Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (75/100) olmalıdır.Tüm mühendislik programları ve temel bilimler (sosyal bilimler hariç) mezunları tercih edilir.
 • Program tanımları
  Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi

  • Güz Dönemi
  Current Topics in Geothermal Engineering
  Advanced EOR Methods    
  Reservoir Characterization
  Special Topics in Natural Gas Engineering
  Uzmanlık Alan Dersi
  • Bahar Dönemi
  Advanced Numerical Reservoir Simulation
  Optimization Methods in Reservoir Engineering
  Gas Processing and Facilities
  Transport Processes in Porous Media
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri

  Current Topics in Geothermal Engineering (Jeotermal Mühendisliğinde Güncel Konular)
  Jeotermal rezervuar değerlendirmesi ve yöntemi. Kuyu üretilebilirliğiyle ilgili sorunlar. CO2 'in jeotermal akışkanların PVT özelliklerine etkileri. Rezervuar, kuyuiçi ve yüzey donanımlarında mineral çökelmesi. Tekrar-basma nedenleri, tekrar-basma stratejileri. Jeotermal enerji kullanımın çevresel yönleri. Jeotermal sahalarda kirlenme sorunları. Türkiye'de yüksek ve düşük entalpili jeotermal sahalar. Jeotermal mühendisliğinde güncel araştırma konularının tartışılması.

  Advanced EOR Methods (İleri Petrol Üretim Arttırma Yöntemleri)
  Tanımlamalar ; Petrol kurtarımını (EOR) etkileyen genel unsurlar ; EOR akışkanlarının doğası ; EOR açısından rezervuar kayaç karakteristikleri ; Gözenekli ortamda enerji ve kütle geçişi ; Enjektivite testi ; Polimer ile öteleme ; Micellar-polimer ile öteleme ; Alkali ile öteleme ; Buhar ile öteleme ; Çevrimsel buhar enjeksiyonu ; Yerinde yakma ve stokiometri ; Yer üstü ve yer altı ısı kayıpları ; Gaz ile özdeşleşebilir ve özdeşleşmez öteleme (Karbon dioksit enjeksiyonu, Zengin gaz enjeksiyonu) ; Üç eksenli diagramlar ; Bir rezervuar için en uygun EOR yönteminin seçimi - eleme kıstasları

  Reservoir Characterization (Rezervuar Tanımlaması)

  Rezervuar heterojenliği, heterojen rezervuarlarda rezervuar modellemesi; Rezervuar heterojenliği, heterojen rezervuarlarda rezervuar modellemesi; Ölçülmüş veri tiplerinin sınıflandırılması (statik, dinamik veriler); Rezervuar tanımlamasında jeoistatistiğin kullanımı; İstatistiksel bilgiler (betimsel ve çıkarımsal istatistik); Uzaysal ilişkiler/kestirim ve modelleme (alansal rasgele değişkenler, uzaysal ilişkilenme, varyogram kestirimi ve modellemesi, çapraz-varyogramlar); Kestrim hatası varyansı; Kriging (basit, adi ve evrensel kriging, ko-kriging yöntemleri); Simülasyon (Koşullu ve Koşulsuz simülasyon); Rezervuar özelliklerinin kestirimine yönelik çeşitli uygulamalar; Dinamik verilere (kuyu basınç testi, vb. verilere) koşullamaya giriş (Bayes kestirim yöntemi ve rezervuar akış simülasyonu).

  Special Topics in Natural Gas Engineering (Doğal Gaz Mühendisliğinde Özel Konular)
  Doğal gaz rezervuarlarının işletilmesine yönelik seçilmiş konular. Doğal gaz mühendisliğinde güncel araştırmalar: Doğal gazın verimli yanması, baca tasarımı, doğal gaz hidrat rezervuarlarının işletilmesi, derin denizlerde doğal gaz boruhatlarının döşenmesi,... Öğrencinin teorik veya matematiksel modellemeli araştırma konularında lisansüstü düzeyi çalışma yapıp, sunum yapması istenebilir. Dersler ve problemler.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Advanced Numerical Reservoir Simulation (İleri Sayısal Rezervuar Simülasyonu )
  "Sparse" (5 band ve 7 band) matriks problemlerini çözümleme teknikleri (Doğrudan ve iterative yöntemler, Conjugate Gradient ve LSOR yöntemleri), 2-B iki fazlı (petrol ve su) akışkan akışının simülasyonu; Kuyuya 2-B (r-z) Darcy olmayan gaz akışının simülasyonu; Kuyuya 3-B (r-q-z) az sıkıştırılabilirlikli akışkan akışının simülasyonu; 3-B (x-y-z) üç-fazlı "black oil" yaklaşımı ile akışkan akışının simülasyonu; 3-B (x-y-z) çok bileşenli kompozisyonel yaklaşımla akışkan akışının simülasyonu; 2-B ve 3-B jeotermal sistemlerde ısı ve akışkan akışının simülasyonu; 3-B iki ve üç fazlı akışkan akışının çift gözenekli sistemlerde simülasyonu.

  Optimization Methods in Reservoir Engineering (Rezervuar Mühendisliğinde Optimizasyon Yöntemleri)
  Optimizasyonda deterministik ve stokastik yöntemler; ileri ve ters problem tanımlaması; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon; Koşulsuz ve koşullu regresyon; Gradyent bağımsız optimizasyon yöntemleri (simpleks yöntemi); Gradyent bağımlı optimizasyon teknikleri (conjugate gradient, Newton, Steepest descent, Gauss-Newton ve Levenberg-Marquardt); Benzetilmiş kristalleştirme ("Simulated annealing"); Sinir ağları; Özdeğer ve tekil değer ayrışımı; Öğretilen optimizasyon yöntemlerinin rezervuar mühendisliği ve jeoistatistiğe ait problemlere uygulamaları dersin ana temasını oluşturacaktır.

  Gas Processing and Facilities (Gaz İşleme ve Tesisleri)
  Hidrokarbon gazların bileşimleri ve faz davranışları ; Gaz işlemenin temel kavramları ; Çift faz sistemlerde sıvı-buhar davranışları ; Isı aktarımı ve ısı takasçıları ; Enerji dengesi ; İşlenmiş ürün özgüllükleri (spesifikasyonları) ; Petrol ve gaz ayrıştırma sistemi kavramları ve ana donanımları ; Soğurma ve parçalamanın temelleri ; Hidrokarbon akışkanları pompalama, sıkıştırma ve genleştirme ; Soğutma sistemleri ; Gaz kurutma ve hidratlaşmayı önleme yöntemleri ; Gaz tatlılaştırmanın (ekşi gazlardan temizlemenin) ve kükürt kurtarımının ilkeleri ; İşlem kontrolu ve aygıtları ; Maliyet irdelemesi, öngörüsü ve temel kavramları ; Tesis ve donanım özgüllükleri (spesifikasyonları).

  Transport Processes in Porous Media (Gözenekli Ortamda Aktarım İşlemleri)
  Ölçeğin önemi ; Gözenekli ortamın mikroskopik ve makroskopik yapısı ve özelikleri ; Gözenekli ortama süreklilik yaklaşımı ; Aktarım işlemlerinin temelleri - Sürekli akışkan ortamında kütle, enerji ve momentum korunumu denklemleri ; Momentum aktarımı ; Navier-Stokes denklemi ; Tek ve çok fazlı sistemlerde ısı (enerji) ve kütle aktarımı ; Akışkan-akışkan ve katı-akışkan arayüzeylerinin termodinamiği ; Islatımlılık ve kılcallık ; Perkolasyon teorisi ve gözenekli ortam ; Darcy yasasından sapmalar ; Geçirgenlik anizotropisi ; Çatlaklı kayaçlarda aktarım olayı ; Gözenekli ortamda tanecik aktarımı-filtrasyon teorisi ; Belirsizlik ve gözenekli ortamda aktarıma stokastik yaklaşım.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |