Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Halk Sağlığı yüksek lisans programının amacı, Türkiye’de çağdaş halk sağlığı anlayışının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu program ile öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması ile dünyada ve Türkiye’de mevcut veya olası halk sağlığı sorunlarını tartışabilmeleri ve uygun çözüm önerileri geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. Halk Sağlığı yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olabilir.


  DERS LİSTESİ

  HAS500     DÖNEM PROJESİ                
  HAS501     HALK SAĞLIĞI TEMEL BİLGİLER      
  HAS502     TÜRKİYE'DE ÇOCUK SAĞLIĞI SORUNLARI VE DÜZEYİ      
  HAS503     DERGİ KULUBÜ                
  HAS504     YAŞLILIK VE SORUNLARI                
  HAS505     KRONİK HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ    
  HAS507     SEMİNER                
  HAS508     BULAŞICI HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ      
  HAS509     TIBBİ ANTROPOLOJİ            
  HAS510     SAĞLIK EKONOMİSİ            
  HAS511     EPİDEMİYOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ          
  HAS512     ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI      
  HAS514     DEMOGRAFİ            
  HAS524     SEMİNER                
  HAS522     ÇEVRE SAĞLIĞI                
  HAS541     TOPLUM BESLENMESİ          
  HAS551     İŞ SAĞLIĞI                
  HAS562     SAĞLIKTA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ                
  HAS599     TEZ ÇALIŞMASI            
  SABE601     BİYOİSTATİSTİK                
  SABE602     ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ            
  TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALMAYACAĞI ZORUNLU DERSLER: HAS500, HAS502, HAS503, HAS507, HAS551
  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALMAYACAĞI ZORUNLU DERSLER: HAS599


  DERS  KAPSAMLARI

  HAS 501 Halk Sağlığı-Temel Bilgiler :
  Halk Sağlığının temel kavram ve yaklaşımlarının irdelenmesi, dünyada ve Türkiye’deki önemli halk sağlığı sorunlarının tartışılması, çözüm önerileri geliştirebilecek bilgi ve becerinin kazandırılması.
   
  HAS 502 Türkiye’de Çocuk Sağlığı Sorunları ve Düzeyi :
  Son yıllarda dünya çocuklarının sağlığını ve esenliğini tehdit eden belli başlı sorunların ve kaydedilen ilerlemelerin tartışması, dünyada bu konuda izlenen politikaların incelenmesi- Çocuk Haklarına dair Sözleşme- Risk altındaki çocuklar:
  Çocuk işçiliği, Savaştaki çocuklar gibi- konularla ilgili dünya ve Türkiye’deki durumu inceleyerek, bu konuda bilgi kaynaklarına ulaşmaları, bilgiyi yorumlayabilmeleri ve çözüm önerileri geliştirebilmeleri.
   
  HAS 504 Yaşlılık ve Sorunları :
  Önemli bir halk sağlığı olan ve dünya nüfusu ile birlikte Türkiye nüfusunun da yaşlanma sürecine girdiği göz önüne alınarak yaşlılık tanımı, yaşlanma ile birlikte insan metabolizmasında ortaya çıkan değişiklikler, önleyici ve iyileştirici yöntemlerin tartışılması.
   
  HAS 505 Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi :

  Kronik hastalık kavramı, kronik hastalığın toplumsal önemi, tanı yöntemleri, etyolojik inceleme ve korunma ilkeleri.
   
  HAS 508 Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi
  :
  Bulaşıcı hastalıkların önemi, kaynak, bulaşma yolu, konakçı ilişkisi, bulaşıcı hastalıklarda sürveyans, sürveyansın aşamaları, bulaşıcı hastalıklarda korunma ve kontrol ilkeleri, bağışıklama kavramı, aşı uygulamaları, soğuk zincir ve aşı uygulamalarının toplum üzerindeki etkileri.
   
  HAS 509 Tıbbi Antropoloji :
  Etnik yapı ve kültürel özelliklere göre toplulukların sağlık ve hastalıklarla ilgili uygulamaları.

  HAS 510 Sağlık Ekonomisi :
  Sağlık sektörünün ekonomik açıdan analizi, maliyet yarar analizleri, sağlık hizmetlerinde üretim ve maliyet fonksiyonları, sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkisi.
   
  HAS 511 Epidemiyolojinin Temel İlkeleri :
  Hem klinik hem de toplum bilimlerinde hastalık ve sağlığı ilgilendiren olayların dağılımlarının incelenmesi, nedenlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik metodolojik yaklaşımın tartışılması, öğrencilerin bilimsel yöntemler konusunda bilgilendirilmeleri, bilimsel bir disiplin olan epidemiyolojinin temel kavram ve yaklaşımları.
   
  HAS 512 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması :
  Ana Sağlığı ve Aile Planlaması hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmede kullanılan yöntemlerin ve kriterlerin tanımlanması, aile planlaması yöntemlerinin irdelenmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, düşük, jinekolojik hastalıklar ve aşırı doğurganlık gibi ana ve çocuk sağlığını tehdit eden olumsuz etkilerin tartışılması ve buna etkileyen faktörlerin vurgulanması, antenatal bakımın önemi, gebelik ve gebelik sonrası komplikasyonların ve bu komplikasyonların önlenmesinde temel kavram ve yaklaşımların tartışılması, Dünyada ve Türkiye’de Ana Sağlığı ve Aile Planlaması durumunun tartışılması.
   
  HAS 514 Demografi :
  İnsan nüfusunun büyüklük, yapı ve gelişimi ile ilgili genel özelliklerinin miktarsal yönlerini inceleyen demografinin sağlık alanındaki yeri, demografide veri kaynakları, dünyada ve Türkiye’de nüfusun gelişimi, nüfus büyüklüğü ve dağılımı, nüfusun yapısı ve kompozisyonu ve sağlık düzeyi temel ölçütlerin tartışılmasına yönelik önerilere dönük literatür tarama, bilgi toplama, yorumlama ve çözüm önerileri geliştirme becerilerini kazandırma.

  HAS 522 Çevre Sağlığı :
  Sağlık ve çevre ilişkisi, fizik ve biyolojik çevre, çevresel hastalık kavramı, çevre kirlenmesi, insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkileri , korunma ve önleme yolları, doğal ve yapay afetler.
   
  HAS 541 Toplum Beslenmesi :
  Öğrencinin beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahip olan Türkiye’de değişik grupların (beslenme yönünden risk altında bulunan gruplar, gebe-emzikli kadınlar, bebek ve okul öncesi çocuklar, ağır işte çalışan işçiler ve yaşlılar gibi) beslenme profilinin ortaya çıkarılması, bölgesel farklılıklar da göz önüne alınarak beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi, mevcut durumun dünya ülkeleri ile karşılaştırılması, sorunların nedenlerinin sağlık, ekonomik ve politik yönleriyle tartışılması ve sorunların ve olumsuzlukların çözümüne ve iyileştirilmesine yönelik önerilere dönük literatür taraması, bilgi toplaması ve yorumlama becerilerini geliştirmesi.

  HAS 551 İş Sağlığı :
  İş sağlığının kapsamı ve gelişmesi, iş ve sağlık ilişkileri,iş sağlığı uygulama ilkeleri, meslek hastalıkları ve korunma yolları, iş kazaları ve iş sağlığının hukuksal yönleri .

  HAS 562 Sağlıkta Toplam Kalite Yönetimi :
  Kalite kavramı, teorisyenler ve teoriler, teoriğin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliliği, toplum ve hasta ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve önerilerin ortaya konmasında bilimsel yöntemlerin ve sürekli kalite iyileştirme prensiplerinin vurgulanması, istatistiki kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimi arasındaki farklılıkların tartışılması, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak takım çalışması halinde sağlık hizmetlerinde altyapı, süreç ve çıktıların iyileştirilmesine yönelik performans değerlendirme yöntemlerinin tartışılması.
   
  SABE 601 Biyoistatistik

  SABE 602 Araştırma Teknikleri

Health sciences (various) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |