Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı

  Programlarımızın amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak ve kaydolduğu bilim dalında uzman olmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından; tezsiz yüksek lisans programları, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dersler, üzerinde çalışılacak tez konusuna göre, tez danışmanlarınca belirlenir.
   
  Yüksek lisans programlarına, bir lisans derecesine sahip ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan alanlar başvurabilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, üç yarıyıla indirilebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

  DERS PROGRAMLARI

  Global Proje Yönetimi
  Uygulamalı Proje Yönetimi I
  Proje Finansmanı
  Uygulamalı Proje Yönetimi II
  Bilgisayar Destekli Proje Planlama Teknikleri
  Çok Uluslu ŞirketlerdeYönetim
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Kişisel Gelişim
  Proje Yönetiminde Özel Çalışmalar
  Proje Yönetimi ve İletişim
  Proje Yönetiminde Vaka Çalışması I
  Proje Yönetiminde Vaka Çalışması II
  Proje Yönetiminde Yönetim Sistem Standardları
  Satış Yönetimi
  İleri Maliyet Analizi
  Şantiye Yönetimi
  Uluslararası Finansal Yönetim
  Yatırım Yönetimi
  Yönetim Matematiği
  Kıyı AlanlarıYönetimine Giriş
  Sigorta ve Risk Yönetimi
  Proje Yönetiminde Vaka Çalışması III
  Proje Yönetiminde İş ve İmar Yasaları
  Özel Projelerin Yönetimi
  Proje Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
  İnşaat Sözleşmelerinin Yönetimi
  Yangın ve Yangından Korunma
  Tehlikeli Maddelerin Depolanması, Taşınması ve Sanayi Tesislerinde Kullanılması
  İnşaat Projelerinde Verimlilik Ve Performans Yönetimi
  İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama
  Dönem Projesi
  Seminer
  Yüksek Lisans Tez Çalışması
  Doktora Tez Çalışması

  DERS İÇERİKLERİ


  FCP001 Global Proje Yönetimi 
  Proje yönetimi düşüncesinin tarihsel gelişimi, Proje yönetimi yaklaşımında temel ilke ve araçlar, Proje yönetimi örgütlenme modelleri, Proje yönetimi konuları: zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, haberleşme yönetimi, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, iş temini-ihale-sözleşme yönetimi, Proje yönetiminin uygulama alanları.
   
  FCP002 Uygulamalı Proje Yönetimi I 
  Bir proje ile ilgili genel planlama, Master plan, Fizibilite ve kesin projenin hazırlanması, İhale şekil ve evraklarının hazırlanması, Mal sahibi, kontrol teşkilatı ve yüklenicinin proje yöneticilerinin dikkat etmesi gereken hususlar, Proje yönetimi sırasında karşılaşılması olasıl problemler ve çözüm önerileri.
                                                
  FCP003 Proje Finansmanı 
  Değişik işletme projelerinin incelenmesi, Projelerde maliyet kontrolü, Başarılı projeleri etkileyen ticari ve mali faktörler, Proje oluşturulmasında günümüzde uygulanan mevzuatla ilgili konular, Değişik projelerden deneyim kazanıp en uygun olanını yaratmak için yeni proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Bu konularla ilgili grup çalışmaları ve çeşitli şirket yöneticileri ile mülakatlar yapılması.
   
  FCP004 Uygulamalı Proje Yönetimi II 
  Mukaveleler konusunun detaylı olarak incelenmesi, Basit mukaveleler, Yap-sat türü detaylı mukaveleler, Joint venture anlaşmaları, Önanlaşmalar, Taşeron anlaşmaları, 4734 no'lu ihale yasası, FIDIC mukavelesi, Bayındırlık Bakanlığı inşaat şartnamesi, Mukavele tatbikatından doğan problemler ve çözüm önerileri.
             
  FCP005 Bilgisayar Destekli Proje Planlama Teknikleri 
  Genel proje yönetim hizmetleri tanıtımı, Donanım ve yazılım tanıtımı, Proje yönetiminde yazılımın yeri, Çeşitli uygulamalar.
             
  FCP006 Çok Uluslu Şirketlerde Yönetim 
  Çokuluslu şirketlerin yapısal özellikleri ve dünya pazarındaki yeri, Uluslararası şirket rekabeti, Yönetim teknikleri.
             
  FCP007 İnsan Kaynakları Yönetimi 
  İnsan kaynakları yönetimine genel bakış, İnsan kaynakları yönetimi;    çevresi, insan kaynaklarının seçimi ve planlaması, Eğitim ve geliştirme, Performans değerleme, İş değerlemesi, Ücret yönetimi, İnsan kaynağının yönlendirilmesi, Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, Uluslararası insan kaynakları yönetimi, İnsan kaynakları bilgi sistemleri.
   
  FCP008 Kişisel Gelişim 
  Değişim ve yeni alışkanlıklar edinme, Amaç hedef belirleme, Hedeflere ulaşım projesi, Kendine güven ve saygı temini, Motivasyonun önemi, Pozitif düşünce ve iyimserlik.
   
  FCP009 Proje Yönetiminde Özel Çalışmalar 
  Dersin yöneticisi tarafından her öğrenciye değişik konularda verilen ve dönem içinde 2-3 ara rapor ve bir sonuç raporunu içeren çalışma.
   
  FCP010 Proje Yönetimi ve İletişim 
  İletişimin başarılı yönetime katkısı, Başarılı iletişim, Halkla ilişkiler, Liderlik, Müşteri odaklı yönetim, Proje odaklı yönetim, Kriz yönetimi, Risk yönetimi, Yöneticinin beş yüzüğü, Hataların kazanca çevrilmesi, Başarı öyküleri.
   
  FCP011 Proje Yönetiminde Vaka Çalışması I 
  İstanbul katı atık yönetimi, Fizibilitenin hazırlanması, İhale dokümanları, Kredili ihale için gerekenler, İhale aşamaları, İşin verilmesi, Projelerin takip ve onayı, İşin çalışır vaziyette teslim alınması, Gerekli makina ve teçhizatın alınması, Katı atığın değerlendirme olanakları, Eski sahaların rehabilitasyonu.
   
  FCP012 Proje Yönetiminde Vaka Çalışması II 
  Yap-İşlet-Devret sistemiyle yapılmış büyük baraj projeleri, İşin fizibilitesi, İşin ihalesinin hazırlanması, Firma seçimi, Finansman temini, Uygulama projeleri, İşin kontrolü ve çalışır halde teslimi, İşin daha problemsiz uygulanabilmesi için ilgili tarafların; mal sahibi, yatırımcı ve finansörlerin dikkat etmesi gereken hususlar, Uluslararası joint venture şirketinin yönetimi hususunda problemler ve çözüm önerileri.
   
  FCP013 Proje Yönetiminde Yönetim Sistem Standardları 
  Yönetimde süreç yaklaşımı, Yönetimde sistem yaklaşımı, Sistem standardları, Belgelendirme ve akreditasyon, Kalite yönetim sistemleri, Çevre yönetim sistemleri, İşçi sağlığı iş güvenliği yönetim sistemleri, Bilgi yönetim sistemleri.
   
  FCP014 Satış Yönetimi 
  Satış yönetimi ile ilgili kavramların ve yöntemlerin incelenmesi, Alıcı - satıcı etkileşimi, Satış işinin doğası, Pazar ve satış potansiyelinin ölçülmesi, Satış elemanlarının yetiştirilmesi, Vaka çalışmaları.
   
  FCP015 İleri Maliyet Analizi 
  İnşaat sektöründe çoklu tahmin ve maliyet ölçütlerinin araştırılması ve analizi, Kavramsal ve kesin tahmin, Maliyet geliştirme, Maliyet analiz yöntemleri, Proje verme uygulamaları, Uluslararası iş uygulamaları ve bilgisayar uygulamaları, Modelleme.
                         
  FCP016 Şantiye Yönetimi 
  Şantiye planlaması, Şantiye üniteleri, Taş ocakları, Şantiye işletmesi, Şantiyenin kapatılması, Şantiyede plankote ve aplikasyon, Şantiye iş ve kamp suları, Şantiye tesisat hesap esasları ve bakım, Beton, Kalıplar, İskeleler, Şantiye imalatı için esaslar, Demir kaynak montaj, Konveyörler, Hidrolik ilkeler düzenleme ve bakım.
   
  FCP017 Uluslararası Finansal Yönetim 
  Uluslararası finansal yönetimde karşılaşılan genel ve özel durumlar, Ülke risk analizleri, Döviz işlemlerine öngörü.         
   
  FCP018 Yatırım Yönetimi 
  Yatırım Projesi tanımı; Yatırım projelerinin değerlendirilmesi; Finansal değerlendirme teknikleri (Net Güncel Değer Tekniği, İç İktisadi Karlılık Oranı Tekniği,v.b); Maliyet-Fayda Tekniği, Kara geçiş Noktası Analizi, Yatırım Projelerinde belirsizlik ve Risk yönetimi; Yatırım Projeleri Planlaması ve Programlanması; Programlama teknikleri (cpm,pert,precedence,lob,v.b.); Yatırım Projelerinde Maliyet tahmini, Bütçe ve Kaynak programlaması.
   
  FCP019 Yönetim Matematiği 
  İstatistik yöntemlerin yapım yönetiminde kullanılması, Temel kavramlar, Değişken çeşitleri, Açıklayıcı ve çıkarımsal istatistik yöntemler, Verilerin düzenlenmesi ve sunulması (grup oluşturmayan dağılımların, histogramların ve frekans poligonlarının grafik halde ifade edilmesi), Açıklayıcı ölçümler (merkez parametrelerinin ölçümü: ortalama, medyan, mod), Değişkenliğin ölçülmesi (aralık, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı), Olasılık, Normal dağılım, Dağılımların örneklenmesi ve prosedürlerin örneklenmesi, Hipotez testleri, Parametrik testler (t-testi, basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu regresyon ve
  korelasyon), Parametric olmayan testler (ki-kare dağılımı, Kruskal-Wallis testi, Mann-Whitney testi), Araştırma tasarımı, Ölçüm ve ölçeklendirme, Anket tasarımı, Araştırma raporu, Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi.
   
  FCP020 Kıyı Alanları Yönetimine Giriş 
  Kıyı bölgesinin tanımı, Kıyı işlemleri ve halihazırdaki kıyı bölgesi sorunları, İnsan yapısı yapıların tanımları (limanlar, sahil korumaları, atıksu kontrol sistemleri, taramavs.) ve bunların kıyı üzerine muhtemel etkileri, İnsan yapısı yapıların kıyı üzerine ters etkilerini kıyı işlemleri ve bunların yapılarla ilişkisini dikkate alarak bertaraf etme yöntemleri, Su dalgaları, Su dalgası çeşitleri, Küçük genlikli dalga kuramı, Kırılmanın dalgasal dönüşümü, Dalganın derin sulardan sahile gelirkenki sığlaşması, kırılması, yansıması ve dağılması, Kıyı yönetimi, Kıyıları arzu edilen şekil ve kalitede tutma ilkeleri, Kıyıların yapay olarak beslenmesi, Dalgakıran inşa aşamaları, Kıyı koruma yapıları, İskeleler, koy ve burun yapıları ile boru hatları.
   
  FCP021 Sigorta ve Risk Yöne
  Doğal afetler ve kazaların, proje, işletme, kurum ve sahısların amaçlarına erişmeleri üzerine etkileri, Risk yönetimi ve doğal afet ve kazalardan dolayı olası zararların enaza indirilmesi, Risk yönetimi işletme biliminin dört işlevi: planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol, Karar verme süreci olarak risk yönetimi, Hasar olasılıklarının saptanması ve analizi, Bu olasılıklara karşı önlem alma teknikleri, En yararları tekniğin seçilmesi, seçilen tekniğin uygulanmasını ve seçilmiş olan tekniğin gerçekten ihtiyaçlara cevap verip vermediğinin değerlendirilmesi.
   
  FCP022 Proje Yönetiminde Vaka Çalışması III 
  Özel sektörde sanayi dalında orta/büyük arası ölçekte komple yeni yatırımların çeşitli yönleriyle (finansman, teknoloji, enerji, hammadde, pazar-piyasa koşulları, yurtiçi ve yurtdışındaki trendler, v.b.) projelendirilmesi, Projenin yönetimi, Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde karşılaşılan temel sorunlar, Gerekli revizyonların yapılması ve projenin sonuçlandırılması, Vaka çalışması (ALKİM’in Afyon / Acıgöl bölgesindeki göl sularından kimyasal madde üretmek amacıyla gerçekleştirdiği ve dünyadaki en büyük beşinci sodyum sülfat tesislerinin yatırım süreci).
   
  FCP023 Proje Yönetiminde İş ve İmar Yasaları 
  Kentleşme sürecinde imarın önemi ve temel ilkeleri, İmar planları ve örnekleri, Taşınmaz mallara uygulanan imar kuralları, İş yasaları, İşçi güvenliği ve işçi sağlığı hakkında düzenlemeler.
   
  FCP024 Özel Projelerin Yönetimi 
  Çeşitli sektörlerden seçilen bitmiş özel projelerin yönetim açısından değerlendirilmesi, Gerçek projelerin yönetimi, Teori-pratik köprüsünün kurulması, Öngörülen problemler için alınan önlemler, Beklenmedik problemlere çözümler bulunması ( Kriz Yönetimi ), Kaynak planlama, Laboratuvar çalışması (uygulayıcı şirketlerin proje yönetim birimleri ve projeleri üzerinde çalışmalar).
   
  FCP025 Proje Yönetiminde Araştırma Yöntemleri 
  İstatistik yöntemlerin yapım yönetiminde kullanılması, Temel kavramlar, Verilerin düzenlenip sunulması, Açıklayıcı ölçümler, Olasılık, Dağılımlar, Hipotez testleri, Parametrik testler, Parametrik olmayan testler, Araştırma tasarımı, Ölçüm ve ölçeklendirme, Anket tasarımı, Araştırma raporu, Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi.
   
  FCP026 İnşaat Sözleşmelerinin Yönetimi 
  İnşaat sözleşmelerinin yasal çerçevesi, Farklı hukuk sistemleri, Sözleşme evrakı, Yasal bir belge olarak sözleşme, Malsahibi-yüklenici anlaşması, Genel ve özel koşullar, Ekler, Değişiklikler, Sözleşmelerin yorumunda genel ilkeler, İhtilafların çözümü (yargı, tahkim, alternatif ihtilaf çözümü süreçleri), İnşaat sözleşmelerinde ihtilafların kaynakları, İnşaat sözleşmelerinde ihtilaflara neden olan temel madde başlıkları, İhtilafların çözümüyle ilgili sözleşme maddeleri, Değişiklikler, Formel ve konstrüktif değişiklikler, Olumsuz arazi koşulları, Gecikme çeşitleri, Haklı ve haksız gecikme nedenleri, Eş zamanlı gecikmeler, Tazminat ve cezalar, Gecikme cezaları, Malsahibinin uğradığı zararın tazmini, Yüklenicilerin uğradığı zararın tazmini, Sözleşmenin sona ermesi, Kusur nedeniyle sözleşmenin sona ermesi, Sözleşmenin malsahibinin isteği üzerine sona ermesi, Kabul, denetim ve garantiler, Uluslararası sözleşmelerde standard formların kullanımı.
   
  FCP027 Yangın ve Yangından Korunma 
  Yanma ve patlamaların oluş biçimi, Yanıcılık ve patlayıcılık sınırları, tutuşma sıcaklığı, Parlama sıcaklığı, Yangında ısı transferi ve yangının yayılması, Yangının neden olduğu ölüm ve yaralanmalar, Yangın algılama ve söndürme sistemleri, Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin irdelenmesi, Yönetmeliğe göre yangın yükü ve önemli tanımlar, Bina tehlike sınıflandırılması ve binalara ilişkin yangın güvenliği hükümleri, Binalarda kullanılacak malzemelerin yanıcılık ve yangına dayanıklılığının yönetmeliğe göre sınıflandırılması, Sınıflandırmanın nedenlerinin irdelenmesi, Yönetmeliğe göre elektrik, aydınlatma, yangın uyarı ve söndürme sistemleri.
   
  FCP028 Tehlikeli Maddelerin Depolanması, Taşınması ve Sanayi Tesislerinde Kullanılması
  Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, Zehirli ve parlayıcı, patlayıcı tehlikeli maddeler, Deprem ve tehlikeli, kimyasal madde kullanan ve depolayan yapıların inşaatıyla ilgili yasal mevzuat, Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre tehlikeli ve kimyasal madde depolanmasında uyulacak esaslar ve zorunluluklar, Güvenlik bilgi formları (MSDS), Tehlikeli ve kimyasal maddelerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, Sanayi tesislerinde tehlikelerin ve risklerin değerlendirilmesi, Kara ve demir yollarında tehlikeli ve kimyasal maddelerin taşınması esasları, Etiketleme, Tehlike işaretleri, Sürücülerin eğitilmesi, Tehlikeli maddelerin depolanması, Karayollarında ve demiryollarında taşınması ile ilgili ISO 14001 çevre ve OHSAS 18001 iş güvenliği ve sağlığı standardı uygulamaları.
   
  FCP029 İnşaat Projelerinde Verimlilik Ve Performans Yönetimi 
  Verimliliğe giriş; Verimlilik kavramına tarihi bir bakış; Verimlilik kavramsal modeli; İnşaat proje yönetimi ve verimlilik; Verimlilik göstergeleri ve ölçülmesi; İşçilik verimlilik ölçülmesi; İş ölçümü; Metot etüdü ve iş etüdü; Aktivite örneklemesi yaklaşımları; İş etüdü ve proses abakları; Benchmarking; Performans ve balanced scrorecard (Ölçüm Kartı) tekniği; Kalite yaklaşımları; İnşaat sektörü kalite yönetimi.
   
  FCP030 İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama 
  İnşaat yönetimi ile ilgili temel kavramlar; yönetim sürecinin evrimi; İnşaat yönetiminin fonksiyonları; stratejik yönetim ile ilgili terim ve kavramlar; İnşaat şirketlerinde stratejik yönetim süreci ve unsurları; Dış çevre analizi; İşletme analizi; Çevre unsurlarının ölçülmesi ve durum belirleme matrisleri; stratejik yönlendirme; İnşaat işletmelerinde temel stratejiler ve alt grupları; Yönetim stratejileri; Yönetim stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler; stratejilerin uygulanması (işletme yapıları ve sistemler, yönetim biçimleri, paylaşılan değerler, insan kaynakları ve işletme yetenekleri); inşaat işletmelerinde stratejik değerlendirme ve kontrol.
   
  FCP101 Dönem Projesi 
  Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
   
  FCP102 Seminer 
   
  FCP103 Yüksek Lisans Tez Çalışması 
  Tezli yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
   

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |