Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  • Dört yıllık bir lisans eğitiminden mezun olmak (Okulöncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Sosyal Hizmetler, Ev Ekonomisi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Beden Eğitimi, Spor, Güzel Sanatlar, Kütüphanecilik, Yabancı Diller, Bilgisayar, Matematik ve Fen Öğretmenliği, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Sosyoloji, Beslenme ve Diyetetik ve Hemşirelik) • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki koşulları yerine getirmek. • Yapılacak bilim ve sözlü mülakattan başarılı olmak. • Referans mektubu. • Herhangi bir okulöncesi eğitim kurumunda ya da okulöncesi çocuklarının bulunduğu bir başka kurumda eğitimcilik, idarecilik vb. yapmış ya da halen yapıyor olmak tercih nedeni olarak değerlendirmeye alınacaktır.
 • Program tanımları

  • Yüksek Lisans Programı öğrencileri toplam 24 kredilik ders ve kredisiz seminer dersini almak  ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
  • Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

  Bilimsel Hazırlık Dersleri

  OKL 516 Okulöncesi Eğitimi Proje Geliştirme ve Alan Deneyimi
  Okul öncesi eğitimle ilgili ilke ve yöntemleri bilme, gelişim alanlarına yönelik proje hazırlama ve sunma becerisinin oluşturulması.

  OKL 517 Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş
  Çocuğun doğumundan itibaren gelişim psikolojisinin bulgularına dayanılarak, gerektiği oranda çocuğun çok yönlü gelişmesi ve tanınması konusunda öğretmen adaylarını bilgilendirmek.

  OKL 518 Okul Öncesi Eğitim Program Örnekleri

  OKL 520 Gelişim Psikolojisi
  Gelişim prensipleri, normal gelişim ve gelişimsel sapmalar ve eğitsel rehberlik bilgisi, gelişim normları, gelişim kuramları, alışkanlık ve davranış şekillendirme.
  OKL 521 Okulöncesi Eğitime Giriş

  Okul öncesi eğitimle ilgili kuramcıları tanıma, okul öncesi eğitime yönelik temel özellikleri bilme, bu konuyla ilgili araştırmaları inceleme ve okul öncesi dönemde çocuğun özellikleri ile eğitimin önemini kavrama becerilerinin kazandırılması.

  OKL 522 Öğretmenlik Eğitimi

  DERS İÇERİKLERİ

  OKL 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  OKL 601 Dünyada ve Türkiye'de Karşılaştırmalı Okulöncesi Eğitim I
  Türkiye'de ve Dünyada okulöncesi eğitimin durumu, çocuk yetiştirme ve çocuk eğitiminde kültürel etkilenmeler, okulöncesi eğitim modelleri (Montessori, High Scope, Proje Program, Regio Emilia, Çoklu Zeka, Project Zero vb.)

  OKL 602 Dünyada ve Türkiye'de Karşılaştırmalı Okulöncesi Eğitim II
  0-6 yaş dönem çocukları için kurum ve ev modelli gelişimsel eğitim programları hazırlama ve uygulama örnekleri geliştirme.

  OKL 603 Çocuğu Tanıma Değerlendirme ve Davranış Geliştirme
  Çocuğu tanımanın önemi ve tanımanın boyutları (alanları), tanıma teknikleri (gözlem, görüşme, projektif testler, kontrol listeleri, rating scale) ilke ve yöntemleri. Çocuğu tanımaya ait farklı kültürlerdeki gelişimsel normların karşılaştırılması.

  OKL 604 Okulöncesinde Özel Öğretim Yöntemleri
  Okulöncesi eğitiminde sanatın kullanılması, okulöncesi eğitimde oyunun önemi ve oyunla eğitim, müzik, drama ve hareketin okulöncesinde kullanılması, teknoloji ve çocuk.

  OKL 607 Yaratıcılık Eğitimi
  Yaratıcılık tanımları ve kavramları, yaratıcılığı etkileyen faktörler ve yaratıcılığın boyutları, okulöncesinde yaratıcı müfredat geliştirme ilke ve yöntemleri, yaratıcı düşünmenin gelişmesi, yaratıcı çocuk ve yaratıcı öğretmen eğitimi.

  OKL 608 Okul Öncesi Kaynak Geliştirme ve Çevre Düzenleme
  Okulöncesi çocukları için geliştirilmiş kitap, dergi gibi basılı kaynakların, TV. Radyo, CD gibi işitsel ve görsel kaynakların incelenmesi ve değerlendirilmesi, okulöncesi çocukları için (aile, çocuk, eğitimci ve toplum temelli) kaynak geliştirme.

  OKL 609 Anaokulu Eğitimi ve Yönetimi
  Anaokuluna başlama ve uyum, ana okulu özellikleri, ana okulu çağında gözlenen çocuk, aile sorunları ve bunlarla baş edebilme yöntemleri. Sınıf yönetiminin özellikleri ders dönemi öncesi sınıf hazırlıkları sınıfın ilişki düzeyinin oluşturulması, sınıfın öğretim ortamının düzenlenmesi, istenmeyen davranışların önlenmesi ve istenmeyen davranışların değiştirilmesi.

  OKL 610 Özel Gereksinimi Olan Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
  Sosyal dezavantajlı, öğrenme güçlüğü, davranış problemli özel yetenekli çocukları tanıma, değerlendirme ve anne baba ve çocuğa eğitsel gelişimsel rehberlik.

  OKL 611 Erken Çocukluk Döneminde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
  Okulöncesi öğretmenliği konusu ile ilgili araştırmalarda kullanılan metot ve tekniklerin analizi, araştırmada temel kavramlar, araştırma yöntemlerini inceleme. Evren, örneklem, bilgi toplama tekniklerini belirleme. Verilerin analizi, yorumlayıp, değerlendirmesini yapma. Araştırma önerisi ve rapor hazırlama.

  OKL 612 Okul Öncesi Dönemde İletişim
  Bireyin kendini tanıması, iletişim becerilerini geliştirme, iletişim engelleri, içsel/öze dönük ve kişiler arası iletişimi güçlendirecek etkinlik örnekleri.

  OKL 613 Okul Öncesi Eğitim Semineri
  Okulöncesi eğitim alanıyla ilgili konularda seminer konusu seçme, literatür hazırlığı yapma, sunma ve rapor etme.

  OKL 614 İstatistik
  İstatistik yöntem ve teknikleri. Okulöncesi ile ilgili yapılmış araştırmaların istatistiklerini inceleme.

  OKL 615 Özel Eğitime Giriş
  Özel eğitimin tanımı ve amacı, engel gruplarının tanımı, zihinsel engelli, fiziksel engelli, işitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan,yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocukların gelişim özellikleri, üstün ve özel yetenekli çocukların özellikleri, gelişimleri ve eğitimleri. Özel eğitimde erken tanı ve eğitimin önemi. Türkiye’deki özel eğitim çalışmaları

  OKL 616 Anaokul Eğitimi ve Yönetimi Uygulamaları
  Gelişimsel eğitim programları ilke ve yöntemleri, çocuklara yönelik eğitim programları hazırlamak, eğitimcilere yönelik eğitimci eğitim programları ve materyalleri hazırlama ve uygulama.

  OKL 617 Aile Eğitimi
  İlk eğitim kurumu olarak ailenin çocuk gelişimi ve öğrenmeye etkisi, aile-içi ilişkilerin çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminde yeri ve önemi, yetişkin psikolojisi.

  OKL 618 Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma
  Kaynaştırma eğitiminin tanımı, özel eğitim gerektiren çocukların normal akranlarıyla aynı sınıfta ve aynı okulda eğitim görmelerinin önemi, kaynaştırma modelleri, kaynaştırma programının normal ve engelli çocuklara etkisi, kaynaştırma programına yönelik öğretmen ve anne-baba tutumlarının incelenmesi, kaynaştırmanın amacına ulaşması için göz önüne alınması gereken stratejiler, kaynaştırma programları hazırlama

  OKL 619 Okul Öncesinde Kuramlar
  Piaget Bilişsel Gelişim Kuramı; Uygotsky Sosyo Kültürel Gelişim Kuramı, Erikson Psiko Sosyal Gelişim Kuramı, Bandura Dil Gelişim Kuramı,Chomsky Dil Gelişim Kuramı, Kohlberg Moral Gelişim Kuramı, Mahler'in Kişilik Gelişimi Kuramı, Schaffer'in Sosyal Gelişim Kuramı, Gardner'in Çoklu Zeka Kuramı.

  OKL 620 Okul öncesi Eğitimi Program Örnekleri

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |