Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı

  Günümüzdeişletmecilerin Bilgi Teknolojileri olmaksızın veya bu teknolojilereihtiyaç duymadan bir işyerini veya kurumu yönetmeleri mümkün değildir.Benzer şekilde Bilgi Teknolojileri olmadan rekabet edebilme gücü degittikçe azalmaktadır. Diğer taraftan girişimci ruha sahip BilgiTeknoloji uzmanlarının kendi işlerini kurmaları durumunda yada BilgiTeknolojileri alanında yönetici pozisyonlarında çalışanların işletme veyönetim konularına hakim olması gerekmektedir. Bu iki alanı birleştirenYönetim Bilişim Sistemleri günümüzde büyük önem kazanan ve hayatımızınher alanına girmiş bulunan IT uygulamalarını teknolojinin geldiği enson nokta itibari ile tanıtmayı ve bunu uygulama ağırlıklıgerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda işletme ve yönetimkonularını özellikle teknoloji yönetimi ve bilgi sistemi kurarakgerçekleştirmeyi öğreten bir programdır.

  Önümüzdeki yıllarda IT sektöründeki nitelikli eleman açığının100,000\'nin üzerinde olması (DPT ve TBV verilerine göre) veAvrupa\'nında bu nitelikli insan gücünü çekmek için mavi kart (ABD\'dekiYeşil Kart benzeri bir kart olup herhangi bir Avrupa ülkesinde oturmave çalışma izni vermektedir) uygulmasına geçtiği düşünülürse alanınönemi  çok daha netleşmiş olur. Türkiye\'de tüm Bilgisayar (bilimlerive/ya mühendisliği), yazılım, enformasyon teknolojileri, bilişimteknolojileri vb alanında mezun olan ögrenci saysısı malesef yukarıdabelirtilen ihtiyacın ancak onda birini karşılamaktadır.

  Program - Genel Bilgiler

  • Tüm dersler 3 krediliktir.
  • Tüm dersler Türkçe\'dir.
  • Yüksek Lisans dersleri zorunlu ve seçmeli olarak ikiye ayrılır.
  • Tezsiz MIS Yüksek Lisans programı, 36 ders kredisi ve kredisiz bir bitirme projesinden oluşmaktadır.
  • Ders kredilerinin; 9\'u kredisiz zorunlu, 12\'si zorunlu, 24\'ü ise seçmeli derslerden toplanır.
  • Mezun olabilmek için en düşük toplam genel not ortalaması 3.0/4.0 olmalıdır.
  • Seçmeli derslerin açılabilmesi kaynakların uyuşumuna göre her sömestr farklılıklar gösterebilir.
  • Programkoordinatörü onayı ile, diğer üniversitelerin benzer yüksek lisansprogramlarından en fazla iki ders alınabilir. Bu derslerin kredileriKHÜ yüksek lisans kredisi olarak sayılır.
  • Yüksek Lisansdersleri genellikle hafta içi günleri saat 17:00-20:00 arası KHÜ CibaliAna Kampüsünde yapılır. Hafta sonlarıda ders yapılabilmektedir.
  DERS PROGRAMI

  Kadir Has Üniversitesinde açılmış bulunan Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (Master) Program dersleri şunlardır:

  KredisizZorunlu Dersler
  MIS500 Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerine Giriş
  MIS501 Ekonomi ve İstatistik Temelleri
  MIS503 Muhasebe ve Finans Temelleri

  Kredili Zorunlu Dersler
  MIS502 İstemci ve Sunucu Tarafı Programlama Dilleri
  IT572 İleri Düzey Bilgi Sistemi Tasarım ve Analizi
  MIS511 Yönetim Bilişim Sistemleri
  MIS513 Proje Yönetimi

  Enformasyon Teknolojileri Dersleri   (2 adet seçilecek)
  IT511 İşletim Sistemlerine Giriş
  IT526 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi
  IT565 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
  IT571 İleri Düzey Veri Madenciliği ve Veri Ambarlama

  İşletme Dersleri  (3 adet seçilecek)
  MIS522 Management and Organization Behavior
  MIS523 Quantitative Decision Making
  MIS524 Entrepreneurship& New Venture Creation
  MIS525 Legal and Ethical Issues in Computing
  MIS526 Financial Management
  MIS527 Managerial Accounting

  Yönetim Dersleri   (3 adet seçilecek)
  MIS531 Emergency Management Information Systems
  MIS532 Technology Management and Organizational Transformation
  MIS533 Leadership Theory and Practice
  MIS534 Operations Management

  DERS İÇERİKLERİ

  KREDİSİZ ZORUNLU DERS LİSTESİ

  MIS500 Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerine Giriş (0+0+0) 0
  Bilişim teknolojisi kavramları. Bilgisayar ve çevre birimleri. Yaygınkullanılan yazılımlar. Bilginin depolanması ve yeniden kazanımı, bilgigiriş ve çıkışı. Bilgisayar ağları, ağ kurma, internet. Windows işletimsistemi, Linux işletim sistemi, HTML, bilgisayar grafiği veçoklu-ortam; bilgisayar güvenliği.

  MIS501 Ekonomi ve İstatistik Temelleri (0+0+0) 0
  Mikroiktisat ve makroiktisat tanımları. Mikroiktisadın temel ilkeleri.Piyasaların işleyişi. Kıtlık ve kaynak dağılımı. Arz, talep veesneklikler. Piyasa etkinliği ve refah. Tüketici ve üretici artığı.Firmaların maliyet analizi. Tam rekabet, aksak rekabet. Tekel,oligopoli ve tekelci rekabet. İstatistiğe giriş; veri tanımı, frekansdağılımları,  grafik gösterim, sayısal ölçümler; olasılık kavramları;ayrık olasılık dağılımları; normal olasılık dağılımı; örneklemeyöntemleri, kestirim ve güven aralığı; bir örneklem denence sınaması.

  MIS503 Muhasebe ve Finans Temelleri (0+0+0) 0
  Muhasebe prensip ve kavramlarına giriş, kayıt altına alma işlemi,hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama, muhasebe döngüsünükapatma, emtia ticareti operasyonunun muhasebeleştirilmesi,  iç hesapkontrol ve kasa. Senetli ve senetsiz alacakların muhasebeleştirilmesi,envanter ve satılan malın maliyetinin hesaplanması, maddi ve maddiolmayan duran varlıklarda eskime payı hesaplanması, finansal durumanalizleri, üretim şirketlerinde muhasebe kayıtları.

  ZORUNLU DERS LİSTESİ

  IT502 İstemci  ve Sunucu Tarafı Programlama Dilleri (3+0+0) 3
  HTML ve öğeleri, HTML versiyonları ve gelişimi. CSS ve yapısı. XMLfelsefesi, XHTML uzanımı, İmlemeli dillerin evrensel atası: SGML.XML\'in temel öbekleri, XML\'in sözdizimi, DTD, öğe belirtimleri, özeliktanımlamaları, dizelge ve çizelgeler, HTML\'den XML\'e dönüşümler, XLinkve XPointer öbekleri, basit bağlantılar, genişletilmiş bağlantılar,sayfa biçimlendirimleri, uygulamalar. JavaScript programlama dili veöğeleri. Sanaldoku sunucularının genel yapıları. Yaygın kullanılansanaldoku sunucuları. Sanaldoku sunucusunda program çalıştırmanınyolları. Ortak Geçişkapısı Arayüzü: CGI. CGI kullanımında yeğlenendiller. CGI, ve Perl. CGI ve HTML. PHP dili ve temel öğeleri. PHP ilesanaldoku arayüzlü tasarımlar ve örneklemeler. PHP ve veritabanıkullanımı. PHP, Apache ve MySQL. Linux altında uygulamalar. ASP.NETortamı ve IIS sunucusu. .NET ortamında C# ile programlama ve veritabanıkullanımı.

  IT572 İleri Düzey Bilgi Sistemi Tasarım ve Analizi (3+0+0) 3
  Nesneye yönelik analiz ve tasarım. Birleştirilmiş modelleme diline(UML) genel bakış. Analiz ve tasarımda kullanılan UML diagramları.Proje.

  MIS511 Yönetim Bilişim Sistemleri (3+0+0) 3

  Bilişim sistemleri ve organizasyon. Karar vermede zamanında, doğru veuygun bilgilere ulaşmanın önemi. İşletmelerde yönetim seviyeleri vebilgi gereksinmeleri. İşletmelerdeki bilişim sistemlerinin eşgüdümü vetümleştirilmesi.

  MIS513 Proje Yönetimi (3+0+0) 3
  Proje kavramı, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş önemli projeler veonların tasarım ve yönetimine ait anlatımlar. Proje yönetiminde amaç veerek noktanın saptanması, projeyi gerçekleştirecek takımınoluşturulması, projenin evrelendirilmesi, gereken kaynakların doğrubiçimde saptanması. Geribeslemesiz proje yönetimi. Proje süresinceoluşan gelişmelere göre projenin yeniden biçimlendirilmesi,geribeslemeli proje yönetimi. Projede çalışanların yönetimi. Çalışanlarüzerinde otorite sağlanamaması durumunda yapılacaklar ve bu durumdaproje yönetimi. Bölümler arasında yönetsel farklılıklardan kaynaklanansorunlar durumunda yapılacaklar. Projelerin bütçelendirilmesindeuyulacak kurallar.

  MIS580 Bitirme Projesi
  Bir bilişim teknolojileri konusunun bir öğretim üyesinin gözetimindeyüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından ayrıntılı olarakincelenmesi.

  SEÇMELİ DERS LİSTESİ (ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ)
  IT511 İşletim Sistemlerine Giriş (3+0+0) 3
  İşletim sistemlerinin tarihçesi. MULTICS, UNIX ve DOS (MS-DOS).Açıkişletim sistemi kavramı ve ilk açık işletim sistemleri, FreeBSD,Linux dağıtımları, Slackware, Redhat, SuSE, Mandrake, Debian, Ubuntu,Pardus. Windows tabanlı işletim sistemleri: MS-Windows ve Machintosh.Dosyalar ve dosya türleri. Dosyaların kimlik bilgileri vedeğiştirilmesi. Dizin yapısı. Çekirdek, kabuk, ve buyruk satırıyorumlayıcısı. İşletim sistemleri kurulumu, ağ ayarları, çeşitliyazılımların Linux altında kurulumu. TCP/IP antlaşmaları ve ilgiliyazılımlar. X Window, kurulum, ayar ve düzenlemesi. X Window\'un etkincekullanımı. Linux\'un yetkin kullanıcı düzeyinde kullanımı. Linux\'tauzmanlaşma yolları.

  IT526 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (3+0+0) 3
  Veritabanı kavramı, tanımı, genel özellikleri ve geçmişi. İlişkiselveritabanları, nesneye yönelik veritabanları. ER ile veritabanıtasarımı. EER ile veritabanı tasarımı. ER yada EER tasarımlarınınbilgisayara aktarılması. Yapılandırılmış sorgulama, sorgulama diliolarak SQL. SQL\'in dünü ve bugünü. SQL\'de sözdizimi. SQL\'in sorgulamabuyrukları. Çizelgeler üzerinde işlemler. SQL fonksiyonları. SQL\'unçizelge yaratım ve güncelleme buyrukları. Yaygın veritabanı yönetimsistemleri: Oracle, MS-SQL, Sybase, SQL, PostgreSQL ve MySQL.

  IT565 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3+0+0) 3
  Ağ kavramı, soyut anlamda tanımı, çizgelerle ilgisi. Bilgisayar ağları.Ağlarda düğümler ve bağlantılar. Düğümlerin internet antlaşmasıilkelerine göre adreslenmesi. Adres sınıfları. İnternet antlaşmasındagenişletme gereksinimleri. 6 bayt internet antlaşması. IP adreslemedesayısal bileşenler ve anlamları. IP adreslerinin sözcüklüeşdeğerlemesi. IP adreslerinin sözcüklü eşdeğerlemesinde sözelbileşenlerin anlamları. Ağlarda donanım bileşenleri. Ağ oluşturumundaolası yaklaşımlar. Istemci/sunucu yapıları. Ağ üzerinden kullanılan TCPantlaşmaları. Telnet, ftp, rlogin, ssh, finger, gopher, ve benzeriyazılımlar ve kullanım örneklemeleri. Ağlarda güvenlik sorunlarınayüzeysel düzeyde bakış. Ağ kurulumunun temel öğeleri. Tanım bölgesi vead sunucuları, ağ düğümler arası etkileşim. Ağ dosya sistemi ile ağenformasyon sistemi kavramları ve bu sistemlerin kurulumu ve yönetimi.Çeşitli diğer önemli konular. Ağlarda erişim güvenliği. Olası güvenlikaçıkları. Ağ sistemlerinin iletişiminde temel bileşenler. Topolojigüvenliği. Yangın duvarları. Cisco erişim dizelgelerininbiçimlendirilmesi.

  IT571 İleri Düzey Veri Madenciliği ve Veri Ambarlama (3+0+0) 3
  Veri madenciliğinde ileri konular: model doğruluğunundeğerlendirilmesi, çok boyutlu veri analizi, veri görselleştirmeteknikleri, özel ve çoklu ortam veritabanlarından madencilik, ardışılörüntü madenciliği. Veritabanlarında benzerlik arama, metinmadenciliği, Web madenciliği. Veri küplerinin hesaplanması, ÇevrimiçiAnalitik İşleme (OLAP) ile veri dizinlenmesi ve OLAP sorgulama işlemi.

  SEÇMELİ DERS LİSTESİ (İŞLETME)

  MIS522 Management and Organization Behavior (3+0+0) 3
  This course examines the challenges of managing human behavior inorganizations. Reviews foundations of modern management. It coverscurrent and emerging management topics: emphasizes leadership,motivation, communication, human relations, group dynamics, job design,organizational development, and managing a diverse workforce.

  MIS523 Quantitative Decision Making (3+0+0) 3
  Selected mathematical tools and techniques for analysis of business andeconomic problems as an aid to decision-making in management. Modelsand applications related to decision theory, linear programming,queuing, network analysis, planning and scheduling, simulation andother standard concepts. Usage of computer packages related to thediscussed topics.

  MIS524 ENTREPRENEURSHIP & NEW VENTURE CREATION (3+0+0) 3
  Entrepreneurship and New Venture Creation is designed to supportaspiring entrepreneurs who intend to launch and grow a business or anorganization. The course facilitates the development of entrepreneurialmindset and skills. Recognizing that the founder is the criticalsuccess factor in new enterprise formation and building, the courseaddresses the concepts, skills, know-how, information, attitudes, andalternatives that are relevant for start-up entrepreneurs andentrepreneurial managers.

  MIS525 Legal and Ethical Issues in Computing (3+0+0) 3
  Introducing legal and ethical issues related to computer-basedinformation systems; copyright, patent, contract, tort, antitrust,privacy, quality, honesty, sensitivity to end-user needs.

  MIS526 Financial Management (3+0+0) 3
  Principles of financial management, risk, return and the opportunitycost of capital, diversification, market versus unique risk, capitalasset pricing model, efficient markets, common stock, corporate debt,patterns of corporate financing, derivative instruments.

  MIS527 MANAGERIAL ACCOUNTING (3+0+0) 3
  Management accounting, the functions of management, cost-volume-profitanalysis, contribution margin approach to decision making, variablecosting, budgeting  and preparation of the operational and financialbudgeting, flexible budgets and standard costs, standard costing,variance analysis, activity-based costing.

  SEÇMELİ DERS LİSTESİ (YÖNETİM)
  MIS531 Emergency Management Information Systems (3+0+0) 3
  Principles of emergency management. Planning, operations and resourcemanagement. Emergency information requirements and its parameters;time, space and user relevancy. Collection and dissemination ofinformation. Role of information and communication technologies inemergency management. Geographic information systems approaches.

  MIS532 Technology Management and Organizational Transformation (3+0+0) 3
  Change management, new information technology-based business models,planning for technology transition, managing change agents, andmanagerial decisions about information technology. Major emphasis ondiscussion of current situations faced by today\'s organizations andextended case studies.

  MIS533 Leadership Theory and Practice (3+0+0) 3
  Understanding human motivation. Basic needs and human nature. Thecontent and process of motivation. Social and group influences onmotivation. Motivation, satisfaction and performance. Making the jobmore motivating. Performance evaluations and reward structures.Leadership styles. Coaching and supervision. Teamwork. Cultures oforganizations. Organizational change and development.

  MIS534 Operations Management (3+0+0) 3
  Management of the operations function in manufacturing and serviceorganizations. Emphasis on the coordination of resources to improvecost, quality and customer service. Inventory management, capacityplanning, operations strategy, supply chain management and forecastingtechniques.

Bilişim teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |