Home > Yüksek Lisans Programları > Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri > Fatih > Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans - Fatih - İstanbul

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı

  Günümüzde işletmecilerin Bilgi Teknolojileri olmaksızın veya bu teknolojilere ihtiyaç duymadan bir işyerini veya kurumu yönetmeleri mümkün değildir. Benzer şekilde Bilgi Teknolojileri olmadan rekabet edebilme gücü de gittikçe azalmaktadır. Diğer taraftan girişimci ruha sahip Bilgi Teknoloji uzmanlarının kendi işlerini kurmaları durumunda yada Bilgi Teknolojileri alanında yönetici pozisyonlarında çalışanların işletme ve yönetim konularına hakim olması gerekmektedir. Bu iki alanı birleştiren Yönetim Bilişim Sistemleri günümüzde büyük önem kazanan ve hayatımızın her alanına girmiş bulunan IT uygulamalarını teknolojinin geldiği en son nokta itibari ile tanıtmayı ve bunu uygulama ağırlıklı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda işletme ve yönetim konularını özellikle teknoloji yönetimi ve bilgi sistemi kurarak gerçekleştirmeyi öğreten bir programdır.

  Önümüzdeki yıllarda IT sektöründeki nitelikli eleman açığının 100,000'nin üzerinde olması (DPT ve TBV verilerine göre) ve Avrupa'nında bu nitelikli insan gücünü çekmek için mavi kart (ABD'deki Yeşil Kart benzeri bir kart olup herhangi bir Avrupa ülkesinde oturma ve çalışma izni vermektedir) uygulmasına geçtiği düşünülürse alanın önemi  çok daha netleşmiş olur. Türkiye'de tüm Bilgisayar (bilimleri ve/ya mühendisliği), yazılım, enformasyon teknolojileri, bilişim teknolojileri vb alanında mezun olan ögrenci saysısı malesef yukarıda belirtilen ihtiyacın ancak onda birini karşılamaktadır.

  Program - Genel Bilgiler

  • Tüm dersler 3 krediliktir.
  • Tüm dersler Türkçe'dir.
  • Yüksek Lisans dersleri zorunlu ve seçmeli olarak ikiye ayrılır.
  • Tezsiz MIS Yüksek Lisans programı, 36 ders kredisi ve kredisiz bir bitirme projesinden oluşmaktadır.
  • Ders kredilerinin; 9'u kredisiz zorunlu, 12'si zorunlu, 24'ü ise seçmeli derslerden toplanır.
  • Mezun olabilmek için en düşük toplam genel not ortalaması 3.0/4.0 olmalıdır.
  • Seçmeli derslerin açılabilmesi kaynakların uyuşumuna göre her sömestr farklılıklar gösterebilir.
  • Program koordinatörü onayı ile, diğer üniversitelerin benzer yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alınabilir. Bu derslerin kredileri KHÜ yüksek lisans kredisi olarak sayılır.
  • Yüksek Lisans dersleri genellikle hafta içi günleri saat 17:00-20:00 arası KHÜ Cibali Ana Kampüsünde yapılır. Hafta sonlarıda ders yapılabilmektedir.
  DERS PROGRAMI

  Kadir Has Üniversitesinde açılmış bulunan Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (Master) Program dersleri şunlardır:

  KredisizZorunlu Dersler
  MIS500 Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerine Giriş
  MIS501 Ekonomi ve İstatistik Temelleri
  MIS503 Muhasebe ve Finans Temelleri

  Kredili Zorunlu Dersler
  MIS502 İstemci ve Sunucu Tarafı Programlama Dilleri
  IT572 İleri Düzey Bilgi Sistemi Tasarım ve Analizi
  MIS511 Yönetim Bilişim Sistemleri
  MIS513 Proje Yönetimi

  Enformasyon Teknolojileri Dersleri   (2 adet seçilecek)
  IT511 İşletim Sistemlerine Giriş
  IT526 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi
  IT565 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
  IT571 İleri Düzey Veri Madenciliği ve Veri Ambarlama

  İşletme Dersleri  (3 adet seçilecek)
  MIS522 Management and Organization Behavior
  MIS523 Quantitative Decision Making
  MIS524 Entrepreneurship& New Venture Creation
  MIS525 Legal and Ethical Issues in Computing
  MIS526 Financial Management
  MIS527 Managerial Accounting

  Yönetim Dersleri   (3 adet seçilecek)
  MIS531 Emergency Management Information Systems
  MIS532 Technology Management and Organizational Transformation
  MIS533 Leadership Theory and Practice
  MIS534 Operations Management

  DERS İÇERİKLERİ

  KREDİSİZ ZORUNLU DERS LİSTESİ

  MIS500 Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerine Giriş (0+0+0) 0
  Bilişim teknolojisi kavramları. Bilgisayar ve çevre birimleri. Yaygın kullanılan yazılımlar. Bilginin depolanması ve yeniden kazanımı, bilgi giriş ve çıkışı. Bilgisayar ağları, ağ kurma, internet. Windows işletim sistemi, Linux işletim sistemi, HTML, bilgisayar grafiği ve çoklu-ortam; bilgisayar güvenliği.

  MIS501 Ekonomi ve İstatistik Temelleri (0+0+0) 0
  Mikroiktisat ve makroiktisat tanımları. Mikroiktisadın temel ilkeleri. Piyasaların işleyişi. Kıtlık ve kaynak dağılımı. Arz, talep ve esneklikler. Piyasa etkinliği ve refah. Tüketici ve üretici artığı. Firmaların maliyet analizi. Tam rekabet, aksak rekabet. Tekel, oligopoli ve tekelci rekabet. İstatistiğe giriş; veri tanımı, frekans dağılımları,  grafik gösterim, sayısal ölçümler; olasılık kavramları; ayrık olasılık dağılımları; normal olasılık dağılımı; örnekleme yöntemleri, kestirim ve güven aralığı; bir örneklem denence sınaması.

  MIS503 Muhasebe ve Finans Temelleri (0+0+0) 0
  Muhasebe prensip ve kavramlarına giriş, kayıt altına alma işlemi, hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama, muhasebe döngüsünü kapatma, emtia ticareti operasyonunun muhasebeleştirilmesi,  iç hesap kontrol ve kasa. Senetli ve senetsiz alacakların muhasebeleştirilmesi, envanter ve satılan malın maliyetinin hesaplanması, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda eskime payı hesaplanması, finansal durum analizleri, üretim şirketlerinde muhasebe kayıtları.

  ZORUNLU DERS LİSTESİ

  IT502 İstemci  ve Sunucu Tarafı Programlama Dilleri (3+0+0) 3
  HTML ve öğeleri, HTML versiyonları ve gelişimi. CSS ve yapısı. XML felsefesi, XHTML uzanımı, İmlemeli dillerin evrensel atası: SGML. XML'in temel öbekleri, XML'in sözdizimi, DTD, öğe belirtimleri, özelik tanımlamaları, dizelge ve çizelgeler, HTML'den XML'e dönüşümler, XLink ve XPointer öbekleri, basit bağlantılar, genişletilmiş bağlantılar, sayfa biçimlendirimleri, uygulamalar. JavaScript programlama dili ve öğeleri. Sanaldoku sunucularının genel yapıları. Yaygın kullanılan sanaldoku sunucuları. Sanaldoku sunucusunda program çalıştırmanın yolları. Ortak Geçişkapısı Arayüzü: CGI. CGI kullanımında yeğlenen diller. CGI, ve Perl. CGI ve HTML. PHP dili ve temel öğeleri. PHP ile sanaldoku arayüzlü tasarımlar ve örneklemeler. PHP ve veritabanı kullanımı. PHP, Apache ve MySQL. Linux altında uygulamalar. ASP.NET ortamı ve IIS sunucusu. .NET ortamında C# ile programlama ve veritabanı kullanımı.

  IT572 İleri Düzey Bilgi Sistemi Tasarım ve Analizi (3+0+0) 3
  Nesneye yönelik analiz ve tasarım. Birleştirilmiş modelleme diline (UML) genel bakış. Analiz ve tasarımda kullanılan UML diagramları. Proje.

  MIS511 Yönetim Bilişim Sistemleri (3+0+0) 3

  Bilişim sistemleri ve organizasyon. Karar vermede zamanında, doğru ve uygun bilgilere ulaşmanın önemi. İşletmelerde yönetim seviyeleri ve bilgi gereksinmeleri. İşletmelerdeki bilişim sistemlerinin eşgüdümü ve tümleştirilmesi.

  MIS513 Proje Yönetimi (3+0+0) 3
  Proje kavramı, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş önemli projeler ve onların tasarım ve yönetimine ait anlatımlar. Proje yönetiminde amaç ve erek noktanın saptanması, projeyi gerçekleştirecek takımın oluşturulması, projenin evrelendirilmesi, gereken kaynakların doğru biçimde saptanması. Geribeslemesiz proje yönetimi. Proje süresince oluşan gelişmelere göre projenin yeniden biçimlendirilmesi, geribeslemeli proje yönetimi. Projede çalışanların yönetimi. Çalışanlar üzerinde otorite sağlanamaması durumunda yapılacaklar ve bu durumda proje yönetimi. Bölümler arasında yönetsel farklılıklardan kaynaklanan sorunlar durumunda yapılacaklar. Projelerin bütçelendirilmesinde uyulacak kurallar.

  MIS580 Bitirme Projesi
  Bir bilişim teknolojileri konusunun bir öğretim üyesinin gözetiminde yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından ayrıntılı olarak incelenmesi.

  SEÇMELİ DERS LİSTESİ (ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ)
  IT511 İşletim Sistemlerine Giriş (3+0+0) 3
  İşletim sistemlerinin tarihçesi. MULTICS, UNIX ve DOS (MS-DOS). Açıkişletim sistemi kavramı ve ilk açık işletim sistemleri, FreeBSD, Linux dağıtımları, Slackware, Redhat, SuSE, Mandrake, Debian, Ubuntu, Pardus. Windows tabanlı işletim sistemleri: MS-Windows ve Machintosh. Dosyalar ve dosya türleri. Dosyaların kimlik bilgileri ve değiştirilmesi. Dizin yapısı. Çekirdek, kabuk, ve buyruk satırı yorumlayıcısı. İşletim sistemleri kurulumu, ağ ayarları, çeşitli yazılımların Linux altında kurulumu. TCP/IP antlaşmaları ve ilgili yazılımlar. X Window, kurulum, ayar ve düzenlemesi. X Window'un etkince kullanımı. Linux'un yetkin kullanıcı düzeyinde kullanımı. Linux'ta uzmanlaşma yolları.

  IT526 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (3+0+0) 3
  Veritabanı kavramı, tanımı, genel özellikleri ve geçmişi. İlişkisel veritabanları, nesneye yönelik veritabanları. ER ile veritabanı tasarımı. EER ile veritabanı tasarımı. ER yada EER tasarımlarının bilgisayara aktarılması. Yapılandırılmış sorgulama, sorgulama dili olarak SQL. SQL'in dünü ve bugünü. SQL'de sözdizimi. SQL'in sorgulama buyrukları. Çizelgeler üzerinde işlemler. SQL fonksiyonları. SQL'un çizelge yaratım ve güncelleme buyrukları. Yaygın veritabanı yönetim sistemleri: Oracle, MS-SQL, Sybase, SQL, PostgreSQL ve MySQL.

  IT565 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3+0+0) 3
  Ağ kavramı, soyut anlamda tanımı, çizgelerle ilgisi. Bilgisayar ağları. Ağlarda düğümler ve bağlantılar. Düğümlerin internet antlaşması ilkelerine göre adreslenmesi. Adres sınıfları. İnternet antlaşmasında genişletme gereksinimleri. 6 bayt internet antlaşması. IP adreslemede sayısal bileşenler ve anlamları. IP adreslerinin sözcüklü eşdeğerlemesi. IP adreslerinin sözcüklü eşdeğerlemesinde sözel bileşenlerin anlamları. Ağlarda donanım bileşenleri. Ağ oluşturumunda olası yaklaşımlar. Istemci/sunucu yapıları. Ağ üzerinden kullanılan TCP antlaşmaları. Telnet, ftp, rlogin, ssh, finger, gopher, ve benzeri yazılımlar ve kullanım örneklemeleri. Ağlarda güvenlik sorunlarına yüzeysel düzeyde bakış. Ağ kurulumunun temel öğeleri. Tanım bölgesi ve ad sunucuları, ağ düğümler arası etkileşim. Ağ dosya sistemi ile ağ enformasyon sistemi kavramları ve bu sistemlerin kurulumu ve yönetimi. Çeşitli diğer önemli konular. Ağlarda erişim güvenliği. Olası güvenlik açıkları. Ağ sistemlerinin iletişiminde temel bileşenler. Topoloji güvenliği. Yangın duvarları. Cisco erişim dizelgelerinin biçimlendirilmesi.

  IT571 İleri Düzey Veri Madenciliği ve Veri Ambarlama (3+0+0) 3
  Veri madenciliğinde ileri konular: model doğruluğunun değerlendirilmesi, çok boyutlu veri analizi, veri görselleştirme teknikleri, özel ve çoklu ortam veritabanlarından madencilik, ardışıl örüntü madenciliği. Veritabanlarında benzerlik arama, metin madenciliği, Web madenciliği. Veri küplerinin hesaplanması, Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) ile veri dizinlenmesi ve OLAP sorgulama işlemi.

  SEÇMELİ DERS LİSTESİ (İŞLETME)

  MIS522 Management and Organization Behavior (3+0+0) 3
  This course examines the challenges of managing human behavior in organizations. Reviews foundations of modern management. It covers current and emerging management topics: emphasizes leadership, motivation, communication, human relations, group dynamics, job design, organizational development, and managing a diverse workforce.

  MIS523 Quantitative Decision Making (3+0+0) 3
  Selected mathematical tools and techniques for analysis of business and economic problems as an aid to decision-making in management. Models and applications related to decision theory, linear programming, queuing, network analysis, planning and scheduling, simulation and other standard concepts. Usage of computer packages related to the discussed topics.

  MIS524 ENTREPRENEURSHIP & NEW VENTURE CREATION (3+0+0) 3
  Entrepreneurship and New Venture Creation is designed to support aspiring entrepreneurs who intend to launch and grow a business or an organization. The course facilitates the development of entrepreneurial mindset and skills. Recognizing that the founder is the critical success factor in new enterprise formation and building, the course addresses the concepts, skills, know-how, information, attitudes, and alternatives that are relevant for start-up entrepreneurs and entrepreneurial managers.

  MIS525 Legal and Ethical Issues in Computing (3+0+0) 3
  Introducing legal and ethical issues related to computer-based information systems; copyright, patent, contract, tort, antitrust, privacy, quality, honesty, sensitivity to end-user needs.

  MIS526 Financial Management (3+0+0) 3
  Principles of financial management, risk, return and the opportunity cost of capital, diversification, market versus unique risk, capital asset pricing model, efficient markets, common stock, corporate debt, patterns of corporate financing, derivative instruments.

  MIS527 MANAGERIAL ACCOUNTING (3+0+0) 3
  Management accounting, the functions of management, cost-volume-profit analysis, contribution margin approach to decision making, variable costing, budgeting  and preparation of the operational and financial budgeting, flexible budgets and standard costs, standard costing, variance analysis, activity-based costing.

  SEÇMELİ DERS LİSTESİ (YÖNETİM)
  MIS531 Emergency Management Information Systems (3+0+0) 3
  Principles of emergency management. Planning, operations and resource management. Emergency information requirements and its parameters; time, space and user relevancy. Collection and dissemination of information. Role of information and communication technologies in emergency management. Geographic information systems approaches.

  MIS532 Technology Management and Organizational Transformation (3+0+0) 3
  Change management, new information technology-based business models, planning for technology transition, managing change agents, and managerial decisions about information technology. Major emphasis on discussion of current situations faced by today's organizations and extended case studies.

  MIS533 Leadership Theory and Practice (3+0+0) 3
  Understanding human motivation. Basic needs and human nature. The content and process of motivation. Social and group influences on motivation. Motivation, satisfaction and performance. Making the job more motivating. Performance evaluations and reward structures. Leadership styles. Coaching and supervision. Teamwork. Cultures of organizations. Organizational change and development.

  MIS534 Operations Management (3+0+0) 3
  Management of the operations function in manufacturing and service organizations. Emphasis on the coordination of resources to improve cost, quality and customer service. Inventory management, capacity planning, operations strategy, supply chain management and forecasting techniques.

Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |