Home > Doktora Programları > Edebiyat > Çankaya > Türk Halkbilimi Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Türk Halkbilimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türk Halkbilimi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Türk Halkbilimi Doktora Programı

  Doktora giriş sınavlarını kazanarak Enstitüye kaydını yaptıran öğrencinin doktora diploması alabilmesi için aşağıda belirtilen programlardan birinden yirmi dört kredilik ders seçip bunları dört yarıyılda başarı ile tamamlaması, doktora yeterlik sınavını başarması, danışmanı yönetiminde bir doktora tezi hazırlaması ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekir.
   

  DERSLER LİSTESİ

  THB 701      Türk Mitolojisinin Meseleleri I      
  THB 703     Eski Türk Dinleri     
  THB 705     Tekke Şiirinin Meseleleri     
  THB 707     Türk Halk Şiirinde Tür ve Şekil Problemleri     
  THB 709     Türk Halk Resmi     
  THB 711     Orta Asya Türk Halk Edebiyatı     
  THB 713     Çocuk Oyunları ve Oyuncakları     
  THB 715     Giyim-Kuşam     
  THB 717     Türk Halk Müziğinin Problemleri     
  THB 719     Karşılaştırmalı Destan I     
  THB 721     Karşılaştırmalı Anlatım Türleri I     
  THB 723     Karşılaştırmalı Türk Halk Şiiri I     
  THB 725     Türk Halkbilimi Semineri     
  THB 727     Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarının Folkloru I     
  THB 702      Türk Mitolojisinin Meseleleri II      
  THB 704     Yunus Emre     
  THB 706     Karacaoğlan     
  THB 708     Türk Halk Nesrinde Tür ve Şekil Problemleri     
  THB 710     Türk Halk Danslarının Problemleri     
  THB 712     Rumeli ve Balkanlarda Türk Halk Edebiyatı     
  THB 714     Töreler     
  THB 716     Türk Mutfak Kültürü ve Meseleleri     
  THB 718     Türk Halkbilimi Semineri     
  THB 720     Karşılaştırmalı Destan II     
  THB 722     Karşılaştırmalı Anlatım Türleri II     
  THB 724     Karşılaştırmalı Türk Halk Şiiri II     
  THB 726     Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarının Folkloru II     
  THB 728     Türk Halkbilimi Mahsulleri ve Uygulamaları    


  DERS İÇERİKLERİ

  THB 701      Türk Mitolojisinin Meseleleri I
  Türk Mitolojisini meydana getiren destan, efsane ve benzeri metinlerin tahlili ve yorumlanması.

  THB 702     Türk Mitolojisinin Meseleleri II
  Türk Mitolojisini meydana getiren destan, efsane ve benzeri metinlerin tahlili ve yorumlanmasından ortaya çıkan metod problemleri.

  THB 703     Eski Türk Dinleri
  İslâmiyetten önce Türklerin kabul ettikleri Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinlerin tanıtılması ve bu dinlerin Türk kültürüne etkileri.

  THB 704     Yunus Emre
  Tekke, Aşık ve Divan Edebiyat tarzlarında etili olan Yunus Emre Divanının ve Risâlettün -Nüshiye mesnevisinin tahlili.

  THB 705     Tekke Şiirinin Meseleleri
  Tekke şiirinin değerlendirilmesinde metod meseleleri.

  THB 706     Karacaoğlan
  Karacaoğlan'ların tesbiti ve 17. yüzyılda Çukurova'da yaşayan Karacaoğlan'ın şiirlerinin diğer Karacaoğlan'larla tahlili.

  THB 707     Türk Halk Şiirinde Tür ve Şekil Problemleri
  Türk Halk şiirinde tür ve şekil problemlerinin tesbiti ve çözüm yolları.

  THB 708     Türk Halk Nesrinde Tür ve Şekil Problemleri
  Türk Halk Nesrinde tür ve şekil problemlerinin tesbiti ve çözüm yolları.

  THB 709     Türk Halk Resmi
  Türk Halk resminin tarihî gelişimi ve örnekleriyle tanıtımı tahlili.

  THB 710     Türk Halk Danslarının Problemleri
  Günümüzde fonksiyon değişikliğine uğrayan Türk Halk danslarının uygulamalarında ve sahnelenmesinde karşılaşılan problemler.

  THB 711     Orta Asya Türk Halk Edebiyatı
  Orta Asya'da tarihî seyir içinde yaşamış ve yaşamakta olan Türk boylarının halk edebiyatının tanımı ve tahlili.

  THB 712     Rumeli ve Balkanlarda Türk Halk Edebiyatı
  Rumeli ve Balkanlarda yaşamış ve yaşmakta olan Türklerin Halk Edebiyatlarının tahlili.

  THB 713     Çocuk Oyunları ve Oyuncakları
  Geleneksel çocuk oyunları ve oyuncaklarının tanıtımı ve çeşitli yönlerden değerlendirilmesi

  THB 714     Töreler
  Tarihî kaynaklarda törelerin tesbiti ve tahlili.

  THB 715     Giyim-Kuşam
  Tarihî gelişim içinde giyim adetleri ve giyim eşyaları

  THB 716     Türk Mutfak Kültürü ve Meseleleri
  Tarihî gelişim içinde yemek âdetleri ve mutfak eşyalarının tanıtımı ve değerlendirilmesi.

  THB 717     Türk Halk Müziğinin Problemleri
  Türk Halk müziğinin tür, şekil, muhteva ve makamlarla ilgili problemleri

  THB 718     Türk Halkbilimi Semineri
  Türk Halkbilimi alanında ortaya çıkan teorik, metodolojik ve uygulama problemleriyle ilgili
  çalışmalar.

  THB 719     Karşılaştırmalı Destan I
  Türk epik destanları ile diğer kültürlerdeki destanların şekil, işlev, yapı ve muhteva bakımından karşılaştırılması.

  THB 720     Karşılaştırmalı Destan II
  Türk epik destanları ile diğer kültürlerdeki destanların şekil, işlev, yapı ve muhteva bakımından karşılaştırılması.

  THB 721     Karşılaştırmalı Anlatım Türleri I
  Türk halk edebiyatı anlatım türlerinin diğer kültürlerin halk edebiyatı anlatım türleri ile şekil, işlev, yapı ve muhteva özellikleri bakımından karşılaştırılması.

  THB 722     Karşılaştırmalı Anlatım Türleri II
  Türk halk edebiyatı anlatım türlerinin diğer kültürlerin halk edebiyatı anlatım türleri ile şekil, işlev, yapı ve muhteva özellikleri bakımından karşılaştırılması.

  THB 723     Karşılaştırmalı Türk Halk Şiiri I
  Türk halk edebiyatı şiir geleneğinin türleri ile diğer kültürlerin halk edebiyatı geleneklerinin türlerinin şekil, işlev, yapı ve muhteva bakımından karşılaştırılması.

  THB 724     Karşılaştırmalı Türk Halk Şiiri II
  Türk halk edebiyatı şiir geleneğinin türleri ile diğer kültürlerin halk edebiyatı geleneklerinin türlerinin şekil, işlev, yapı ve muhteva bakımından karşılaştırılması.

  THB 725     Türk Halkbilimi Semineri
  Türk halkbilimi çalışmalarının temel kavramları, problemleri ve çalışmalardan teorik perspektifler.

  THB 726     Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarının Folkloru I
  Seçilen bir Türk Cumhuriyeti veya Topluluğunun folklorunun sosyo-kültürel bağlamı dikkate alınarak değerlendirilmesi.

  THB 727     Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarının Folkloru II
  Seçilen bir Türk Cumhuriyeti veya Topluluğunun folklorunun sosyo-kültürel bağlamı dikkate alınarak değerlendirilmesi.

  THB 728     Türk Halkbilimi Mahsulleri ve Uygulamaları
  Türk halkbilimi mahsullerinin eğitim, tanıtım, turistik ve ticari amaçlarla müze, fuar, panayır ve benzeri mekanlarda sergilenmesi ve değerlendirilmesi bağlamında, yeniden üretim ve tüketimlerinde yeni işlevler kazandırılması ile ilgili uygulamalarda temel kavramlar ve yöntemlerin tesbiti ve tahlili.

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |