Home > Yüksek Lisans Programları > Mimarlık > Urla > Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Urla - İzmir

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Urla - İzmir

 • Giriş gereklilikleri
  Adayların mimarlık bölümü lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların kesin başvurularından önce internet üzerinden Enstitümüze ön başvurularını yapmaları gerekmektedir. Gerekli belgeler, - İnternet üzerinden yapılmış ön kayıt başvurusu sonucunda elde edilen Başvuru Formunun, fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış çıktısı (2 programa başvurulması durumunda 2 adet) - Not döküm belgesi (transcript) (Şahsen yapılacak başvurularda belgenin aslı ve başvurulan program sayısı kadar fotokopisi, posta ile yapılacak başvurularda ise belgenin başvurulacak program sayısı kadar noter tasdikli örneği gerekmektedir) ■ Henüz mezun olmamış adaylar, bulundukları dönemden bir önceki dönem sonuna kadar olan notlarını içeren not döküm belgelerini başvuruları sırasında kullanabilirler. ■ Doktora programları için başvuracak adayların lisans not döküm belgeleri de gerekmektedir. - Alınabilmesi durumunda, bölümden kaçıncı sırada mezun olunduğunu gösteren resmi onaylı yazı (2 programa başvurulması durumunda 2 adet) - LES sonuç belgesi (Şahsen yapılacak başvurularda belgenin aslı ve başvurulan program sayısı kadar fotokopisi, posta ile yapılacak başvurularda ise belgenin başvurulacak program sayısı kadar noter tasdikli örneği gerekmektedir) ■ Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar için LES Sayısal Puanı en az 50 (LES puanı yerine GMAT veya GRE puanı ile başvuracak adaylar için, 2 yıldan eski olmamak koşulu ile, GMAT Puanı en az 475, GRE Sayısal Puanı en az 650) - Varsa TOEFL, IELTS, KPDS veya ÜDS sonuç belgesi (Şahsen yapılacak başvurularda belgenin aslı ve başvurulan program sayısı kadar fotokopisi, posta ile yapılacak başvurularda ise belgenin başvurulacak program sayısı kadar noter tasdikli örneği gerekmektedir) ■ TOEFL'dan en az 173, IELTS'in her bölümünden en az 6.0, KPDS veya ÜDS'den en az 70 puan aldığını gösterir belgeyi sunan öğrenciler kazandıkları programa doğrudan kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. - 2 adet referans mektubu (Aşağıdaki bağlantıdan alınacak 2 ayrı referans mektubu örneği, referans olacak kişiler tarafından doldurularak, kapalı zarf ile kesin başvuru sırasında diğer belgelerle birlikte Enstitümüze iletilecektir) - Neden lisansüstü eğitim yapmak istendiğini belirten kompozisyon (2 programa başvurulması durumunda 2 adet) - Çalışmakta olanların kurumlarından izin belgesi (2 programa başvurulması durumunda 2 adet) - Başvuru ücreti ödendi belgesi
 • Program tanımları
      
  Genel Bilgiler

  Mimarlık Lisans derecesine sahip adaylar için, Mimarlık Yüksek Lisans programı dört yarıyıl sürmektedir. Program, öğrencilere, mimarlık disiplinini değişik görüş açılarından inceleyebilme fırsatı sunmaktadır. Programın çalışma alanları, tarih ve kuram, mimarlıkta mesleki organizasyona dair ilkeler ve sürdürülebilir mimarlığı kapsamaktadır. Öğrenciler, kendilerinin yönlendirebileceği ileri düzeyde bir çalışma programını, belirlenmiş bir fakülte üyesinin danışmanlığı altında takip etmektedirler.

  Öğrencilerden, Research Methods I ve Research Methods II derslerinin yanı sıra, kendi çalışma alanlarına uygun ve danışmanları tarafından onaylanmış yedi adet seçmeli ders almaları istenmektedir. Program sonunda hazırlanan ürün yazılı bir tezdir. Söz konusu programdan mezun olanların, çalışmalarına, akademik alanlarda devam etmeleri beklenmektedir.

  Yüksek Lisans Dersleri
                                                         
  Güz dönemi
  AR 501 Araştırma Yöntemleri I: Mimarlık     (2+2)3
             Araştırma Alanlarına Giriş
  *AR 520 Tarihsel Değişim ve Mimarlık Kuramı:     (3+0)3
               Endüstriyel Devrimden Post-Modernizme
  *AR 581 Yapı Fiziği Temel İlkeleri     (2+2)3
  Seçmeli Ders     (3+0)3
  Seçmeli Ders     (3+0)3

  Bahar dönemi
  AR 502 Tez Araştırması     (2+2)3     AR 501
  AR 526 Seminer     (0+2)0
  Seçmeli Ders     (3+0)3
  Seçmeli Ders     (3+0)3
  Seçmeli Ders     (3+0)3

  Toplam kredi (en az):      21
  Toplam ders sayısı (en az):       7

  +
  AR 500 Tez     (0+1)0
  AR 8XX Uzmanlık Alanı Dersi     (4+0)0
  AR 9XX Uzmanlık Alanı Dersi     (4+0)0
  * Öğrenciler, araştırma alanlarına göre iki dersten birini alacaktır.

  DERS İÇERİKLERİ

  AR 501 Araştırma Yöntemleri I: Mimarlık Araştırma Alanlarına Giriş                     (2+2)3
  Research Methods 1: Introduction to Fields of Research in Architecture
          

  Bu ders lisansüstü öğrencileri için mimarlık araştırma metotları seri derslerinin ilkini oluşturur. Dersin ana amacı öğrencileri temel epistemolojik kavramlar ve tartışmalarla tanıştırmak ve bunların mimari araştırma anlayışına etkilerini anlamalarını sağlamaktır.  Dersin ikinci amacı araştırma önerisini oluşturan ana elemanlara ve bilimsel araştırma metotlarına,  nitel ve nicel yöntemler bağlamında giriş yapmaktır.

  This is an introductory course on research methods. It is composed of two main parts. The first part is composed of epistemological discussions and their effects on researches conducted in/on architecture.  The introduction to quantitative and qualitative methods composes the second half of this course. Furthermore, during this second half of the course, the main components of a research proposal are going to be identified and studied.

  AR 520 Tarihsel Değişim ve Mimarlık Kuramı: Endüstriyel Devrimden  Post-Modernizme           

  Historical Change and Architectural Theory: From the Industrial Revolution to Post-Modernism    

  Dersin odaklandığı dönem aydınlanma sırasında bilim ve aklın kavranışında gerçekleşen radikal değişimin getirdiği benzersiz sosyal, kentsel ve teknolojik dönüşüme eklenen emperyalist ve sömürgeci tahakkümden, yirminci yüzyıl başında sanat ve mimarlığın derinden sorgulanması sonunda modern mimarlığın ortaya çıkışına ve son olarak çağdaş mimarlıkta izlenen değişimlerin hazırlayıcısı olarak görülen İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır.

  The period that the course focuses on, reaches from the 19th century when the drastic changes in the conceptions of science and reason brought forward an unprecedented social, urban and technological transformation coupled with colonialist and imperialist domination, to the 20th century when the realms of art and architecture were questioned by radical movements bringing forth modern architecture as we know it and finally an introduction to the post-WWII transformation which anticipated the changes within the contemporary scene.

  AR 581 Yapı Fiziği Temel İlkeleri         (2+2)3
  Principles of Building Physics    


  Yapı fiziği temel konuları (yapıların ısıl performansları, mimari aydınlatma ve akustik) için giriş niteliğinde olan ve adı geçen konular için araştırma yöntemlerini öğrenip uygulayabilecekleri bir derstir. Eğitim metodu ödevler ve uygulama çalışmaları ile destekli teorik ders anlatımları olacaktır. Öğrencilerden yapıların ısıl performansları, mimari aydınlatma ve akustik konularında basit problemler üzerine araştırma yapılması ve rapor hazırlanması beklenmektedir. Teori ve uygulama arasında güçlü bir bağlantı kurulması amaçlanmaktadır.

  This is an introductory course presenting the fundamentals on the basic issues of building physics, i.e. thermal behaviour of buildings, architectural lighting and acoustics, and conducting research methods for these topics. The education method is based on lectures with working assignments and practical exercises. Students will conduct research into each issue of building physics in simple problems and report them. The aim is to set a strong link with practice and practical problems.

  Seçmeli Dersler

  AR 511  Mİmarİ Tasarım Araştırmaları I    (2+2)3
  Research into Special Topics in Architectural Design I

  Özel araştırma gerektiren mimari tasarım konularının belirlenmesi ve bu konulardaki araştırmalara yönelim, dersin ana amacıdır. Ders kapsamında özel işlevli yapı tipleri ve bunların tasarım sürecinde karşılaşılan sorunlar ağırlıklı olarak ele alınacaktır.

  The course aims at exploring specific areas of concern for architectural design oriented research studies. It also focuses on specific building types with specialized functional requirements and the related problems faced during the design process.

  AR 513  Mİmarlık EĞİtimi Üzerine Araştırmalar      (3+0)3
  Research on Architectural Education

  Ders konuta çeşitli açılardan yaklaşabilecek geniş bir araştırma alanı açmak ve bu alanlarda özgün çalışmalar yapılabilecek şekilde kurgulanmıştır. Bu amaca yönelik olarak:
  1- Mimarlık eğitiminin tarihsel gelişimi
  2- Mevcut eğitim sistemleri
  3- Tasarım ve mimarlık eğitimi
  4- Mimarlık eğitiminde ve mesleğinde nesnellik sorunları
  5- Mesleğin eylem alanları, eğitimin kapsamı

  Course is organized for providing a comprehensive and original research area. The major research areas are decided as:
  1- Historical evolution of the architectural profession
  2- Existing educational politic
  3- Design and architectural education
  4- Problems of objectivity in architectural education and profession
  5- Activity field of profession, content of education

  AR 514  Mimari Tasarım Araştırmaları II    (2+2)3
  Research into Special Topics in Architectural Design II

  Özel araştırma gerektiren mimari tasarım konularının belirlenmesi ve bu konulardaki araştırmalara yönelim, dersin ana amacıdır. Ders kapsamında özel işlevli yapı tipleri ve bunların tasarım sürecinde karşılaşılan sorunlar ağırlıklı olarak ele alınacaktır.

  The course aims at exploring specific areas of concern for architectural design oriented research studies. It also focuses on specific building types with specialized functional requirements and the related problems faced during the design process.

  AR 515  Selçuklu Mimarisinde Mekan Kavramı Ve Yapı Özellikleri            (3+0)3
  Space Concept and Building Aspects in Seljuk Architecture

  Dersin amacı, Anadolu Selçuklu anıtsal yapılarının mimari özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Selçuklu Dönemi sosyal, ekonomik ve politik tarihi perspektifinde özellikle mekan kavramı, yapım teknikleri ve malzeme özellikleri üzerinde durularak yapı tiplerinin analiz edilmesidir.

  Examination of architectural characteristics of Anatolian Seljuk monuments. Analysis of the building types with specific emphasis on space organization concepts as well as construction techniques and materials within the broader context of the social, economic and political history of the Anatolian Seljuk period.

  AR 516  Osmanlı Mimarlığında Tasarım Özellikleri    (3+0)3
  Design Characteristics of Ottoman Architecture

  Anadolu’da Osmanlı döneminde mimari tasarım özelliklerinin incelenmesi; Osmanlı Dönemi sosyal, ekonomik ve politik tarihi perspektifinde yapı tipleri ve yapım tekniklerinin analizi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  Examination of architectural characteristics during the Ottoman period in Anatolia with special emphasis on the classical period. Analysis of building types and construction techniques within the context of the social, economic and political history of the Ottoman period.

  AR 517  Türkiye’de Konut    (3+0)3
  Housing in Turkey

  Ders konuta çeşitli açılardan yaklaşabilecek geniş bir araştırma alanı açmak ve bu alanlarda özgün çalışmalar yapılabilecek şekilde kurgulanmıştır. Bu amaca yönelik olarak kullanıcı ve kullanım biçimleri, plan tipolojisinin gelişimi, konut parsel ilişkileri, konut kent ilişkileri konut morfolojisinin değişimi ve toplu konut konularında çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Konuya arka plan oluşturması için aşağıdaki konular irdelenecektir:
   
      1- Batıda modern konut deneyimi
      2- Türkiye’deki erken uygulamalar
      3- Konut kent ilişkileri ve Türkiye’ye örneği
      4- Konut ve ekonomi
      5- Türkiye’de ortaya çıkan yeni konut tipolojileri

  Course is organized for providing a comprehensive and original research area. The major research areas are decided as; user and housing relations, development of plan typology, housing and housing lot relations, city and housing relations, transformation of housing morphology and mass housing. It is planned to transmit information about the topics below that is expected to provide a reliable background about the housing question:
      
  1- Modern housing experience in Western world
  2- Early cases in Turkey
  3- Urban housing and the city and the Turkish case
  4- Housing and economics
  5- New housing typology in Turkey

  AR 521  Mimaride Çağdaş Yönelİmler    (3+0)3
  Contemporary Trends in Architecture

  Modernizm, geç modernizm, post a modernizm, yeni modernizm, dekonstrüktizm vb.. çağdaş mimari yönelimler bu ders kapsamında yurt içi ve yurt dışı örnekler aracılığı ile ele alınacaktır. Bu süreçte mimari ürünün oluşumunda yapı biçimlenmeleri ve mekân örgütlenme ilişkilerine karşılıklı etkilenmeleri açısından yer verilecektir.

  Contemporary architectural design trends such as modern, late modern, post modern, deconstructivism will be discussed based on realized projects from Turkey and abroad with specific emphasis given to the space organization concepts.

  AR 522  Mimari Tasarım Yaklaşımları    (3+0)3
  Architectural Design Approaches

  Bu ders geçmişte ve günümüzde ünlü mimarların mimari ürünlerinden ve söylemlerinden hareketle izledikleri mimari tasarım yaklaşımlarının inceleme ve tartışılmasını amaçlamaktadır.

  A course dealing with mainly the discussion of the various architectural design approaches doctrines preached by eminent architects.

  AR 523  Mimarlığın Kavramsal Terminolojisi    (3+0)3
  Conceptual Terminology of Architecture
  Tasarım sürecinde ve mimari ürünün eleştirisinde devreye giren kavramsal deyimlerin ve tasarım terminolojisinin tanıtım ve tartışması dersin kapsamını oluşturmaktadır.

  In this course, conceptual terminology of architecture and of architectural design involved during the development of design phase. Evaluation and criticism of the architectural end product will also be taken up.

  AR 524  Bayındırlık Yapıları Mimarisi    (3+0)3
  Architecture of Public Works

  Dersin amacı köprü, geçit, viyadük vb.. bayındırlık yapılarının mimari özelliklerinin ele alınması ve bulundukları kentsel konum itibarı ile bağlamsal özelliklerinin ele alınmasıdır.

  Architectural features of public structures like bridges, flyovers, water towers and etc., will be analyzed in an historical perspective.

  AR 525  Yapılaşmış Çevrenin Oluşumu         (3+0)3
  Evolution of the Built Environment

  Yapılaşmış çevrenin doğal çevre üzerinde oluşum ve gelişimi ele alan bu ders aynı zamanda yapılaşmış çevre elemanlarını biçimlendiren etkenlerin araştırılmasını da amaçlamaktır.

  A retrospective study of the formation of the built environment and its integral components. Analysis of the forces that help shape the built form and man made environment.

  AR 527  Mimari Eleştiri    (3+0)3
      Architectural Criticism  
   
  Mimari eleştiri öncelikle mimarlık mesleğinin vazgeçilmez bir iletişim aracı daha sonra mimari uç ürünü kavrama, inceleme, sınıflama ve karşılaştırma aracı olarak ele alınacaktır. Eleştirinin yaratıcı faaliyetlere yönlenmesini sağlamak için kavramsallaştırma üzerinde durulacaktır. Seçilmiş metinler üzerinde yapılacak tartışmalar katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda birikimlerini genişletmelerine olanak sağlayacaktır.

  This course aims at displaying architectural criticism as a way of communication in the field by using the material of language and a way of understanding the theoretical background of an architectural end- product within its context, and relevant architectural discourse. The notion of conceptualization will be given for encouraging the course- participants for using architectural criticism as a fool for producing new ideas or creating products. The importance of re-reading of an architectural end-product for a better comprehension, evaluation and discrimination will be emphasized and selected text will be optional for students for a comprehensive evaluation of a particular period/style/idea/trend/architect of building(s) according to interest.

  AR 528  Mimari Fotoğrafçılık    (2+2)3
  Architectural Photography    

  Profesyonel fotoğrafçılıkta “Mimari Fotoğrafçılık” ve “İç Mekân Fotoğrafçılığı” arasında temel bir ayrım vardır. Mimari fotoğrafçılık temelde yapının hem işlevi hem de strüktürüyle ilgilidir. “İç mekân fotoğrafçılık” ise iç mekân tasarımı ve içeriği üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte bu ders dış mekân fotoğrafçılığın ana prensiplerinin altını çizerken iç mekân fotoğrafçılığında tüm yönlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Bu ders aynı zamanda yapı konstrüksiyonunun arkasındaki fotoğrafçılığın estetik kuralların ortaya koymanın yanı sıra teorik ve pratik öğretimi amaçlamaktadır.

  There is a basic distinction in “Professional Photography” between “Architectural Photography” and “Interior Photography”. Architectural Photography is primarily concerned with the structure of buildings both inside and out. Interior Photography concentrates on the content of interior design. However this course is designed to teach all aspects of interior photography while outlining the main principles of exterior photography. It also aims at teaching theory and practice as well as to explore the aesthetic laws of photography behind the construction of buildings.

  AR 529  Geleneksel Mimarlık: Geleneksel Biçimin Okunması            (3+0)3
  Vernacular Architecture: Understanding Vernacular Form    
  Bu ders kapsamında, ilk olarak, geleneksel mimarlık kavramı ile beraber eski, yeni karşılaştırması, bölgeselcilik, tektonik ve dokunsallık kavramları incelendikten sonra, geleneksel Türk konut mimarisi üzerine yapılmış sınıflandırmalar özetlenecektir. Son olarak, arazi uygulamalı olarak geleneksel formu/yapıyı anlama, doku dilini okuma üzerine çalışmalar yapılacaktır.

  The course is based on the theoretical framework of vernacular architecture with its related concerns as new and old confrontation, regionalism, tectonic and tactile. Then, it gives an overview to the classifications of Turkish residential architecture in historical perspective. Lastly, the study focuses on the ways of understanding vernacular form, reading its pattern language with case steadies.

  AR 531  Mimaride Taşıyıcı Sistemler    (2+2)3
  Structures in Architecture    
  Taşıyıcı sistemler ve bunların yapılara özgün yaratıcı çözümlemeleri. Strüktürel sistem ve yaratıcı çözümlemeler bu ders kapsamında tanınmış mimarların örnekleri, mimari tasarımın tümleşik bir öğesi olarak uygulamalı ele alınacaktır.

  Structural systems and innovations will be taken up as integral components of architectural design. Space - structure interrelations will be exemplified with case studies mainly from well known architects.

  AR 532  Gelişmiş Taşıyıcı Sistemler      (3+0)3
  Advanced Structural Systems 
     
  Bu derste vektör - aktif sistemler üzerinde yoğunlaşılarak taşıyıcı sistemlerin davranış özelliklerinin incelenmesi ve kavranması amaçlanmaktadır.

  The course aims at developing an insight of the behavioral aspects of structural systems with main emphasis on vector - active systems.

  AR 533  Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Sorunları    (3+0)3
  Structural Problems in High Rise Buildings    

  Yüksek yapıların tasarımında karşılaşılan taşıyıcı sistem sorunları ve çözümlemeler farklı yapı malzemelerinin özellikleri göz önünde bulundurularak ele alınması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

  Structural problems and their solutions involved in the design of high-rise buildings. Cast-iron, wrought-iron, steel and reinforced concrete as building materials will be taken up respectively.

  AR 534  Mimaride Hareketli Taşıyıcı Sistemler    (3+0)3
  Kinetic Structural Systems in Architecture

  Modern toplumun aktivitelerindeki hızlı değişim ve yapı teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak, mimaride hareket kavramının ortaya çıkışının ön koşulu olan adapte edilebilir mekân ihtiyacı ortaya çıktı. Bu kavramsal dönüşüm yirminci yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti. Yirminci yüzyılın sonlarındaki bu yeni mekan anlayışına en uygun, mimari tasarıma kavramsal ve uygulama alanında giderek daha büyük katkısı olacak olan yeni kavram “hareket”tir. Günümüzde mimaride kinetik biliminden faydalanabilme imkânlarımız geçmiştekinden çok daha ileridedir. Bu derste makine mühendisliğinde çoktandır kullanılan kinematik analiz ve sentez metotlarını açıklanır ve mimarideki direkt ve en direkt uygulamalarını incelenir. Ayrıca hareketli taşıyıcı sistemlerin performansını bilgisayar ortamında görselleştiren ve analiz imkânı veren Visual Nastran 4D programı analiz edilecektir. Sonuç ürün olarak ise öğrencilerden dönem ödevi hazırlamaları beklenmektedir.

  As a result of the rapid change in activities of modern society and developments in building technology, a need of the adaptable space emerged which was the necessary precondition for the rise of the concept of motion in architecture. This conceptual transformation may be dated to the end of the twentieth century. What marks the approach to the design of this new, late twentieth-century conception of space is ‘motion’, which will now play an increasingly important role both conceptually and in applications of design. Our capability of utilizing kinetics in architecture today can be extended far beyond what has previously been possible. We will look at the kinematic analysis and synthesis methods used so far in mechanical engineering and explore its direct or in-direct applications into the architectural field. Additionally, Visual Nastran 4D which rapidly build complex models and test, refine and verify mechanical assemblies, will be analyzed. As an end product, students are expected to prepare a final homework.

  AR 541  Mimarlıkta Bilgisayar    (3+0)3
  Appreciation of Computers in Architecture    

  Bilgisayar dilleri, disk kullanma sistemleri, uygulamalı çalışmalar, bilgisayarın mimaride kullanımının tanıtımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  Computer languages, disk operation systems and practical work on file systems. Practical experiences and applications of computers in architecture.

  AR 542  Osmanlı Dünyasında Yapı Üretimi Alanının Örgütlenmesi             (3+0)3
  Organization of Building Production Field in Ottoman World

  Yapı üretimi sürecinde yer alan aktörler o yapının sunum biçimi belirler. Osmanlı dünyasında da resmi yapıların yanı sıra konut üretiminin merkezinde bulunan ya da onunla temas halinde çalışan aktörler vardır. Konut, Kadı, Hassa Mimari, Kent Mimari, İnşaat Esnafı ve nihayet Muhtesip gibi aktörlerin yetkilerinden ve yükümlülüklerinden oluşan bir organizasyon içinde ortaya çıkar. Bu dersin amacı, bu organizasyonu ve aktörlerini genelde anlamak ve böylece bölgesel çalışmaların üzerine inşa edilebileceği bir strüktür oluşturmaktır.

  Actors, who take place in the process of building production, determine the supply type of those buildings. There are actors working within the center of or being contact with the housing area besides the monumental buildings in Ottoman World. Housing exists in an organization made up of the actors and their authorities and responsibilities, such as Kadhı, Hassa Architect, City Architect, Building Craftsman and finally Muhtesip. The aim of this course is to understand this organization and its actors in general and so is to have a ground on which regional studies can be constructed.

  AR 543  Resim Ve Metin Üzerine Yorumlamalar I    (3+0)3
  Reading Paintings and Viewing Texts I    

  Ders, zaman içinde sanatçı ve şairlerin, edebiyat ile görsel ve mekânsal sanatlar arasında ilişkileri örnekler üzerine kuruludur.

  The course focuses on parallels between specific poems and paintings, dramatizing the approaches artists and writers have taken over time.


  AR 544  Resim Ve Metin Üzerine Yorumlamalar II    (3+0)3
  Reading Paintings and Viewing Texts II    


  Bu ders Resim ve Şiir I dersinin devamıdır. Resim ve şiir arasındaki ilişkileri örneklerle beraber değerlendirmektedir.

  Second part of Reading Paintings Viewing Texts course which continues to focus on specific paintings and texts.  

  AR 545  Tasarımda Bilişsel Unsurlar    (3+0)3
  Cognitive Issues in Design    

  Ders tasarım biliş konusunda 70’li yıllardan başlayarak ele alınmış temel konuları içermektedir. Bunların en başında tasarımın ve tasarım sürecinin tanımlanması gelmektedir. Bu kapsamda ders tasarımı farklı tanımlayan görüşleri sunacak ve bu görüşlere karşı eleştirel tutumları ortaya koyacaktır. Farklı tanımlamalardan biliş bilim alanından beslenen görüşler biliş bilimdeki ilgili konulara referansla detaylı olarak işlenecektir.

  This course will introduce different issues in design cognition that have been discussed since 1970s. The primary concern will be definitions of design and explanations of the design process. The course will present different views in design cognition and criticisms against these views. Those which are heavily influenced by cognitive science will be emphasized.

  AR 546  Tasarımda Reprezantasyon Sistemleri    (3+0)3
  Representational Systems in Design    

  Tasarımda kullanılan reprezantasyon sistemleri bilgisayar destekli yazılımların tasarım sürecinde kullanılmaya başlanmasından beri hızlıca değişmekte. Bu ders kapsamında günümüzdeki bu değişimden yola çıkarak reprezantasyon sitemlerinin tasarımda kullanılan araçlardan biri olarak süreci etkiledikleri iddiası araştırılacaktır. Tarih boyunca görülen değişiklikler incelenecek ve farklı sistemler boyunca üretilmiş olan mimarlık ürünleri reprezantasyon sistemleri ile ilişkilendirilecektir.

  Representational systems in architecture are rapidly transforming with new computer technologies. Starting from current condition in architecture, this course will investigate the claim that representational systems impact the process of design thinking as one of the tools used in the design. It will investigate the shifts in the history of architectural representation systems. Finally, architectural products from different periods will be analyzed in relation to their contemporaneous representational Systems.

  AR 547  Mİmarlık Araştırmalarında İlerİ Yazma Teknİklerİ    (4+0)4
  Advanced Writing in Architectural Research


  Bu ders öğrenciler için mimarlık araştırma alanlarında farklı yazım tekniklerine giriş niteliğindedir. Ders kapsamında işlenilecek konulardan bazıları metinlerin orginazyonu, savların sunumu, veri toplanması ve sunumu, eleştirel yazım ve ileri düzeyde yazım kuralları.

  This course will introduce students to different writing genres in architectural research at the    beginning of their graduate studies. Topics to be covered will include: organization of the argument, presentation of the argument, data collection and presentation, critical writing, and advanced issues in writing in English.

  AR 548  Seminar in Cultural History    (3+0)3
  Kültür Tarihi Semineri    


  Lisansüstü öğrenciye mimarlık ve kültür tarihinin kesiştiği noktayı son gelişmeleri yansıtan, uzmanlaşmış bir alan, konu ya da sorunu tanıtmayı hedefleyen seminer dizisidir.

  The seminar series aim at introducing the post-graduate student to a specialized field, topic or question of current importance at the junction of architecture and cultural history.

  AR 551  Yapı Bileşenleri Tasarımı    (3+0)3
  Design of Building Components

  Dersin amacı yapıları bileşenlerden oluşan bütünler olarak ele almak ve bileşenleri seri üretime yönelik tasarımlama becerilerini kazandırmaktadır. Ders kapsamında ahşap, çelik, beton ve plastik yapı bileşenleri tasarımı ele alınacaktır.

  The course aims at developing an understanding and ability to conceive buildings as assembly of components. The design of components for mass production of buildings.

  AR 552  Türkiye’de Endüstrileşmiş Yapım Yöntemleri Çalışmaları            (3+0)3
  Special Studies of Industrialized Building System in Turkey    

  Türkiye’de uygulanmakta olan Endüstrileşmiş Yapım Yöntemleri Tekno-ekonomik sorunları açısından ele alınacak, Endüstri Yapıları, Ticari Yapılar ve Konut açısından değerlendirilecektir.

  The course aims at providing the students with the knowledge of technical and economic problems of industrialized building systems in Turkey with special emphasis on Industrial plants, commercial buildings and housing.

  AR 553  Proje Yönetİmİ    (3+0)3
  Project Management

  Proje yönetiminin kuram ve uygulaması. Tasarımcının, mal sahibinin, genel yüklenicinin ve yapım yöneticisinin rolleri. Bina yapım sektöründe toplam kalite yönetimi. Yapım sürecine uygulanmasıyla sistem teorisi. Enformasyon teknolojileri, enformasyon akışının yapılandırılması ve projelerin denetimi.

  Theory and practice of project management. Roles of designer, owner, general contractor and construction manager. Total quality management in the building construction industry. Systems theory as applied to the construction process. Information technology, structuring information flows and the control of projects.

  AR 554  Yönetim Ekonomisi    (3+0)3
  Managerial Economics    
  Yönetim ekonomisinin kuram ve uygulaması. Nakit akış mekaniği, ekonomik analizler, para yönetimi, ekonomik kararlar. Projeler için finansal meseleler ve karar verme teknikleri.

  Theory and practice of managerial economics. Discounted cash flow mechanics, economic analyses, management of money, economic decisions. Financial considerations and decision-analysis techniques for projects.

  AR 556  Toplam Kalite Yönetimi    (3+0)3
  Total Quality Management

  Toplam kalite yönetimi kuram ve uygulaması. Müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme, yönetimin kararlılığı, eğitim, takım çalışması, istatistiksel metotlar, kalitenin maliyeti, tedarikçi katılımı, müşteri servisi, uygulama.

  Theory and practice of total quality management. Customer satisfaction, continual improvement, management commitment, training, teamwork, statistical methods, cost of quality, supplier involvement, customer service, implementation.

  AR 560  Mİmarlık Kuramı Üzerİne Araştırmalar    (3+0)3
  Studies on the Theories of Architecture

  Her dönem içerisinde seçilen bir konu, alt başlıklara bölünerek, özgün örneklerle irdelenecektir. Öğrencilerin seçtikleri konuya karşılıklı tartışmalar sonucunda pek çok farklı açıdan yaklaşımlar getirmeleri beklenmektedir. Dersin yönetim biçimi seminer şeklinde olacaktır.

  A selected theme peculiar to each semester will be evaluated in subcontinents and specific examples. The participants are supposed develop their own arguments as a result of the class discussions.

  AR 561  Mimarlıkta Kadın    (3+0)3
  Women in Architecture

  Adları mimarlık dünyasında az duyulan kadın tasarımcılar ve kadın akademisyenler üzerine bir araştırma ve seminer dersi ve özellikle Türkiye’ye yönelik araştırma. Kadınların mimarlık dünyasına katkıları pratik zekâları, duyarlılıkları, zarafetleri ve ayrıntılar konusundaki özenleri.

  This course is going to examine the less-known woman architects in accordance from different points of view with lectures and seminars. Special research will be developed on woman architects in Turkey. The contribution of women with their practical mind, sensitivity, elegance, domesticity and detail obsessions into the world of design as both employees and designers.

  AR 562  Kültürel Etkileşim Araştırmaları      (3+0)3
  Cross Cultural Studies  
   
  Yapılı çevreyi oluşturan ve etkileyen çeşitli olgu ya da kavramların değişik kültürler arasında gösterdiği farklılaşmalar ve etkileşimler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  The concept and elements, which have effects on the formation of the built environment and their interaction between different cultures, is the subject of this course.

  AR 563  Batı Dışı Dünyada Çağdaş Mimarlık Uygulamaları    (3+0)3
  Contemporary Architectural Practice in the Non-western World    

  Orta Doğu, Uzak Doğu ve Balkan örnekleri

  Introduction and discussion of contemporary architectural practice in the non-western world that are different from the well-known western examples, available in the architectural media. Examples selected from Middle East, Far East and Balkans.

  AR 564  Mimari Antropoloji Çalışmaları    (2+2)3
  Studies in Architectural Anthropology    

  Mimari antropoloji bilgi alanı, mimarlık ve antropoloji disiplinlerine ait alan araştırma yöntemlerine dayanan kapsamlı bir alan çalışmaları bilimi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir değişle, kentsel/ kırsal biçim ve mekânı şekillendiren örf/gelenek/günlük yaşamın mekansal yanlarını araştırmaya dikkat çekerek, mimarlığın potansiyel boyutunu açığa çıkarır. Burada mimari bir çalışma, sosyal değişimleri ve kültürel dönüşümü, modernleşme çabası ile ortaya çıkan her türlü işareti, değişim ve sürekliliği izleyerek değerlendirmek için eşsiz bir mercektir. Modern olmaya geçişin izlerini taramak için yapılan alan çalışması kırsal, yarı-kırsal ya da kentsel bir çevrede, Türkiye’de ya da yurtdışında, dönüşüm sürecindeki toplumların günümüz geleneksel ya da modern mimari pratiğinde gerçekleştirilebilir.

  The field of architectural anthropology is identified as a science of case studies, based on extensive in-depth architectural and anthropological forms of fieldwork. In other words, architectural anthropology articulates ‘the potential dimension of architecture’, drawing attention to the study of the spatial aspect of ritual/ tradition/daily life as a collective response to urban/rural form and space. Here the study of architecture can function as a unique lens to successfully evaluate social changes, cultural transformations by tracing signs, alterations and permanencies of any issue emerging with modernization attempt. Fieldwork for surveying sediments of modernity in transit can be any case in rural, semi-rural or urban context, in Turkey or abroad, related to contemporary traditional or modern dwelling practice of people in transformation process.

  AR 565  Readings in the History of Architectural Theory I    (3+0)3
  Mimarlığın Kuram Tarihinden OKumalar I
  Mimarlığın pratiği ile kuramı birbirinden ayrılmaz veçheler olduğu kadar kuram, herhangi bir mimarî eserin anlaşılmasında vazgeçilmez altyapıyı sağlar. Bu, günümüz eserlerinin kavranıp yorumlanmasında olduğu kadar geçmiş için de geçerlidir. Vitruvius’un M.Ö. birinci yüzyılda yazdığı ve tarihin ilk mimarî risalesi olan De architectura’dan 1800 yılına uzanan dönemi kapsayan ‘klasik paradeigma’nın kavranmasının, günümüz mimari kuramının anlaşılması için vazgeçilmez olduğu bir diğer tartışılmaz doğrudur. Bu ders, belli başlı mimarî risalelerin mimariye özgü bir kuramsal dile kaynaklık eden kültürel ve kavramsal ortamların da dikkate alınarak yakın okumasından oluşmaktadır. Klasik paradeigmanın özellikleri göz önüne alındığında ders, zorunlu olarak, kuramsal terminolojide görülen tarihsel devamlılık ve paradeigmatik kopuş süreçlerinin farklı dönem, kültür ve dillerde izini sürecek ve bu devamlılık ile değişimin nedenlerini yorumlayacaktır.

  The practice of architecture is inseparable from the theory of architecture just as the latter is inseparable from the interpretation of any architectural artifact. This is as much valid for understanding the present as it is for reading the past. It is equally certain that even a cursory appreciation of contemporary architectural theory runs through a firm grasp of the ‘classical paradigm’, viz. Vitruvius’ De architectura of the first century BC through treatises of the eighteenth century. Thus this course consists of the close reading of significant architectural treatises with an eye to the cultural and conceptual environment that determined the origins of a theoretical language for architecture. Given the essential characteristics of the classical paradigm, the course will focus on the continuity and change in theoretical terminology through centuries, cultures, and languages, and interpret their causes.

  AR 566  Mimarlık Kuram Tarihinden Okumalar II        (3+0)3
  Readings in the History of Architectural Theory II    

  Mimarlığın pratiği ile kuramı birbirinden ayrılmaz veçheler olduğu kadar kuram, herhangi bir mimarî eserin anlaşılmasında vazgeçilmez altyapıyı sağlar. Bu, günümüz eserlerinin kavranıp yorumlanmasında olduğu kadar geçmiş için de geçerlidir. Vitruvius’un M.Ö. birinci yüzyılda yazdığı ve tarihin ilk mimarî risalesi olan De architectura’dan 1800 yılına uzanan dönemi kapsayan ‘klasik paradeigma’nın kavranmasının, günümüz mimari kuramının anlaşılması için vazgeçilmez olduğu bir diğer tartışılmaz doğrudur. Bu ders, belli başlı mimarî risalelerin mimariye özgü bir kuramsal dile kaynaklık eden kültürel ve kavramsal ortamların da dikkate alınarak yakın okumasından oluşmaktadır. Klasik paradeigmanın özellikleri göz önüne alındığında ders, zorunlu olarak, kuramsal terminolojide görülen tarihsel devamlılık ve paradeigmatik kopuş süreçlerinin farklı dönem, kültür ve dillerde izini sürecek ve bu devamlılık ile değişimin nedenlerini yorumlayacaktır.

  The practice of architecture is inseparable from the theory of architecture just as the latter is inseparable from the interpretation of any architectural artifact. This is as much valid for understanding the present as it is for reading the past. It is equally certain that even a cursory appreciation of contemporary architectural theory runs through a firm grasp of the ‘classical paradigm’, viz. Vitruvius’ De architectura of the first century BC through treatises of the eighteenth century. Thus this course consists of the close reading of significant architectural treatises with an eye to the cultural and conceptual environment that determined the origins of a theoretical language for architecture. Given the essential characteristics of the classical paradigm, the course will focus on the continuity and change in theoretical terminology through centuries, cultures, and languages, and interpret their causes.

  AR 567  Batı Anadolu Geleneksel Mimarlık Araştırmaları    (2+2)3
  Research into Traditional Architecture of Western Anatolia

  Bu ders kapsamında, Batı Anadolu’nun belirlenmiş yerleşmelerinde geleneksel Türk Mimarisi örnekleri üzerinde mekânsal düzenleme ve yapı üretim özellikleri ele alınacaktır.

  Space organization and building production processes in traditional environments will be taken  up in specified locations of Western Anatolia as the subject matter of the course.

  AR 568  Türk Mimarisinde Çağdaş Tasarım Yönelimleri    (3+0)3
  Contemporary Design Trends in Turkish Architecture    

  Türk Mimari Tasarımında izlenen çağdaş tasarım yönelimleri Türkiye dışındaki gelişmeler ile karşılaştırılmalı bir yöntem ile ve örneklere dayalı olarak ele alınacaktır.

  An investigation of contemporary developments in Turkish architecture on a comparative base with regard to world - wide architectural design trends.

  AR 569  Modern Türk Mimarlığının Kökenleri    (3+0)3
  Origins of Modern Turkish Architecture  
   
  Batıda 19 yy. boyunca ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik dönüşümün batılı olmayan bir toplum olarak Osmanlı imparatorluğu ve yapılı çevreye yansıması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Batılı olmayan toplumlardaki modernleşme dinamiklerinin de irdeleneceği bu derste endüstrileşme ve kapitalistleşme sorununun batı ülkelerinde gündeme gelen modernizm ve modern mimarlık akımının bir doktrin haline dönüşmeden önce yaşadığı süreç ve bunun batılı olmayan ülkelere yansımaları ele alınacaktır.

  The impact of social and economical change, occurring in the west throughout the 19th century, on the non-western Ottoman Empire and the built environment is the subject of this course. Modernization dynamics in the western societies will also be discussed. The development process of industrialization and capitalization and its impact on the non-western countries before modernism and modern architecture becomes a doctrine will be covered.

  AR 571  Sürdürülebilir Mimarlık    (3+0)3
  SustaInable ArchItecture    

  Sürdürülebilirlik için mimarlık yirminci yüzyılın özellikle son otuz yılının çevreci akımları, politik farklılıkları ve gelişme/kalkınma atılımlarından ayrı tutulamaz. Dolayısıyla ders, sürdürülebilir yaklaşımlar ve pratiklerin eleştirel tarihi bir özeti ile başlar. Kuzey-Güney, Gelişmiş-Gelişmekte, Birinci Dünya-Üçüncü Dünya, Batı-Doğu karşıtlıkları bu tartışmanın başlangıç noktaları olup, kapsam daha durumsal bir platforma çekilerek, sürdürülebilirliğin sadece küresel değil, yerel tanımları da dikkate alınır. Bu çerçevede dünyadaki farklı sürdürülebilir tasarım yaklaşımları ve Türkiye’deki ilgili projeler incelenecektir. Bu uygulamalar arasında yerellik kavramı, sosyal, kültürel, ekolojik, politik, ekonomik, teknolojik, hukuki ve mimari açılardan araştırılacaktır.

  Architecture for sustainability cannot be separated from environmental movements, political distinctions, and development/progression activities particularly in the last three decades of the twentieth century. Thus, the course starts out from a critical historical overview of approaches and practices toward sustainability. Oppositions North-South, Developed-Developing, First World-Third World, West-East are starting points toward moving the scope along to a more circumstantial platform centering not on global but local definitions of sustainability. To this end, the indicators of sustainable design approaches in the world and the projects in Turkey will be scrutinized. Among these practices, the concept of locality in social, cultural, ecological, political, economic, technological, legalistic, and architectural terms will be explored

  AR 621  Architecture in Izmir    (3+0)3
  İzmir’de Mimari
  Bu ders İzmir’de üretilen geçmiş ve çağdaş yapıların ve çevrelerin saptanma, kaydedilme, analiz ve eleştirisini amaçlamaktadır.

  The course is oriented to the compilation of data; analysis and interpretation of past and present architectural developments in Izmir.

  AR 622  İzmir’de Kentsel Tasarım Araştırmaları    (3+0)3
  Advanced Studies of Urban Design in Izmir

  Ders İzmir’de geçmişten günümüze dek süregelen Kentsel Tasarım çalışmalarının sistematik araştırılma ve eleştirisini amaçlamaktadır.

  The course aims at a study and field research of past and present urban design developments and their criticism in Izmir.

  AR 623  Çağdaş Türk Mimarları Ve Uygulamaları     (3+0)3
  The Work of Contemporary Turkish Architects    

  Türk mimarlarının yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarının tespit, değerlendirme ve yorumlanmasını amaçlamaktadır.

  A course dealing with the recording, evaluations and critic of the works of leading contemporary Turkish Architects.

  AR 624  Mimarlık Tarihinde Dönem Araştırmaları    (3+0)3
  Study of Selected Periods in History of Architecture

  Mimarlık Tarihinin belirli dönemleri araştırma konuları paralelinde tanımlanan ilgi alanları çerçevesinde ele alınacaktır.

  Special topics focused on selected periods of the history of architecture will be death with according to the field of research of the candidates.

  AR 625  Mimarlık Ve Çevresel Kimlik         (3+0)3
  Architecture and Environmental Identity    

  Mekânsal kalitelerin yok olmasına bağlı olarak ortaya çıkan çevresel sorunlar ve “Kimlik” kavramı bu dersin amacını oluşturmaktadır.

  Environmental problems as a result of the loss of spatial qualities and the concept of “identity” is the subject matter of this course.

  AR 626  Oryantalizm    (3+0)3
  Advanced Studies in Orientalism    

  Bu ders Oryantalizmi Batı ve Doğu perspektiflerinden irdeler.  On sekizinci yüzyıldan bugüne özellikle seyahat notları, romanlar ve resimlerden yola çıkılarak Batı’nın Doğu tanımlamaları ile birlikte bu tanımlamaların Doğu’nun Batı ile olan ilişkilerine ve kendini tanımlamasına etkisi tartışılır.  Dönemin ilk yarısında konu teorik temele oturtulur ve ikinci yarısında da mimariden sanat, popüler kültürden politikaya pek çok alandan seçilen örneklerle oryantalist düşüncenin kritiği yapılır.

  The course examines Orientalism from both Eastern and Western perspectives.  The emphasis will be given on travel notes and visual arts from 18th century to the present.   The discussions will center on not only how the West depicted the Orient, but also how the people of the East understood themselves and their relation to the West.  The course will focus on European relations with the Middle East; however, examples from the Far East and India are also going to be discussed.  In the first half of the semester the theoretical background necessary to understand orientalist view and its critique will be given to the students.  The second half of the course is reserved for discussions on Orientalism in various areas ranging from architecture and art to populer culture and politics.

  AR 627  Toplu Konutta Çağdaş Yaklaşımlar        (3+0)3
  Contemporary Approaches to Mass Housing    

  Toplu konut üretimi sosyal, ekonomik ve teknolojik boyutlarına ağırlık verilerek planlama, tasarım, gerçekleştirme ve kullanım evreleri göz önünde bulundurularak ele alınacaktır. Belirgin çağdaş yaklaşımlar proje örnekleri ile incelenecektir.

  Planning, design, realization and occupancy phases of mass housing processes will be taken up with due emphasis to social, economical technological factors. Case studies will be dealt with from major contemporary housing projects.

  AR 628  Korumada Mimari Tasarım Yaklaşımları          (2+2)3
  Architectural Design Approaches in Conservation

  Koruma kuramını irdeleyerek tarihi yapılarda yeni mimari tasarım yaklaşımlarının analiz edilmesi. Koruma ve restorasyon için farklı yaklaşımlardaki kavramsal görüşlerin incelenmesi. Farklı ülkelerdeki uygulama çalışmalarının potansiyeli ile ilgili bilgileri sağlayacak örneklerin sunulması.

  Analysis of new architectural design approaches at historic buildings by examining the philosophy of conservation practice. Examination of conceptual ideas adopted in different approaches for restoration and conservation. Presentation of case studies from different countries to provide the information about the potential of each implementation.

  AR 629  Çağdaş Batı Sanatı    (3+0)3
  Contemporary Western Art

  Çağdaş Batı Sanatı ve Mimari ile karşılıklı etkileşiminin irdeleneceği bir derstir.

  Contemporary Western Art and its interaction with architectural developments will be taken up within the scope of this course.

  AR 631  Mimaride Gelişmiş Taşıyıcı Sistem Araştırmaları    (3+0)3
  Advanced Studies of Structures in Architecture

  Gelişmiş taşıyıcı sistemlerin mekân organizasyonlarına etkileri açısından potansiyellerinin ele alınması, geçmiş ve mevcut mimari uygulamalar göz önünde bulundurularak ele alınacaktır.

  An exploration of the potentialities of advanced structural systems in line with their implication in special organization schemes. The course will also be based on case studies of past and present day achievements in architecture.

  AR 632  İleri Yapı Statiği Analiz Yöntemleri    (3+0)3
  Advanced Structural Analysis    
  Bilgisayarlı yapı statiği çözümlerinin kuramları, sonlu elemanları ve sonlu farklar kuramları ve bu kuramların kabuk çözümlerinde ve diğer yapı statiği problemlerinin çözümünde kullanım.

  Theory of computerized structural solutions theory of finite elements. Theory of finite differences. Solution of shells and other applications of the theories.

  AR 633  Taşıyıcı Sistemlerin Tarihsel Gelişimi    (3+0)3
  Historical Developments of Structural Systems

  Ders, mimari bir çerçeve içinde taşıyıcı sistemlerin gelişim süreçlerini malzeme ve mimari mekâna olan ilişkileri açısından ele alacaktır.

  The course aims at studying the development of structural systems in an historical perspective with their corresponding impacts on building design.

  AR 634  Taşıyıcı Sistemlerin Deprem Dayanımı    (3+0)3
  Earthquake Resistance of Structural Systems    
  Taşıyıcı sistem kurgulamalarına deprem yüklerinin etkileri ders kapsamında ele alınacak. Ders, deneysel çalışmalar ve Türkiye’de meydana gelen deprem hasarları incelemeleri ile desteklenecektir.

  This course will be oriented to the study of structural systems in relation with their corresponding impacts against earthquake causes.

  AR 651  Yapı Bileşenleri İle Mimari Tasarım    (3+0)3
  Architectural Design With Building Components

  Hazır ve kataloglanmış yapı bileşenleri ile mimari tasarım çalışmaları bu kurumsal ve uygulamalı dersin amaç ve kapsamıdır.

  Architectural design with prefabricated and catalogued components leading to an expected process of all dry methods of construction.

  AR 652  Yapı Endüstri    (3+0)3
  Building Industry    

  Yapı endüstrisinin sektör özellikleri, işleyiş ve sorunları, Türkiye örnekleri ile milli ekonomi içindeki yeri ele alınacaktır.

  The structure, procedures and operations of building industry; its role within the national economy with special emphasis to Turkey.

  AR 658  Göstergebilim    (3+0)3
  Semiotics  
   
  Göstergebilim dersi işaretler sistemindeki yapısal ilişkilerin yanında anlamların nasıl oluştuklarını ortaya koymak ve bunları analiz etmek yolunu öğrencilere öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin göstergebilimin tarihini, dilbilimden ödünç alınan terminolojisini, konuşma dilindeki kullanımların yanında bina ve tasarım ürünlerinin üst-dil olarak nasıl oluşturulduklarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

  This course is designed to teach students how to reveal and analyze the extent to which meanings are produced out of the structural relations that exist within sign system. It also enables students to learn its historical background and terminology not only from linguistic and uses spoken language but also meta-language of the buildings & design products.

  AR 659  Malzeme Özellikleri Ve Seçimi    (3+0)3
  Materials Properties and Selection    

  Malzeme yapılarının tanıtımı. Malzeme özellikleri. Metallerin mekanik özellikleri. Demir ve demir dışı metaller. Çelik ürünler ve paslanmaz çelikler. Farklı metal standartları. Korozyon ve korozyon dayancı. Malzeme seçme işlemi. Bozunum analizi ve önlenmesi.

  Introduction to materials structure. Properties of materials. Mechanical properties of metals. Ferrous and nonferrous metals. Steel products and stainless steels. Different standarts of metals. Corrosion and corrosion resistance. The selection process of materials. Failure analysis and prevention.

  AR 502 Tez Araştırması    (2+2)3
  Ön Koşul / Pre-requisite: AR 501

  Bu derste birinci dönemde girişi yapılan nicel ve nitel araştırma yöntemleri daha detaylı olarak incelenecektir.  Bölüm öğretim üyelerinin veya kurum dışından araştırmacıların katılımlarıyla, onların uzmanlık alanlarına göre kullandıkları yöntemler örneklerle derinlemesine tartışılacaktır.  Öğrenciler aynı zamanda kendi doktora tezlerine dair ön araştırma önerisi hazırlamaya başlayarak dönem boyunca bu öneriyi geliştireceklerdir.
   
  This course concentrates on an in-depth study of qualitative and quantitative research methods that are already introduced in the first semester.  All through the semester specific examples on the use of qualitative and quantitative research methods will be discussed in detail by means of presentations by faculty and invited researchers.  In the mean time, students are expected to start working on their research proposals for their dissertations and develop it all through the semester.

  AR 526 Seminer     (0+2)NC
  Mimarlık teori ve pratiği üzerine belirlenen konularda bilimsel araştırmalar ile yürütülen çalışmaların sunulması seminerleridir.    

  Seminars concerning the results of a certain research subject on the architectural theory and practice of architecture.    

  AR 500 Tez        (0+1)NC
  Dersin içeriği seçilen tez konusuna göre değişir. Çalışma programı öğrencinin yöneticisiyle yapacağı görüşmeyle belirlenecektir. Öğrenci tez çalışması ile gelişmelidir.

  The content of the course varies according to chosen thesis topic. The program of study is determined by student in conference with thesis advisor. The student must progress with thesis work.

  AR 8XX Uzmanlık Alanı Dersleri    (4+0)NC

  Uzmanlık alanı dersleri kapsamında, Yüksek Lisans öğrencileri belirli bir konu seçip, genelde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönetiminde bu konuyu inceler.

  M.S. Students choose and study a topic under the guidance of a faculty member normally his/her advisor.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |