Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  Biyomedikal ve Sağlık Bilişimi sağlık bilimleri alanında oldukça yeni bir disiplin olarak öne çıkmaktadır. Bu yeni disiplin gelişme potansiyeli ile dikkat çekerken Tıp ve Sağlık hizmetlerini iyileştirme yönünde büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak diğer birçok yeni disiplin gibi sağlık bilişiminin ne olduğu, çalışma alanı ve kullandığı yöntemler konusunda bir fikir birliği bu alanın uzmanların da bile oluşmuş değildir. Buna rağmen tüm araştırmacıların üzerinde uzlaşabildiği ortak bazı noktalar vardır. Örneğin, bu disiplinin bilgisayar bilimi ve teknolojisi, iletişim, bilgi yönetimi ve karar verme alanları ile yakın ilişkisi olduğu ve bunların sağlık bilimleri ile kesiştiği noktada bulunduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda biyoloji ve tıp ile ilgili her konu sağlık bilişiminin çalışma alanına girmektedir.

  Sağlık bilişiminin amacı daha az hatanın yapıldığı, etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin kişilere ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için Tıp Eğitimi sağlık profesyonelinin kalbine ve aklına hitap ederken, Sağlık Bilişimi sağlık hizmetinin verildiği ortamı iyileştirici yönde geliştirerek değiştirmeyi hedef alır.

  Sağlık Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı ile Sağlık sektörünün çeşitli kesimlerinde görev alan sağlık ya da teknik kökenli meslek sahiplerine bilişim teknolojileri ve ilgili öteki alanlara ilişkin gelişme ve yöntemleri aktaran, ilgili ortamlardaki uygulamalara yönelik uzmanlık kazandıran mesleki bir yenilenme eğitiminin düzenlenmesi amaçlanmıştır. Eğitim programı tanımlanırken disiplinler arası işbirliğini ve etkileşimi geliştirecek, uygulama ortamının gereksinimlerine çözüm bulacak bir yaklaşım benimsenmiştir.

  Bilimsel Hazırlık Dersleri


  Öğrenciye gerektiğinde bilimsel hazırlık olmak üzere aşağıdaki derslerden bilgi ve becerilerine göre gerekli olanları alması istenebilir ve başarılı olmaları durumunda eğitim programına devamına izin verilebilir.
  BBS514     Yapısal Programlama     (3 0 3)
  BBS516     Veri Yapıları ve Algoritmalar     (3 0 3)
  BBS535     Olasılık ve İstatistiksel Yöntemler     (3 0 3)
  BSB541     Tıbbi Terminoloji     (3 0 3)
  BSB542     Temel Tıp Bilimlerine Giriş     (3 0 3)
  BSB543     Klinik Tıp Bilimlerine Giriş     (3 0 3)

  Kredisiz Zorunlu Dersler
  BSB691     Seminer     (0 0 0)
  BSB695     Bitirme Projesi     (3 0 3)

  Temel Dersler

  Anabilim Dalının programa kayıtlı her öğrenci için aşağıdaki temel derslerden belirlenen 6 ders zorunlu olarak alınacaktır:
  BSB651     Sağlık Bilişimi     (3 0 3)
  BSB652     Elektronik Sağlık Kayıtları ve Kodlama Sistemleri     (3 0 3)
  BSB653     Klinik Bilgi Sistemleri     (3 0 3)
  BSB654     Tıbbi Karar Destek Sistemleri     (3 0 3)
  BSB655     Biyomedikal Sinyal İşleme     (3 0 3)
  BSB656     Kural Tabanlı Sistemler     (3 0 3)
  BBS632     Veri Tabanı Sistemleri     (3 0 3)
  BBS633     Sistem Çözümleme ve Modelleme     (3 0 3)
  BBS634     Bilişim Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri     (3 0 3)
  BBS635     İnternet Teknolojileri ve Uygulamaları     (3 0 3)
  BBS636     WEB Tasarımı     (3 0 3)

  Seçmeli Dersler

  Temel Dersler içinde Anabilim Dalının belirledikleri dışında kalan derslerden açılmış olanlardan ya da aşağıdaki derslerden seçilir
  BSB661     Tıbbi Görüntüleme     (3 0 3)
  BSB662     Elektronik Sağlık Kayıtları ve Kodlama Sistemleri     (3 0 3)
  BSB663     Görüntü İşleme     (3 0 3)
  BSB664     Örüntü Tanıma     (3 0 3)
  BSB671     Biyomühendislik     (3 0 3)
  BSB672     Biyoteknoloji     (3 0 3)
  BSB673     Biyoistatistik     (3 0 3)
  BSB674     Sağlık Ekonomisi     (3 0 3)

  Programa Kayıtlı Aktif Derslerin Listesi
  Program Adı :     Sağlık Bilişimi Y.L.2.Ögr.
  Ders Kodu     Ders Adı     Ders İçerik     TPK

  BSB541     Tıbbi Terminoloji    
  Her meslek dalında olduğu gibi tıp mesleğinde de kullanılan özgün bir "dil" söz konusudur. Bu dil içinde kullanılan kelime ve terimler "Tıbbi Terminoloji"yi oluşturur. Tıbbi terimlerin büyük çoğunluğu Latince veya Yunanca kökenlidir. Bu derste öğrencinin günlük tıbbi uygulamalar sırasında kullanılan tıbbi terminolojiye ilişkin genel kavramları öğrenmesi hedeflenmektedir.

  BSB542     Temel Tıp Bilimlerine Giriş    
  Bu ders, klinik öncesi temel tıp disiplinlerini oluşturan anatomi,fizyoloji, biyofizik, histoloji ve embriyoloji, biyokimya gibi normal vücut fonksiyonlarını konu alan bilim dalları ile patoloji, mikrobiyoloji ve farmakoloji gibi hastalık, hastalık etkenleri ve tedavi konularını içeren bilim dalları ve ek olarak genetik disiplini hakkında genel kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır.

  BSB543     Klinik Tıp Bilimlerine Giriş    
  Bu derste dahili ve cerrahi tıp bilimleri hakkında hastalıkların tanı ve tedavi yaklaşımları hakkında temel bilgiler aktarılması hedeflenmektedir. Dersin kapsadığı temel disiplinler arasında iç hastalıkları, cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, radyoloji ve dermatoloji yer almaktadır.

  BSB651     Sağlık Bilişimi    
  Bu dersi alan öğrenciler sağlık bilişminin temel kavramları konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Dersin kapsadığı alanlar içinde sağlık hizmetlerinde bilgi işleme, tıbbi uygulamalar ve iletişim teknolojisi ilişkileri ve teletıp uygulamaları sayılabilir.

  BSB652     Elektronik Sağlık Kayıtları ve Kodlama    
  Bu dersi alan öğrenciler güncel sağlık kayıt sistemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Dersin içerdiği konular içinde veri girişi, minimum veri setleri, sağlık kayıtlarında standartlar, kodlama ve sınıflama sistemleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

  BSB653     Klinik Bilgi Sistemleri    
  Bu dersi alan öğrenciler klinikte kullanılan temel bilişim kavramları hakkında bilgi sahibi olarak, bu konudaki gereksinimlerin analizini yaparak çözüm üretebilecek düzeyde eğitilmiş olacaklardır.

  BSB654     Tıbbi Karar Destek Sistemleri    
  Bu dersi alan öğrenciler sağlık bilişiminde kullanılabilecekleri karar destek araçları hakkında uygulamalı örneklerle bilgi sahibi olacaklardır. Tartışma konuları arasında belirsizliğin ölçülmesi, tıpta olasılık, ayırıcı tanı, örneklem bilgisinin kullanımı, tıbbi bilginin kalitesinin belirlenmesi, tanısal testlerin seçimi ve değerlendirilmesi, karar verme ve fayda-maliyet analizleri yer almaktadır.

  BSB655     Biyomedikal Sinyal İşleme    
  Biyomedikal sinyallerin sınıflandırılması, Biyosinyallerin kaynağı ve sistem özellikleri (Sinir sinyalleri-elektro neurogram, Kas ve kalp sinyalleri-elektromyogram, elektrokardiogram, beyin aktiviteleri-elektroensefalogram), Biyomedikal sinyallerde hafıza ve ilinti analizi, Temel sinyal işleme tekniklerinin biyomedikal alanındaki uygulamaları, Biyomedikal sinyallerde gürültü kaynakları, Süzme ve sinyal iyileştirme örnekleri, Biyomedikal sistem tabanlı stokastik sinyallerin modellenmesi, Ön işleme ve özellik elde etme.

  BSB656     Kural Tabanlı Sistemler    
  Bilgi kavramı: statik ve dinamik bilgi, klasik mantıkta bağlamalı (prepositional) ve önermeli (predicate) hesaplar. Bilgi sunumu. Normal form, hükümsel (clausal) ve bağlamalı (conjunctive) çıkarsama, yalanlayarak çözümleme, ima biçimli (implicative) sunumlarda ileriye ilintileme (bilgi sürümlü) ve geriye ilintileme (amaç sürümlü) ile belirli sonuçların çıkarılması. Olasılık anlamında kesin olmayanın tanımlanması, kesinlik faktörü, bulanık mantık. Güncel yapay zeka programlama dilleri. Uzman sistemlerin yapıları ve bilgisayar destekli tasarımlarda kullanımı. Bilgi tabanlı sistemlerin gerçek zamanlı uygulamaları.

  BSB661     Tıbbi Görüntüleme    
  Görüntü oluşturma algoritmalarının temelleri. Kırınımsız kaynaklar ile görüntü oluşturma algoritmaları. Kırınımsız durum görüntülerinde örtüşme hataları ve gürültü. Kırınımlı kaynaklar ile tomografik görüntüleme. Cebirsel görüntü elde etme algoritmaları (ART, SIRT, SART). Yansıma tomografisi, X-ışını tomografisi, bilgisayarlı yayınım tomografisi, bilgisayarlı ultrasonik tomografi, manyetik resonans tomografisi, elektriksel empedans tomografisi.
     
  BSB662     Sinir Ağları    
  Bilgi sunumu ve öğrenme biçimleri. Sinir ağlarında uyarlama ve genelleme. Biyolojik nöronlarla karşılaştırmalı ortak sinir ağı temel biriminin yapısı. Perceptron ve çok katlı perceptron. Backpropagation öğrenme algoritmaları. Backpropagation algoritmalarında bulanık mantık kontrolü. Radyal baz fonksiyonları ve öğrenme stratejileri. Geçici işleme:geçici backpropagation, recurrent veya dinamik ağlar. Danışımsız ağlar ve öğrenme kuralları. Sinir ağlarının EKG sinyallerine uygulanması.

  BSB663     Görüntü İşleme    
  Sayısal görüntü temelleri. Görüntü dönüşümleri: FFT, DCT, vb. Görüntü iyileştirme: histogram değiştirme, görüntü yumuşatma, keskinleştirme. Görüntü düzeltme. Kodlama. Ayrıştırma. Gösterim ve tanımlama.
     
  BSB664     Örüntü Tanıma    
  Örüntü tanımanın temel kavramları, örüntü sınıfları, örüntünün özellikleri, özelliklerin elde edilmesi, sınıflandırma. İstatistiksel karar verme kuramı, doğrusal ayırgaç işlevleri, Bayes sınıflandırıcısı. Öğretmenle öğrenme, Olasılık yoğunluk işlevlerinin kestirimi, yeterli istatistikler ve en büyük olabilirlik kestirimi. Parametrik olamayan örüntü tanıma yöntemleri, en yakın komşu ve k-en yakın komşu kuralları, eğil tırmanma yöntemleri, ve en küçük kareler algoritması. Öğretmensiz öğrenme, öbeklendirme, özelliklerinin dikgen serilerle kestirimi. Gramere dayalı örüntü tanıma.

  BSB671     Biyomühendislik    
  Biyoloji ve tıp problemlerinde mühendislik ve fizik bilimindeki niceliksel yöntemler, yapay sistemlerin geliştirilmesi ve tasarımı için biyolojik sistemlerin incelenmesi, katı ve sıvıları içeren biomekanik kuramı, akciğer ve dolaşım sistemlerinde biotaşıma, duyu sistemlerinde uyarı tepkisi, cerrahi amaçlı biyo materyaller, biyodenetim, ve biyocihazlar.

  BSB672     Biyoteknoloji    
  Biyoteknoloji tanım ve içerikleri, canlı kimyasallar, enzim kinetiği ve hareket mekanizmaları, enzim faaliyetlerini etkileyen faktörler, enzim durağanlaştırma yöntemleri, enzimlerin saflaştırılması ve üretimi, hareketsiz ve serbest enzimlerin tıbbi uygulamaları ve kullanımı, mikrobiyolojiye giriş, grup ve sürekli fermentasyon süreçleri, bazi tıbbi uygulamaları.

  BSB673     Biyoistatistik    
  Frekans dağılımları ve frekans dağılımlarını tanımlayıcı ölçüler. Tablo ve grafikler. Önemlilik testleri. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon.

  BSB674     Sağlık Ekonomisi    
  Ekonomi alanına genel giriş ve tanımlar, ekonominin temel sorunları; sağlık ekonomisine giriş, tanımlar, genel konu kapsamı; sağlık ve sağlığın değeri, sağlığı etkileyen faktörler, eşitlik, ekonomik kalkınma, gelişme, sağlık düzeyi ilişkileri; sağlık hizmetlerinde talebin ve arzın özellikleri, piyasa özellikleri ve devletin rolü; sağlık hizmetlerinde kaynak kullanımı, finansman türleri ve sağlık harcamaları, örnekler; sağlık bakımı sunma sistemleri, örnekler, Türkiye'de sağlık sistemi; sağlık hizmetlerinde temel ekonomik değerlendirme teknikleri, farmakoekonomi ve diğer uygulama alanlarından örnekler.

  BSB691     Seminer    
  Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.

  BSB695     Bitirme Projesi    
  Bir dönemlik proje çalışması. Çalışma sonuçları bir rapor halinde sunulacaktır.

   

Öğretim tasarımı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |