Home > Doktora Programları > Almanca > Çankaya > Alman Dili Eğitimi Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Alman Dili Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Alman Dili Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Alman Dili Eğitimi Doktora Programı

  1. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programına öğrenci alınmasına ve kontenjan belirlenmesine Anabilim Dalı Akademik Kurulu karar verir ve verilen bu karar Anabilim Dalı başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne sunulur.

  2. Alman Dili Eğitimi Doktora Programına başvuracak adayların Alman Dili Eğitimi ya da Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans diplomasına ya da eşdeğer bir diplomaya veya bu bilim dallarına yakın bir yüksek lisans diplomasına ve H. Ü. Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde öngörülen koşullara sahip olmaları ve ALES sınavından sözel ya da eşit ağırlıklı alandan yeterli puanı almış bulunmak ya da bunlara eşdeğer bir sınavı kazanmış olmak gerekir.
  Başvuran adayların yabancı dil sınavını kazanmaları gerekmektedir. Genel başarı değerlendirmesi Yönetmelik esaslarına göre yapılır. Bu değerlendirme sonucunda jüri adayların hepsi ya da bir kısmı için bilimsel hazırlık programı önerebilir.

  3. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olup Doktora programına kaydolan öğrencinin doktora diploması alabilmesi için en az 24 kredilik sekiz ayrı dersi, doktora yeterlik, tez önerisi savunma ve doktora tezi savunma sınavlarını yönetmelik esaslarına göre başarı ile tamamlaması gerekir. Tezin kabul edilmesi ve doktora tezi savunma sınavında başarılı olunması durumunda adaya Alman Dili Eğitimi Doktoru diploması verilir. Tez İzleme Komitesinin önerisi ve Anabilim Dalı başkanının onayı ile tez Türkçe olarak da yazılabilir, ancak bu durumda öğrenci teze Almanca bir özet koyar.

  4. Öğrenciler ayrıca gerekli hallerde danışmanın önerisiyle Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programından en çok iki ders alabilirler.
  Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için adayların yabancı dil (ÜDS ya da KPDS) sınavından ya da bunlara eşdeğer sınavlardan yeterli puanı almaları gerekir.

  5. Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak hazırlanmıştır. Yönergede açıklık bulunmayan durumlarda Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  DERS LİSTESİ

  Güz Yarıyılı
  ADÖ 700     Özel Konular    
  ADÖ 751     Uygulamalı Dilbilim ve Almanca Öğretimi    
  ADÖ 753     Dil Edinimi    
  ADÖ 755     Özgün Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri I    
  ADÖ 757     Alman Dilinin Evrimi    
  ADÖ 759     Çeviri Yöntemleri ve Çeviride Üslup Sorunları    
  ADÖ 761     Almanca Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme    
  ADÖ 763     Dil ve İletişim Kuramları ve Öğretimi    
  ADÖ 765     Almanca Öğretimi Sorunları    
  ADÖ 771     XVIII. ve XIX. YY. Alman Edebiyatından Seçmeler    
  ADÖ 773     Dil Öğretiminde Kültür ve Edebiyatın Rolü    
  ADÖ 775     XX. YY. Alman Edebiyatından Seçmeler    
  ADÖ 777     Alman Kültürü ve Edebiyatı Tarihi I    
  ADÖ 700     Özel Konular    
  ADÖ 744     Günümüz Türk ve Alman Toplumlarının İncelenmesi    
  ADÖ 752     Karşılaştırmalı Dilbilgisi ve Almanca Öğretimi    
  ADÖ 756     Özgün Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri II    
  ADÖ 758     XX. Yüzyıl Dilbilimi Kuram ve Kuramcılardan Seçmeler    
  ADÖ 760     Çeviri Öğretiminde Yöntem Sorunlarının İrdelenmesi    
  ADÖ 762     Dilbilim Tarihi    
  ADÖ 764     Almanca Öğretiminde Program Geliştirme    
  ADÖ 766     Mesleki Almanca Öğretimi ve Sorunları    
  ADÖ 772     Günümüz Alman Edebiyatından Seçmeler    
  ADÖ 774     Edebi Metinlerde Dil ve Üslup Analizleri    
  ADÖ 776     Almanca Öğretiminde Dramatizasyon ve Tiyatro    
  ADÖ 778     Alman Kültürü ve Edebiyatı Tarihi II    

  DERS İÇERİKLERİ
  ADÖ 700 Özel Konular
  Anabilim Dalının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim Dalının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  ADÖ 751 Uygulamalı Dilbilim ve Almanca Öğretimi
  Farklı dilbilgisi modelleri (karşılaştırmalı, yapısal, üretici-dönüşümsel, işlevsel, bağımsal, bildirişimsel vb.) Almanca öğretimi açısından değerlendirilir.

  ADÖ 753 Dil Edinimi
  İnsanın çocukluktan yetişkin duruma gelene dek geçirdiği dilsel gelişim bu derste yaşla ilgili olarak dil pedagojisindeki optimal tedbirlerin hem konusu hem de sorunu olarak ele alınır. İlk dil öğrenimiyle elde edilen bilgiler, ikinci dil öğreniminde yaşla ilgili boyutlarla ilişkilendirilir.

  ADÖ 755 Özgün Metinlerde Dil ve Üslûp İncelemeleri I
  Gazete, dergi vs. gibi kitle iletişim araçlarında kullanılan metinler ve çeşitli metin şekilleri (makale, söylev, reklam metni, rapor, yasa, yönetmelik, mektup vb.), sözdizimi, sözcükbilim ve anlam yönünden incelenir.

  ADÖ 757 Alman Dilinin Evrimi
  Alman Dilinin tarihsel gelişimi ana hatlarıyla ele alınıp, metinlere dayandırılarak işlenir. Dil reformu safhalarıyla ilgili sorunlar dil eğitimi açısından ele alınarak daha çok Yüksel Almanca’nın gelişmesi yönünde yoğunlaştırılır.

  ADÖ 759 Çeviri Yöntemleri ve Çeviride Üslûp Sorunları
  Tarihsel çeviri kuramlarının ışığı altında Almanca-Türkçe dil çiftiyle yapılan çevirilerde yöntem ve teknikler üzerinde durulur, uygulamalar tartışılır.

  ADÖ 761 Almanca Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  Almanca’nın öğrenilmesinde karşılaşılan güçlükler; nedenlerin araştırılıp ortaya çıkarılması; özellikle Türk öğrencilerin yaptıkları yanlışların kaynaklarının araştırılması; başarının belirlenmesi; istatistiksel yaklaşımlar; hata analizleri ve not verme ve benzeri hususlar konu edilir.

  ADÖ 763 Dil ve İletişim Kuramları ve Öğretimi
  İletişim kuramları ile ilgili konseptler dilbilimsel disiplinlerin ışığı altında ele alınır. Dil eğitimindeki «iletişim yetisi» ve «dil yetisi» ile olan ilişkisi bakımından açıklanır.

  ADÖ 765 Almanca Öğretimi Sorunları
  Almanca öğretimindeki belli başlı sorunların, yöntemlerin ve temel kavramların incelenmesi.
  ADÖ 771 XVIII. ve XIX. Yüzyıl Alman Edebiyatından Seçmeler
  XVIII. ve XIX. Yüzyıllarındaki Alman edebiyatından seçilecek çeşitli türlerdeki edebi metinlerin analiz ve yorumları yapılarak bu metinlerden dil öğretiminde nasıl yararlanılacağı tartışılır.

  ADÖ 773 Dil Öğretiminde Kültür ve Edebiyatın Rolü
  Dil belli ulusun kültürel varlığı olduğu, edebiyatın da bir dil ürünü olduğu göz önüne alınarak dil-kültür-edebiyat ilişkisinden yola çıkarak Almanca’nın farklı dil ve kültüre sahip Türk öğrencilere öğretilmesinde bu unsurların rolü tartışılır.

  ADÖ 775 XX. Yüzyıl Alman Edebiyatından Seçmeler
  XX. Yüzyıl Alman edebiyatından seçilecek çeşitli türlerdeki edebi metinlerin analiz ve yorumları yapılarak bu metinlerden dil öğretiminde nasıl yararlanılacağı tartışılır.

  ADÖ 777 Alman Kültürü ve Edebiyatı Tarihi I
  Seçilecek herhangi bir yüzyılın ya da çağın kültür, edebiyat, felsefe, eğitim ve toplumla ilgili metinleri özgün dilde okunup tartışılır.

  ADÖ 700 Özel Konular
  Anabilim Dalının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim Dalının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  ADÖ 752 Karşılaştırmalı Dilbilgisi ve Almanca Öğretimi
  Özellikle Türkçe ve Almanca dil çiftine yönelik karşılaştırmalı dilbilgisi çalışmaları incelenip, çalışmalar dil öğretimine katkısı yönünden değerlendirilir.

  ADÖ 756 Özgün Metinlerde Dil ve Üslûp İncelemeleri II
  Mektup, günlük, anı gibi özel metinler; makale, deneme, yorum, eleştiri gibi bilimsel metinler; haber, köşe yazısı, röportaj, ilan, siyasi ve ticari reklam metinleri gibi kitle iletişim araçlarında kullanılan metinler; söylev, vaaz, ders, seminer ödevi, okul kitabı gibi eğitici - öğretici metinler; rapor, yasa, yönetmelik gibi resmi metinler, sözdizimi, sözcükbilim ve anlam yönünden incelenir.

  ADÖ 758 XX. Yüzyıl Dilbilimi Kuram ve Kuramcılarından Seçmeler
  XX. yüzyılda dilbilim alanındaki önemli gelişmeleri yansıtan temel nitelikteki yapıtlar incelenir.

  ADÖ 760 Çeviri Öğretiminde Yöntem Sorunlarının İrdelenmesi
  Yabancı dil öğretimi bağlamında Türkçe-Almanca-Türkçe çeviri öğretimini etkinleştirecek yöntemler, strateji ve teknikler incelenir.

  ADÖ 762 Dilbilim Tarihi
  Dilbilimi, antik çağdan XIX. yüzyıla kadar tarihi gelişimi açısından incelenir.

  ADÖ 764 Almanca Öğretiminde Program Geliştirme
  Almanca öğretiminde uygulanan müfredat programlarının eğitim öğretim hedeflerinin gerçekleşme derecesine göre değerlendirilmesi yapılır. Bu ders için yapılacak araştırma ve gözlemler sonucu eleştirilen konularda öneriler getirilmesi, öğrenenlerin yetişkinlik derecesine, hedeflere (farklı meslek gruplarına) göre yeni program modelleri geliştirilmesi amaçlanır. Uzaktan Almanca öğretimi modelleri gibi modeller de tartışılır.

  ADÖ 766 Mesleki Almanca Öğretimi ve Sorunları
  Turizm Almancası, ticari Almanca ve buna benzer çeşitli mesleki alanlarda Almanca’nın öğretilmesi sorunları araştırılıp tartışılır.

  ADÖ 772 Günümüz Alman Edebiyatından Seçmeler
  1945 sonrası Alman edebiyatından seçilecek çeşitli türlerdeki edebi metinlerin analiz ve yorumları yapılarak bu metinlerden dil öğretiminde nasıl yararlanılacağı tartışılır.

  ADÖ 774 Edebi Metinlerde Dil ve Üslûp Analizleri
  Almanca düzyazı örneklerinde yazı türleri ve kuramları üzerinde durularak seçilecek metinlerin üslûbu ve estetiği incelenir.

  ADÖ 776 Almanca Öğretiminde Dramatizasyon ve Tiyatro
  Dram-tiyatro ilişkisi incelenerek bu türün dil öğretimi de dahil eğitsel işlevi araştırılıp tartışılır. Örnek dramlar incelenir.

  ADÖ 778 Alman Kültürü ve Edebiyatı Tarihi II
  Seçilecek herhangi bir yüzyılın ya da çağın kültür, edebiyat, eğitim ve toplumla ilgili metinleri özgün dilde okunup tartışılır.

  ADÖ 744 Günümüz Türk ve Alman Toplumlarının İncelenmesi
  Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti başta olmak üzere Almanca konuşan diğer ülkelerin günümüzdeki tarihi, kültürü, toplum sal gelişmesi ve orta ve yüksek öğrenim sistemleri araştırma ve inceleme konusu edilir; sosyokültürel karşılaştırmalar yapılır.
   

Almanca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |