Tıbbi Sistemler ve Bilişim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tıbbi Sistemler ve Bilişim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Programda verilen dersler :
   

  Sağlık Sistemleri Yönetimi:

  * MDSI 501 Sağlıkla İlgili Yönetmelik ve Standartlar

  MDSI 502 Biyomedikal Teknoloji Yönetimi

  MDSI 504 Tıbbi Sistemler İçin Kalite Güvence İlkeleri

  MDSI 505 Klinik Deneylerin Tasarımı

  MDSI 583 ÖK Proje Yönetimi ve Fizibilite

  MDSI 584 ÖK Tıbbi Yönetim
   
  İleri Tıbbi Teknolojiler:
   
  MDSI 516 Biyomedikal Görüntü İşleme

  MDSI 531 Biyomedikal Teknolojileri

  MDSI 533 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve PACS

  MDSI 581 ÖK Biyoinformatiğe Giriş

  MDSI 582 ÖK Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi  

  Tıbbi Veri İşleme:

  MDSI 510 Biyoistatistik

  MDSI 515 Sağlık Hizmetlerinde Veri Tabanları ve Veri Madenciliği

  MDSI 518 Klinik Karar Destekleme Sistemleri

  Tıbbi Bilgi Sistemleri:

  ** MDSI 511 Bilgi Teknolojilerine Giriş

  MDSI 512 Telekomünikasyon, Ağlar ve Bilgi Alış Verişi

  * MDSI 513 Tibbi Bilişime Giriş

  * MDSI 514 Sağlık Bilgi Sistemelerinin Tasarımı ve Yönetimi

  MDSI 517 Nesne Tabanlı Programlama

  MDSI 519 E-Sağlık Teknolojileri


   
  Diğer Dersler:
  ** MDSI 521 Sağlık Bilimlerine Giriş
  * MDSI 579 Lisansüstü Seminer

  MDSI 583, 584, 585, 586 Özel Konular (daha sonra ilan edilecek)

    * MDSI 590 Araştırma Projesi

    ÖK: Özel Konular

    * Zorunlu Dersler

    ** MDSI 511, bilişim eğitimi almamış öğrencilere zorunludur.

       MDSI 521, yaşam bilimleri mezunu olmayan öğrencilere zorunludur.

   Not : Açılacak seçmeli dersler, her akademik dönemden önce, program akademik kurulunca belirlenecek ve ilan edilecektir!  

   
  MDSI 501 Sağlık Yönetmelikleri ve Standartlar     (3+2+0)    3 ( Health Regulations and Standards )
   JCAHO Akreditasyon standartları, ISO 9000 kalite standartları, sağlık kurumları için NFPA 99 standartları; hastane ve sağlık kurumlarının tasarımı ve inşaası için yönergeler, sağlık sektöründe Avrupa standartlaşmasına genel bakış; Türkiye'de tıbbi aygıt mevzuatı.
   
  MDSI 502 Biyomedikal Teknoloji Yönetimi       (3+2+0)    3     (Biomedical Technology Management)
  Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi; sağlık hizmetleri tehlike durum denetimi ve güvenlik yönetimi, medikal cihazlarla ilgili kazalar, cihaz ekonomisi, temel cihaz kusurları, hayat döngüsü maliyet analizi, değer analizi, klinik mühendisliğinin önemi, teknoloji edinme yolları, medikal cihazların koruyucu bakımı ve ayarlanması, klinik cihaz yönetimi ve cihaz bulundurma kriterleri, tek kullanımlık cihazların tekrar kullanımı, medikal cihaz standartları ve AB markalaması, JCHAHOstandartlarına uyum.

  MDSI 504 Tıbbi Sistemler için Kalite Güvence İlkeleri       (3+2+0)    3 ( Quality Assurance Principles for Medical Systems)
   Kalite güvence kavramları, temel olasılık ve istatistik, kalite belirteçleri ve ölçümleri, istatistiksel süreç denetimi. Biyo-medikal cihaz tasarımı, kalite fonksiyonlarını geliştirme tekniği, hata analizleri, servis kalitesi, kalibrasyon programları, tıbbi sistem ve teknolojilerinin kalite güvencesi.

  MDSI 505 Klinik Deneylerin Tasarımı             (3+2+0)    3 (Design of Clinical Trials)
  Hipotez fornülasyonu ve denenmesi, yeni kimyasal varoluş çevrimi, ICH ve GCP'nin gözden geçirilmesi, protokol analiz ve tasarımı, CRF ve tam deney kanunların karşılaştırılmalı gözden geçirilmesi, direktifler ve kabuller, klinik denemelerle ilgili etik standartlar, SOP'lar, kilinik deneme işlemlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi, veri işletimi, raporlama ve belgeleme.

  MDSI 510 Biyoistatistik          (3 +2+0)    3 (Bioistatistics)
  İstatistiksel tanım, hipotez doğrulama, kestirme, güvenilirlik aralığı, t-test, chi-kare testi, değişkenlik analizi, doğrusal regresyon, ilinti, parametrik olmayan testler.

  MDSI 511 Bilgi Teknolojilerine Giriş                                          
  İkili mantık; bilgisayar donanımı, CPU, hafıza, ikincil depolama, giriş/çıkış cihazları, ağ ve telekomünikasyon, internet; işletim sistemleri, programlama dilleri; veritabanı yönetim sistemleri, kelime işleme uygulamaları, bilgisayar güvenliği ve etik konular.

  MDSI 512 Telekomünikasyon, Ağlar ve Bilgi Alış Verişi          (3+2+0)    3 ( Telecommunication, Networks and Information Exchange)
  Veri iletişimi endüstrisi, veri ve ses iletişimi kavramları, temel teknolojiler, yerel ağ mimarisi, donanım ve işletim sistemleri, kurumsal ağlar. Geniş alan ağ kavramları, mimarisi ve hizmetleri, ağlar arası iletişim, uzaktan erişim ve kablosuz ağlar, kurumsal ağlar ve internet, ağ yönetimi, ağ gelişimi yaşam döngüsü, ağ güvenliği; sağlık hizmetlerinde  elektronik veri alış verişi, standartlar.

  MDSI 513 Tıbbi Bilişime Giriş      (3+2+0) 3 Introduction to Medical İnformatics)
  Sağlık bilişim sistemlerine genel bakış. Sistem analizi ve tasarımı için temel araçlar, bilgi sistemleri ilkeleri, tıbbi terminoloji, kodlama ve sınıflandırma sistemleri, bilgisayar tabanlı hasta kayıtları, hastane bilgi sistemleri, teknik seçimler, klinik bölümsel sistemler, klinik destek sistemleri, hastabakıcılık bilgi sistemleri, sağlık bilgi kaynakları, epidemioloji temelleri, kalite yönetim temelleri, tıbbi karar destek sistemleri, biyomedikal sinyal analizi, tıbbi görüntüleme; sağlıkta bilgisayar insan etkileşimi, bilgi sistemlerinin maliyet ve kazançları, medikal bilgi sistemlerinde güvenlik, medikal bilişim standartları.

  MDSI 514 Sağlık Bilgi Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi      (3+2+0)    3 (Design and Management of Health  Information Systems)
  Bilgi gereksinim analizi, veri akış diyagramı, veri sözlükleri, süreç modellemesi, giriş ve çıkış, veritabanı, kullanıcı arabirimi ve veri giriş yordamlarının tasarımları, yazılım mühendisliği ile kalite güvencesi, bilgi sisteminin gerçeklenmesi, nesne tabanlı sistem analiz ve tasarımı; bilişim sistem gelişimi için sağlık hizmeti modellenmesi, hastane bilişim sistemleri, teknik seçimler ve satın alma.
   
  MDSI 515 Sağlık Hizmetlerinde Veri Tabanları ve Veri Madenciliği      (Data Bases and Data Mining for Healthcare)             (3+2+0)   3
  Veri tabanlarına giriş, veri tabanları ile ilgili modeller, SQL'e giriş, SQL kullanarak veri tanımlama, veri deposu ve OLAP teknolojisi, veri önişleme, veri araştırma kavramları, sistem yapıları ve özellikleri. Veri araştırma algoritmaları, ilgili kurallar, öngörü modelleri, sınıflandırma, gruplandırma; sağlık hizmetlerinde veri araştırma konuları, kişisel dokunulmazlık ve güvenlik sağlama, dağınık veri tabanlarına ulaşma, çeşitli sağlık kuruluşlarından alınan verilerin birleştirilmesi ve tıbbi karar vermek için veri araştırma. Tıp araştırmacıları klinisyenler ve hastane yöneticileri için vaka çalışmaları.
  başa dön  

  MDSI 516 Biyomedikal Görüntü İşleme      (3+2+0)    3 (Biomedical Image Processing)
  Tıpta görüntü işleme uygulamaları, dijital görüntüler, görüntü kalitesi, tanı-yeteneği geliştirilmesi için ROC analizi; görüntülerin oluşturulması, süzgeçlenmesi, parçalanması ve sınıflandırılması; tomografi yapılandırma algoritmaları, organların üç boyutlu görüntülenmesi, görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri.

  MDSI 517 Nesne-Tabanlı Programlama          (3+2+0)   3 (Object-Oriented Programming)
  Java'ya giriş, Java dili, sınıf kütüphaneleri, applet programlama, ağ programlama, kullanıcı arayüzü tasarımı, multimedya, çoklu kullanıcı programlama, onarma, doğal yöntemler ve kütüphaneler.
  başa dön  

  MDSI 518 Klinik Karar Destek Sistemleri             (3+2+0)    3  (Clinical Decision Support Systems)
  Klinik tanı kararı destek sistemerinin kurulması ve değerlendirilmesi, yasal ve etik konular, karar destek sistemlerinin matematiksel temelleri, akıllı sistemler, uzman sistemler, kural tabanlı sistemler, otomatik öğrenme yöntemleri, veri işlene ve yapay sinir ağları; klinik tanı karar destek sistemleri uygulamaları.

  MDSI 519 E- Sağlık Teknolojileri       3+2+0)    3 (e-Health Technologies)
  İnternet tabanlı sağlık hizmet sistemleri, geleneksel ve yeni tele-tıp sistemleri, uzaktan konsültasyon sistemleri ve klinik karar verme sürecinde kullanımları, tele-cerrahi, tele-patoloji kavramları, e-sağlığın halk sağlığı kuruluşları tarafından kullanımı; sağlık hizmetlerinde elektronik ticaret, Web sitelerinin geliştirilmesi ve bakımı ve bilgi sistemlerinin desteklenmesi, iş süreçleri, çevrimiçi ödemeler ve uluslararası hukuki gizlilik ve güvenlik konuları.

  MDSI 521 Sağlık Bilimlerine Giriş               (3+2+0)    3 (Introduction to Health Science)
   Kontrol sistemi olarak insan vücudu, hücre fizyolojisi, kan ve vücut sıvıları, kalp ve dolaşım sistemi, fizyolojik basınç, soluma sistemi, sinir sistemi, sinir sistemi, iskelet sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi.
   
  MDSI 531 Biyomedikal Teknolojiler         (3+2+0)    3 (Biomedical Technologies)
  Biyomedikal cihazlara giriş, temel dönüştürücü ilkeleri, biyoelektrik potansiyellerin kaynakları, elektrodlar, kardiyovasküler sistem, kardiyovasküler ölçümler, hasta bakımı ve takibi, solunum sistemi ölçümleri, müdahelesiz tanı araçları, sinir sistemi, duyusal ölçümler ve davranış çalışmaları için cihazlar, uzaktan ölçme, klinik laboratuvarlar için cihazlar, tıbbi görüntüleme sistemleri, biyomedikal cihazlarda bilgisayar.

  MDSI 533 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve PACS      (3+2+0)    3 (Medical Imaging Systems and PACS)
  PACS'a giriş, sayısal radyolojik görüntüleme ilkeleri, izdüşüm radyografisi, sayısal radyografi, diğer görüntüleme yöntemleri, mikroskobik görüntüleme, görüntü sıkıştırma, temel görüntü işleme yöntemleri ve bilgisayar destekli tanı. PACS endüstri standartları, bilgisayar ağları, PACS elemanları, Hastane Bilgi Sistemleri (HIS) ve Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) arayüzleri, gösterim iş istasyonları, görüntü alımı, PACS veri yönetimi, teletıp ve teleradyoloji.

  MDSI 579 Graduate Seminar                                                    (0+2+0)    0   (Lisansüstü Semineri)
   Konusunda aktif uzmanlar tarafından pratik uygulamalar ve medikal sistemler ve bilişimde şu anki önemli konular hakkında seminerler dizisi.
    
  MDSI 581, 582, 583, 584, 585, 586 Özel Konular                           (3+2+0)    3 (Special Topics)
  Tıbbi sistemler, tıbbi bilişim ve sistem yönetimi konularında, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına denk gelecek ve en son yenilikleri kapsayacak şekilde işlenecek konular.

  MDSI 581 Biyoenformatiğe Giriş, 

  MDSI 582 Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi

  MDSI 590 Araştırma Projesi                                                           (0+4+0)    0 (Research Project)
  Bir öğretim üyesi ve sağlık sektöründen bir temsilcinin ortak danışmanlığında yürütülecek, medikal sistemler ve bilişim alanında bir araştırma.


   

Tıbbi araştırma ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |