Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.00 (75/100) olmalıdır. İnşaat Yüksek Mühendisliği (Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Programı) mezunları tercih edilir.
 • Program tanımları
  Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi

  Teorik Zemin Mekaniği ve Zemin Modelleri        
  Geotechnical Earthquake Engineering   
  Doygun Olmayan Zeminlerin Mekaniği
  Uzmanlık Alan Dersi      
  Fracture Mechanics of Engineering Materials    
  Boundary Element Method in Engineering
  Partial Differential Equations
  Advanced Dynamics of Structures
  İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geosentetikler
  Makine Temellerinin Tasarımı     
  Uzmanlık Alan Dersi      
  Elastisite Teorisinde Çözüm Yöntemleri
  Malzemelerin Şekil Değiştirme Özellikleri          
  Kaya Yapıları Mekaniği, Tasarımı ve Projelendirilmesi     

  Ders İçerikleri

  Teorik Zemin Mekaniği ve Zemin Modelleri
  Zeminlerde gerilme-şekil değiştirme kavramları, Kırılma hipotezleri, Zemin yapısal modellerinin sınıflandırılması, Hiperbolik ve amprik modeller, Elasto-plastik modeller (Cam kili modeli, Başlık modeli, Lade modeli ve Endokronik model), Zeminlerde anizotropi ve anizotropik modeller.

  Geotechnical Earthquake Engineering (Geoteknik Deprem Mühendisliği)
  Depremler, sismisite, sismik risk ve tehlike, spektral ivme. Zeminlerin depremler etkisinde gerilme şekil değiştirme ve mukavemet özellikleri. Sıvılaşma ve sıvılaşmaya karşı alınacak önlemler. Zemin büyütmesi ve mikrobölgeleme. Sismik bölgelerde temel tasarımı. Depremlerde şevlerde stabilitenin değerlendirilmesi. Depremler sırasında istinat duvarları ve zemin dayanma yapılarının davranışı. Depremlerde tünel ve can damarı şebekelerinin davranışı. Geoteknik deprem mühendisliğinde nümerik yöntemler. Geoteknik tasarıma ilişkili Deprem Yönetmelikleri.
   
  Doygun Olmayan Zeminlerin Mekaniği
  Doygun olmayan zeminlerin mekaniğine giriş,
  Faz özellikleri ve ilişkileri,
  Gerilme durumu değişkenleri,
  Zemin emmesi, akış kanunları,
  Permeabilite,
  Sürekli akım hali,
  Boşluk suyu basıncı parametreleri,
  Kayma mukavemeti teorisi,
  Plastik ve limit denge,
  Taşıma gücü,
  Şev stabilitesi,
  Hacim değişimi teorisi ve tek boyutlu konsolidasyon.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Fracture Mechanics of Engineering Materials (Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği)
  Teorik dayanım hesaplamaları. Çatlak ucunda gerilme. Griffith kriteri. Griffith teorisine Irwin'in modifikasyonu. Kırılma mekanizması ve çatlak büyümesi. Elastik çatlak ucu gerilme alanı. Çatlak ucu plastik bölge. Enerji ilkesi. Çatlak büyümesi için enerji salıverme hızı kriteri. Lineer Elastik Kırılma Mekaniği. Temel modlar (Mod I, II ve III). Gerilme şiddet çarpanının süperpozisyonu. Karma modlu çatlak başlama teorileri. Gerilme şiddet çarpanlarının belirlenmesi için sayısal, analitik ve deneysel yöntemler. Elastik-plastik kırılma mekaniği. Deney teknikleri. Yorulma çatlağının yayılması. Uygulamalar: beton, kaya, seramik ve kompozit malzemelerin kırılması, deney teknikleri

  Boundary Element Method in Engineering (Mühendislikte Sınır Eleman Yönetimi)
  Yaklaşık çözüm yöntemleri, ağırlıklı artıklar yöntemi, kollokasyon yöntemleri, minimum kareler yöntemi, ritz yöntemi, galerkin yöntemi, sonlu farklar yöntemi, sınır ve bölge yöntemleri, üstünlük ve sakıncalı tarafları, zayıf formülasyonlar, sonlu elemanlar yöntemi, sınır eleman yönteminin esasları, sınır integrasyon formülasyonu, temel çözümler, sınır elemanlar, sınır elemanlar yönteminin potansiyel problemlerin çözümüne uygulanması, sınır elemanlar yönteminin elastisite problemlerinin çözümüne uygulanması, sınır elemanlar yönteminin plak problemlerinin çözümüne uygulanması.

  Partial Differential Equations ( Parça Türevli Denklemler)
  Pfaffian Formları, Birinci Mertebe denklemler, Cauchy Problemi, Genel Halde Birinci Mertebe denklemler, İkinci Mertebe Denklemler, bir Boyutlu dalga Denklemi, Dalga Denklemi İçin Dalembert Çözümü, Birinci Mertebe Denklem Sistemleri, Multi-İndeks notasyonu, Distribusyon Çözümleri

  Advanced Dynamics of Structures (Yapı Dinamiği)
  Dynamic loads, dynamic characteristics of structural systems. lumped parameter systems. free vibrations of single-degree-of-freedom systems (SDF), damped vibrations, response of SDF systems to harmonic loading, to periodic loading, to general dynamic loading, generalized SDF systems. Rayleigh method, vibration isolation Multi-degree-of-freedom systems (MDS), equations of motions, undamped free vibrations of MDS, free vibrations, orthogonality conditions, dynamic response, mode shapes, forced vibrations, mode superposition analysis, numerical methods for determination of mode shapes and frequencies, Rayleigh method, systems with distributed parameters, equations of motion, axial, shear and bending vibrations, earthquake response of SDF systems, response spectra, earthquake response of MDF systems, methods for modal combination, numerical methods.

  İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geosentetikler
  Geosentetiklerin tarihi ve gelişmesi,
  Üretim teknolojisi,
  Geosentetiklerin geometrik, fiziksel, mekanik, kimyasal ve hidrolik özellikleri,
  Projelendirme ve uygulama,
  Deniz ve akarsu kıyı ve yatak koruması,
  Karayolu ve demiryolları,
  Donatılı zemin,
  Drenaj,
  Katıatık sahalarında şilte ve örtü sistemleri.

  Makine Temellerinin Tasarımı     
  Giriş, Genel Teori, Makine Temellerinin Tasarım ve Hesap İlkeleri, Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi, Blok Tipi Makine Temelleri, Pistonlu Makinelerin Temelleri, Darbe Tesirine Maruz Temeller, Yüksek Hızlı Makineler için Çerçeve Temeller, Çeşitli Makine Temelleri, Enstümantasyon, Simetrik Olmayan Makine Temelleri, Yer Hareketi Etkisindeki Makine Temelleri, Titreşim Kontrolu ve İzolasyonu, Makine Temellerinin Yapısal Tasarımı, Makine Temellerinin Onarım ve Takviyesi.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Elastisite Teorisinde Çözüm Yöntemleri
  Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı. Elastisitede karmaşık Fonksiyonlar Yöntemi. Düzlem ve yarı Düzlem Problemleri. Çubukların Burulması. Fourier Serileri. İntegral Dönüşümleri. Fourier Dönüşümü, Laplace Dönüşümü, Mellin Dönüşümü, Hankel Dönüşümü, Sonlu Dönüşümler. Elastisitede İntegral Dönüşümlerin kullanılması. Elastisitede Sonlu Eleman Yöntemi. Sınır Eleman Yöntemi. İki ve Üç Boyutlu Elastisite Problemlerine Uygulanışı.

  Malzemelerin Şekil Değiştirme Özellikleri
  Dayanım tükenmesine neden olan faktörler. Katı cisimlerin mekanik davranışları. ideal cisimler ve makanik modeller. Gerilme Hali: Tansör gösterimi ile ilgili kavramlar, asal gerilmeler ve asal eksenler. Maksimum kayma gerilmeleri. Şekil değiştirme hali. Bünye Denklemleri, genelleştirilmiş Hooke kanunu, sonlu şekil değiştirme (kauçuk elastisitesi), viskoelastisite (Reolojik Modeller). Plastik davranış: Plastik şekil değiştirme. Dislokasyonlar: Kusursuz kristalde akma dayanımı, dislokasyon türleri, dislokasyonların özellikleri, dislokasyon geometrisi, dislokasyonların etkileşmesi. Tek kristallerin mikroplastisitesi. Çok kristalli metallerin plastik şekil değiştirmesi. Metalik malzemelerde mukavemet arttırıcı işlemler. Çeliğin gerçek gerilme- deformasyon diyagramı. Kırılma Kriterleri: Gevrek davranış, sünek davranış, Griffith teorisi, Tresca kriteri, Won misses kriteri. Yorulma davranışı.    

  Kaya Yapıları Mekaniği, Tasarımı ve Projelendirilmesi     
  Tasarım ve Projelendirme ilkeleri. Projede önem ve önceliklerin belirlenmesi. Projeyi yönlendiren etmenler, proje ana girdilerinin belirlenmesi ve sağlanması. Başlıca kaya türleri. Yerüstü kaya yapılarında tasarım ve projelelndirme. Kaya şevleri ve yarmaları, Temel (kazı) çukurları. Kemer baraj dayanakları. Giriş yapıları (portaller, şaft ağızları) Yeraltı kaya yapılarında tasarım ve projelendirme. Dar kesitli kaya tünelleri. Geniş kesitli karayolu ve demiryolu tünelleri. Kentiçi tünelleri. Metrolar. Geniş yeraltı atık depoları. Hidroelektrik santralleri. Değişik amaçlı kavernler . Geniş çapıl kuyular (şatlar) Maden kuyuları. Su alma, enerji şaftları. Denge bacaları. Kentiçi altyapı kuyuları (kollektör şaftları, menholler). Kaya Heyelanlarında korunma, önlem, işlem ve yöntemler. Kazı ve imalat yöntemleri projeleri. Denetim projeleri. Rapor yazımı, paftaların hazırlanması, normal ve sunuş teknikleri.

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |