Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  TEKNOLOJİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı

  Teknik öğretmen adayları, öğretmen ve endüstride çalışan iş ve beyin gücünün etkin bir biçimde kullanmanın yanı sıra eğitim bilimleri, teknoloji, endüstriye yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalarla katkıda bulunmak; Teknik Okulların ve endüstrinin gereksinim duyduğu iş ve beyin gücünün bilimsel ve teknolojik gelişmeleri gözönünde tutarak ve insan ilişkileri boyutunu esas alarak iş ve eğitim dünyasına uyumlarını gerçekleştirebilme işlevini yerine getirmeyi hedeflemektedir.         

  Programın Dili Türkçe

  DERS İÇERİKLERİ

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  Bilim ve analitik düşüncenin tanımı, Bilimsel araştırma kavramı ve ilkeleri, Araştırmaların sınıflandırılması, Araştırma yöntemleri ve teknikleri, Araştırma modelleri, Konu seçimi, Araştırma süreci ve veri toplama teknikleri, Verilerin analizi ve yorumlanması, Değerlendirilmesi, Kaynak gösterme, Alıntı yapma yöntemleri, Araştırma önerisi hazırlama, Rapor yazım ilkeleri ve araştırmaların raporlaştırılması.

  İSTATİSTİĞE GİRİŞ
  Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, Değişkenler, Örnekleme dağılımları, Betimsel istatistik, Dağılım ve yayılım ölçüleri, Ortalamalar arasındaki farkın test edilmesi, t testi, Varyans analizi, Faktör analizi, Ki kare testi regresyon analizi, SPSS paket programının tanıtımı ve uygulamalar.

  ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİLERİ
  Öğrenme-öğretme sürecinin anlam ve önemi. Öğrenme modelleri, Öğrenme stratejilerinin önemi, Sınıflandırılması, Öğrenme stratejileri sistemi, Etkili öğrenme stratejileri, Öğrencilerin güdülenmesi, Öğrenme stratejilerin öğretimi, Öğrenme becerileri geliştirme, Öğretme sürecinde stratejilerin kullanılması.

  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİNDE MİKRO ÖĞRETİM
  Mikroöğretimin Gelişimi, Mikroöğretim ne yapar?, Öğretmen yetiştirmede mikroöğretimin etkisi?, Mikroöğretimin kuramsal temelleri, Mikroöğretim ilkeleri, Birleşik öğretim becerileri, Öğretim yöntem ve teknikleri, Mikroöğretim ortamlarını düzenlenmesi, Mikro öğretimde deneysel (uygulamalı etkinlikler) çalışmalar, Mikroöğretim teknolojileri(kamera, video, tv, bilgisayar, internet ortamı)

  MESLEKİ EĞİTİMİN TARİHİ TEMELLERİ
  Bu derste, mesleki ve teknik eğitimin kuramsal temelleri, mesleki eğitimin gelişimindeki temel dayanaklar, mesleki eğitimin tarihsel gelişim sürecindeki gelişim aşamaları, Cumhuriyet’ten önce mesleki ve teknik eğitim, Cumhuriyet döneminde mesleki ve teknik eğitim, ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin bugünkü durumu ve Avrupa Birliği’ne uyumu sorunları çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin gelişiminin çok yönlü değerlendirmesi yapılacaktır.

  TOPLUMSAL KALKINMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ
  Toplum bilimi ile ilgili temel kavramlar, Toplumsal yapı, mevki ve rollerin bütünleşmesi, Toplumsal değişim, Eğitim, kişi ve toplum, Eğitim ve toplum, Eğitimin toplumsal işlevleri, Ekonomi ve eğitim Toplumsal hareketlilik ve eğitim, Toplumsal değişim ve eğitim.

  BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ
  Değerlendirme teknikleri, psikolojik testlerin tanıtımı, psikolojik testlerin , sınıflandırılması, yaygın kullanılan testlerden örnekler, test geliştirme, testte bulunması gereken özellikler, diğer değerlendirme tekniklerini içermektedir.

  UZAKTAN EĞİTİM VE YÖNTEMLERİ
  Teknolojiler; zamandan, mekandan, öğrenme hızından, nitelikten ve ekonomiden kazanç sağlamaktadır.   Günümüzde özellikle internet ve çevrim içi eğitim, bu kazançları nedeniyle olanakları ölçüsünde bütün uluslar tarafından her düzeyde öğretim için uygulamaya konulmaktadır. Özellikle; bilimsel ve teknolojik anlamda gelişmiş toplumlar kendi kültürel motiflerini de esas alarak, insanın öğrenme doğasına uygun yapısal özellikler geliştirerek uzaktan eğitim yöntemlerini kullanmışlar ve kullanmaya devam etmektedirler. Bu derste de kuramsal ve uygulamalı boyutuyla uzaktan eğitim-öğretim çok boyutlu incelenerek temel ilkeler ışığında eğitimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinin vurgulanması amaçlanmaktadır.

  EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN İLİŞKİLERİNİN YÖNETİMİ
  Eğitim örgütlerinde insan ilişkileri kavramı, İlke ve yaklaşımları, Kurumu verimli ve yararlı kılmak, İlişkileri düzenlemek, Örgütsel etkililik ve değişkenleri, Yönetsel etkililik, Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi, örgütü dinamik hale getirmek, Takım bilinci geliştirmek, Çalışanların uyumunu sağlamak, Kuramsal kaynakların etkili kullanımı, Çalışma ve yaklaşımları, Örgütü yenileştirme.

  TEKNOLOJİ EĞİTİMİ
  İş eğitiminden teknoloji eğitimine, Teknolojinin birey ve toplum yaşamına etkileri, Okulda teknoloji, Teknoloji eğitiminde öğretim programları, Teknoloji eğitiminde öğretim ilke ve yöntemleri, Teknoloji öğretmeni yetiştirmede çağdaş yaklaşım ve uygulamalar, Teknoloji eğitiminde fizik çevrenin donatımı, Teknoloji eğitimi ve mesleki rehberlik, Teknoloji eğitimi ve kalite, Teknoloji eğitimi ve bilişim teknolojilerinden yararlanma (bilgisayar, internet, cdrom, dvdrom vb.)

  EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
  Kalite ve toplam kalite yönetimi kavramları felsefesi ve gelişmesi, Eğitimde toplam kalite yönetiminin ilkeleri. Kalite kültürü, Kalite liderliği, Takım çalışması, Kalite çemberleri, Kalite geliştirmede araç ve teknikler, Toplam kalite yönetiminin örgütlenmesi ve stratejik planının hazırlanması, Okul geliştirme ve örnek olay çalışmaları.

  EĞİTİM PROGRAMLARI VE MATERYAL KULLANIMI
  Öğretim programlarında materyal kullanımının anlam ve önemi, Geleneksel materyal gruplarının tanıtımı: Görsel, işitsel, çoklu ortam sağlayan materyaller, Yeni Teknolojiler:Bilgisayar ve iletişim teknolojileri, canlı-etkileşimli elektronik ortamlar

  Teknoloji eğitiminde materyal geliştirme çalışmaları: literatür taraması, araştırma bulguları, Materyal geliştirme ve kullanma: Görsel ve algısal içerik, örnek uygulamalar, genel değerlendirme ve yorumlar, Öğretim materyali seçim prosedürü: ID Modelleri, Seels ve Glasgow Modeli, Teknoloji eğitimindeki problemlere yönelik, uygulamalar:Bilişsel yapı ve bilgi prosesi, Problem çözme modelleri, Karar verme süreçleri, Öğrenci Uygulama ve Geliştirme Örnekleri: Genel sunumlar, Analiz ve sentez, İlke ve yöntemler, Öğretim Materyali Satın Alma Prosesi: İlke ve yöntemler, Karar süreçleri, Sanal uygulamalar, Genel Değerlendirme ve Yorumlar: Duyum ve anlam seviyesi, Bilgi prosesi ve eğitsel iletişim, Öğretim Programlarında Orijinal Materyal Geliştirme: Orijinallik, Çeşitsellik, İşlevsellik, İlke ve yöntemler, Öğretim Materyali Geliştirme Projesi: Grup uygulamaları, Öğretim Materyallerinin Ders Ortamında Kullanım Örnekleri: Bilimsel kriter ve özellikler, İlke ve Yöntemler, Genel Değerlendirme, Uygulama ve yorumlar.

  EĞİTİM KURUMLARINDA UYUM SORUNLARI
  Kişilik tanımı ve özellikleri, benlik kavramı, çatışma, uyum problemlerini içermektedir.

   
  TEZSİZ YÜKSEK LİSAN PROGRAMI (II.EĞİTİM) DERS İÇERİKLERİ
   
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  Bilim ve analitik düşüncenin tanımı, Bilimsel araştırma kavramı ve ilkeleri, Araştırmaların sınıflandırılması, Araştırma yöntemleri ve teknikleri, Araştırma modelleri, Konu seçimi, Araştırma süreci ve veri toplama teknikleri, Verilerin analizi ve yorumlanması, Değerlendirilmesi, Kaynak gösterme, Alıntı yapma yöntemleri, Araştırma önerisi hazırlama, Rapor yazım ilkeleri ve araştırmaların raporlaştırılması.

  İSTATİSTİĞE GİRİŞ
  Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, Değişkenler, Örnekleme dağılımları, Betimsel istatistik, Dağılım ve yayılım ölçüleri, Ortalamalar arasındaki farkın test edilmesi, t testi, Varyans analizi, Faktör analizi, Ki kare testi regresyon analizi, SPSS paket programının tanıtımı ve uygulamalar.

  EĞİTİM PROGRAMLARI VE MATERYAL KULLANIMI
  Öğretim programlarında materyal kullanımının anlam ve önemi, Geleneksel materyal gruplarının tanıtımı: Görsel, işitsel, çoklu ortam sağlayan materyaller, Yeni Teknolojiler:Bilgisayar ve iletişim teknolojileri, canlı-etkileşimli elektronik ortamlar

  Teknoloji eğitiminde materyal geliştirme çalışmaları: literatür taraması, araştırma bulguları, Materyal geliştirme ve kullanma: Görsel ve algısal içerik, örnek uygulamalar, genel değerlendirme ve yorumlar, Öğretim materyali seçim prosedürü: ID Modelleri, Seels ve Glasgow Modeli, Teknoloji eğitimindeki problemlere yönelik, uygulamalar:Bilişsel yapı ve bilgi prosesi, Problem çözme modelleri, Karar verme süreçleri, Öğrenci Uygulama ve Geliştirme Örnekleri: Genel sunumlar, Analiz ve sentez, İlke ve yöntemler, Öğretim Materyali Satın Alma Prosesi: İlke ve yöntemler, Karar süreçleri, Sanal uygulamalar, Genel Değerlendirme ve Yorumlar: Duyum ve anlam seviyesi, Bilgi prosesi ve eğitsel iletişim, Öğretim Programlarında Orijinal Materyal Geliştirme: Orijinallik, Çeşitsellik, İşlevsellik, İlke ve yöntemler, Öğretim Materyali Geliştirme Projesi: Grup uygulamaları, Öğretim Materyallerinin Ders Ortamında Kullanım Örnekleri: Bilimsel kriter ve özellikler, İlke ve Yöntemler, Genel Değerlendirme, Uygulama ve yorumlar.

  ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİLERİ
  Öğrenme-öğretme sürecinin anlam ve önemi. Öğrenme modelleri, Öğrenme stratejilerinin önemi, Sınıflandırılması, Öğrenme stratejileri sistemi, Etkili öğrenme stratejileri, Öğrencilerin güdülenmesi, Öğrenme stratejilerin öğretimi, Öğrenme becerileri geliştirme, Öğretme sürecinde stratejilerin kullanılması.

  TEKNOLOJİ EĞİTİMİ
  İş eğitiminden teknoloji eğitimine, Teknolojinin birey ve toplum yaşamına etkileri, Okulda teknoloji, Teknoloji eğitiminde öğretim programları, Teknoloji eğitiminde öğretim ilke ve yöntemleri, Teknoloji öğretmeni yetiştirmede çağdaş yaklaşım ve uygulamalar, Teknoloji eğitiminde fizik çevrenin donatımı, Teknoloji eğitimi ve mesleki rehberlik, Teknoloji eğitimi ve kalite, Teknoloji eğitimi ve bilişim teknolojilerinden yararlanma (bilgisayar, internet, cdrom, dvdrom vb.)

  EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
  Kalite ve toplam kalite yönetimi kavramları felsefesi ve gelişmesi, Eğitimde toplam kalite yönetiminin ilkeleri. Kalite kültürü, Kalite liderliği, Takım çalışması, Kalite çemberleri, Kalite geliştirmede araç ve teknikler, Toplam kalite yönetiminin örgütlenmesi ve stratejik planının hazırlanması, Okul geliştirme ve örnek olay çalışmaları.

  UZAKTAN EĞİTİM VE YÖNTEMLERİ
  Teknolojiler; zamandan, mekandan, öğrenme hızından, nitelikten ve ekonomiden kazanç sağlamaktadır.   Günümüzde özellikle internet ve çevrim içi eğitim, bu kazançları nedeniyle olanakları ölçüsünde bütün uluslar tarafından her düzeyde öğretim için uygulamaya konulmaktadır. Özellikle; bilimsel ve teknolojik anlamda gelişmiş toplumlar kendi kültürel motiflerini de esas alarak, insanın öğrenme doğasına uygun yapısal özellikler geliştirerek uzaktan eğitim yöntemlerini kullanmışlar ve kullanmaya devam etmektedirler. Bu derste de kuramsal ve uygulamalı boyutuyla uzaktan eğitim-öğretim çok boyutlu incelenerek temel ilkeler ışığında eğitimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinin vurgulanması amaçlanmaktadır.

  EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN İLİŞKİLERİNİN YÖNETİMİ
  Eğitim örgütlerinde insan ilişkileri kavramı, İlke ve yaklaşımları, Kurumu verimli ve yararlı kılmak, İlişkileri düzenlemek, Örgütsel etkililik ve değişkenleri, Yönetsel etkililik, Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi, örgütü dinamik hale getirmek, Takım bilinci geliştirmek, Çalışanların uyumunu sağlamak, Kuramsal kaynakların etkili kullanımı, Çalışma ve yaklaşımları, Örgütü yenileştirme.

  TOPLUMSAL KALKINMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ
  Toplum bilimi ile ilgili temel kavramlar, Toplumsal yapı, mevki ve rollerin bütünleşmesi, Toplumsal değişim, Eğitim, kişi ve toplum, Eğitim ve toplum, Eğitimin toplumsal işlevleri, Ekonomi ve eğitim Toplumsal hareketlilik ve eğitim, Toplumsal değişim ve eğitim.

   

   

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |