Avrupa Birliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Avrupa Birliği Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Avrupa Birliği Doktora Programı

  v      PROGRAMIN ADI
             
              AVRUPA BİRLİĞİ BİLİM DALI
   
  v      PROGRAMIN TÜRÜ         
       
        DOKTORA  
   
  v      PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
             
              Bilim Dalı Başkanı          :     Prof.Dr.Nevhis Deren Yıldırım
              Anabilim Dalı Başkanı   :    Prof.Dr.Nevhis Deren Yıldırım
   
  v      PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM   
   
              İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ
             
              Bölüm Başkanı                 :    Prof. Dr. İlhan ÖZAY
              Enstitü Müdürü                 :    Prof.Dr.Targan ÜNAL
             
   
  v      OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİN MUKAYESELİ EKONOMİK YAPISI I-II

   
  Ders İçeriği:
            
  Bu derste, Türkiye ve diğer AB üyesi ülkelrin ekonomilerinin yapısal ve rakamsal kıyaslanması yapılmakta, aradaki farkların traihsel nedenleri sorgulanmaktadır.
   
  2.       TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ENGELLER

  Ders İçeriği:

  AB'nin üyelik sürecinde Türkiye'ye olan tutumunun ayrımcı olduğu gerçeği irdelenecektir. AB'nin Kıbrıs'da , Kürt sorununda çokardığı engeller, Ermeni sorunundaki tarih bilgisinden yoksun tutum dersin ana konusudur.
  Başka diğer sorunlar da irdelenecektir.
   
  3.       AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BALKAN-TÜRKİYE, IRAK VE İRAN POLİTİKALARI
                            
  Ders İçeriği:

              Bu derste, AB'nin Balkanlar, Türkiye, Irak ve İran politikaları anlatılacaktır.  
   
  4.           AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE
   
  Ders İçeriği:

  Bu dersin ana hedefi AB Ortak Tarım Politikasının işleyişinin anlaşılması ve mevcut uygulamaları hakkında bilgi vermektir. AB'de neden ortak bir tarım politikasına ihtiyaç duyulduğu, politikanın dünya ticareti üzerindeki etkilerinin de araştırıldığı bu derste ayrıca Türkiye'nin AB adaylığı süresinde uyum sağlaması gereken en önemli alanlardan birisi olan tarım sektöründe, AB ve Türkiye tarım politikalarının mevcut uygulamalarını ve uyum sırasında oluşabilecek sorunlar da incelenmektedir. Dersin içeriği şu şekilde olmaktadır.
   
  v      Ortak Tarım Politikası nedir
  v      Ortak Tarım Politikasının İlkeleri
  v      Ortak Tarım Politikasının İşleyişi
  v      Ortak Tarım Politikasının Finans Mekanizması
  v      Ortak Tarım Politikası ve AB
  v      Ortak Tarım Politikası ve Dünya
  v      Ortak Tarım Politikasının Reformu
  v      Türkiye tarım sektörü ve sorunları
  v      AB Ortak Tarım Politikasının Türkiye'ye etkileri
  v      Müzakere sürecinde oluşabilecek muhtemel sorunlar
  v      Türkiye'nin Ortak Tarım Politikasına Uyum Çalışmaları
   
  5.       AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE İZLENEN POLİTİKALAR
   
  Ders İçeriği:

  Bu dersin ana amacı Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin siyasal ve ekonomik gelişimi üzerine odaklanmaktadır
  Dersin içerikleri:
  v      Avrupa Birliği'nin oluşumu ve gelişimi
  v      Türkiye-AB ilişkileri
  v      Türkiye adaylık başvuru süreci
  v      Gümrük Birliği süreci ve etkileri
  v      Adaylık sürecindeki son gerçekleşen gelişmeler ve etkileri
   
  1. REKABET PİYASALARI VE ANALİZİ
  Ders İçeriği:

  Bu derste rekabetçi piyasalar üzerinden ekonomik birimlerin davranışları ve market mekanizmalarının işleyişleri hakkında bilgiler edinilmektedir. Ayrıca derste çeşitli olan piyasa biçimlerinden oligopol , monopol, tam rekabet, piyasaları incelenerek firma yapıları üzerinde durulmaktadır.
  Ders içerikleri:
  -          Tam rekabet Piyasası Özellikleri
  -          Tam Rekabet Piyasasında Firma Geliri, Kar Maksimizasyonu , Optimum üretim Seviyesi, kısa dönem kararı, uzun dönem kararı, kısa dönem dengesi, uzun dönem dengesi.
  -          Monopol Piyasası Özellikleri
  -          Monopolde Firma dengesi, fiyat farklılaştırılmasının sınıflandırılması, monopson piyasası, iki yanlı monopson
  -          Oligopol Piyasası ve Oligopol Teorisi
  -          Oligopol piyasasında firma davranışları, düopol piyasası ve dengesi, cournot analizi, oyun teorisi, mahkumlar ikilemi
  -          Avrupa Birliğinde rekabet piyasalarının analizi ve uygulanan politikalar
   
   
  1. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TURİZM POLİTİKASI
    Ders İçeriği:
             
  Bu ders Avrupa Birliğinde turizmin bugünkü durumu turizm politikaları ve tek Pazar çerçevesinde turizm hareketleri ve Türk turizminin bugünkü konumu, Birliğe tam üye olma halinde olabilecek durumunu incelemeye yöneliktir.
             
  Sınırların kalktığı, vize problemlerinin olmadığı tek tip pasaportla seyahat edebilme imkanının bulunduğu ödeme kolaylıklarının sağlandığı, ucuz tatil, ucuz ulaşım prensiplerinin hakim olduğu Avrupa Birliğinde turizmin gelişmesini engelleyen problemler halen mevcut ancak aza indirgenmiş durumdadır. Zira, Birlik bilinçli bir turizm politikası yürütmekte, üye ülkeler arasında turizmle ilgili çelişkili noktaları elemine etmek ve ortak bir turizm pazarı oluşturmak yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.
             
  Avrupa Turizmi, entegrasyon çerçevesinde oluşturulan prensiplerden doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmakta, daha güçlü bir Avrupa oluşturmada, hem sosyal ve kültürel hem de ekonomik açıdan topluluğun güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Tüm bunları yaparken, sanayi açısından gelişmiş bulunan Avrupa'da turizm sanayileşmenin doğurduğu kötü sonuçlardan kendisini sıyırarak, sağlıklı büyümeye devam etmektedir.  Bu ders tüm bu konuları ayrıntısıyla incelemektedir.
   

Avrupa çalışmaları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |