Ortaöğretim Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ortaöğretim Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Başvuru için koşullar: 1. Lisans Eğitimi (Müzik), 2. En az 55 ALES puanı almış olmak. 3. Mülakat ‘ta başarılı olmak Eğitim Süresi 1 yıldır. Başvurular Ağustos ve Ocak ayları içinde yapılır. Bu bölümün dersleri İSTEK Vakfı Atanur Oğuz Lisesi Yerleşiminde (Balmumcu) yapılacaktır. Başvuru İçin Gerekli Belgeler (aslı ya da noter onaylı fotokopisi): * Mezuniyet Belgesi/Diploma * Transkript * LES sonuç belgesi * Denklik Belgesi (yurtdışında okumuş öğrenciler için) * Nüfus cüzdanı örneği * İkametgah belgesi * Askerlik durum belgesi * 6 adet fotoğraf
 • Program tanımları
  Bölüm iki dönemden oluşmaktadır. Süresi bir yıl olup (güz, bahar), toplam ders sayısı onüçdür.

  Program lisans düzeyinde müzik eğitimi almış bireylerin nitelikli müzik öğretmeni olarak yetişmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere çeşitli ilköğretim okulları ve liselerde öğretmenlik uygulaması olanakları da sağlanmaktadır. Adayların müziği en etkili şekilde öğretebilmelerini ve sevdirmelerini hedefleyen bu uygulama, bir rehber öğretmen tarafından izlenmekte ve öğretmen adayının, öğretim teknikleri konusunda  gelişmelerine olanak vermektedir.

  Program, kaliteli bir müzik öğretmeninde bulunması gereken tüm vasıfların edinilmesi için titizlikle seçilmiş olan eğitim kuramları, okul deneyimi, öğrenme psikolojisi, öğretim yöntemleri gibi gerekli tüm pedagojik formasyon derslerini içermektedir.

  Bölümden mezun olan öğrenciler özel ve devlet okullarına müzik öğretmeni olarak atanabilmektedirler.

  I.DÖNEM (GÜZ)
  TED 511        EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ     
  TED 513        GELİŞİM PSİKOLOJİSİ    
  TED 535        PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM    
  TED 522        SINIF YÖNETİMİ     
  EDMU 543     ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I    
  EDMU 502     OKUL DENEYİMİ    

  II.DÖNEM (BAHAR)
  TED 504        REHBERLİK     (2,0,0)2
  TED 514        ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI    
  EDMU 579     ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ            
  EDMU 544     ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
  EDMU 572     ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI    
  EDMU 581     ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI    

  DERS İÇERİKLERİ

  I. DÖNEM

  TED 511 Eğitim Bilimine Giriş    (2-0-0)2
  Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
   
  TED 513 Gelişim Psikolojisi   (2-0-0)2
  Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yolları.
   
  TED 522 Sınıf Yönetimi  (2-0-0)2
  Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
   
  TED 535 Program Geliştirme ve Öğretim  (2-0-0)2
  Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma).
  Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması
   (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.
   
  TED 541 Ölçme ve Değerlendirme   (2-0-0)2
  Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
   
  EDMU 543 Özel Öğretim Yöntemleri   (3-0-2)4
  Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
   
  EDMU 502 Okul Deneyimi   (1-0-4)3
  Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
   
  II. DÖNEM

  TED 504 Rehberlik   (2-0-0)2
  Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
   
  TED 514 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları   (2-0-0)2
  Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar.
   
  EDMU 579 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi  (2-0-2)3
  Özel Alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
   
  EDMU 572 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı  (2-0-2)3
  Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
   
  EDMU 581 Öğretmenlik Uygulaması   (2-0-6)5
  Her hafta bir günlük plan hazırlama, uygulama okulunda hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmenin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, uygulama çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
   
  EDMU 585 Yaygın Eğitimde Müzik (Seçmeli Ders) (2-0-0)2
  Yaygın eğitim hakkında genel bilgilendirme, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaygın eğitimin önemi, farklı yaş gruplarının yaygın eğitimdeki yeri, yaygın eğitimi zorunlu kılan nedenler, yaygın eğitimde genel kültür ve sanatın yeri, müzik amaçları, yararları ve farklı yaş gruplarına göre müziğin katkıları.


Orta Öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |