Home > Yüksek Lisans Programları > Siyaset Bilimi > Çankaya > Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 11. Maddesinde yer alan koşullara uygun adaylar başvurabilir. Başvuru için belirli bir alandan lisans diplomasına sahip olma koşulu aranmaz. Lisans diplomasına sahip herkes programlara başvurabilir. Başvuran adaylar arasından başarılı olanlar her yıl/dönem belirlenen kontenjana göre sıralanmak koşuluyla kayıt hakkı kazanır. Programlara başvuranlar mülakat sınavı ile değerlendirilir. Toplam başarı puanını, % 50 LES/ALES puanı, % 20 genel lisans akademik ortalaması ve % 30 mülakat puanı belirler. Başarı puanının dışında başvuran adayların asgari yabancı dil bilgisi koşulunu yerine getirmiş olmaları beklenir. Yabancı Dil (İngilizce) düzeyi barajı SBE’nce ilan edilmiş olan puanlarla aynıdır. Uluslararası kabul gören diğer türdeki yabancı dil sınavlarından alınacak notlarla ilgili olarak adayların Yabancı Dil Sınavından geçmiş sayılıp sayılmayacağına SBE karar verir. Anabilim Dalı başarılı olan bir adaya lisans düzeyindeki bazı dersleri alması için “bilimsel hazırlık” programı uygulayabilir.
 • Program tanımları
  Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı

  Programa kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran öğrencinin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen süre koşulları geçerli olmak üzere Yüksek Lisans dersleri arasından en az 24+2 (8 ders ve 1 seminer) kredilik dersten başarılı olması beklenir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin yönetmelikte öngörülen süre içerisinde bir tez önerisi vermesi ve bu önerinin, ilgili kurulda onaylanması gerekir. Yönetmelikte belirlenen süre içerisinde öğrenci danışmanı eşliğinde tezini yazar ve bir tez savunma sınavında savunur. Onaylanmış bir jüri tarafından, tez savunma sınavında oy çokluğu ve/veya birliği ile başarılı olan öğrenci mezun olur ve ilgili programdan Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

  DERS İÇERİKLERİ

  KAY 600 ÖZEL KONULAR
  Başarılı bir Yüksek Lisans tezi yazmaktır.

  KAY 635 TÜRKİYE’DE SİYASAL AKIMLAR
  Dersin amacı, Türkiye’deki belli başlı siyasal akımların ve bu akımların önde gelen temsilcilerinin eserlerinin incelenerek söz konusu akımların Türkiye’ye özgü karakteristiklerinin tartışılmasıdır. Batıcılık, resmi ideoloji, liberalizm, muhafazakarlık, Türkçülük, İslamcılık ve Türkiye solu gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  KAY 660 SİYASET BİLİMİ SEMİNERİ
  Ders, öncelikle öğrencilerin sosyal bilimlerde yöntembilim konusundaki okuma ve tartışmaları yaparak kendi bilgi birikim ve donanımlarını geliştirmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin tez çalışması yapacakları konuda birer araştırma yaparak sınıf içinde sunmaları ve sundukları çalışmalarını yazılı bir akademik makale biçimine dönüştürmeleri beklenmektedir.

  KAY 661 SİYASET KURAMI
  Bu dersin amacı, farklı düşünürlerin seçilmiş eserleri çerçevesinde, 19 ve 20.yüzyıl siyaset kuramından kesitler sunmaktır. G. W. F. Hegel, K. Marks, F. Nietchze, H. Arend, J. P. Sartre, H. Lefebvre, A. Gorz, J. Rawls, J. Habermas ders kapsamında ele alınacak başlıca düşünce insanlarıdır.

  KAY 663 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA
  Dersin amacı, bilimsel bir araştırmanın başından sonuna kadar nasıl gerçekleştirilebileceğini uygulamalı bilgilere dayanarak öğretmektir. Bu çerçevede, bilim, bilimsel yöntem ve bilimsel araştırma kavramları tartışıldıktan sonra, araştırma sürecine ilişkin şu alt başlıklara yer verilecektir: araştırma problemi oluşturma, araştırma planı oluşturma, veri toplama araçları, araştırma evren ve örneklemi tespiti, araştırma önerisi hazırlama, veri toplama ve etik değerler, veri analizi, bulguların sunuluşu ve araştırma raporunu yazma, alıntı kullanma ve kaynak gösterme.

  KAY 664 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ
  Dersin amacı siyasal düşüncenin klasik Yunan’dan 20. yüzyıl başına kadar olan seyrini ele almaktır. Dersin inceleme konuları klasik, orta-çağ ve modern dönem siyasal düşünceleridir. Bu konular adalet, özgürlük, eşitlik, iktidar, vatandaşlık gibi kavramlara farklı dönemlere ait düşünürlerin verdiği cevaplar etrafında tematik olarak veya kronolojik olarak düşünürler üzerinden giderek ele alınacaktır. Siyasal düşünceleri ele alınacak filozoflar arasında Platon, Aristoteles, Farabi, İbni Rüşt, St. Augustine, St. Thomas Aquinas, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche yer almaktadır.

  KAY 636  DEMOKRASİ KURAMLARI
  Dersin amacı, demokrasinin ortaya çıktığı eski Yunan’dan bugüne değin ne anlamlar ifade edegeldiğini, farklı grupların demokrasiyi hangi açılardan değerli veya değersiz bulduklarını ve küreselleşen bir dünyada demokrasinin geleceğinin ne olduğunu tartışmaktır. Bu derste ele alınacak başlıca konular arasında, klasik demokrasi, liberal demokrasi, çoğulcu demokrasi, katılımcı demokrasi, halk demokrasisi, postmodernizm ve demokrasi, demokrasi ve küreselleşme, demokrasi ve İslam yer almaktadır.

  KAY 650 SİYASET FELSEFESİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR
  Bu dersin amacı siyaset felsefesi alanında ön plana çıkan tartışma gündemlerini incelemektir. Bu çerçevede, dersin içeriğini oluşturan ana konu başlıkları şu şekilde belirlenmiştir: Siyasetin İncelenmesi; Siyaset Felsefesinde Büyük Anlatılar ve Bugünkü Durumları; Feminist Temalar; Çokkültürlülük Tartışmaları; Kimlik ve Yurttaşlık Tartışmaları;

  KAY 651 ANAYASA SORUNLARI
  Dersin amacı, anayasa teorisiyle ve pozitif anayasa hukukuyla ilgili güncel sorunları karşılaştırmalı bir perspektiften incelemektir. Dersi içeriğini oluşturan başlıca konular şunlardır: Anayasa kavramının doğuşu ve anlamı; modern anayasacılık hareketleri (liberal anayasacılık ve yeni gelişmeler); anayasal düzenlemede evrensel sorunlar (temel haklar güvencesi, anayasallık denetimi, devletin iktisadi sınırları); anayasaya uygunluk denetiminin modelleri ve Türkiye'nin tercihi; Türk Anayasa Mahkemesi'nin rol algılaması (örnek olayların tartışılması, başka anayasa mahkemelerinin tutumu ile karşılaştırma); Türk anayasa yargısının amaca uygunluk açısından etkinliği sorunu.

  KAY 665 HUKUK, SİYASET VE İDEOLOJİ
  Dersin amacı, hukuk, siyaset, ideoloji arasındaki bağlantının konuya ilişkin temel kuramsal yaklaşım ve kavramlaştırmalar çerçevesinde incelenmesidir. Weberyan ve Marksist hukuk modelleri dersin ana eksenlerini oluşturmaktadır. Kuramsal ve kavramsal analizlere ek olarak, ders kapsamında farklı ülke deneyimlerine de yer verilecektir. Üzerinde durulacak ana temalar, kapitalizm, sosyalizm ve hukuk; hukukun anarşist kritiği; Marksizm ve hukuk, neo-Weberyan hukuk anlayışı, devlet ve cezanın sosyal tarihi olarak özetlenebilir.

  KAY 666 TÜRKİYE’DE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ
  Dersin amacı, Türkiye’de demokrasinin gelişim sürecinin tarihsel açıdan hangi aşamalardan geçtiğini ele alıp bu gelişimi, siyasal toplum ve sivil toplum açısından incelemektir. Bu dersin içeriğini siyasal toplum ve demokrasi ilişkisi bağlamında, Türkiye’de demokratikleşme sürecine devletin katkıları ve bu katkıların demokratikleşme sürecinin farklı aşamalarındaki aldığı biçimler ile sivil toplum ve demokrasi ilişkisi bağlamında, demokrasi kültürünün oluşması ve devlet-birey ve birey-toplum ilişkileri oluşturmaktadır.

  KAY 667 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
  Dersin amacı, kadın ve/veya erkek olmanın biyolojik olgudan ziyade, sosyal bir kurgu olduğu gerçeğinden hareketle kadın ve eril çalışmalarını bir bütünlük içinde ele alan toplumsal cinsiyet çalışmalarını, hem toplumsal cinsiyetin sosyal rollere ve kimliklere nasıl şekil verdiğini hem de ırk, etnisite, cinsiyet, sınıf ve millet gibi olguların toplumsal cinsiyet oluşumunu nasıl etkilediklerini incelemektir. Dersin içeriğini oluşturan konular toplumsal cinsiyet çalışmalarının tanımı ve içeriği, toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyalizasyon, toplumsal cinsiyet rejimleri ve düzeni, kadın ve eril çalışmalarının kamusal ve özel alanda yansımalarıdır.

  KAY 668 AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKU
  İnsan haklarına giriş; uluslararası insan hakları belgeleri içinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yeri ve önemi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yapısı ve işleyişi; Mahkeme’nin içtihadının temel kavramları: hakların sınırlanması ve demokratik toplum, hakların kötüye kullanılması yasağı, sınırlamanın ölçüsü ve “zorlayıcı toplumsal ihtiyaç” kavramı, olağanüstü rejimlerde insan hakları; Sözleşme’de ve Ek Protokolleri’nde öngörülen temel haklarla ilgili Avrupa Mahkemesi içtihadından örnekler; Türk Anayasa Mahkemesinin insan haklarıyla ilgili içtihadının Avrupa Mahkemesi’nin içtihadıyla uyumu sorunu.

  KAY 669 TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLER
  Dersin amacı, Cumhuriyet dönemi boyunca kurulmuş siyasi partileri, siyasal eğilimleri ve kurulmalarına zemin hazırlayan toplumsal ve siyasal koşullarla birlikte tartışmaktır. Türkiye’deki temel siyasi hareketler ve siyasi hareketler tarafından kurulan siyasi partiler; siyasi partilerle ilgili yasal düzenlemeler ve Türkiye’deki siyasi partilerin temel ortak özellikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  KAY 670 TÜRKİYE’DE SİYASAL DÜŞÜNCE VE KADIN
  Bu ders Türkiye’de siyasal düşüncenin kadın/cinsiyet kategorisi temel alınarak, yeniden yorumlanmasını/okunmasını amaçlamaktadır. Vatandaşlık, eşitlik, özgürlük, adalet, emek, demokrasi gibi kategoriler bu yeniden okumanın kavramsal sınırlarını oluşturacaklardır. Ders kapsamında, farklı düşünce akımları ve düşünce insanlarınca kurgulanan kadın imgesi karşılaştırmalı bir yaklaşım çerçevesinde ele alınacaktır. Üzerinde durulacak ana temalar; siyasal düşünce ve kadın: metodolojik tartışmalar; erken Cumhuriyet dönemi toplumsal cinsiyet politikaları; sosyalist/sol ve liberal düşünce geleneklerinde kadın teması; İslam ve kadın; milliyetçi yaklaşımlar ve kadın olarak özetlenebilir.

  KAY 671 MODERNİZM VE POSTMODERNİZM
  Bu dersin amacı, sosyolojik ve felsefi bir kategori olarak postmodernizmi ve aydınlanmacı/modern siyaset kuramına etkilerini irdelemektir. Aydınlanmacı/modern siyaset kuramı Liberal ve Marksist yaklaşımlar temelinde ele alınacaktır. Akıl-beden, kendilik-ötekilik, evrensellik-özgüllük gibi anahtar kategoriler ders kapsamında üzerinde durulacak ana eksenleri oluşturmaktadır.

  KAY 672 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜR
  Dersin amacı, küreselleşmenin göreceli de olsa yaygınlık kazanmasında en önemli faktör olan kültürü, bilimsel tartışmalarda hak ettiği oranda ele alıp; bu çerçevede, hem küreselleşmenin kültürel pratikleri nasıl etkilediğini hem de kültürel pratiklerin küreselleşmeyi nasıl şekillendirdiğini incelemektir. Dersin çerçevesini, kültür ve küreselleşme kavramlarının tanımları ve sözkonusu kavramsallaştırma ile ilgili tartışmalar; kültür ve küreselleşme arasındaki karşılıklı etkileşim ve bu etkileşimin ulusal kültür-küresel kültür, kimlik tartışmaları, kozmopolitlik, modernite ve postmodernite çerçevesinde siyasal yansımaları oluşturmaktadır.

  KAY 673 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET
  Karşılaştırmalı siyaset, siyaset biliminde objektif, empirik temelde test edilerek yanlışlanabilir genellemelere ulaşmanın bir metodu olarak karşımıza çıkar. Siyasal olayların pek çoğu için kontrollü deney yapmanın imkansız olması nedeniyle karşılaştırma en güçlü metodlardan biri haline gelir. Bu doğrultuda, bu derste ilk olarak şu sorular cevaplanacaktır: Niçin ve nasıl karşılaştırma yapılır? Karşılaştırma yapmanın farklı yolları nelerdir? İkinci olarak, karşılaştırmalı siyaset literatüründe araştırılan güncel meseleleri tartışacağız. Bu meseleler arasında demokratikleşme (demokrasinin yıkılması, demokrasiye geçiş, demokrasinin konsolidasyonu), kurumsal dizayn (parlamentarizm ve başkanlık hükümet sistemleri; federal ve. üniter devlet sistemleri; farklı seçim sistemleri), milliyetçilik ve etnik çatışma (nedenler ve çözümler), modernleşme ve demokrasi, ve toplumsal hareketler bulunmaktadır.

  KAY 674 SİYASAL İKTİSAT KURAMLARI
  Dersin amacı, siyaset ve iktisat alanları arasındaki etkileşimi incelemektir. Farklı düşünce okullarının bu iki alan arasındaki etkileşimin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği hakkındaki farklı perspektifleri özellikle demokrasi ve ekonomik gelişme, küreselleşme ve ekonomik-sosyal sonuçları gibi konular açısından ele alınacaktır. Yine bu kapsam içinde liberal (klasik, neo-klasik), Marksist, Keynesyen, pluralist, vb. okulların yukarıda ifade konulara yaklaşımları eleştirel bir bakış açısıyla irdelenecktir.

  KAY 675 DEVLET KURAMLARI
  Bu dersin amacı farklı devlet kuramlarını karşılaştırmalı bir perspektiften incelemek ve tartışmaktır. Ders kapsamında devlet üzerine klasik felsefi yaklaşımlar ve tarihsel gelişim daha sonraki aşamalara temel teşkil edecek ölçüde ele alınacaktır. Dersin ana temasını  devleti merkez alan çağdaş siyasal tartışmalar oluşturmaktadır.

  KAY 676 AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SİYASET
  Dersin amacı öğrencilerin, Avrupa Birliği’nin gelişimi ve işleyişini; Avrupa Birliği çerçevesinde yer alan, ekonomik birlik, yapısal ve bölgesel politikalar, adalet ve içişleri gibi çeşitli alanlarda yönetişim ve siyasi karar alma mekanizmalarını tam olarak anlamalarını sağlamaktır. Ders, tekil devletler ile ulus üstü kurumlar arasında ilişkiler konusunda bilgi vermeyi de amaçlar. Son olarak, ders kapsamında demokrasi açığı, genişleme, ulus üstücülük gibi kavramsal çerçeveler üzerinde durulacaktır. Tüm konular Avrupa bütünleşmesinin tarihi, yapısal ve davranışsal yönlerini ortaya koyan farklı teorik yaklaşımlara yer verilerek tartışılacaktır.

  KAY 677  SİYASAL İDEOLOJİLER
  Bu ders, farklı ideoloji tanımlarının ele alınmasıyla ideoloji kavramının sistematik, kapsayıcı ve eleştirel incelemesini sunmayı ve liberalizm, muhafazakarlık, faşizm, milliyetçilik, komünizm, sosyalizm, anarşizm, feminizm, çevrecilik ve dini köktencilik gibi siyasal ideolojilerin tarihsel gelişimlerini ve temel özelliklerini incelemeyi hedeflemektedir. Dersin amacı, öğrencilerin temel siyasal ideolojilere aşinalık kazanması ve günümüzde siyaset olgusunu, siyasal ideolojiler çerçevesinden eleştirel bakışla değerlendirmelerini sağlamaktır.

  KAY 678 GÖÇ ÇALIŞMALARI
  Ders iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm göç konusunda kavramsal ve kuramsal tartışmalar ile güncel global gelişmeler çerçevesinde şu alt konuları kapsamaktadır: Göç tanımları, göç modelleri (makro ve mikro yaklaşımlar), sosyal mobilizasyon ve toplumsal, siyasal, ekonomik değişme, göç ve yerleşim ilişkisi, göç ve getto, uluslararası göç tartışmaları ve mülteci kavramı, nüfus hareketleri ve 3. Dünya, modern dünyada uluslar arası göç, kimlik, milliyetçilik ve göç, küreselleşme ve göç. İkinci bölüm, Türkiye özelindeki göç hareketlerini konu almaktadır: Örneğin, Türkiye’de kentsel ve kırsal nüfustaki değişimler, Türkiye’de göçe neden olan sosyal, siyasal ve ekonomik nedenler, Türkiye’de göç, gecekondu ve getto kavramları, Türkiye’de terör, göç ve sonuçları, Batı Avrupa ülkelerine Türk işçi göçü.

  KAY 679 ORTADOĞU’DA SİYASET
  Bu dersin amacı Orta Doğu’da siyasal yapılanmayı, coğrafyada yer alan farklı devletlerin deneyimlerine ve aralarındaki ilişkilere referansla tarihsel ve tematik bir yaklaşım çerçevesinde incelemek ve değerlendirmektir.  Ders kapsamında özellikle 20. Yüzyıla damgasını vuran gelişmeler temelinde irdelenecek olan bölgenin tarihsel gelişiminin yanı sıra, günümüz açısından önem arz eden konu başlıkları ele alınacaktır.

  KAY 680 UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
  Bu ders çerçevesinde şu konulara yer verilecektir: Çatışma, çatışma sistemleri, çatışma analizi ve çatışma çözümlemesi, kolaylaştırıcılık, arabuluculuk, müzakere süreç ve teknikleri. Ders kapsamında öncelikle öğrencilerin çatışma çözümlemesi yapmayı öğrenerek, kazan-kazan stratejisi çerçevesinde kolaylaştırma, arabuluculuk ve müzakere teknikleri ile çatışan taraflar arasındaki sorunları çözme ve kalıcı bir uzlaşmaya varmalarını sağlayacak yetenek ve nitelikleri edinmeleri amaçlanmıştır.

  KAY 681 TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM VE KAMUSAL ALAN
  Dersin amacı, Türkiye’de sivil toplum ve kamusal alan tartışmalarını, hem tarihsel hem de teorik perspektiften incelemektir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular, sivil toplum-devlet ve kamusal alan kavramlarına ilişkin teorik tartışmalar; Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde sivil toplum kuruluşlarının tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki kamusal alan-devlet alanı ve sivil topluma ilişkin güncel tartışmalardır.

Siyaset Bilimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |