Reklamcılık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Reklamcılık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Reklamcılık Yüksek Lisans Programı, reklamcılığın ve iknanın kuramsal temelleri üzerine kurgulanmış, reklam yaratıcılığı ve pratiğine yeterince yer veren Türkiye’nin en yetkin reklamcılık yüksek lisans programlarından biridir.

  Programda öğrencilere reklam kuramları, reklam araştırmaları, marka yönetimi, reklamda yaratıcı stratejiler konularında kapsamlı bilgiler verilirken, bu konularda bilimsel araştırma yapma yeteneği kazandırılır. Öğrenciler programdaki pazarlama iletişimi ve halkla ilişkilere yönelik seçmeli dersler aracılığıyla da konuyla ilgili diğer alanlara yönelik derinliğine çalışma yapma olanağı elde ederler.

  Ders Programı

  1.Yarıyıl
  Araştırma Yöntemleri I
  Reklamcılığın Kuramsal Temelleri    
  Pazarlamanın Temel İlkeleri
  Seçmeli Ders    

  2.Yarıyıl
  Araştırma Yöntemleri II    
  Stratejik Reklam Yönetimi    
  İkna ve İletişim Psikolojisi    
  Seçmeli Ders (Tezsiz için)    

  3.Yarıyıl
  Reklamda Yaratıcılık (Tezsiz için)    
  Reklamda Örnek Uygulamalar (Tezsiz için)
  Tez + Seminer      

  Seçmeli Dersler

  Küresel Pazarlama    
  Popüler Kültür    
  Medya Planlama    
  Marka Yönetimi ve İletişimi    
  Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi    
  Sosyal Pazarlama    
  Bütünleşik Pazarlama İletişimi    
  Kurum İçi İletişim    
  Kriz İletişimi    
  Marka İletişimi ve Yönetimine Giriş    
  Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri    


  Ders Tanımları

  Araştırma Yöntemleri I
  Araştırma sorusu geliştirilmesi, araştırma sorunu ya da durumu tanımlanması, araştırma tasarısı oluşturulması, veri toplama ve metodoloji geliştirilmesi, örneklem çerçevesi çizilmesi, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması. İletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın öneminin kavranması. Odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konuların incelenmesi.

  Araştırma Yöntemleri II
  Araştırma sorusu geliştirilmesi, araştırma sorunu ya da durumu tanımlanması, araştırma tasarısı
  oluşturulması, veri toplama ve metodoloji geliştirilmesi, örneklem çerçevesi çizilmesi, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması. İletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın öneminin kavranması. Odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konuların incelenmesi.

  Reklamcılığın Kuramsal Temelleri
  Reklamcılığın tanımı, alt başlıkları, genel konseptleri ve yaklaşımları, iletişim sürecindeki temel işlevleri gibi temel tanım ve sınıflandırmalarının, komşu uygulamalarla ilişkileri kurularak ele alınması. Reklamcılık konusunda temel ve elementer bilgilerin aktarılması.

  Reklam ve Toplum
  Bu ders reklamcılık sektörüne ve reklamlara eleştirel bakış ve derinlemesine değerlendirme yapmayı amaçlar. Tüketimin rolü ve çağdaş toplumlar üzerindeki sosyal sonuçları, dünyadaki farklı uygulamalar ışığında incelenecektir. Öğrencilerin okuyup seyrettikleri değişik reklam metinleri üzerine inceleme ve sınıfiçi tartışma yapılacaktır. Ders kapsamında reklamcılığın çağdaş dünyadaki etkisi üzerinde durulacaktır.

  Pazarlamanın Temel İlkeleri

  Pazarlamanın, serbest pazarlardaki seçim provizyonu çerçevesinde ana mekanizma olarak ele alınması. Pazarlamanın temel felsefesi irdelenerek; pazarlama yönetiminin ilkeleri çerçevesinde temel pazarlama yaklaşımlarının, pazarlama kavramlarının uygulamasının, pazarlama yönetiminin öğelerinin değerlendirilmesi . Pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri, pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyon yapılarındaki işleyişi, müşteri-pazarlama karşılaşmaları, karar verme süreçleri, toplumsal ve kişisel etkenlerin etkileri, markalama, segmentasyonun rolü, hedefleme ve konumlandırma ve pazarlama karması gibi ögelerin ele alınması.

  Popüler Kültür
  Bu ders kapsamında iletişim yollarını, benimsenen kültürel bakışı farklı düzeyde seçilmiş metinlere uygulamak; sosyal, kişisel ve küresel düzeyde nerede, nasıl ve niçin iletişim kurulacağının anlaşılması; Sinema, Televizyon, Gazete, reklam, Popüler müzik vb. kaynaklardan elde edilen metinlerin değerlendirilmesi; bireylerin dili ve sözsüz iletişim yöntemlerini kullanarak iletişimin nasıl kurulacağı; medyanın iletişim stratejilerini kullanarak birey üzerinde control sağlaması; teknolojinin geleceğin iletişimini nasıl şekillendirdiği vb. konular işlenecektir.

  Medya Planlama
  Medyadaki reklamların planlanması; stratejisi, seçimi ve değerlendirilmesi sürecinde kullanılan terimlerin, kavramların, yöntem ve usullerin anlatılması; Kitle İletişim araçlarına yön veren ekonomik, sosyal ve kültürel etkenler ile ilgili bilgiyi artırma. Reklam verenler ve ajanslarının değişik medya araçlarından nasıl yararlandıklarının değerlendirilmesi; Bu ders kapsamında medyanın geniş hedef kitlelere ulaşmadaki etkinlik ve verimliliği incelenecektir.

  Stratejik Reklam Yönetimi


  Reklamda Yaratıcılık
  Reklamcılığın ikna edici bir iletişim biçimi olduğu düşünülerek iletişimim etkileri ve hedefleri. İletişim sorunlarını belirleme ve sorunlara çözümler üretme. Etkili reklam fikrinin gelişmesi ve buna yönelik kavramsal çerçeve oluşturulması. Marka konumlandırmanın temelleri ve mesaj stratejilerine bakış.

  Reklamda Örnek Uygulamalar
  Kuramsal olarak öğrenilen bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü ders. Reklamda yaratıcılık dersinin ana başlıkları olan ikna edici iletişim türü, iletişimin hedefleri, etkili reklam, mesaj stratejileri gibi konuların reklamlar örnek gösterilerek anlatılması.

  Seminar
  Öğrenciyi teze hazırlayan ve öğrencinin seçtiği tez konusuna yönelik araştırma ve okumalar yaptığı süreçtir.

  Tez
  Tez öğrencinin seçtiği alandaki bakış açısını belirler. Tezin amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı geniş bilimsel bir çerçeveye oturtmasını sağlar. Tezin önemli bir özelliği de her öğrencinin okuma ve anlama becerisni geliştirerek güçlü bir içselleştirme yaratmaktır.

  Proje
  Culminating in an individual piece of research in which learning on the program is applied to an appropriate topic of interest/specialization, under the guidance of a supervisor.

Reklamcılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |