Home > Yüksek Lisans Programları > Almanca > Çankaya > Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı

  1. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınmasına ve kontenjan belirlenmesine Anabilim Dalı Akademik Kurulu karar verir ve verilen bu karar Anabilim Dalı Başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne önerilir.

  2. Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların Alman Dili Eğitimi ya da Alman Dili ve Edebiyatı Lisans diplomasına ya da eşdeğer bir diplomaya veya bu bilim dallarına yakın bir lisans diplomasına ve Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen başvuru koşullarına sahip olmaları gerekir. Adaylar ayrıca ALES sınavından sözel alandan yeterli puanı almış bulunmaları ya da bunlara eşdeğer bir sınavdan başarılı olmuş olmaları gerekir.

  3. Başvuran adayların yabancı dil (Almanca) sınavını kazanmaları gerekmektedir. Genel başarı değerlendirmesi Yönetmelik esaslarına göre yapılır. Bu değerlendirme sonucunda jüri adayların hepsi ya da bir kısmı için bilimsel hazırlık programı önerebilir.

  4. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olup Tezli Yüksek Lisans Programına kaydolan öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için en az 24 kredilik sekiz ayrı ders ve kredisiz olarak alınan bir seminer programını başarı ile tamamlaması; kendisi, danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanınca belirlenen konuda danışmanı yönetiminde Alman dilinde hazırlayacağı tezin kabul edilip, yüksek lisans tezi savunma sınavında da başarılı olması gerekir. Tezin kabul edilmesi ve yüksek lisans tezi savunma sınavında başarılı olunması durumunda adaya Alman Dili Eğitimi Bilim Uzmanlığı diploması verilir.

  5. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında öğretim dili Almancadır.

  6.  Öğrenciler bitirdikleri lisans programında almamış olmaları koşuluyla lisans programı derslerinden en çok iki tanesini seçebilirler. Bu durumda danışman, öğrencinin lisans programından alabileceği dersleri belirler. Öğrenciler ayrıca gerekli hallerde danışmanın önerisiyle Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ile Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programlarından da en çok iki ders alabilirler.

  DERS LİSTESİ

  Güz Yarıyılı
             
  ADÖ 600     Özel Konular    
  ADÖ 601     Türkçe - Almanca Karşılaştırmalı Dilbilgisi    
  ADÖ 607     Dil Öğrenimi Psikolojisi    
  ADÖ 609     Almanca Öğretimi Yöntemleri ve Ders Kitaplarınını İncelemesi    
  ADÖ 613     Almanca Öğretiminde Dil Becerileri    
  ADÖ 615     Almanca Öğretiminde Edebi Metinler I    
  ADÖ 617     Almanca Öğretiminde Dil-Kültür Etkileşimi I    
  ADÖ 625     Almanca Öğretiminde Program Geliştirme Semineri    

  Bahar Yarıyılı
             
  ADÖ 600     Özel Konular    
  ADÖ 614     Uygulamalı Dilbilim ve Almanca Öğretimi    
  ADÖ 616     Almanca Öğretiminde Edebi Metinler II    
  ADÖ 618     Almanca Öğretiminde Dil-Kültür EtkileşimiII    
  ADÖ 620     Almanca Öğretiminde Teknoloji Kullanımı    
  ADÖ 626     Almanca Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme    

  DERS İÇERİKLERİ

  ADÖ 600 Özel Konular
  Anabilim Dalının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  ADÖ 601 Türkçe-Almanca Karşılaştırmalı Dilbilgisi
  Türkçe ve Almanca’daki yapısal ve sözdizimsel kategoriler, benzerlikler ve farklılıklar bakımından incelenir. Her iki dildeki sözdizimi ve sözcük süreçleri tamamlayıcı bilgi olarak gözden geçirilir. Söz varlığı ve terminoloji sorunları ele alınarak dil öğretimine katkısı yönünden araştırılır.

  ADÖ 607 Dil Öğrenimi Psikolojisi
  Dil ediniminde bilişsel ve duyuşsal süreçlerin analizi, çeşitli dil edinimi kuramlarının ele alınıp tartışıldığı bu derste uygulamaya yönelik çalışmalar da yapılır. Dil edinimi süreci çeşitli yaş grupları üzerinde araştırılır. Elde edilen bilgiler ve bulgular tartışılır.

  ADÖ 609 Almanca Öğretimi Yöntemleri ve Ders Kitaplarının İncelenmesi
  Almanca öğreniminde yöntem ve teknikler araştırılıp bu bağlamda ilk ve ortaöğretimde birinci ve ikinci yabancı dil öğretiminde kullanılan Almanca ders kitapları, hedef, hedef kitle, içerik, yöntem ve program açısından incelenir.

  ADÖ 613 Almanca Öğretiminde Dil Becerileri
  Yabancı dil edinimi sürecinde dinleme, okuma, konuşma ve yazma gibi iletişimsel dil becerilerinin gelişimi ve öğretimi amacıyla alıştırmalar, öğretim malzemeleri ve modeller oluşturulur.

  ADÖ 614 Uygulamalı Dilbilim ve Almanca Öğretimi
  Anlambilim, edimbilim, toplumdilbilim, dil çeşitliliği ve dilde değişim konularının yabancı dil eğitimine uygulamasına dönük ilkeler. Bu konuların gerçek dil kullanımındaki yansımalarının incelenmesi.

  ADÖ 615 Almanca Öğretiminde Edebi Metinler I
  Yabancı dil olarak Almancanın öğretiminde edebi metinlerin kullanılması, metin seçimindeki ölçütler, yabancı dilde edebiyat dersinde güncel yaklaşımlar ve çalışma teknikleri.

  ADÖ 616 Almanca Öğretiminde Edebi Metinler II
  Edebi metinlerin Almancanın öğretiminde kullanılmasından hareketle ders taslaklarının geliştirilmesi ve çeşitli edebi metin türlerinin yabancı dil dersine uygulanması.

  ADÖ 617 Almanca Öğretiminde Dil-Kültür Etkileşimi I
  Yabancı dil olarak Almancanın öğretiminde kültür etkileşimlerinin dil öğrenimi üzerindeki rolü ve etkileri incelenir. 

  ADÖ 618 Almanca Öğretiminde Dil-Kültür Etkileşimi II
  Avrupa Konseyi dil politikaları ve Ortak Başvuru Metni doğrultusunda yabancı dil öğretiminde çok dillilik ve çok kültürlülüğün rolü ve önemi araştırılır.

  ADÖ 620 Almanca Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
  Yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı, Almancayı teknoloji kullanarak öğrenme ve öğretme, çoklu ortamda öğretim materyali geliştirme, teknoloji uygulama planı geliştirme.

  ADÖ 625 Almanca Öğretiminde Program Geliştirme Semineri
  Almanca öğretiminde uygulanan müfredat programlarının eğitim öğretim hedeflerinin gerçekleşme derecesine göre değerlendirilmesi yapılır. Bu ders için yapılacak araştırma ve gözlemler sonucu eleştirilen konularda öneriler getirilmesi, öğrenenlerin yetişkinlik derecesine, hedeflere (farklı meslek gruplarına) göre yeni program modelleri geliştirilmesi amaçlanır. Uzaktan Almanca öğretimi modelleri gibi modeller de tartışılır.

  ADÖ 626 Almanca Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  Almancanın öğrenilmesinde karşılaşılan güçlükler; nedenlerin araştırılıp ortaya çıkarılması; özellikle Türk öğrencilerin yaptıkları yanlışların kaynaklarının araştırılması; başarının belirlenmesi; istatistiksel yaklaşımlar; hata analizleri ve not verme ve benzeri hususlar konu edilir.

  ADÖ 650 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Almancanın öğretimi, dil öğretimi ve edebiyat öğretimi ile ilgili bilimsel araştırmalarda izlenecek yollar tartışılır.


Almanca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |