Tekstil Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tekstil Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  TEKSTİL EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI

  Programın Amacı

  Tekstil teknolojisi, (Elyaf, İplik, Dokuma, Örme, Dokusuz Tekstil Yapıları) tekstil terbiyesi (Ön İşlemler, Boyama, Bitim işlemleri, Baskı)ve hazır giyim alanlarındaki özel konularda ihtisaslaşmak isteyen dört yıllık üniversite mezunu tekstil eğitimi almış gerek tekstil endüstrisinde teknolojist, gerekse de  uzman tekstil eğitmeni olarak istihdam edilecek öğrencilere yüksek tekstil eğitimi vermektir.

  DERS İÇERİKLERİ

  TEKSTİLDE BOYAMA TEORİSİ
  Genel bilgiler, termodinamik, asitler ve bazlar, boyarmadde ve lifler arasındaki ilişkiler, boyarmaddelerin ve liflerin sınıflandırılması, molekül içi ve arası bağlar, adsorpsiyon, difüzyon, kimyasal reaksiyonların kinetiği, boyama mekanizması, boyarmadde sorpsiyonunun termodinamiği, reaktif boyarmaddelerde reaksiyon mekanizması.

  TEKSTİLDE TEKNİK İNGİLİZCE
  Bu derste, elyaftan giysiye kadar tekstil endüstrisinde teknik alanda kullanılan terminolojiye detayları ile yer verilecektir.

  İPLİK TEKNOLOJİSİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME
  Mekanik nitelikler, liflerin kopma-uzama davranışları, iplik geometrisi, bükümlü ipliklerin mekanizmasının teorik analizi, elyaf karışımlarında efektif elyaf modülünün hesaplanması, iplik geometrisinin elyaf-iplik gerilimine etkisi, iplik geometrisinin elastiklik modülüne etkisi, paketlenme sabiti hesabı, iplik çapının tahmini, iplik alanının tahmini.

  OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNE TEKNİK VE EKONOMİK BAKIŞ
  Open-end rotor iplikçiliğine giriş, OE-rotor eğirme sistemleri, OE-rotor iplikçiliğinde kullanılan hammaddeler, OE-rotor iplik eğrilmesine ve üretime etki eden elemanlar, rotorun maliyete etkisi ve ekonomik yaklaşımlar.

  HAZIR GİYİMDE YENİ TEKNOLOJİLER
  Planlamada, modelde, kesimde, dikimde, kalite kontrolde, paketleme ve ambalajlamada kullanılan yeni yöntemler, teknikler ve teknolojiler.

  DİKİM OPTİMİZASYONU
  Kumaş ve   model özelliklerine göre dikiş türü ve tipi seçimi, dikim elemanlarının kalite ve hata olasılıkları açısından incelenmesi ve düzenlenmesi.

  MODEL ANALİZİ VE MODEL GELİŞTİRME
  Model tasarımı, model uygulama yöntemleri, modelin incelenmesi, modeli oluşturan elemanlar, yeni bir modeli oluşturma yöntemleri.

  TEKSTİL MEKANİĞİ I
  İpliklerin sınıflandırılması, iplik yapılan, ipliklerde ideal helis geometrisi, ipliklerde bükümden dolayı iplik kısalması, liflerin ve ipliklerin özgül hacimleri, ipliklerde paketlenme yoğunluğu, iplik mukavemet ve uzamalarının teorik analizi, ipliklerde düzgünsüzlük ve teorik analizi

  ÇEVREYE UYUMLU TEKNİK TEKSTİLLER
  Teknik Teksti1lerin tanımı, Teknik tekstillerin sınıflandırılması, Ku1lanım alanları, çevreye Duyarlı tekstiller ve yapıları) çevreye duyarlı teknik tekstil tasanm1) kullanım amacına göre çevreye duyarlı teknik teksti1ler.

  PAZARLAMA YÖNETİMİ
  Pazarlamanın ve pazarlama yönetiminin tanımı ve özellikleri, stratejik pazarlama planlaması, pazarlamanın çevresi, pazarlama bilgi sistemi, pazarlama araştırması, tüketicilerin satın alma karar süreci ve pazar bölümleme ürün ve fiyat stratejisi dağıtım politikası, SWOT analizi, satış çabaları stratejisi, pazarlama planlaması

  HAZIR GİYİM SANAYİİNDE MARKA OLMAK
  Pazarlama kavramı, ürün karması, marka kavramı, marka oluşturma amaçları, marka bileşenleri, marka kültürü, marka konumlandırma stratejileri, hazır giyim sanayiinde markanın önemi, hazır giyim sanayinde örnek işletmelerin markalaşma çalışmaları

  YÜZEY AKTİF MADDELER
  Genel bilgiler, tanımlar, sınıflandırma, karışımlarda yüzey aktif maddelerin tesbit edilmesi, kapilarite, likid/likid ve likid/solid ara yüzeyleri, yüzey filmleri, çözeltilerin yüzey özellikleri, emülsiyonlar ve köpükler.

  ÖRME MEKANİĞİ
  Temel örme yapılarının tanımlanarak, ilmek oluşum parametrelerinin detaylı olarak verilmesi. Temel örgülerdeki ilmek yapılarının geometrik modellere dayalı olarak açıklanması ve hesaplamaları.

  MÜHENDİSLİK TEKSTİLLERİ
  Günümüzde tekstil materyalleri yalnızca giysi üretimi amaçlı kullanılmayıp, otomotiv, ziraat, , jeoloji, inşaat ve tıp alanlarında da kullanılmaktadır. Bu derste, tekstil materyallerinin çeşitli endüstriyel amaçlı kullanımları incelenecektir.

  LİF FORMASYONU
  Poliester, poliamid ve polipropilen gibi polimerik materyallerden filament eldesinin matematiksel analizi, polimer biliminde Yüksek Lisans ve Doktora çalışması yapanlara bilimsel düşünme ve araştırma temelleri verecektir.

  SONOKİMYA
  Sonokimyanın tarihçesi, sonokimyanın genel prensipleri, sonokimyanın kimya endüstrisinde kullanımı, sonokimya için uygun ve ticari olarak mevcut ultrasonik enerji kaynakları, sonokimyanın tekstil proseslerinde kullanımı.

  HAZIR GİYİM İMALATINDA ÜRETİM YÖNETİMİ
  Bir tekstil ürününün hikayesi ve üretim organizasyonu. Sipariş formu düzenleme. Üretim planlama (girdi izleme, kritik yol analizi). İmalat metotlarını rasyonalize etme (kâr-zarar, başabaş noktaları). Üretimde karşılaşılan problemler. Problem analiz yöntemleri ve kılçık diyagramı. Pich-Time ve prodüktivitenin hesaplanması.(minimum, ortalama, maksimum çalışma zamanı). Bant organizasyonu ve yerleşimi. İşçi sayılarının hesaplanması. İş bölümünde dikkate alınacak önemli noktalar. Ürün çeşitleri ve ürün analizi.

  KALIP HAZIRLAMADA YÖNTEM GELİŞTİRME
  Kalıp hazırlama tekniklerinin incelenmesi, karşılaştırılması, yöntem araştırması, kalıp hazırlama yönteminin sadeleştirilmesi ve optimizasyonu.

  PASTAL GRAFİĞİ OPTİMİZASYONU
  Pastal grafiği nedir, asorti sayısının hesaplanması, pastal grafiği hazırlarken dikkat edilecek noktalar, tam en ve yarım kumaş eninde pastal grafiği hazırlama, çok beden pastalı, tek beden pastalı. Kumaş özelliklerine göre kareli, çizgili, desen yönü, hav yönü, tüy yönü, düz ve kanat farkı ( kenar-orta farkı) olan dokuma ve örme kumaşlarda pastal grafiği hazırlama, pastal grafiğinde verimlilik için öneriler. Örnek çalışmalar hazırlama, bilgisayarlı sistemlerde ve elde pastal grafiği hazırlama.

  TEKSTİL MEKANİĞİ II
  Tekstil özellikleri ve yapıları, kumaş geometrisi hakkında temel bilgiler, örtü faktörü, örtü faktörü ile kumaş gramajı arasındaki ilişkiler, sıklık teorileri, dokunmuş kumaş geometrisi, Pierce in geometrik yaklaşımı, Kemp in koşu pisti teorisi, Hamilton teorisi, örme kumaş geometrisi, kumaş geometrisi uygulamaları, kumaşların gerilim özellikleri, dokunmuş kumaşların deformasyonu

  REKABETÇİ YÖNETİM TEKNİKLERİ
  Tekstil ve hazır giyim sanayinde son gelişmeler, yönetim ve organizasyon kavramlarının tarihçesi, rekabetçi yönetim teknikleri, stratejik yönetim, süreç yönetimi, yalın yönetim, kuantum yaklaşımı, küme kavramı

  HAZIR GİYİM SANAYİİNDE VERİMLİLİK YÖNETİMİ
  Verimliliğin tanımı, üretim verimliliği ölçümü ve modelleri, sürdürülebilir verimlilik kavramı, hazır giyim sanayiinde verimlilik, verimlilik ölçüm teknikleri, örnek işletme uygulamaları

   

   

Tekstil ve konfeksiyon teknolojisi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |