Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  DERS PROGRAMI

  BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI


  GÜZ DÖNEMİ

  HTR 470 Tarih Bilimine Giriş
  POLS 121 Uluslararası İlişkiler Tarihi I
  HIST 103 Tarih Metodolojisi
   
  BAHAR DÖNEMİ
  POLS 122 Uluslararası İlişkiler Tarihi II
  HTR 460 Osmanlı Devleti,Gerileme ve Çöküş Nedenlerinin Analizi
  HTR 450 Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri
   
  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  BİRİNCİ YIL GÜZ DÖNEMİ


  ZORUNLU DERSLER
  ATA 501 20.Yüzyıl Sosyal ve Siyasi Tarihi I
  ATA 511 Nutuk ve Temel Öğretileri  
  ATA 521 Araştırma Yöntemleri
  Seçmeli Ders *

  SEÇMELİ DERSLER
  ATA 571 Osmanlıca I
  HIST 423 Çağdaş Türk Dünyası
  ATA 531 Türk Çağdaşlaşma Tarihi
  ATA 572 Osmanlıca II
  ATA 532 Ulusal ve Evrensel Bakışla İnsan ve Lider Atatürk
  ATA 512 Atatürk Rönesansı
  POLS 532 Türk Siyasal Yaşamı           
   
  BİRİNCİ YIL BAHAR DÖNEMİ

  ZORUNLU DERSLER

  ATA 502  20.Yüzyıl Sosyal ve Siyasi Tarihi II
  ATA 524  Küreselleşme,Tehdit Kavramı ve Güvenlik Stratejileri
  ATA 522 Siyasi ve Ekonomik İdeolojiler
  Seçmeli Ders *
  ATA 594 Seminer                        
            
  İKİNCİ YIL GÜZ DÖNEMİ

  ATA 598 Tez Çalışması
   
  İKİNCİ YIL BAHAR DÖNEMİ
  ATA 598 Tez Çalışması
   
  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  GÜZ YARIYILI

  ZORUNLU DERSLER
  ATA 501 20.Yüzyıl Sosyal ve Siyasi Tarihi I
  ATA 511 Nutuk ve Temel Öğretileri 
  ATA 521 Araştırma Yöntemleri
  HIST 423 Çağdaş Türk Dünyası
  ATA 531 Türk Çağdaşlaşma Tarihi
  ATA 591 Dönem Projesi
            
  BAHAR YARIYILI

  ZORUNLU DERSLER
  ATA 502  20.Yüzyıl Sosyal ve Siyasi Tarihi II
  ATA 524  Küreselleşme,Tehdit Kavramı ve Güvenlik Stratejileri
  ATA 522 Siyasi ve Ekonomik İdeolojiler
  ATA 512 Atatürk Rönesansı
  ATA 532 Ulusal ve Evrensel Bakışla İnsan ve Lider Atatürk
  ATA 592 Dönem Projesi


  DERSLERİN İÇERİĞİ 
   
  GÜZ DÖNEMİ  


  ZORUNLU DERSLER 
  ATA 501 20.Yüzyıl Sosyal ve Siyasi Tarihi I
  Osmanlı İmparatorluğu ve içinde bulunduğu siyasi ve sosyal gelişmeleri Dünya Devletleri ile karşılaştırmalı olarak Milli Mücadele döneminin sonuna kadar olan süreç içerisinde ele almaya yöneliktir.

  ATA 511 Nutuk ve Temel Öğretileri
  Cumhuriyet Tarihi kaynakları içerisinde birinci elden kaynak durumunda olan Nutuk’un olayları değerlendirme yöntemi ve amacı ile Mustafa Kemal Atatürk’ün gözüyle Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi gelişmeleri ele alınacaktır.

  ATA 521 Araştırma Yöntemleri
  Yüksek Lisans tezine hazırlık aşaması niteliğinde olup, alan ile ilgili kaynakların tanıtılmasına ve tez yazım tekniğine dair bilgilerin verilmesine yöneliktir.  
   
  SEÇMELİ DERSLER
  ATA 571 Osmanlıca I
  Bu dersin temel amacı, öğrencilerin basılı ve yazma eserleri okumalarını sağlamaktır.
   
  HIST 423 Çağdaş Türk  Dünyası 
  20.yy’da Avrasya coğrafyasında bağımsızlık kazanan veya bağımlı konumda bulunan çeşitli Türk topluluklarının tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konuları
   
  ATA 531 Türk Çağdaşlaşma Tarihi 
  Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yenileşme hareketleri,yeniden yapılanma çalışmaları, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşma koşulları ile Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminin yenileşme çalışmaları neden-sonuç ilişkisi içinde günümüz de dahil olmak üzere ele alınacaktır. 

  BAHAR DÖNEMİ  
  ZORUNLU DERSLER

  ATA 502  20.Yüzyıl Sosyal ve Siyasi Tarihi  II
  ATA 501 20.Yüzyıl Sosyal ve Siyasi Tarihi  I dersinin devamı niteliğindedir.

  ATA 524 Küreselleşme, Tehdit Kavramı ve Güvenlik Stratejileri
  İkinci Dünya Savaşı öncesi siyasi ve askeri durum, Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçları, İkinci Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu siyasi ve askeri yapı, Sovyet Bloku’nun çöküşüne götüren gelişmeler ve globalleşme kavramının gündeme gelişi, globalleşmenin önündeki engeller ve globalleşme çabalarının ortaya çıkardığı yeni sorunlar, tek kutuplu dünyada yeni tehdit algılamaları, dünyadaki başlıca kriz bölgeleri, yeni tehdit algılaması ve krizlerin ortaya çıkardığı güvenlik endişeleri, çağdaş güvenlik stratejilerinin ulusal ve uluslararası boyutları, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tehditler ve bunlara karşı geliştirilen güvenlik politikaları ve stratejileri, bu tehditlerin ve güvenlik politikalarının Atatürkçü düşünce platformunda irdelenmesi.
   
  ATA 522   Siyasi ve  Ekonomik  İdeolojiler 
  Belli başlı siyasi ve ekonomik ideolojilerin ortaya çıkış nedenleri, çöküşleri ve günümüzdeki durumunun yanı sıra Kemalist ideolojinin anlamı ve özellikleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.   
   
  SEÇMELİ DERSLER
   
  ATA 512 Atatürk Rönesansı 
  Ders kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarının ortaya konuldukları zamanki sosyo-ekonomik, kültürel ve politik koşullar ile uluslararası ilişkiler ve bu iç ve dış çevresel koşullarda zaman içinde oluşan değişiklikler ele alınacak,ilkelerle inkılapların günümüzde geçerliliği irdelenecektir.

  ATA 572 Osmanlıca II
  ATA 571’in  devamı niteliğindedir.
   
  POLS 532 Türk  Siyasal Yaşamı 
  Tanzimat’tan günümüze Türk Siyasetinde meydana gelen değişimler tarihsel bir perspektiften ele alındıktan sonra Türk siyasi hayatında önemli roller oynayan siyasi partiler, ordu, çıkar grupları, ekonomi gibi faktörler üzerinde durulacaktır.
   
  ATA 532 Ulusal ve Evrensel Bakışla İnsan ve Lider Atatürk
  Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel özelliklerinin yanı sıra askeri ve siyasal yaşamındaki liderlik özellikleri gerek çağdaşı  gerekse günümüz liderleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.  
   

Tarih ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |