Home > Yüksek Lisans Programları > Tarih > Etimesgut > Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

  Dersler ve Ders İçerikleri (Tezsiz Program)

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı     
  AİİT 501     Atatürkçülüğün Temelleri ve Gelişimi     3 0 3
  AİİT 503     İmparatorluktan Ulusal Devlete Geçiş     3 0 3
  AİİT 533     Atatürk’ün Yönetim Metodolojisi     3 0 3
  AİİT     Seçmeli Ders I     3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı
  AİİT 510     XX. yy. Siyasi Tarihi     3 0 3
  AİİT 504     Osmanlıdan Günümüze Ekonomi Politikaları     3 0 3
  AİİT 506     Cumhuriyet Dönemi Dış Politikaları (1923-2005)     3 0 3
  AİİT     Seçmeli Ders II     3 0 3

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı     
  AİİT 535     Küreselleşme ve Atatürkçülük     3 0 3
  AİİT 523     Bir Çağdaşlaşma Modeli: Atatürk Devrimi     3 0 3
      Seçmeli Ders III     3 0 3

  4. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı     
  AİİT 508     Proje Dersi     0 0 0

  Seçimlik Dersler
  Ders Kodu     Ders Adı     
  AİİT 509        Atatürk’ün Kültür Devrimi     3 0 3
  AİİT 511        Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi     3 0 3
  AİİT 513        Türkiye’nin Balkan, Kafkas, Ortadoğu Politikası     3 0 3
  AİİT 515        Türk Siyasal Yaşamı     3 0 3
  AİİT 517        Atatürk Devrimi, İnsan Hakları ve Özgürlükleri     3 0 3
  AİİT 519        Devlet ve Toplumun Yapılanması     3 0 3
  AİİT 521        Türkiye’de Demokrasiye Geçiş Çabaları     3 0 3
  AİİT 537        Çağdaş Düşünce Akımları ve Kemalizm     3 0 3
  AİİT 525        Toplum Bilimlerde Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri     3 0 3
  AİİT 527        Toplum Bilimlere Giriş     3 0 3
  AİİT 529        Türk Siyasi Tarihi I     3 0 3
  AİİT 531        Türk Siyasi Tarihi II     3 0 3
  AİİT 539        Devlet-Toplum-Birey İlişkileri     3 0 3

  Ders Kapsamları

  AİİT 501 Atatürkçülüğün Temelleri ve Gelişimi
  Atatürkçülüğün temel değer ve kavramlarının ortaya çıkışında hareket noktasını oluşturan ve tarihimizin derinliklerinde yer alan örneklerden yola çıkılmaktadır. Atatürkçülükte yer alan ve öz malımız olan değerlerin Atatürkçü sentezle sahiplenerek çağdaş yorumla topluma kazandırıldığı konuları işlenmektedir.

  AİİT 510 XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi
  Bu derste Birinci Dünya Savaşı’nın sonundan Soğuk Savaş’ın sona ermesine kadar olan dönemde siyasi tarihte meydana gelen önemli gelişmeler ele alınacaktır.Birinci Dünya Savaşı’nın ekonomik, toplumsal ve siyasi sonuçları, savaş sonrası imzalanan anlaşmaların değerlendirilmesi, İki dünya savaşı arasında meydana gelen olaylar, Nazi Almanya’sının ortaya çıkardığı sorunlar, İkinci Dünya Savaşı, iki kutuplu dünya düzeninin oluşması, Kore ve Vietnam savaşları, Berlin ve Küba krizleri, yumuşama dönemi ve SSCB’nin yıkılışıyla iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesi derste işlenecek konular arasındadır. Dünyadaki gelişmelerin siyasi, ekonomik ve sosyal etkenlerini dikkate alarak çok disiplinli bir yaklaşım izlenecek olan derste, hem o dönemdeki önemli devletlerin iç işlerindeki gelişmeler hem de devletler arasındaki ilişkiler ve uluslararası politikanın genel yapısı ele alınacaktır.

  AİİT 503 İmparatorluktan Ulusal Devlete Geçiş
  XIX yy. Milliyetler prensibinin egemen olduğu, İmparatorlukların dağıldığı ve Ulusal Devletlerin kurulduğu bir tarih kesitidir. Kuşkusuz bundan Osmanlı İmparatorluğu da payını almış ve dağılma sürecine girmiştir. Dağılmakta olan İmparatorluktan Ulusal boyutlarda yeni bir Türk Devleti kurmak Atatürk’e nasip olmuştur. Bu dersin içeriğinde imparatorluk kurumlarının yapısı, çağa ayak uydurma çalışmalarının yetersiz kalışı ve nedenleri ile Atatürk’le ulaşılan sentez sonucunda ortaya çıkan Ulus devlet yapısı kurumları karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir.

  AİİT 504 Osmanlıdan Günümüze Ekonomi Politikaları
  XIX. yy. Osmanlı Devleti ekonomisinin özellikleri uygulanan mali politikalar ve sonuçları sayısal verilerle zenginleştirilerek işlendikten sonra Atatürk dönemi ile birlikte tarım ve sanayi sektörlerine verilen önem yeni yaklaşımlar ve sonuçları ile genişçe değerlendirildikten sonra II. Dünya Savaşı sonra mali ve ekonomik politikalar değişkenler ve kırılma noktaları irdelenerek günümüze kadar olan süreç değerlendirilecektir.

  AİİT 533 Atatürk’ün Yönetim Metodolojisi
  Atatürk’ün düşünce ve uygulamalarından örneklerle lider yönetici özelliğini ve yönetim metodolojisini incelemek, özellikle ülkesine ve ulusuna karşı duyduğu sorumluluk duygusunu, vicdani görev anlayışını, bağımsızlıkçılığını ve inisiyatif anlayışını, insan ve devlet yönetimine yönelik uygulamalarını irdelemektedir. Kaynak olarak Atatürk’ün bizzat yazdığı kitaplar ve konuyla ilgili söylev ve demeçleri esas alınacaktır.

  AİİT 506 Cumhuriyet Dönemi Dış Politikaları (1923-2005)
  Ders kapsamında Türk Dış Politikasının kuramsal çerçevesi ve uygulaması üzerinde durulacak, genel değerlendirmesi ve belirli olaylar ışığında analizi yapılacaktır. Milli Mücadele Döneminde Türk dış politikası, Atatürk’ün dış politika ilkeleri bağlamında incelenecektir. Bu kapsamda 1919-1938 yılları arasındaki dönemde Türk dış politikası, ulusal mücadele ve Lozan sonrası olmak üzere iki ana bölümde incelenecektir. Bu incelemede, İstiklal Savaşı ve sonrasında başlıca aktörler olan devletlerle ilişkilerin siyasal dayanakları ve yapılan Paktlar-Anlaşmalar değerlendirilecektir. Atatürk sonrası dönemde Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş dönemi, Bloklar arası ilişkiler ve Sovyetler Birliği sonrası küreselleşme eksenli ilişkiler bağlamında incelenecektir. Bu dönemde özellikle son yıllara damgasını vuran Türkiye-AB ilişkileri ayrıca analiz edilecektir. ABD’nde gerçekleştirilen 11 Eylül 2002 tarihindeki eylemlerden sonra Afganistan ve Irak’taki gelişmelerin Türk dış politikası üzerine etkileri değerlendirilecektir. Cumhuriyet dönemi Türk dış politikası incelenirken, Türkiye’nin dış politikasında önemli ağırlığı olan bölgesel bazı dış politika sorunları, bu sorunları hazırlayan siyasi gelişmeler analiz edilecektir. Bu bağlamsa Türk-Yunan ilişkileri çerçevesinde genel olarak Ege ve Kıbrıs uyuşmazlıkları, bu uyuşmazlıkların Türkiye-AB VE Türkiye’nin uluslar arası ilişkileri üzerindeki etkileri ayrıca incelenecektir. Kıbrıs uyuşmazlığı kapsamında, Kıbrıs uyuşmazlığını hazırlayan siyasi gelişmeler, “Kıbrıs’ın AB üyeliği ve bu üyeliğin Kıbrıs meselesi üzerindeki etkileri analiz edilecektir.

  AİİT 535 Küreselleşme ve Atatürkçülük
  Atatürkçülüğün veya Kemalizm’in: Buda doğaldır, çünkü yüzyıllardır ülkede yerleşerek maliyeyi ve ekonomiyi denetim altına alan yabancı şirket ve sermayenin gücünün yanı sıra emperyalizme karşı verilen varoluş savaşında anlamını bulmaktadır ve iki temel kavramda bu onurlu savaşın değişmezleridir: Tam Bağımsızlık ve Özgürlük: Tam Bağımsızlık ise O’nun felsefesinde Siyasi, Ekonomi, Mali, Tüzel, Eğitsel tüm kurumlarda ulusal çıkarlar doğrultusunda hiçbir dış etki, yönlendirme kabul etmeksizin karar almayı içerdiği ödünsüz ve kararlı bir şekilde sahip çıkmayı ve dış etkileri temelden reddeder. Ve Ulus devlet geleneğine sahip çıkar. Bugün kürede yaygınlaşmaya çalışırken bir o kadar da tepkileri davet eden küreselleşme (globalizasyon) politikasının varoluşun tek ve vazgeçilmez açıklaması olan Atatürkçülüğün temel kavramları ile ne kadar örtüşebildiği Ulus devletin geleceği açısından olumsuz yanları bu derste ayrıntılı bir şekilde güncel yayınlarla zenginleştirilerek işlenecektir.

  AİİT 523 Bir Çağdaşlaşma Modeli: Atatürk Devrimi
  Çeşitli nedenlerle geri kalmış devletler kalkınmalarını sağlayabilmek için çeşitli modeller seçip uygularlar. Bunlar içinde en başarılı olanı tam gelişmeyi öngören Çağdaşlaşma modelidir ki bu da çeşitli biçimlerde uygulanmıştır. Ancak bunlar içinde en başarılı olanı top yekun çağdaşlaşmayı hedefleyen modeldir. Bugüne kadar bu yolu benimseyen iki büyük ulus vardır: Japonlar ve Türkler

  Japon ve Türk çağdaşlaşması çok büyük başarı sağlamıştır. Çünkü diğer modellerde görülen eksikliklerden ve tutarsızlıklardan arındırılmıştır. Türk çağdaşlaşması Japon modelinden daha geniş ve kapsamlı olarak gerçekleşmektedir. Bu başarı sağlayan modeli bulan ve uygulayan Atatürk’tür. O’nun büyük devrimiyle Türkiye tam çağdaşlaşma süreci içine girmiştir. Dersimizde çeşitli kalkınma modelleri, bunlar arasında çağdaşlaşmanın yeri ve çeşitli ülkelerdeki uygulama farklılıkları gösterilecek ve Türk devriminin bu konuda sağladığı üstün başarı Atatürk İlkelerinin açıklanması, yorumlanması biçiminde işlenecektir.

Tarih ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |