Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  PROGRAMA KATILMA KOŞULLARI Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı’na dört yıllık Türk veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmuş adaylar başvurabilir. Programa kabul için YÖK tarafından istenen LES’den (Lisansüstü Eğitim Sınavı) en az 45 EA (eşit ağırlık) puanı almaları gerekmektedir. Ayrıca yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunmalıdır. Farklı disiplinlerden lisansı olan öğrencilerin, Bilim Hazırlık Programı’na katılmaları istenebilir. Programın eğitim dili İngilizcedir. Adayların son iki yıl içinde TOEFL sınavından en az 213 (bilgisayarlı sistem) veya 550 (yazılı sistem) ile TWE’den (Test of Written English) en az 4.5 almış olmaları gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olmuş, ancak İngilizceleri yeterli düzeyde olmayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlayarak yüksek lisans programına başlarlar.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı, bugün toplumları anlamanın yolunun, onların kültürel özgünlüklerini derinlemesine araştırma ve analiz yaparak incelemekten geçtiği varsayımına dayanır. Programın amacı, günümüz toplumlarında sosyal konu ve sorunları inceleyebilmek için gerekli olan teorik donanımı ve araştırma becerilerini kazandırmaktır. Antropoloji yüksek lisans programı mezunları, kültürel özgünlükleri ve sosyal değişimi, özellikle nitel araştırma yöntemleriyle irdeleme deneyimi edinirler.

  Mezunlar, akademik ortamlarda, araştırma şirketlerinde, müzelerde, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF gibi sosyal ve kültür konularıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlarda iş imkanları bulabilirler.


  DERS PROGRAMI
  Programa kabul edilmiş, ancak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı’na başlamadan önce Bilim Hazırlık Programı’nın gerekliliklerini yerine getirmeleri beklenir (Bkz. Bilim Hazırlık Programı).

  Programı tamamlamak için öğrencilerin iki dönem boyunca her biri üçer kredilik iki temel ve iki seçmeli ders almaları öngörülmüştür. Toplam 24 kredilik dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler master tezlerini oluşturacak bir araştırma üzerinde çalışmaya başlar ve bir yıl içinde tezlerini tamamlarlar.

  Dersler hafta içi 09:00 – 19:00 arası Kayışdağı Kampüsü’nde yapılır. Program derslerinin yanısıra öğrencilerin haftalık Antropoloji Kolokyumu’na katılmaları beklenir.

  Programa kabul edilmiş, ancak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı'na başlamadan önce Bilim Hazırlık Programı'nın gerekliliklerini yerine getirmeleri beklenir (Bkz. Bilim Hazırlık Programı).

  Programı tamamlamak için öğrencilerin iki dönem boyunca her biri üçer kredilik iki temel ve iki seçmeli ders almaları öngörülmüştür. Toplam 24 kredilik dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler master tezlerini oluşturacak bir araştırma üzerinde çalışmaya başlar ve bir yıl içinde tezlerini tamamlarlar.

  Dersler hafta içi 09:00 - 19:00 arası Kayışdağı Kampüsü'nde yapılır. Program derslerinin yanısıra öğrencilerin haftalık Antropoloji Kolokyumu'na katılmaları beklenir.

  BİLİM HAZIRLIK DERS PROGRAMI

  KIŞ DÖNEMİ
  Kültürel Antropolojiye Giriş
  Antropoloji Kolokyumu I
  Araştırma Yöntemleri I
  Antropolojide Klasik Okumalar

  BAHAR DÖNEMİ
  Sosyolojiye Giriş
  Antropoloji Kolokyumu II
  Araştırma Yöntemleri II
  Antropolojide Modern Okumalar

  YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

  I. YIL 

  Zorunlu Dersler

  KIŞ DÖNEMİ
  Kültür Teorisi (Seminer)
  Antropoloji Kolokyumu I
  Araştırma Yöntemleri
  İnsan Coğrafyası *

  BAHAR DÖNEMİ
  Kültür, Dil ve Anlam
  Demografi *

  * Öğrenciler zorunlu ders olarak seçeceklerdir.
   
  Seçmeli Dersler (4 ders seçilecek)

  KIŞ DÖNEMİ
  Etnografyada İleri Okumalar
  Feminist Etnografya
  Dil Antropolojisi
  Sanat ve Postmodernizm
  Siyasi Antropoloji
  Ekonomik Antropoloji
  Arkeoloji ve Kültür
  Orta Asya ve Şamanizm
  Etnisite ve Kimlik
  Sağlık Antropolojisi
  Psikolojik Antropoloji
  Kültür ve Toplumsal Cinsiyet
  Uluslararası Göç
  Dünya Müzik Kültürleri

  BAHAR DÖNEMİ
  Sosyal Bilimler: Yeni Perspektifler
  Türk Kültür Tarihi
  Araştırma Teklifi Yazma Semineri
  Feminist Antropoloji
  Kent İncelemeleri: Global Kentler
  Bölge İncelemeleri: Avrupa Etnografyası
  Japon Kültürü
  Japonya Etnografyası  
  Sanat ve Kültür
  Görsel Antropoloji
  Sosyal Değişme: Kültür ve Modernite
  Adli Antropoloj
  Popüler Müzik ve İletişim
  Hukuk Antropolojisi ve İnsan Hakları
  Uygulamalı Antropoloji
  Iş Antropolojisi
  Modern Türkiye’nin Antropolojisi
  Bölge İncelemeleri: Bir Bölgenin Etnografyası
  Japonya ve Avrupa’da Çevre ve Mekan
  Çatışma Çözümlemeleri

  ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ MASTER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
   
  ANT 501 KÜLTÜR TEORİSİ 
  Bu ders antropoloji disiplini ve geleneğinde kültür kavramının yerini ve gelişimini tartışmayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimlerde yaygınlaşmakta olan kültür eleştirisinin sosyal araştırmalara yansımaları gündeme getirilecektir. Seçme etnografyalar incelenerek diğer yazın türlerinden farkları üzerinde durulacaktır.
   
  ANT 502 KÜLTÜR, DİL VE ANLAM  
  Derste yapılan okumalar ve sınıf içi tartışmalarda özellikle eğretileme (metaphor), andırışma (analogy) gibi farklı kültürler tarafından kullanılan kavramların söz konusu kültürlerdeki mevcut politik, sosyal, ekonomik, dini ve askeri kurumların şekillenmesinde ve sürekliliğinde oynadığı temel rol üzerinde durulmaktadır. Amaçlanan, disiplinler arası bir yaklaşımla; genel olarak dini, ekonomik ve politik olarak tanımlanan kavramları tartışmada yetkinlik kazanmaktır.
   
  ANT 508/509 ANTROPOLOJİ KOLOKYUMU
  Antropoloji konuşmaları, öğrencilere sosyal bilimlerde önemli kişileri ve araştırmaları tanıtma amacını taşımaktadır. Üniversite dışından ve içinden davetli konuşmacıların sunuşları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrenciler, sosyal konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini canlı bir ortamda izleme fırsatını bulmaktadırlar.
   
  ANT 511 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  
  Bu dersin amacı öğrencilere antropoloji bilim dalında kullanılan farklı niteliksel araştırma yöntemlerini tanıtmaktır. Bu yöntemlerden özellikle derinlemesine mülakat üzerinde durulacaktır. Öğrenciler, ders boyunca bir dizi derinlemesine mülakat yaparak araştırma süreci konusunda bilgi ve tecrübe kazanma imkânına sahip olacaklardır. Öğrenciler yapacakları bu araştırmalarda veri toplanması, verinin analizi ve sunuşu konularında yönlendirileceklerdir.
   
  ANT 512 SOSYAL BİLİMLER: YENİ PERSPEKTİFLER
  Bu derste, özellikle 21. Yüzyılda etkin olmaya başlayan, sosyal bilimlere damgasını vuran yeni teorilere, perspektiflere yer verilecektir. Dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimlerde temel kuramların yanı sıra, bu temel kuramların üzerinde yükselen çağdaş kuram ve perspektifleri de analiz etmelerini sağlamaktır.
   
  ANT 514 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ
  Türk kültür tarihi ve insanbilim açısından Türkler kimdir? Nerelerden, ne zaman, nasıl gelmişler bugünlere, ne yapıyorlar, tarihi varlıklarını nasıl hatırlıyor ve algılıyorlar? Türklerden önceki Küçük Asya, Küçük Asya’dan önceki Türkler: Altaylardan Rum diyarına göç, İslamlaşma ve Türkleşmede, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri, bir kültür devrimi olarak cumhuriyet ve “karşı-devrim” olarak demokrasi hareketi. Türk kimliği ve dünyadaki Türk imajı.
   
  ANT 516 ARAŞTIRMA TEKLİFİ YAZMA SEMİNERİ
  Öğrencilerin araştırma tekliflerini seçim, yazım ve sunumunda yeterli becerileri olmadığından öğrencilere ait özgün araştırmalar çoğunlukla dikkate alınmaz. Bu derste lisansüstü öğrencileri, sosyal bilimlerde ve özellikle antropolojide uygulanan yazarlık yöntemlerini öğreneceklerdir. Araştırma konusunun seçilmesi, sorunsalın şekillendirilmesi, kaynak tarama (kütüphane) araştırması ve uygun araştırma teknik ve yöntemlerinin seçilmesinde yazma becerilerini geliştireceklerdir. Öğrencilere her hafta, derste değerlendirilmek üzere ödevler verilecek, açımlama, alıntılama, aktarma ve bibliyografya hazırlama gibi çeşitli konularda alıştırmalar yapılacaktır. Yarıyıl sonuna değin öğrencilerin dönem ödevi olarak bir araştırma teklifi hazırlamaları gerekmektedir.
   
  ANT 517 ETNOGRAFYADA İLERİ OKUMALAR  
  Bu derste hem klasik hem de son yirmi yıl içerisinde hazırlanmış olan etnografyalardan seçilmiş olanlar eleştirel bir gözle okunacak ve analiz edilecektir. Arşivsel fonksiyonun yerine getirilmesi amacı ile yüzyılın klasik etnografyaları ile geniş bir karşılaştırma yapılacaktır. Ayrıca, genelde sosyal, özelde ise etnografik araştırma yöntemi ve yürütülmesiyle ilgili olarak gündeme gelen etik konular ele alınacaktır. Etik değerlendirmelerle ilgili olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklı yaklaşımlar incelenecektir.
   
  ANT 520 FEMİNİST ETNOGRAFYA
  Bu ders feminist teori ve etnografik çalışmadaki gelişmeleri ileri düzeyde araştırma ve tartışma için düzenlenmiştir. Çağdaş etnografyadaki metodolojik ve kuramsal değişikliklerin ifade edildiği eserlerin ışığında "feminist etnografya" kavramı irdelenecektir. İlgileneceğimiz sorular söyle sıralanabilir: Saha çalışmasında ve etnografik yazında post-modern dönüm nerede başlamıştır? Saha çalışmalarının özneler-arası değerlendirilmesi ne demektir? İcra, toplumsal cinsiyet ve tür arasındaki bağlantılar nelerdir? Bu ilişkiler karşılıklı göndermeler aracılığıyla hem sahada, hem de yazında nasıl ifade edilmektedir?
   
  ANT 522  KENT İNCELEMELERİ: GLOBAL KENTLER
  Bu ders, kentlerin gelişimi ile ilgili teorilerin, özellikle endüstrileşme, küreselleşme ve göç hareketlerinin etkisi altında değişen doğasını açıklayabilme gücünü inceleyecektir. Kentler, küresel sistem içindeki rolleri, kent politikalarının gelişimi, mahalle ve kent düzeyinde sosyal-kültürel hayat, kentlerin birbiriyle ve kırsal alanlarla ilişkileri, yerel tarihçeler ve kimlik oluşmasında kent ve mahallelerin rolü gibi çeşitli perspektiflerden ele alınacaktır. Bu doğrultuda dersin birinci hedefi kent incelemeleri konusundaki önemli çalışmaları tanıtmaktır. Literatür taraması sonucu oluşacak çerçeve kapsamında İstanbul'u incelemek ise bu dersin ikinci hedefidir.
   
  ANT 523 DİL ANTROPOLOJİSİ
  Bu derste, dilin toplum ve kültür ile ilişkisi çerçevesinde ve toplumsal bağlamında incelenmesi öngörülmektedir. Bu konudaki temel kuram ve kavramların tanıtılması ve bu alanda yapılacak araştırmaların bilimsel ve yöntemsel zemininin hazırlanması amaçlanmaktadır. Ders, üç önemli alanda odaklanılacaktır: Dil ve kültür başlığı altında, dilin tanımı, kökeni, gelişimi, işlevleri ve değişik türleri irdelenecektir. Dil ve siyasa başlığıyla, dil politikaları, dil planlaması, dilde standartlaşma ve dil değinimi (teması) konuları incelenecektir. Dil, toplum ve değişim konulu son bölümde ise, dil kullanımı, dilin işlevleri, dil aktarımı, dil değişimi ve dil yitimi (ölümü) ele alınacaktır.
   
  ANT 534 BÖLGE İNCELEMELERİ: AVRUPA ETNOGRAFYASI
  Bu ders, Avrupa’nın gelişimi ile ilgili teorilerin, özellikle endüstrileşme, küreselleşme ve göç hareketlerinin etkisi altında değişen doğasını açıklayabilme gücünü inceleyecektir. Kentler, küresel sistem içindeki rolleri, kent politikalarının gelişimi, mahalle ve kent düzeyinde sosyal-kültürel hayat, kentlerin birbiriyle ve kırsal alanlarla ilişkileri, yerel tarihçeler ve kimlik oluşmasında kent ve mahallelerin rolü gibi çeşitli perspektiflerden ele alınacaktır. Bu doğrultuda dersin birinci hedefi kent incelemeleri konusundaki önemli çalışmaları tanıtmaktır. Literatür taraması sonucu oluşacak çerçeve kapsamında İstanbul'u incelemek ise bu dersin ikinci hedefidir.
   
  ANT 536 JAPON KÜLTÜRÜ
  Japon adalarının tarihi coğrafyası,  Japonların kimliği? Nereden, nasıl gelmişler neler yapıyorlar, nereye gidiyorlar? Adalar, bölgeler, yerleşmeler. Töreler, Aile, akrabalık ve nüfus yapıları; Ekonomi, üretim-tüketim, tasarruf ve yatırımlar, diller, yazılar, dinler ve mezhepler, Eğitim Süreci, Sanat, kişilik yapıları ve dünya görüşleri. Önşart: ANT 101
   
  ANT 538 JAPONYA ETNOGRAFYASI 
  Dünyanın en çok etüt edilip, en az anlaşılmış ülkesi. Güçlüklerin kaynakları.  Kabul görme  ve çalışma koşulları. Dil sorunu. Bir mucize var mı yok mu? Mucize efsanesi nereden kaynaklanıyor ve besleniyor? Bütüncül ve sınırlı/özgül amaçlı yaklaşımlar. Anglo Amerikan araştırmalarının egemenliği. Japon olgusunun özgünlüğü (biricikliği) ve evrenselliği. Japonya etütlerinden alınacak dersler. Değişmezlik söylencesi ne kadar geçerli? Japonya'yı yazmanın ve yorumlamanın güçlükleri ve ödülleri. Kaynaklar ve  çeviriler.
   
  ANT 541 SANAT VE KÜLTÜR
  Bu derste, yan yana gelen bu iki kelimenin tarih içinde ne anlamlara geldiği ve günümüzdeki hali sorunsallaştırılacaktır. Ortaçağ-Rönesans kültürünün batı merkezli konumunun modern oryantalizme ve sömürgeciliğe giden konumu, günümüz yapısalcılık ve yapısalcılık sonrası perspektifinde kuramsallaştırılacaktır. Sosyal bilim ve sanat arasındaki ilişkiler bağlamında sosyal teorinin sanata, sanatın da sosyal teoriye etkisi üzerinde durulacaktır.
   
  ANT 542 GÖRSEL ANTROPOLOJİ
  Bu ders, etnografik film yapımcılığına giriş niteliğindedir. Fotoğrafçılığın, görsel medyanın, etnografik araştırmalarda ve kültürel temsillerde kullanımı araştırılacaktır. Görsel medyanın kullanımı ve yazılı medya ile olan ilişkileri göz önüne alınarak teorik, metodolojik ve etik konular kapsanacaktır. Dokümanter ve etnografik filmler tartışılacaktır.
   
  ANT 546 SANAT VE POSTMODERNİZM
  Bu derste postmodernizm kavramı ve bu kavramın sanatta yaratmış olduğu etkiler üzerinde durulmaktadır. Bunun ötesinde postmodern sanat kuramı farklı yönleri yeni plastik alan kavramı "grand exposition" bağlamı çerçevesinde sorunsallaştırılacaktır. Ders boyunca Lyotard, Baudrillard, Jameson ve Anderson gibi düşünürlerin postmodern sanat anlayışlarına da yer verilecektir.
   
  ANT 551 SİYASİ ANTROPOLOJİ
  Bu dersin temel amacı, 20. yüzyılın başından itibaren ve özellikle Osmanlı varlığının ortadan kalkmasından sonra Orta Doğu ülkelerinde merkezi yönetimler ile gayrimüslim azınlıklar arasındaki ilişkileri incelemektir. I. Dünya Savaşının sona ermesinden sonra Orta Doğu ülkelerinde milliyetçi özellikleri ağır basan rejimlerin Osmanlı İmparatorluğu'ndan kendilerine miras kalan gayrimüslim azınlık cemaatleri ile nasıl ilişki kurdukları, bu cemaatlerin Avrupa devletleri ile kurmuş oldukları ticari ilişkilerin uzun vadede hangi toplumsal ve siyasal sonuçları doğurduğu incelenmektedir. Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu içinde gayrimüslim azınlıkların konumu ele alınmakta, daha sonra sanayi devrimi ile Orta Doğu ülkelerinin dünya pazarına açılması sürecinde gayrimüslim azınlıkların değişen ekonomik konumu, azınlıkların milliyetçi akımlar ile tanışma ve etkileşime girme süreçleri incelenmektedir.
   
  ANT 553 EKONOMİK ANTROPOLOJİ
  Bu derste günümüzde farklı kültürlerde, kültür, üretim, paylaşım ve tüketim arasındaki ilişkiler incelenecektir. Gelişme teorilerine eleştirel bir bakış sunulacak, konulara antropolojik bir perspektiften bakılacaktır. Ekonomik terminolojinin farklı kültürlerde kullanılmasından ve bununla ilişkili olarak geliştirilen ekonomik projelerden kalkınma, ortaya çıkan sorunlar tartışma konuları arasındadır.
   
  ANT 554 HUKUK ANTROPOLOJİSİ VE İNSAN HAKLARI
  Hukuk antropolojisinin ilgi alanları ve klasik okumaları tanıtıldıktan sonra uluslararası insan hakları hareketleri ve kanunları üzerine yoğunlaşarak tarihi, felsefi, analitik ve karşılaştırmalı perspektiflerden insan hakları konusuna giriş yapılacaktır. Derste antropoloji disiplininin insan hakları tartışmalarına katkıları incelenecektir. Kültürel görecelik ve evrenselcilik üzerine olan tartışmalar da dersin kapsamı içerisinde incelenecektir.
   
  ANT 555 ORTA ASYA VE ŞAMANİZM
  Orta Asya toplumlarının özellikleri ve geçirdikleri evreler, bu toplumlarda şamanların tedavi edici ve sosyal rolleri tarihi bir perspektif içinde ve günümüzdeki konumlarıyla incelenecektir. Şamanlık süreci, şamanlık fonksiyonları ve şamanlık-psikoloji arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır.
   
  ANT 556 UYGULAMALI ANTROPOLOJİ
  Bu ders, antropoloji teorilerinin ve yöntemlerinin devlet kurumları, sivil toplum örgütleri, araştırma kurumları, kar amaçlı olan ve olmayan kurumlar gibi akademik olmayan ortamlarda uygulanma şekillerinin incelenmesine bir giriş olacaktır. Antropologların araştırmaları ve bilinçliliği arttırma çabaları yoluyla politika oluşturma sürecinde oynadıkları roller de dersin kapsamı çerçevesinde tartışılacaktır.
   
  ANT 557 ETNİSİTE VE KİMLİK
  Etniklik ve etnik (ve bununla bağlantılı olarak "ulus") kavramları ele alınarak geniş bir bakış açısı ile değerlendirilecektir. Etnik konuların, çatışmaların ve sorunların uluslararası ilişkiler ve siyasi kararlar üzerindeki etki ve rolleri incelenecektir.
   
  ANT 558 SOSYAL DEĞİŞME: KÜLTÜR VE MODERNİTE
  Bu derste endüstrileşmiş Batı’nın yayılmasının sonuçları ve gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki değişimler incelenecektir. Endüstrileşmiş ülkelerin üçüncü dünya ülkeleri ile ‘ilk karşılaşmaları’ ve günümüzdeki kültürel formasyonlar dersin ana konularını oluşturacaktır
   
  ANT 559 ADLİ ANTROPOLOJİ
  Adli antropolojide kullanılan tekniklerin belirlenmesi, insan iskelet sistemi ve iskelet kalıntıları arasında adli durumların belirlenmesi. Olay yerinin belirlenmesi, ölüm zamanının saptanması, maktulün ya da suçlunun kimliğinin belirlenmesi, Maktulün ölüm yaşının ve cinsiyetinin saptanması, ölüme yol açan nedenlerin saptanması. İskelette ölüm öncesi ve sonrası meydana gelen değişimlerin tayini. Maktülün ya da suçlunun teşhisi.
   
  ANT 561 SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ
  Antropoloji bilim dalının birikiminden yararlanarak, farklı kültürlerden örneklerle kültür bütünlüğü ile sağlık-hastalık arasındaki bağ incelenecek, sosyalleşme ve etnosantrizm kavramları tartışılacaktır. Sağlık sektörünün kültür bütünlüğü içindeki yeri değerlendirilecektir.
   
  ANT 562 DEMOGRAFİ
  Bu derste, demografide kullanılan bilimsel bilgi işleme süreci, demografik düşünce tarihi, bilgi kaynakları, gösterge sistemleri ve doğurganlık, evlilik, boşanma, göç ve ölüm oranları, demografik analiz ilkeleri doğrultusunda incelenecektir. Aynı zamanda nüfus gelişiminin küresel benzerlikleri ve dünyanın demografik durumu da göz önüne alınacaktır.
   
  ANT 569 PSİKOLOJİK ANTROPOLOJİ  
  Bu ders, kültürel çeşitliliğin insan psikolojisindeki etkilerini geniş bir şekilde incelemektedir. Örnek olarak insan gelişimi, kişilik, motivasyon, duygular, düşünce ve davranış kalıplar ele alınacaktır.
   
  ANT 571 MODERN TÜRKİYE'NİN ANTROPOLOJİSİ  
  Bu derste Türkiye'de genelde sosyal bilimlerin, özelde ise antropoloji biliminin gelişimi konularına geniş bir bakış sunulacaktır. Temel sosyal hareketlerin, kültürel değişmenin, geleneklerin ve cumhuriyet Türkiye'sinde modernitenin ders çerçevesinde tartışılması sağlanacaktır. Sosyal araştırmaların, Türkiye'deki temel sosyal konuların anlaşılmasına olan katkısı incelenecektir.
   
  ANT 575 ARKEOLOJİ VE KÜLTÜR
  Günümüz insan kültürlerini, kültürler arası ilişkileri anlayabilmek için, geçmiş kültürleri incelemek ve arkeologların elde ettikleri kültür verilerini nasıl değerlendirdiğini bilmek gereklidir. Modern arkeoloji bilimi, kendi tekniklerini geliştirirken, biyoloji, zooloji, jeofizik, etnoloji gibi çeşitli bilim dallarına ait tekniklerden ve uzmanlıklardan yararlanarak yorum yapmaktadır. Antropoloji alanında lisansüstü ve doktora öğrenimi yapmak isteyen öğrencilerin bu alanda var olan gelişmelerden haberdar olabilmesi teorik okuma ve pratik çalışmalarla sağlanmaya çalışılacaktır.
   
  ANT 576 JAPONYA VE AVRUPA'DA ÇEVRE VE MEKAN  
  Bu ders, Japon kültürünün incelenmesi ile başlayacaktır. 'Kültürel temsiller' kavramı tartışılacaktır. İncelenen konular Japonya ve Avrupa'da zamanın, mekânın, çevrenin ve kültürel temsillerin karşılaştırılması aracılığı ile bu kavramların analizi konuları üzerine yoğunlaşacaktır.
   
  ANT 581 İNSAN COĞRAFYASI
  Bu ders, coğrafyanın getirdiği bakış açısıyla dünyadaki insan topluluklarına ve kültürlere analitik bir yaklaşım içermektedir. Avcı-toplayıcı/göçer ve yerleşik kültürlerin, doğal kaynaklar gibi tüm çevre ve birbirleri ile kurdukları anlamlı bağlar incelenecektir. Klasik araştırmaların kapalı sistem bakış açısından farklı olarak, farklı insan yerleşimleri dünya sosyo-ekonomik ve kültürel sisteminin bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede kültür-çevre ilişkisi, nüfus ve göç coğrafyası, şehirleşmenin kırsal kesimle olan ilişkisi, endüstrileşme, politik hareketler, çevre sorunları, uluslararası şirketler, ekonomik krizler gibi kırsal alanları etkileyen olaylar ve süreçler tartışılacaktır. Tartışmalarda konular lokal, bölgesel, ulusal ve global düzeylerde ele alınacak ve günümüzden örnekler kullanılacaktır.
   
  ANT 583 KÜLTÜR VE TOPLUMSAL CİNSİYET  
  Bu dersin ağırlık noktası kadınların yaratıcı kültürlerini incelemek olacaktır. İlk önce "toplumsal cinsiyet" kavramı incelenecek ve bu kavramın sanatta ve antropolojide kullanımının ne gibi kazançlar  getirdiğine bakılacaktır. Daha sonra kadınların masallar, din, mitoloji ve benzeri formlar içinde üstlendikleri roller ve taşıdıkları fonksiyonlar ile kadın ve erkek sanatçılar, kadın-erkek arasındaki dil kullanım farklılıkları, kültürün yaratıcı formlar çerçevesinde kadın ve erkek imgelerine bakışları ve bu imgeler hakkındaki görüşleri, gerek Türkiye, gerekse dünya kültürleri bağlamında tartışılacaktır.
   
  ANT 585 ULUSLARARASI GÖÇ
  Dış  göç hareketleri, iç toplumsal dinamikler kadar, uluslararası siyasal ve toplumsal  konjonktürden de etkilenen çok boyutlu ve karmaşık nüfus hareketleridir. Bu nedenle sosyal bilimlerin bu alanı dinamik ve disiplinler -arası yaklaşım gerektirmektedir. Bu derste daha çok, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyayı da  yakından ilgilendiren,  yeni uluslararası göç hareketlerinin sosyolojik boyutları üzerinde durulacaktır. İçinde bulunduğumuz yüzyıldaki göç hareketleri ulus-ötesi ve çok yönlü ilişkiler nedeniyle,  değişik yaklaşımlar gerektiren bir nüfus hareketidir. Bugünkü nüfus hareketlerine, bireylerin istekleri kadar, mafya-tipi yönlendirmeler, siyasal çatışmalar yön verebilmektedir. Bu arada, küçük ticaret ya da kısa süreli çalışma amacıyla yapılan  kısa süreli, geçici nüfus hareketleri de yaygınlaşma eğilimi göstermektedir. Bu nüfus hareketleri 1960'larda gerçekleşen "emek göçü" hareketlerinde tamamen farklıdır. Bu derste güncel teorik yaklaşımlar, veriler ve  alan araştırmaları incelenecek ve tartışılacaktır.
   
  ANT 587 ÇATIŞMA ÇÖZÜMLEMELERİ 
  Bu derste anlaşmazlık çözümlemeleri teorilerine giriş yapılacaktır. Çatışma tanımlamaları, farklı çözümler, insan davranışında ve sosyal sistemlerde çatışmaların rolü ve kökeni, kişiler, gruplar ve uluslararası topluluklar düzeyinde çatışmalara tepkiler incelenecektir. Çatışma teorilerine, kültür çalışmalarında holistik yaklaşım aracılığıyla getirilen farklı perspektifler tartışılacaktır.
   
  ANT 593  DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ
  Afrika, Asya, Avrupa, Avustralya, Okyanusya ile Amerika kıtalarındaki folk ve geleneksel müzikleri kapsayan dünya müziği semineri. Bu derste öğrenciler, dünyada müzikleri ortaya çıkaran tarihsel ve toplumsal süreçleri etnomüzikolojik bakış açısıyla inceler. Seçilecek toplumların yaşayışı ile müzik pratikleri birlikte incelenir. Dersler işitsel ve görsel olarak film, video ve dünya müziği örnekleriyle desteklenir.
   
  ANT 592  POPÜLER MÜZİK VE İLETİŞİM
  Dünya popüler müziği semineri. Bu derste öğrenciler, dünyada popüler müzikleri ortaya çıkaran tarihsel ve toplumsal süreçleri etnomüzikolojik bakış açısıyla inceler. İngiliz Altkültür İncelemeleri'nin (Birmingham Okulu) kuramları ile iletişim ve popüler kültür kuramlarının popüler müzikle ilişkisi eleştirel olarak irdelenir. Dersler işitsel ve görsel olarak film, video ve popüler müzik örnekleriyle desteklenir.
   
  ANT 599 MASTER TEZİ

Antropoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |