Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Hemşirelik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Hemşirelik Yüksek Lisans Programı’nın amacı; hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek üzere planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hemşirelik bakımı sunmak için gerekli moral, entellektüel ve liderlik becerileri ile donanmış, kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen; araştırma sonuçlarına dayalı hizmeti planlayabilen; toplumun değişik kesimleri ile iletişim kurabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı uzman hemşire yetiştirmektir. Hemşirelik Yüksek Lisans programını tamamlayan hemşireler birincil, ikincil ve üçüncül düzey sağlık kuruluşlarındaki uygulamaları ile hemşirelik bakımının ve bireylerin, ailelerin ve toplumun yaşam kalitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunacaklardır.

  DERS LİSTESİ

  HEM501     FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRMESİ I      
  HEM502     FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRMESİ II      
  HEM503     HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ I
  HEM504     HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ II    
  HEM505     ÇOCUK SAĞLIĞI & HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR
  HEM506     ÇOCUK SAĞLIĞI & HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
  HEM507     İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR      
  HEM508     İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
  HEM509     CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR      
  HEM510     CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI      
  HEM511     YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ      
  HEM512     ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ      
  HEM513     HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ
  HEM514     ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI      
  HEM516     HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA FARMAKOLOJİ                
  HEM518     İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI      
  HEM520     ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ            
  HEM522     CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI      
  HEM524     İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ          
  HEM526     CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ
  HEM599     TEZ ÇALIŞMASI      
  SABE601     BİYOİSTATİSTİK                
  SABE602     ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ      
  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 24 kredi alacaktır.

  DERS İÇERİKLERİ

  HEM 501 Fizyolojik Süreçler ve Hemşirelik Değerlendirmesi I :
  Normal vücut işlevleri ve hastalık oluşumuna yol açan fizyolojik değişiklikler; vücudun bu değişiklikleri kompanse etme yeteneği; vücuttaki hücre, organ ve sistemlerin işlevleri; fiziksel, ruhsal ve sosyal etmenlerin bu işlevler üzerindeki etkileri; fizyolojik süreçlerde değişim ve değişim riski olan bireyin değerlendirilmesi.

  HEM 502 Fizyolojik Süreçler ve Hemşirelik Değerlendirmesi II :
  HEM 501 dersinin devamıdır.

  HEM 503 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I:
  Hemşirelik kuramlarında yer alan temel kavramlar (insan/birey, sağlık/hastalık, hemşire/hemşirelik, toplum/çevre); mevcut ya da olası sağlık sorunlarına bireylerin tepkileri (kriz, stres, uyum, baş etme, ölüm/kayıp, beden imgesi, ağrı, benlik kavramı/saygısı, yalnızlık, duyusal yoksunluk, ümit/ümitsizlik); hemşirelikle ilgili güncel kavramların (holizm/bütüncülük, bakım, otonomi, değişim, liderlik vb) incelenmesi; gereksinim yönelimli, sistem yönelimli ve etkileşim yönelimli hemşirelik kuramları.

  HEM 504 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II :
  HEM 503 dersinin devamıdır.

  HEM 505 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar :
  Çocuk ve gençlerin toplum ve aile içinde fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal bir varlık olarak büyüme ve gelişmesi; büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler; çocukların sağlık ve hastalığa tepkileri; sağlık sorunlarının çocuk ve ailesi üzerine etkileri; aile merkezli ve multidisiplinler yaklaşımlar.

  HEM 506 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması :
  Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ve klinik eğitim ve öğretimin ilke ve yöntemleri doğrultusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında öğrenci eğitimi deneyiminin kazandırılması

  HEM 507 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar :
  Mevcut ya da potansiyel fizyolojik bozuklukları olan erişkin bireyin biyolojik, sosyal, psikolojik ve spiritüel tepkileri; iç hastalıkları sorunu olan erişkin bireyin bakım gereksinimlerinin çözümlenmesinde temel oluşturacak kavram ve konuların sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi.

  HEM 508 İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması :
  İç hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ve klinik eğitim ve öğretimin ilke ve yöntemleri doğrultusunda iç hastalıkları hemşireliği alanında öğrenci eğitimi deneyiminin kazandırılması.

  HEM 509 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar :
  Cerrahi girişim gerektiren sağlık sorununa sahip bireyin cerrahi girişim öncesi, esnası ve sonrasında bakım gereksinimlerinin temel kavramlar doğrultusunda, sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi.

  HEM 510 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması :
  Cerrahi hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ve klinik eğitim ve öğretimin ilke ve yöntemleri doğrultusunda cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında öğrenci eğitimi deneyiminin kazandırılması.

  HEM 511 Yoğun Bakım Hemşireliği :

  Yoğun bakım gereksinim olan bireyin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi; yoğun bakım ortamının ekipman ve özelliklerinin incelenmesi ve bu ortamdaki uygulamalarla bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi.
   
  HEM 512 Onkoloji Hemşireliği :
  Onkoloji hemşireliğinin tarihçesi, onkoloji hemşiresinin koruyucu, bakım verici, eğitici, araştırmacı, danışmanlık rolleri; kanserin epidemiyolojisi, risk faktörleri, karsinogenez, kanserden korunma ve erken tanı, kanserin sınıflandırılması ve evreleme, tedavi yöntemleri, kanserli birey ve ailesinin bakımı, semptom yönetimi ve öğretim, özbakım, yaşam kalitesi, palyatif bakım, destek tedaviler, evde bakım, hospis bakımı ve yaşam sonu bakım.

  HEM 513 Hemşirelik Bilişimi ve Sınıflama Sistemleri :
  Hemşirelik veri tabanı öğeleri ve örnekleri, sağlık bakımında ve hemşirelikte yaygın olarak kullanılan klinik sistem nomenklatürleri ve sınıflama sistemleri, terminoloji ve veri standardizasyonu, kodlama yöntemleri, klinik kayıtların işlenmesi, elektronik kayıtlarda gizliliğin ve güvenliğin sağlanması, sağlık bakım ortamlarındaki bilgi/enformasyon yönetim sistemlerine ilişkin problemler, mevcut bilgi teknolojileri ve insan- teknoloji etkileşimleri

  HEM 514 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması :
  Pediatri hemşiresinin koruyucu, tedavi edici/bakım verici, danışman, eğitici rol ve işlevleri; çocuk ve ailenin mevcut/olası akut ve kronik sağlık sorunlarına fiziksel, ruhsal ve sosyal tepkileri ve bu tepkilerin hemşirelik tanıları olarak adlandırılması, çocuk ve ailenin gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanmasında klinik deneyim kazanma.

  HEM 516 Hemşirelik Uygulamalarında Farmakoloji :
  İlaçların uygun kullanımı, yan etkileri, farmakokinetiği, ilaç etkileşimleri, ilaç tedavilerinde hemşirenin sorumlulukları

  HEM 518 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması :
  Akut ve kronik sağlık problemi olan erişkin birey ve ailesi için kapsamlı bakım verme; sağlığı geliştirme, hastalık ve sakatlıkların önlenmesi, hastalık ve sakatlık durumunda bireyin optimal düzeyde fonksiyonlarının sürdürülmesi; klinik bulguların analizi, klinik karar verme ve sistematik düşünme.

  HEM 520 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Semineri:
  Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar.

  HEM 522 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması :
  Cerrahi girişim gerektiren sağlık sorununa sahip birey ve ailesi için kapsamlı bakım verme becerisinin klinik uygulamalarla bütünleştirilmesi ve pekiştirilmesi.

  HEM 524 İç Hastalıkları Hemşireliği Semineri :
  Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, iç hastalıkları hemşireliğine ilişkin dünyada ve ülkemizdeki yeni gelişmeler ve uygulamalar.

  HEM 526 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği:
  Semineri Öğrencinin bireysel gereksinimleri doğrultusunda, cerrahi hastalıkları hemşireliği konusunda güncel gelişmeler ve uygulamalar.

  SABE 601 Biyoistatistik

  SABE 602 Araştırma Teknikleri

Hemşirelik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |