Yapı Bilimleri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapı Bilimleri Doktora Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.0 (70/100) olmalıdır. Adayların doktora yapmak istedikleri konu alanında çalışabilecekleri öğretim üyesi/üyeleri ile iletişim sağlayarak başvurularını yapmaları beklenmektedir.İstenen belgeler: Yüksek Lisans Tezi, varsa yayınları ile ödev çalışmalarından oluşan portfolyo, biri doktora çalışmasını yapmak istediği öğretim üyesinden olmak üzere 2 adet referans mektubu, özgeçmiş, doktora programına başvurma gerekçesini açıklayan bir niyet mektubu, özgeçmiş.
 • Program tanımları
  Yapı Bilimleri Doktora Programı

  Ders Listesi


  Radyo ve Televizyon Stüdyolarının Akustik Tasarımı
  Meteorolojik Verilerin Mimarlık ve Şehircilik Uygulamalarında Kullanımı
  İnşaat Sektöründe Kültürel Farklılıklar
  Güneş Işınımı ve Yapı Dizaynı
  Aydınlatmada Enerji Yönetimi
  Building Performance Simulation Methods
  Sound and Vibration Control
  Performance of Buildings Elements under Environmental Effects
  Uzmanlık Alan Dersi
  Building Performance Test Methods
  Advanced Acoustical Project in Environmental Planning and Architecture
  Onarım ve Güçlendirme Malzemeleri
  Yerleşme Dizaynında İklim ve Enerji Etkileri
  Kompozit Yapı Malzemeleri ve Tasarım İlkeleri
  Malzemenin İç Yapısı ve Özellikleri
  Açık Planlı Ofislerin Akustik Tasarımı
  Solar Architecture
  Information Systems in Construction Projects Management
  Doğal Aydınlatma Sistem Tasarımı
  Yapım Ekonomisi
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri

  Radyo ve Televizyon Stüdyolarının Akustik Tasarımı
  Stüdyoların dizaynı (yer seçimi, blokların dizaynı); stüdyoları etkileyen gürültü kaynakları; ses yalıtımı (duvarların, döşemelerin, çatıların, tavanların, kapıların, pencerelerin ses yalıtımları); oda akustiği (çınlama süresi, stüdyoların boyutları, oda modları, ekolar); ses kontrol odaları (genel yerleşim, gözlem camları ve kapılar, kontrol masaları, odanın içindeki rezonanslar); stüdyo mobilyalarının akustik etkisi (akustik paravanlar, akustik masalar, platform, sahne dekorları, cycloramalar).

  Meteorolojik Verilerin Mimarlık ve Şehircilik Uygulamalarında Kullanımı
  Meteorolojik ölçmelerin mimarlık ve şehircilik çalışmalarında kullanılabilecek meteorolojik verilere dönüştürülmesi. Meteorolojik verilerin mimarlık ve şehircilikte çeşitli kullanımlar için yorumu. Meteorolojik verilerin mimarlık ve şehircilik alanındaki kullanımlara yönelik grafik anlatımlara dönüştürülmesi. Uygulama.

  İnşaat Sektöründe Kültürel Farklılıklar
  Ders öğrencilerin ya da olası inşaat proje yönetici ve liderlerinin, inşaat sektöründeki organizasyonel dinamikliğin kültürel bileşenlerini tanıma, anlama ve yönetiminde belirli ikilem ve fırsatları anlayabilmek için tasarlanmıştır. Bu kapsamda üzerinde tartışılacak konular sırasıyla: Giriş (Kültür kavramına bakış): Kültür tanımı, kültür boyutları ve kültür seviyeleri; Kültür kavramı ve kültürel farklılıklar; Kültürün yönetim kuramları üzerindeki etkisi, kültürler arası yönetim; Çok kültürlü bir çevrede çalışma, uluslararası çalışma; Öğrenen organizasyon ve kültür: geleneksel organizasyon teorisi & öğrenen organizasyon teorisi, kültür oluşturulmasında liderliğin rolü & öğrenen organizasyon; Kültür ve liderlik gelişimi, öğrenen kültürler & öğrenen liderler; İnşaat yapımda kültür, yapım yönetimde kültür konuları; İnşaat yapım araştırma (değişen) çevresinde kültür, inşaat yapım yönetimde ulusal ve organizasyonel kültür; Uluslararası inşaat sürecinde farklılıklar, inşaat endüstrisinde kalite kültürünün geliştirilmesidir.

  Güneş Işınımı ve Yapı Dizaynı
  Temel güneş ışınımı verileri, güneş enerjisinin ısıtıcı etkisinden yarar sağlayan yapıya ilişkin dizayn parametrelerinin optimum değerlerinin belirlenmesi, yapının enerji maliyetlerin hesaplanması ve değerlendirilmesi, güneş evi dizayn ilkeleri, güneş evi türleri, örnekler, bu konuda yönetmelik ve standartların irdelenmesi, uygulama.

  Aydınlatmada Enerji Yönetimi
  Aydınlatma sistemlerine genel bakış,enerji tüketimini minimize etmede etkili olan değişkenlerin tanıtılması, enerji yönetimi ve aydınlatma enerjisi yönetimi kavramları, ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve standartlar, kontrol sistemlerinin tanıtılması, günışığına duyarlı sistemler ve otomatik kontrol sistemlerinin enerji yönetimindeki rolleri, aydınlatma sistemlerinin enerji yönetimi açısından diğer alt sistemlerle entegrasyonu.

  Building Performance Simulation Methods (Yapıda Performans Simülasyon Yöntemleri)
  Kavramsal düzeyde yapı ve yapı alt sistemleri ile performans tanımı: çevresel etmenler, performans gereksinmeleri, performans kriteri, performans analizi.
  Yapının uygulama ve kullanım aşamasında göstereceği performansın tasarım aşamasında belirlenmesini sağlayan bilgisayar simülasyon yöntemlerin kullanıldığı alanların belirlenmesi;
  Yapıda toplam kaliteyi sağlamak amacıyla belirli bir kritere veya kriterlere bağlı olarak performans değerlendirme yöntemleri:
  · Yapı ve yapı alt sistemlerinin bilgisayar ile simülasyonu;
  · Yapı ve yapı alt sistemlerinin bilgisayar ortamında tanımlanması ve modellenmesi

  Sound and Vibration Control
  Ses fiziği ve kapalı mekanlarda sesin yayılması. Titreşimin temelleri, binalarda bulunan ses ve titreşim kaynakları ve bu kaynakların gürültü düzeylerini tahmin modelleri. Yapı elemanlarında ses iletim teorisi. Gürültü ve titreşimin insanlar ve binalar üzerindeki etkileri, kriterler, standartlar. Ses ve titreşim ölçüm teknikleri. Gürültü kontrol sistemlerinin tasarımı. Hava doğuşlu sesler ve darbe sesi yalıtımı hesap yöntemleri. Konutlar, bürolar, okullar ve mekanik odalar gibi çeşitli hacimlerde gürültü ve titreşim kontrolü uygulama çalışmaları.

  Performance of Buildings Elements under Environmental Effects (Çevresel Faktörlerin Yapı Elemanlarının Performansına Etkisi)

  Binaların uzun dönem performansı, dayanıklılığı ve servis ömrü; Yapı bileşenlerinin servis ömrünün tahmininde sistemli yöntem; Bozucu çevrenin karakterize edilmesi; Performans parametreleri; Doğal ve yapay yaşlandırma; Sürekli mikro iklim alan ölçümleri; Malzemenin bozulması; Laboratuar deneyleri; Fiziksel özellikler, yapısal ve kimyasal analizler; Bakım ve onarım işlemleri; Sürdürülebilir bina yaklaşımı; Yaşam döngüsü değerlendirmesi.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Building Performance Test Methods (Yapıda Performans Deney Yöntemleri)
  Kavramsal düzeyde yapı ve yapı alt sistemleri ile performans tanımı: çevresel etmenler, performans gereksinmeleri, performans kriteri, performans analizi.
  Yapının uygulama ve kullanım aşamasında göstereceği performansın tasarım aşamasında belirlenmesini sağlayan test yöntemlerinin kullanıldığı alanların belirlenmesi;
  Yapıda toplam kaliteyi sağlamak amacıyla belirli bir kritere veya kriterlere bağlı olarak performans değerlendirme yöntemlerinin gerçek koşullar altında ve laboratuar ortamında yapı ile ilgili ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin analizi ve amaca bağlı olarak test ortamlarının tasarlanması ve yapı ve yapı alt sistemleriyle birlikte çevresel etmenlerin modellenmesi.

  Advanced Acoustical Project in Environmental Planning and Architecture (Çevre Planlaması ve Mimarlık Konusunda İleri Akustik Proje)
  Çevre ve yapı akustiğinde tez konusu ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi ve yöntem araştırması ve teknik bilgilerin daha karmaşık projeler üzerinde bütünleştirilip uygulanması, yeni pratik çözümler üretilmesi. Avrupa'da ve ülkemizde yapılmış ve kullanılmakta olan; opera, konser, tiyatro, konferans ve çok amaçlı salon örneklerinin yayınlanan dokümanlardan incelenmesi, İstanbul'da bulunan bazı salonların; akustik ölçümler ve bilgisayar programları yardımıyla a. Ses dağılımı ve ilk yansıma oranları b. Akustik bozunumları c. Reverberasyon zamanı d. Yeterli ses anlaşılabilirliği e. Açıklık, samimiyet, ton doluluğu, sıcaklık, sahnede birliktelik, kaynak genişliği ve çevreleme gibi müziksel kalite ölçütleri açısından değerlendirilmesi ve iyileştirme önlemlerine kara verilmesi.

  Onarım ve Güçlendirme Malzemeleri
  Beton ve polimer betonlarda bozulmalar, onarım ve güçlendirme malzemeleri, epoksi, poliüretan ve akrilik katkılar, yüzeysel onarımlar, su geçirimsiz malzemeler ve katkılar, dayanıklılık, betonarme yapıların yıkıntısız deney yöntemleri ile yerinde değerlendirilmesi, onarım işlemleri ve teknikleri, çatlak onarımı, özedl teknikler.

  Yerleşme Dizaynında İklim ve Enerji Etkileri
  İklimsel verilerin (güneş ışınımı ve rüzgarın) ve yerleşme üzerindeki etkilerinin değişimine neden olabilecek doğal ya da yapma çevre özelliklerinin tanıtılması, yerleşmeyi oluşturan binalar ve açık mekanlara ilişkin tasar değişkenleriyle iklimlendirme enerjisi ilişkilerinin açıklanması, bunlara karşın konabilecek tasar parametreleri optimum değerlerinin ele alınması.

  Kompozit Yapı Malzemeleri ve Tasarım İlkeleri
  Kompozit konusunda genel prensipler ve kavramlar, kompozitlerin sınıflandırılması, daneli kompozitler, lifli kompozitler, tabakalı kompozitler, çimento esaslı kompozitler, reçineli kompozitler, kompozitlerin yapıda kullanılması.

  Malzemenin İç Yapısı ve Özellikleri
  Malzeme ve özellikleri, atomlar arası bağlar, atomların dizilmesi, kristal ve kristal olmayan yapılar, iç yapı kusurları, elektriki mekanik, optik ve termal özellikler, yalıtım ve akustik özellikler, deformasyon ve bozulmalar, özelliklerin iç yapı ilişkisi

  Açık Planlı Ofislerin Akustik Tasarımı
  Giriş, konuşma gizliliğinin temelleri, sağlanan kouşma gizliliği, konuşmanın anlaşılması, birinci derece akustik tasarlama elemanları, ikinci derece akustik tasarlama elemanları, asma tavan sistemleri, arka plan ses maskeleme sistemleri, elektronik arka plan maskeleme ses sistemi, ses bariyer malzemeleri.

  Solar Architecture
  Güneş açılarının belirlenmesi, farklı yönlere ve eğime sahip yüzeyler üzerinde güneş ışınımı yeğinliklerinin hesaplanması, yıllık ısıtma döneminin belirlenmesi. Güneş ışınımının optimizasyonu açısından optimum yönlendirmenin belirlenmesi. Güneş ışınımı gereksinmesine göre yerleşme yoğunluğunun belirlenmesi. Güneş toplayıcı tasarımının ilkeleri. Bu ilkelerin bina kabuğuna uygulanması. Pasif güneş sistemi tasarımının ilkeleri. Pasif güneş binalarının zamana bağlı rejimde termal performansının bilgisayar programı yardımı ile değerlendirilmesi.

  Information Systems in Construction Projects Management (Yapım Projelerinin Yönetiminde Enformasyon Sistemleri)
  Kavramlar, Enformasyon sistemleri; Enformasyon sisteminin bileşenleri, Veri işleme sistemleri, Yönetim Enformasyon Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri, Uzman Sistemler; Enformasyon teknolojileri, Bilgisayar tabanlı enformasyon teknolojileri, Yerel ağlar (LAN), Internet, Web tabanlı enformasyon teknolojileri ve sistemleri; Proje ve Yapım Yönetiminde enformasyon teknolojilerinin ve enformasyon sistemlerinin yeri ve etkisi, Örgütsel yapı ile enformasyon sistemi ilişkisi, Bilgisayarla Bütünleşik Yapım (CIC), Proje ve Yapım Yönetimi alanında enformasyonu standartlaştırma çabaları (AIA, ISO-STEP), Proje ve Yapım Yönetimi alanındaki bütünleşik enformasyon sistemleri (COMBINE, COMMIT, ICON, SPACE, OSCON, IRMA, vb.), Kavramsal ve nesnel boyuttaki enformasyon sistemi modelleri, Enformasyon sistemi modelleme dilleri ve araçları (UML, EXPRESS, EXPRESS-G, IDEF0, vb)

  Doğal Aydınlatma Sistem Tasarımı
  Doğal aydınlatma sistemleri, pencere ve tepe açıklıklarının tasarım ilkeleri, yöresel, coğrafik ve meteorolojik verilerin tasarımdaki etkileri, uluslararası düzeyde kabul görmüş CIE Standart Kapalı Gök, CIE Açık Gök ve Ortalama Gök Model'lerine göre geliştirilen hesap yöntemlerinin tanıtılması ve kullandırılması, bu yöntemleri temel alan bilgisayar programlarının tanıtılarak tasarım ve değerlendirme amacıyla kullandırılması.

  Yapım Ekonomisi
  Tanımlar: Yapım Sektörü ve Yapım Ekonomisi; Yapım Sektörünün Özellikleri; Yapım Sektörünün Ulusal Ekonomi İçindeki Rolü; Yapım Sektöründe Pazar Özellikleri; Yapımda Arz ve Talep; Yapım Pazarında Rekabet Sorunları; Üretim Teorisi; Yapımda Uygun Kaynak Kullanımı; Yapım Firmalarının İş Temin Biçimleri; Türkiye İnşaat Sektörünün Ulusal ve Uluslar Arası Pazarlarda Rekabet Gücü.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |