Home > Yüksek Lisans Programları > Yönetim ve Organizasyon > Çankaya > Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çıkışlı öğrencilerle, Sosyoloji, Psikoloji gibi toplum ve davranış bilimleri ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan öğrenciler kabul edilmektedir. Giriş sınavları, İngilizce ve bilimsel yeterlilik ve genel yeterlilik sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlar, adayların mesleklerine göre yapılacaktır. Lisans derecesini İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nde veya dengi 4 yıllık bölümlerde tamamlamış olanların bilimsel yeterlilik sınavları işletme alanında yapılırken, diğer disiplinlerden aday olanların genel yetenek sınavı GMAT sınavlarının sayısal ve sözel kısımlarına benzer olarak Türkçe yapılacaktır. Yapılacak olan sınavlar sonucunda adaylar, ağırlıklandırılmış puanlarına göre sıralanacak kontenjanın en çok iki katına kadar aday mülakata çağırılacaktır. Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler danışmanların önerecekleri en çok iki dönemlik bir bilimsel hazırlık programı yüklenebileceklerdir.
 • Program tanımları
  Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı
  Tezli programa kaydolan öğrencilerin alanda uzmanlaşabilmeleri için 30 kredi-saatlik dersleri, kredisiz seminer dersi ile birlikte ilk bir yıllık süre içinde tamamlamaları ve ikinci yılda da danışman gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir.

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 600 ÖZEL KONULAR

  MAN 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  Dersin temel amacı sorun tanımlama; hipotez kurma; örnekleme; işletmecilikte araştırma tasarımı; veri toplama ve veri toplama stratejileri; geçerlilik, güvenirlik ve diğer ölçüm problemleri; veri değerlendirme; işletmecilik araştırmalarında kullanılan özel yöntem ve teknikler; araştırmacı deontolojisi ve uygulamalar konusunda öğrencileri uygulama yapacak düzeye getirmektir. 

  MAN 648 SEMİNER

  MAN 602 PERSONEL YÖNETİMİ
  Bu dersin amacı öğrencilere personel yönetiminin işlevleri, ilkeleri, ve örgütlenmesi; iş analizi; iş tasarımı; personel planlaması; personel sağlama ve seçme; sosyalizasyon; personel başarı değerlendirmesi; hizmet içi eğitim; iş değerlemesi; ücretleme; sendikalar ve toplu sözleşme; personel sağlığı ve iş güvenliği; şikayet ve disiplin gibi personel yönetimi konularında teorik bilgiler vermektir. 

  MAN 603 ÖRGÜT TEORİSİ
  Dersin amacı örgütler ve örgüt yapısı kavramlarını inceleyip, örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için nasıl bir örgüt yapısı tasarlanması gerektiğini öğretmektir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular örgüt teorisinin tarihsel gelişimi, strateji, örgütsel tasarım ve etkililik, örgütsel yapının temelleri, dış çevre, örgütlerarası ilişkiler ve örgütsel tasarım konusunda çağdaş kavramlar gibi konulardır.

  MAN 604 STRATEJİK PLANLAMA
  Bu ders işletme bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinin daha önce aldıkları derslerdeki bilgilerini bütüncül bir yaklaşımla kullanabilmelerine olanak sağlar. İşletmelerin strateji  oluşturma, uygulama  ve değerlendirme konularına odaklanır ve stratejik yönetim kavram ve  tekniklerini  inceler.  Öğrencilerin farklı  işletmelerin geleceklerini bir bilgisayar simulasyonu ve örnek olaylarla belirlemek üzere daha önceki derslerden öğrendikleri bilgilerini yeni öğrendikleri stratejik yönetim teknikleri ile birleştirerek kullanmaları gerekir. Bu derste öğrencilerin temel sorumluluğu objektif stratejik kararlar vermek ve bu kararlarını yazılı ve sözlü sunumlarla savunmaktır.  Dersin birinci bölümü pazarlama, finans-muhasebe gibi işletme ve yönetim fonksiyonlarının genel bir değerlendirmesi ve özellikle bu fonksiyonların entegrasyonuna ağırlık veren  stratejik yönetim teknikleri ile ilgili interaktif derslerden oluşmaktadır. Dersin ikinci bölümü ise öğrencilerin dört beş kişilik gruplar halinde bir örnek olay raporu hazırlamalarını, bir stratejik yönetim simulasyonuyla ilgili seri kararlar vermelerini ve sınıfta sunmalarını gerektirir. 

  MAN 605 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
  Bu dersin amacı çalışanların kişiliklerinin örgütteki davranışlarına etkisini, kişilik gelişim aşamalarını, tutumun bileşenlerini tanımlamak, tutum ile davranış arasındaki ilişkiyi açıklamak; iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi tutumları ve bu tutumların örgüt için önemini açıklamak; öğrenme teorilerini ve yönetimde öğrenmeyi yorumlayarak algılamanın örgütteki rolünü ve algılamayı etkileyen faktörleri açıklamak; bireysel ve grup olarak karar verme yaklaşımları, grup ile takımlar arasındaki farklılıkları, grup gelişim aşamalarını açıklamak; örgütlerde iletişim, iletişim süreçleri, motivasyon kuramlarını ve uygulamalarını, güç ve politika arasındaki farkı ve liderlik yaklaşımlarını açıklamak ve yorumlamak; çatışmaya neden olan etmenleri ve çatışma yönetimi, iş stresinin sebep ve sonuçlarını açıklayarak işletmelerin örgütsel davranış uygulamalarını değerlendirerek çözümler önermektir.

  MAN 606 ÖRGÜTSEL GELİŞME VE DEĞİŞME
  Bu ders örgüt etkililiğini arttırmak üzere yapılacak olan temel değişiklikleri başlatma ve yürütmede kullanılan örgüt geliştirme yöntemlerini ele alır. Derste ele alınan konular planlı değişim modelleri; değişime karşı dirençle başa çıkma; örgütsel gelişme süreci; gruplara, örgüte ve yapıya yönelik müdahele teknikleridir. 

  MAN 607 GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
  Dersin temel amacı Türk ulusal kimliğinin oluşumu, ulusal kültür ve örgüt kültürü, Türk kültürünün sosyal ve tarihi öğeleri, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Avrupa’da sosyal sınıflar, İslam ve tasavvufun Türk yönetim kültürüne etkileri, Ahiliğin Türk yönetim kültürüne etkileri, Türk yönetim kültüründe çalışma ahlakı, Batılılaşma ve Türk yönetim kültürüne etkileri, temel kültürel boyutlar (bireycilik, toplulukçuluk, erillik, dişillik, güven, riskten kaçınma, güç mesafesi, paternalizm), Türk yönetim kültürünün Batılı toplumlarla karşılaştırılması (ABD, Avrupa), Türk yönetim kültürünün Asyalı toplumlarla karşılaştırılması (Japonya, Çin) gibi konuların tartışılması ve kavranmasıdır.

  MAN 608 ULUSLARARASI YÖNETİM
  Dersin amacı uluslararası yönetim ve uluslararası işletme kavramlarını inceleyip, yönetimin fonksiyonlarını uluslararası bir bakış açısıyla öğretmektir. Dersin içeriğini oluşturan temel kavramlar uluslarası yönetimde stratejik planlama, örgütsel yapı, kültür, motivasyon, liderlik, karar verme, kontrol, iletişim, müzakere, etik, sosyal sorumluluk ve insan kaynakları gibi konulardır.

  MAN 609 PROFESYONELLERİN YÖNETİMİ VE YÖNETİMDANIŞMANLIĞI
  Bu ders profesyonel, meslek ve mesleki etik kavramları, profesyonelleri diğer çalışanlardan ayıran noktalar ve bunların yönetim ve organizasyon uygulamaları ile profesyoneller ve hizmet alanların ilişkilerine etkileri, profesyonellerin üyesi oldukları meslek örgütleri ile ilişkileri ve bunun çalıştıkları kurumlar ile ilişkilerine etkilerinin yanısıra yönetim danışmanlığının tanımı ve temel kavramları, yönetim danışmanlarının işlevleri ve danışmanlık rolleri, danışmanlık süreci, danışmanlık hizmetlerinin kapsamı, yönetici danışman ilişkileri ile ilgili örnek olay çalışmaları, danışmanlık ve kültür ilişkisi, danışmanlık mesleği ve etik konularını içermektedir.

  MAN 610 İŞLETME ETİĞİ
  Bu dersin amacı ahlak, etik, işletme etiği ve bunların birbirleriyle ilişkilerini tanımlamak, ahlaki gelişim aşamalarını ve ahlaki sebeplendirmeyi açıklamak, iş hayatında etik olmayı tartışmak, işletmelerin ahlaki sorumluluklarını belirleyebilmek ve bunları sosyal zorunluluklardan ayırt edebilecek etik prensipleri, bunların birbirleriyle olan farklılıkları ve duruma uygun olan etik prensipleri belirlemek ve tartışmaktır.

  MAN 611 YÖNETİM VE ORGANİZASYONDA ÖZEL KONULAR
  Bu dersin amacı işletme yönetimi ve organizasyonu ile ilgili yeni yapılanma türleri ile çağdaş konu ve sorunları  tartışmaktır. 

Yönetim ve Organizasyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |