ÇOCUK BESLENMESİ     
  BES509     AĞIRLIK DENETİMİ VE YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI       
  BES510     OKUL ÇAĞI, ÇOCUK VE ADOLESAN BESLENMESİ     
  BES511     BÖBREK HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ
  BES512     YİYECEK HİZMETLERİ ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ
  BES513     DİYABETES MELLİTUSTA DİYET TEDAVİSİ       
  BES514     BESLENME HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ           
  BES515     GEBE VE EMZİKLİ BESLENMESİ
  BES516     DENEYSEL YİYECEK HAZIRLAMA       
  BES517     YAŞLI BESLENMESİ       
  BES599     TEZ ÇALIŞMASI                 
  BES601     BESİN ANALİZLERİ I       
  BES602     BESLENME ANTROPOMETRİSİ       
  BES603     DOĞUŞTAN METABOLİZMA BOZUKLUKLARINDA BESLENME       
  BES604     BESİN ANALİZLERİ II       
  BES605     ENTERAL-PARENTERAL BESLENME     
  BES606     BESİN GÜVENLİĞİ VE HACCP       
  BES607     MUTFAK PLANLAMA VE ARAÇ-GEREÇLER     
  BES608     MALABSORBSİYON HASTALIKLARINDA BESLENME                 
  BES609     YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ
  BES610     KANSER HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ
  BES612     NÖROLOJİK HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ       
  BES614     EGZERSİZ VE BESLENME       
  BES699     TEZ ÇALIŞMASI       
  SABE601     BİYOİSTATİSTİK
  SABE602     ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ       

  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 21 kredi alacaktır.

  PROGRAM  KAPSAMLARI

  BES 503 İleri Beslenme I :
  Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein ve yağın kimyası, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması, gereksinimler, aşırı ve dengesiz alım sorunları ile besinlerin enerji değeri, enerji harcaması, enerji dengesi ve dengesizliği sorunları beslenme ve sağlık etkileşimi boyutundaki konular kapsamında incelenir.

  BES 504 İleri Beslenme II :
  Besinlerin içinde bulunan vitamin, mineraller, su ve elektrolitlerin kimyası, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması, gereksinimler, aşırı ve dengesiz alım sorunları ve sağlık etkileşimi boyutundaki konular kapsamında incelenir.

  BES 505 Besin Hijyeni :
  Besin-hijyen ilişkisi, besin hijyeninin temel ilkeleri, hijyen uygulamaları, besinlerin kontaminasyonu, besin zehirlenmeleri ve önlemler.

  BES 506 Beslenme ve Davranış :
  Davranış üzerine beslenmenin etkileri, makro besin ögeleri (karbonhidrat, protein, yağ) ve mikro besin ögeleri (vitaminler ve mineraller) ve besin ögesi olmayan bileşenler (kafein, monosodyum glutamat, ergotlar vb) ve davranış. Diyetin, beyin biyokimyası ve öğrenme üzerine etkileri. Premenstrual sendrom.

  BES 507 Toplumda Beslenme Sorunlarının Saptanması  :
  Toplumda sık karşılaşılan beslenme sorunları ve nedenlerinin saptanmasında kullanılan yöntemler, araştırma planlama, uygulama, veri analizi, yorumu ve rapor yazma.

  BES 508 Bebek ve Okul Öncesi Çocuk Beslenmesi  :
  Bebeklik ve okul öncesi çocukluk döneminde sindirim sistemi özellikleri, ek besinlere başlama, beslenme alışkanlıkları ve sorunları, enerji ve besin ögesi gereksinimleri.

  BES 509 Ağırlık Denetimi ve Yeme Davranış Bozuklukları :
  Vücut bileşenleri ve vücut ağırlık kontrolü. Ağırlık dengesizliği: şişmanlık ve aşırı zayıflık. Şişmanlık ve zayıflığın tanısı, riskleri ve etiolojisi. Yetişkinlerde ve çocuklarda diyet modifikasyonu ile ağırlık denetimi. Yeme davranış bozukluklarının epidemiyolojisi ve patofizyolojik sonuçları. Yeme davranış bozukluklarında beslenme açısından kontrolün sağlanması ve beslenme eğitimi.

  BES 510 Okul Çağı, Çocuk ve Adolesan Beslenmesi :
  Okul çağı çocuk ve adolesanların beslenme alışkanlıkları ve sorunları, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, okul beslenme programları.

  BES 511 Böbrek Hastalıklarında Diyet Tedavisi:
  Böbreklerin fizyolojisi ve fonksiyonları, böbrek hastalıkları, glomerüler hastalıklar (nefrotik sendrom), tübüler hastalıklar (akut ve kronik böbrek yetmezliği), böbrek taşları, son dönem böbrek hastalıkları ve böbrek transplantasyonu, diyaliz yöntemleri(hemodiyaliz ve peritonel diyaliz), diyet öneri ve tedavisi.

  BES 512 Yiyecek Hizmetleri Organizasyonu ve Yönetimi  :
  Yiyecek hizmetleri yönetiminde organizasyon, kalite kontrol, yiyecek maliyeti, bütçeleme, menü planlama, satın alma, üretim, sanitasyon, HACCP, güvenlik ve servis ilkeleri ve yöntemleri.

  BES 513 Diyabetes Mellitusta Diyet Tedavisi  :
  Glikoz intolerans sınıflandırması ve patofizyolojisi, diabetin teşhis ve izleme kriterleri, akut ve kronik komplikasyonları, karbonhidrat metabolizması ve hormonlar (insülin, glukagon vb), diabetten korunma ve tedavisi, diyet tedavisi.

  BES 514 Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi :
  Toplumdaki risk gruplarının belirlenmesi, sık görülen beslenme sorunları, beslenme hastalıklarının tanımı, nedenleri, önlemler.

  BES 515 Gebe ve Emzikli Beslenmesi :
  Gebelik ve emziklilikte oluşan fizyolojik ve metabolik değişiklikler, fetüs beslenmesi, anne sütü salınımını etkileyen faktörler, beslenme sorunları, enerji ve besin ögesi gereksinimleri.

  BES 516 Deneysel Yiyecek Hazırlama  :
  Deneysel besin hazırlamada önemli olan; pH, su ve ısının etkileri, solüsyonların özellikleri, besinlerin yapısında doğal olarak bulunan ve besinlerin hazırlanmasında çok görülen kolloid sistemler, besinlerin hazırlanmasıyla elde edilen ürünlerin duyusal (organoleptik) değerlendirilmesi ile ilgili testler ve çeşitli yiyecek gruplarının fizikokimyasal özellikleri ile bunlara etki eden etmenler.

  BES 517 Yaşlı Beslenmesi  :
  Yaşlılıkta metabolizma değişiklikleri, besin ögesi gereksinimi, yetersizliklere bağlı sorunlar, besin seçimi ve kullanımı, özel beslenme programları, eğitim ve araştırmalar.

  BES 601 Besin Analizleri I  :
  Analitik ilkeler ve tekniklerin uygulanması, yağlar, karbonhidratlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve katkı maddelerinin analizleri, spektroskopi, kromatografi ve proksimet bileşim.

  BES 602 Beslenme Antropometrisi :
  Bireysel ve toplumsal düzeyde beslenme durumunun saptanmasına yönelik prensipler ve uygulamalar. Besin tüketim durumu saptama yöntemleri, antropometrik ölçümler, biyokimyasal analizler ve klinik gözlemlerle elde edilen verilerin kullanımı ve yorumlanması.

  BES 603 Doğuştan Metabolizma Bozukluklarında Beslenme:
  Doğuştan metabolizma bozukluklarının nedenleri, bulguları, komplikasyonları ve diyet tedavileri.

  BES 604 Besin Analizleri II  :
  Besinlerin bileşimini belirlemede kimyasal, fiziksel ve enstrümantel ilkeler ve uygulaması, besinlerin analizi ile ilgili proje çalışması.

  BES 605 Enteral-Parenteral Beslenme :
  Malnutrisyon tanımı, tipleri, beslenme durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, enteral ve parenteral beslenmenin genel ilkeleri, endikasyonları, komplikasyonları, avantaj ve dezavantajları, enteral-parenteral ürünler ve kullanım alanları, enteral ve parenteral beslenmede enerji ve besin ögesi gereksinimlerinin hesaplanması, hastalıklara özel beslenme destek tedavileri. Hastanelerdeki nutrisyon ekiplerinin çalışmalarının incelenmesi ve pratik uygulamalar.

  BES 606 Besin Güvenliği ve HACCP :
  Besin kaynaklı hastalıklara giriş, kontamine besin ve suyun tüketimi ile ilişkili hastalıkların nedenleri ve önlenmesi, besindeki mikrobiyal kontaminasyon – çoğalma faktörleri, enfeksiyonlar, intoksikasyonlar, patojenik mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler), mikotoksinler, parazitik enfeksiyonlar, catering işletmelerindeki mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin tanımlanması, ön koşul programları (İyi Üretim uygulamaları, Standart Sanitasyon Prosedürleri, Sanitasyon Standart İşleme Prosedürleri), Catering işletmelerinde HACCP uygulaması, HACCP sisteminde kritik kontrol noktalarının (CCP) izlenmesi, HACCP planlarının geçerliliği ve değerlendirilmesi, etkili HACCP eğitimi, uluslararası besin yasaları, HACCP ve kalite sistemleri.
   
  BES 607 Mutfak Planlama ve Araç-Gereçler :
  Kuruluş gereksinimleri, mutfak dizaynı ve planı, mutfak havalanması, mutfak aydınlatması, enerji tipleri (gaz, elektrik, buhar), besin hazırlama ekipmanları, pişirme ekipmanları, sanitasyon ekipmanları, servis ekipmanları, içecek ekipmanları, soğutma üniteleri, mutfak planlama ve besin güvenliği.

  BES 608 Malabsorbsiyon Hastalıklarında Beslenme:

  Malabsorbsiyon hastalıklarının nedenleri, bulguları, komplikasyonları ve diyet tedavileri.

  BES 609 Yiyecek-İçecek Servisi  :
  Yiyecek servisinin prensipleri, yiyecek servis ekipmanları, yiyecek servisi hazırlığı, yiyecek servisi yöntemleri, masa düzeni, içecek ekipmanları ve servis bilgisi, içecek ürün bilgisi, içecek servis prosedürleri.

  BES 610 Kanser Hastalıklarında Diyet Tedavisi:
  Kanser etiyolojisinde beslenme, kanserin beslenme üzerine etkisi, kanser tedavisinin beslenme üzerine etkisi, kanserli hastanın beslenmesi ve diyet tedavisi.

  BES 612 Nörolojik Hastalıklarda Diyet Tedavisi :
  Nörolojik hastalıkların sınıflandırılması, sinir sistemi lezyonları, aşırı veya yetersiz beslenmenin (pernisiyöz anemi, wernicke-korsakoff sendrom) nörolojik hastalık oluşumundaki etkileri, beslenmeye bağlı olmayan nörolojik hastalıklar ve diyet tedavisi.

  BES 614 Egzersiz ve Beslenme:
  Besin ögeleri ve performans üzerine etkileri, fiziksel aktivite için gerekli olan enerji sistemleri, sıvı alımı, vücut kompozisyonu, enerji dengesi ve vücut ağırlığının kontrolü, egzersizin sağlıkla ilişkisi, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı sorunlar ile besin destekleri.

  SABE 601 Biyoistatistik

  SABE 602 Araştırma Teknikleri:


   

Diyet ve Beslenme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |