Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Okan Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları

  Türkiye'nin küreselleşme sürecinde çağı yakalamasında önemli bir basamak haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş tabana yayılması ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan turizmin geliştirilmesi ve ülkemize gelen turist miktarının artırılabilmesi için alt yapının geliştirilmesi ve özellikle benzer iklim şartlarına sahip Akdeniz kuşağı ülkeleriyle turizmde rekabet edebilmek için, konusunda uzman, kaliteli, modern bilimsel donanıma sahip sektör çalışanlarının yetiştirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.

  Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programında hedeflenen, öğrencilerin turizm endüstrisini tüm yönleriyle anlamalarını, bu konudaki bilgi düzeylerini artırmalarını ve küresel turizm vizyonu kazanmalarını sağlamanın yanında; bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde, turizm kurumlarının ihtiyacı bulunan eğitimli, kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik, analitik düşünce becerisine sahip, çağdaş yöneticilerin Türk turizm sektörüne kazandırılmasıdır.


  DERS PROGRAMI

  I. Yarıyıl
  Bilimsel Araştırma Teknikleri
  Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim
  Seçimlik Ders

  II. Yarıyıl

  Turizm Seminerleri
  İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
  Seçimlik Ders

  III. Yarıyıl
  Turizm Ekonomisi
  Seçimlik Ders
  Seçimlik Ders*
  Seçimlik Ders*
  Seçime Bağlı Dersler

  Seçime Bağlı Dersler
  Turizm İşletmelerinde Finansal Analiz
  Etkili İletişim Teknikleri
  Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi
  Önbüro Yönetiminde Çağdaş Yöntemler
  Turizmde Çağdaş Yönetim Teknikleri
  Yiyecek-İçecek Yönetiminde Çağdaş Yönelimler
  Turizmde Maliyet Analizi
  Kat Hizmetleri Yönetimi
  Turizm Hukuku
  Konaklama İşletmelerinde Teknik Hizmetler Yönetimi
  Turizmde Karar Teknikleri
  Turizmde TKY Uygulamaları
  Turizmde İleri Satış Teknikleri
  Turizmde Çağdaş Rezervasyon Sistemleri
  Turizm Politikaları
  Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
  Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi
  Seyahat İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
  Turizmde Protokol Kuralları
  Turizm Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler
  Turizmde Yatırım Analizi
  Bilgi Teknolojileri Yönetimi
  Turizm İşletmelerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi
  Diğer Bölümlerden Seçilebilecek Dersler

  DERS İÇERİKLERİ


  TUR 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri
  Bilim ve Bilimsel Araştırma, Araştırmanın İşletmelerdeki Önemi, Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Konusu Seçimi, Kaynak İncelemesi, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Bilimsel Araştırmada Veri, Araştırmalarda Ölçme ve Ölçekler, Araştırmada Anakütle ve Örnekleme, Araştırma Yöntemleri, Analiz Teknikleri, Araştırma Raporunun Hazırlanması, Turizm Araştırmalarındaki Temel Sorunlar.

  TUR 503 Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim
  Strateji, politika, stratejik yönetim ve özellikleri, stratejik yönetim süreçleri, Turizm İşletmelerinde strateji geliştirme çalışmaları, hizmet işletmelerinde strateji geliştirme, kriz dönemlerinde turizm işletmelerinde yönetim, stratejik sonuçların değerlendirilmesi ve kontrol.

  TUR 502 Turizm Seminerleri
  Dönem içinde turizm sektöründen uzmanlar konferansa davet edilmektedir. Ayrıca birinci yarıyıldaki Bilimsel Araştırma Teknikleri dersinde ele alınan teorik çalışmaların uygulamaları yapılmaktadır. Turizm konularında uzmanlaşmaya yönelik konular tespit edilerek proje çalışması yapılmaktadır ve öğrenciler hazırladıkları projelerin sunumunu gerçekleştirmektedirler. Uzmanlaşma  ve iş yaşamında ilgi duyulan alanlarda proje ve bilimsel araştırma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

  TMBA 525 İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
  Fonksiyonlar, Olasılık, Tesadüfi Değişkenler, Olasılık Dağılımları, İrleşik Olasılık dağılımları, Örnekleme Dağılımları, Tahminleme, Hipotez Testleri, Basit lineer regresyon, En küçük kareler yöntemi, Varyans tahmini, Cebir matrisi, Varyans-kovaryans matrisi, Basit lineer regresyon, Regresyon katsayısı, ANOVA, Scheffe ve Dunn Yöntemleri, ANOVA ve GLM, Çift kuyruk ANOVA, Çoklu regresyon modelleri, Sınıflama ve regresyon ağacı.

  TUR 505 Turizm Ekonomisi
  Turizm kavramı, Turizmin sınıflandırılması, Ekonomi bilimi ile Turizm bilimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Bir ekonomiyi sektörlere ayırmanın anlam ve önemi kapsamında turizm sektörünün sınırlarının belirlenmesi, Turizm firmalarının içerisinde çalıştıkları piyasaların özellikleri, Turistik talebin özellikleri, Turizm sektöründeki firmaların küçük ya da büyük olmalarının sebepleriyle avantaj ve dezavantajları, Turizmin ödemeler dengesi, istihdam, gelir ve KDV üzerindeki etkileri, Turizm çarpanları, turizmin katma değer etkisi, turizmin iç fiyatlar, milli para, milli gelir, sektörler ve alt yapı üzerindeki etkileri, Turizmin ekonomik büyümeye ve gelişmeye katkısı ile alternatif politikaların incelenmesi

  TUR 531 Turizm İşletmelerinde Finansal Analiz
  Turizm işletmelerinde finansman fonksiyonu ve ilkeleri, Yönetim bilgi sistemi ve raporlama, finansal tablolar; bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu ve nakit akım tablosunun incelenmesi, sermaye maliyeti, kâr dağıtımı, finansal analiz yöntemleri; karşılaştırmalı analiz, yüzde analizi, eğilim yüzdesi analizi, rasyo analizi, kârlılık analizleri, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.

  TUR 533 Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi

  İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İşgücü Planlaması, İş Analizi ve İş Tasarımı Teknikleri, İşgören Bulma, Seçme ve Yerleştirme, İnsan Kaynaklarını Yönlendirme ve Kariyer Yönetimi, İşgücünün Eğitimi ve Geliştirilmesi, Ücret ve Maaş Yönetimi, İşgören Performansının Değerlendirilmesi, Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimindeki En Son Gelişmeler, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Sorunları

  TUR 535 Turizmde Çağdaş Yönetim Teknikleri
  Yönetim ve organizasyonun tarihsel gelişimi, yönetim fonksiyonları, toplam kalite yönetimi, süreç yenileme - değişim mühendisliği - yeniden süreçleme, personeli güçlendirme, stratejik ortaklıklar oluşturma, küçülme ve kademe azaltma, yalın organizasyonlar, öğrenen örgütler, örgüt hiyerarşisi, Stratejik Yönetim, katılımcı yönetim anlayışı, tam zamanında yönetim, örgüt kültürü, eğitim, iletişim ve geliştirme programları, yönetsel akımlar, Turizm işletmelerinin özelliklerine uygun organizasyon yapıları ve yönetim teknikleri.

  TUR537 Turizmde Maliyet Analizi
  Turizm İşletmeleri Maliyet Muhasebesinin temel kavramları, turizm işletmelerinde maliyet hesapları, turizm işletmelerinde mali analiz tabloları, malzeme hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, turizm işletmelerinde maliyet-hacim, kar analizi ve kara geliş noktası, turizm işletmelerinde sermaye bütçelemesi, maliyet kontrol sistemleri.
   

  TUR 539 Turizm Hukuku
  Hukukun Tanımı, Turizm Hukuku, Turizm Hukukunun Kaynakları, Ulusal Turizm Örgütleri

  Uluslararası Turizm Örgütleri, Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesi, Turizm Yatırımlarında İzlenecek Yol, Turizm Hukukunda Sözleşmelerin Temeli, Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşteriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik, Tüketicinin Korunması Kanunu'na Göre Turistin Hak ve Yükümlülükleri

  TUR 541 Turizmde Karar Teknikleri
  Analitik Düşünme ve Karar Alma Süreçleri, Yatırım kararları ve politikası, yatırım değerlendirme yöntemleri, Projeler Arasında Seçim Yapma Yöntemleri, Organizasyonel Kültüre Yönelik Karar Verme, Etkin Bir İş Ahlakı Programının Oluşturulması, Karar almayı kolaylaştıran noktalar, Analitik düşünce alışkanlığı kazandıracak modeller

  TUR 543 Turizmde İleri Satış Teknikleri
  Satış kavramı, satışçı, turizmde satış teknikleri, turizmde satış stratejileri, optimal satış ekibinin oluşturulması, satış ekibinin eğitimi, satış ekibinin yönetimi ve denetimi.

  TUR 545 Turizm Politikaları
  Turizmle ilgili temel kavramlar, Turizm Politikasının Tanımı ve Özellikleri, Turizm politikasını oluşturan unsurlar ve hedefler, Turizm Planının Tanımı, Turizm planlamasının amaçları, Hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında dikkate alınacak hususlar, Kamu ve özel sektör turizm politikalarının nitelikleri ile turizmin gelişimini sağlayıcı politika ve planlama örnekleri, Turizm Kenti Olmanın Vazgeçilmez Koşulları, Turizm Planlaması Bakımından Turistik Bölgelerin Yaşam Eğrileri, Turizm Endüstrisinde Yatırımlar, Türkiye'de Turizme İlişkin Yasal Düzenlemeler, Beş Yıllık Kalkınma Planlarında turizmin yeri, Turizmde Politika ve Planlama Sorunları
   
  TUR 547 Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi

  Turizm işletmelerinin karşılaşmaları mümkün olan kriz türleri, nedenleri, etkenleri, etkileri ve kriz durumlarında işletme yöneticilerinin görev ve sorumlulukları, kriz yönetim ekiplerinin kurulması, krizlerle etkin mücadele yöntemleri, proaktif ve reaktif kriz yönetim modelleri, Strateji, politika, stratejik yönetim ve özellikleri, stratejik yönetim süreçleri, Turizm İşletmelerinde strateji geliştirme çalışmaları, hizmet işletmelerinde strateji geliştirme, kriz dönemlerinde turizm işletmelerinde yönetim, stratejik sonuçların değerlendirilmesi ve kontrol

  TUR 549 Turizmde Protokol Kuralları
  Protokol kavramı, genel protokol kuralları, telefonla konuşma, kıyafet, selamlama, karşılama ve uğurlamalar, törenler, ziyaret ve ziyafetlerdeki davranış biçimleri,  hediye alıp verme, çiçek gönderme, tiyatro-sinema ve konser benzeri etkinliklerde davranış usulleri, resepsiyon partileri, büfeli yemek davetleri, kokteyl partiler, oturma planları, oturmalı resmi akşam yemekleri, bayanlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, iş yemekleri, konaklama işletmelerinde konuklara gösterilmesi gereken davranışlar, özel günler ve protokol servisi, konaklama işletmelerinde özel misafirlere gösterilecek davranışlar, özel toplantıların hazırlanması ve yönetimi, kamu toplantılarında uygulanacak protokol esasları, işadamlarının toplantılarında uygulanacak protokol kuralları, bunların yönetimi, eğitimi

  TUR 551 Turizmde Yatırım Analizi
  Turizm yatırım türleri, özellikleri, yatırım finansmanı kavramı ve finansman şekilleri, turizm yatırım projelerinin iç ve dış finansman olanak ve olasılıkları, analizi ve proje yönetimi, Fizibilite çalışmaları, Kuruluş yeri analizi (çevre analizi), Arz analiz, Talep analizi, pazar analizi, finansal analiz, Tahmini gelir ve gider tabloları

  TUR 553 Turizm İşletmelerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi
  Pazarlamaya Giriş, Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi Kavramları, Pazarlamanın Gelişimi, Stratejik Pazarlama Kavramı ve Pazarlama Planlaması, Pazarlama Stratejisi, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazarlar, Turizm Pazarı, Turistik Ürün, Turizmde Pazarlama Karması Elemanları: Ürün Stratejisi, Fiyat Stratejisi, Dağıtım Stratejisi ve Tanıtım Stratejisi, Pazarlama Araştırması

  TUR 555 Etkili İletişim Teknikleri
  İletişim, İletişimin simgeleri ve anlamı, İletişim modelleri, İletişim kuramları, İletişimin gelişimi, Kitle iletişimi, Bireyin çalışma ortamındaki davranış ve ilişki boyutları, birlikte çalıştığı insanlarla olan iletişimleri, tüketicilerle olan ilişkilerde kullanılacak iletişim teknikleri, davranışa ilişkin kuramsal bilgiler, İletişim ve kitle iletişiminde sosyal-psikolojik yaklaşımlar, Toplumsal değişimlerin iletişimdeki yeri, İletişim Çatışmaları, Etkin İletişimin Önündeki Engeller, Kendine Güven, Empati, Stres ve Risk Yönetimi, Motivasyon

   TUR 557 Önbüro Yönetiminde Çağdaş Yöntemler
  Konaklama Endüstrisi, Otel Organizasyonu, Önbüronun önemi ve diğer bölümlerle ilişkileri, Önbüronun İşlevleri, Rezervasyon, Rezervasyon Ofisinde Belgelerin Düzenlenmesi, Resepsiyon, Resepsiyon Ofisinde Belgelerin Düzenlenmesi, Ön Kasa İşlemleri, Önbüro Sistemleri, Manuel Sistem, Önbüroda Bilgisayar Sistemi, Raporlar ve İstatistiksel Verilerin Hazırlanması, Getiri Yönetimi

  TUR 559 Yiyecek-İçecek Yönetiminde Çağdaş Yönelimler
  Yiyecek Servisi Endüstrisi ve Yiyecek-İçecek Operasyonu Organizasyonları, Yönetim Süreçleri, Yiyecek ve İçecek Pazarlaması, Mönü Yönetimi, Standart Ürün Maliyetleri ve Fiyatlandırma Stratejileri, Temel Pişirme Prensipleri, İş Sağlığı Koruması ve İş Güvenliği, Üretim ve Servis, Yiyecek ve İçecek Kontrol Sistemleri, Yiyecek ve İçecek Maliyetlerinin Hesaplanması, Üretim ve Servis Kontrolleri, Operasyon Bütçesi ve Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Personel Maliyet Kontrolü

  TUR 561 Kat Hizmetleri Yönetimi
  Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimine Giriş, Kat Hizmetleri Yönetiminde Planlama Süreci, Kat Hizmetleri Yönetiminde Örgütleme Süreci, Kat Hizmetleri Yönetiminde Eşgüdüm Sağlama Süreci, Kat Hizmetleri Yönetiminde Denetim Süreci, Kat Hizmetleri Yönetiminde İşlerin Organize Edilmesi ve Programlanması Süreci, Kat Hizmetleri Yönetiminde Temizlik: Kavramsal ve Yönetsel Analiz, Kat Hizmetleri Yönetiminde Çamaşır Hizmetleri ve Çamaşırhane Yönetimi, Kat Hizmetleri Yönetiminde Ekipman ve Malzeme Türleri ve Denetimi, Kat Hizmetleri Yönetiminde Mesleki Sağlık ve Güvenlik, Hijyen ve Sanitasyon, Kat Hizmetleri Yönetiminde Dekorasyon, Bahçe ve Çiçek Düzenleme

  TUR 563 Konaklama İşletmelerinde Teknik Hizmetler Yönetimi
  Konaklama işletmelerinde teknik servis, elektrik, asansör, çamaşırhane ve aydınlatma sistemleri, telekomünikasyon sistemleri, güvenlik ve emniyet sistemleri, ısıtma sistemleri, arıtma sistemleri, atık yönetimi, enerji yönetimi, Toplantı ve kongreler için gerekli teçhizatlar ve teknik altyapı yönetimi, Yangın, teknik arıza, deprem, ölüm, hırsızlık vb. olaylar karşısında alınması gereken önlemler

  TUR 565 Turizmde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
  Turizm işletmeleri ve genel özellikleri, yönetimde kalite anlayışı, toplam kalite kavramının tanımı ve gelişimi, üstünlükleri ve faydaları, kalite grupları, kalite güvence sistemi, kalite çemberleri ve toplam kalite yönetiminin başlıca özellikleri, temel problem çözme teknikleri, Turizm sektöründe toplam kalite uygulamaları, toplam kalite yönetiminin kılavuzları ve temel prensipleri, toplam kalite yönetiminin uygulanabilmesi için turizm işletmelerinin uyması gereken adımlar, kültürel ve örgütsel değişiklikler, hizmet işletmelerinde toplam kalite yönetiminin özellikleri ve farklılıkları

  TUR 530 Turizmde Çağdaş Rezervasyon Sistemleri
  Turizm endüstrisinde kullanılan paket programlar ve merkezi rezervasyon sistemine dayalı uygulamalar. Rezervasyon sistemlerinde kullanılan bilgi teknolojileri, Turizm işletmelerinde; ulaştırma işletmelerinde (Apollo, Sabre, vb.), otellerde (Fidelio, Opera, vb.), yiyecek-içecek işletmelerinde ve seyahat acentalarında kullanılan paket programlar

  TUR 532 Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
  Konaklama İşletmeleri için hazırlanan öneri ve hesap planının ve tek düzen muhasebe sisteminin tanıtılması, Konaklama İşletmeleri muhasebesinin özellikleri ve amaçları, Konaklama İşletmelerinde Hazır Değer Hesaplarına ait işlemler ve muhasebeleştirilmeleri, Yabancı para cinsinden satışların ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi, Konaklama İşletmelerinde alacak hesaplarının önemi ve kontrol hesapları, Gelirler ve muhasebeleştirilmesi, Seyahat acentalarından alacaklar, Küçük kasalardan alacaklar ve Paid-Out alacaklar, Diğer ticari alacaklar, Personelden alacaklar, Konaklama İşletmelerinde stoklar ve muhasebeleştirilmesi, Konaklama İşletmelerinde maliyetler ve muhasebeleştirilmesi

  TUR 534 Seyahat İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
  Seyahat Acentası kıymetli evrak muhasebeleştirme yöntemleri, Seyahat Acentalarında muhasebeleştirilecek evrak çeşitleri ve örnekli çalışmalar, Bilet Satış Ofisi (Operasyon) Bilgileri, Operasyondan bilgilerin Bilet Muhasebesine akışı, Bilet Bilgilerinin doğru olarak kaydedilmesi, THY E-TICKET Biletlerinin muhasebeleştirilmesi, Dış hat MCO vergi hanelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar, THY ve diğer Havayollarına ait biletlerin muhasebeleştirilmesi, Muhasebe otomasyon Bilgisi, Bilet Düzenleme hataları ve muhasebe sistemine olan etkisi, Öğrencilerin Seyahat Acentasına giderek uygulamayı izlemesi

  TUR 536 Turizm Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler
  Bilim ve Bilimsel Araştırma, Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Konusu Seçimi, Eleştirel Kaynak İncelemesi, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Bilimsel Araştırmada Veri, Araştırmalarda Ölçme ve Ölçekler, Araştırma Evreni ve Örnekleme, Nicel Analizlere Giriş, Farklılıkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri, İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri, Başlıca Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Analiz Teknikleri, Araştırma Raporunun Hazırlanması, SPSS Uygulamaları

  TMBA 573 Bilgi Teknolojileri Yönetimi
  Dijital Ekonomide Bilgi Teknoloji Odaklı Organizasyon, Bilgi Teknolojisi Kavramları ve Yönetimi, Veri ve Bilgi Yönetimi, E-Ticaret, Bilgi Teknolojisinin Rekabet Avantajı Olarak Kullanılması, Sistemin Satın alınması ve Uygulanması

Turizm i̇şletmeciliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |