Home > Yüksek Lisans Programları > Mühendislik > Narlıdere > Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Narlıdere - İzmir

Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Ekonomi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları
  YÖNETİM BİLİMİ  VE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
   
  Program Tanıtımı

  Küreselleşmenin öne çıktığı, hızla gelişen çağımızda, günümüz şirketlerinin teknik bilgiyi yönetim felsefesiyle sentezleyebilen, liderlik niteliklerine sahip, kaliteli yöneticilere duyduğu ihtiyaç giderek artmaktadır. İEÜ Yönetim Bilimi Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile yurt çapında mühendislik eğitimini tamamlamış öğrencilere teknik bilgileri yönetim bilgileri ile sentezleme ve sektör projeleriyle teori ve pratiği birleştirme olanağı verilmesi amaçlanmaktadır. Katılan öğrenciler mühendislik ve yönetim alanında dersler alıp, örnek olay analizi, konu anlatımı, gerçek hayat projeleri, seminerler ve takım çalışmasının eş zamanlı yürütülmesi ile bu iki senelik programdan geleceğin liderleri ve girişimcileri olarak mezun olacaklardır.

  Programdan mezun olan öğrencilerin, Türkiye reel sektöründe girişimci rolü üstlenerek veya mevcut şirketlerde yönetici kadrolarda yer alarak, kaliteli yönetim anlayışının yayılımı hedeflenmektedir.
   

  Ders Programı
   
  1. Yıl Güz Dönemi (Birinci Dönem)
  MSE 501           Örgütsel Süreç    
  MSE 503           Mühendislik Olasılık ve İstatistiği    
  MSE 505           Üretimde Sistem Optimizasyonu ve Analizi    
   
  1. Yıl Bahar Dönemi (İkinci Dönem)
  MSE 502           Yöneticiler ve Girişimciler için Muhasebe    
  MSE 504           Teknoloji Tabanlı Firmalar için Pazarlama Yönetimi        
  MSE 506           İmalat Sistemleri Analizi    
   
  2. Yıl Güz Dönemi (Üçüncü Dönem)
  ELEC 001           Seçmeli Ders I                
  MSE 507           Finans Teorisi
  MSE 509           Mühendislik Risk-Fayda Analizi    
  MSE 591           Üretim Semineri    
   
  2. Yıl Bahar Dönemi (Dördüncü Dönem)
  ELEC 002           Seçmeli Ders II                
  ELEC 003           Seçmeli Ders III                
  MSE 508           Örgütsel Liderlik ve Değişim    
  MSE 592           Yönetim Semineri    
  MSE 597           Dönem Projesi    
   
  Seçmeli Dersler

  MSE 550           Yönetim Kararları için Ekonomik Analiz
  MSE 551           Örgüt İçinde Güç ve Güç Kullanımı    
  MSE 552           Yönetim Muhasebesi ve Kontrol    
  MSE 553           Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi    
  MSE 554           Yenilik Yönetimi ve Girişimcilik
  MSE 555           Teknoloji Tabanlı Firmalar için Stratejik Yönetim    
  MSE 556           Küresel Strateji ve Örgüt    
  MSE 557           Operasyon Stratejisi
  MSE 558           Temel İşletme Hukuku    
  MSE 570           Materyal Seçimi, Tasarımı ve Ekonomisi    
  MSE 571           Ürün Tasarımı    
  MSE 572           Sistem Dinamikleri Uygulaması    
  MSE 573           Endüstriyel Bilişim Sistemleri    
  MSE 574           Üretim Sistemi ve Tedarik Zinciri Tasarımı    
  MSE 575           Üretim Sistemleri Kontrolü    
  MSE 576           Veri-İletişim Ağları    
  MSE 577           Bilgisayar Sistemleri Mimarisi    
  MSE 578           Otomasyon Ekipmanlarının Analiz, Tasarım ve Kontrolü
  MSE 579           Yalın/Altı-Sigma Süreçleri    
  MSE 580           Üretim Sistemleri Planlama ve Tasarımı    
   
  Ön Koşul Bilgileri ve Diğer NotlarProgramda zorunlu derslere ek olarak üç seçmeli ders alınır. Bu derslerin ikisi mühendislik, biri yönetim alanındadır. Üçüncü dönem alinan secmeli ders muhendislik alanindadir. Dördüncü dönemde alinan secmeli derslerin biri yönetim, diğeri ise mühendislik alanindadir.


  DERS İÇERİKLERİ


  ELEC 001 Seçmeli Ders I
   
  ELEC 002 Seçmeli Ders II
   
  ELEC 003 Seçmeli Ders III
   
  MSE 501 Örgütsel Süreç

  Geleceğin örgütüne odaklanır, özelliklerini belirler ve böyle bir örgütte yaşamak, yönetmek ve liderlik etmek için gereken özellikleri inceler. Aynı zamanda örgütsel tanı, takım çalışması ve süreç analizi becerilerine odaklanır.  Firma içinde ve anlaşmalarda ihtiyaç duyulan yapı oluşumu, ödül, kariyer yolları ve kültürleri, öğrenmeyi ve küresel performansı sürdürmek için ihtiyaç duyulan uygulamaları inceler.
   
  MSE 502 Yöneticiler ve Girişimciler için Muhasebe
  Mali bilginin hazırlanmasına ve yorumlanmasına yoğun bir giriştir. Muhasebe verileri ve onları oluşturan ekonomik olayların arasındaki ilişkinin üzerinde durarak, muhasebenin karar verici perspektifini benimser. Sınıf oturumları ders anlatımı ve örnek olay incelemesinin bir karışımıdır. Ödevler kitap problemleri, mali tablo analizi ve örnek olayları içerir.
   
  MSE 503 Mühendislik Olasılık ve İstatistiği
  Belirsizlik ve değişkenliğin modellenmesi ve analizi, Üretimle ilgili olasılık modelleri ve dağılımları, regresyon ve temel istatistiksel işlem dizileri incelenir. Deneme dizaynı, Taguchi metodları ve istatistiksel süreç kontrolüne girişi içerir.
   
  MSE 504 Teknoloji Tabanlı Firmalar için Pazarlama Yönetimi
  Pazarlama problemlerini analitik çerçeveden analiz eder. Konunun hem taktik hem de stratejik bölümleri vardır. Taktik bölüm firmaların hedef seçtikleri pazarlarda kar optimizasyonu için kullandıkları metotları inceler. Konular fiyatlama, promosyon, dağıtım ve ürünle ilgili konuları ve nasıl bunların müşteri girdisi toplamayı ve rakiplerden farklılaşmayı sağladıklarını içerir. Stratejik bölüm pazarlama yetkinliklerini tayin etme ve bu yetkinlikleri kullanarak hedef pazarları belirleme ve pazarlama stratejisi oluşturmaya odaklanır. Teori ve pratiği konu anlatımı, örnek olay, tartışma ve okumalarla inceler.
   
  MSE 505 Üretimde Sistem Optimizasyonu ve Analizi
  Üretime uyarlanarak matematiksel modelleme, optimizasyon ve simülasyona giriştir. Özel metodlar doğrusal programlama, ağ akış problemleri, tam sayı ve doğrusal olmayan programlama, ayrık olay simülasyonu, buluşsal yöntemler ve üretim süreçleri ve sistemleri için bilgisayar uygulamalarını kapsar.
   
  MSE 506 İmalat Sistemleri Analizi
  Aktarım hatları ve esnek üretim sistemleri dahil edilerek üretim sistemleri modelleri incelenir. Performans ölçütlerinin hesaplanması, üretilen işin dahil edilmesi, yarı mamul envanteri ve üretim taahhüdünün yerine getirilmesini içerir. Gerçek zamanlı planlama kontrolü, makine bozulmasının etkileri, kurulum ve sistem performansını düşüren diğer etkenler ele alınır.
   
  MSE 507 Finans Teorisi
  Sermaye piyasalarına ve yatırımlara odaklanarak modern finansal ekonominin ve finansal yönetimin ana teorisi incelenir. Konular: sermaye piyasalarının fonksiyonları ve finansal aracılar, sabit-gelir yatırımları, çeşitlendirme ve portföy seçimi, değerleme teorisi ve riskli varlıkların denge fiyatlaması, verimli pazar teorisi ve türev araçlarına giriş.
   
  MSE 508 Örgütsel Liderlik ve Değişim
  Öğrencilere liderlik ve örgütsel değişim yetilerini geliştirme odaklı yapılandırılmış bilgi paylaşımı ortamı yaratır. Liderlik ve değişim sürecinde liderliğin rolünü inceler. Öğrenciler liderler olarak kendileri, çeşitli teorik açılardan liderlik konsepti ve bugünün örgütlerinde liderlik hakkında daha fazla bilgiye sahip olur. Konu anlatımları, tartışmalar, münazaralar, konuk konuşmacılar, deneysel egzersizleri içerir. Notlar dönem boyunca hazırlanan kısa ödevler ve staj deneyimi hakkında hazırlanan liderlik ödevine göre verilir.
   
  MSE 509 Mühendislik Risk-Fayda Analizi
  Belirsizlik durumunda karar vermede kullanılan üç metodolojinin üzerinde durulur: güvenilirlik ve olasılıksal risk değerlemesi , karar analizi , ve maliyet-fayda analizi. Özellikle ele alınan riskler, yeni ürün geliştirilmesi, bina, nükleer reaktör ve uzay sistemlerinin bakım ve operasyonu gibi geniş çaplı mühendislik projeleri ile ilgilidir. İnsan güvenliği, potansiyel çevresel etkiler ve büyük finansal ve teknolojik belirsizliklerle ilgili durumlarda risklerin ve faydaların dengelenmesine yardımcı çerçevelerin bazılarını sunar ve yorumlar. Giriş düzeyinde olasılık teorisi ve istatistik tekrarı dahildir.
   
  MSE 550 Yönetim Kararları için Ekonomik Analiz
  Öğrencilere, yönetimde karar vermede kullanılan mikro ekonomik analizlerin prensiplerini tanıtır. İçerdiği konular: talep analizi, maliyet ve artık analizi, rekabetçi olan ve olmayan pazar davranışları, kaynaklar ve pazar gücünün kullanımları, ve çeşitli işletme ve kamu politikası uygulamalarıyla oyun teorisi ve rekabet stratejisi.
   
  MSE 551 Örgüt İçinde Güç ve Güç Kullanımı
  Bu dersin amacı öğrenciyi örgütsel gücün stratejik kullanımı hakkında bilgilendirmektir. Birçok örgütün hiyerarşiden uzak yapısı, takım çalışmasının yaygınlaşması ve diğer katılımcı yapılar ile örgütler arası stratejilerin artması güç ve etkileme taktiklerinin önemini arttırmaktadır. Bu derste geleneksel karar verme yöntemleri yerine güç ve etkileme taktikleri üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin kariyerleri için bu tür bir beceri kazanmaları sağlanacaktır.
   
  MSE 552 Yönetim Muhasebesi ve Kontrol
  Yönetim muhasebesi ve karar vermede ve kar amaçlı örgütlerde kontrol için kullanılan analitik metodolojileri inceler. Ürün maliyetlendirmesi, bütçe kontrol sistemleri, ve planlama için performans değerlendirme sistemleri, bir şirketin performansının izlenmesi ve koordine edilmesi ele alınır. Ölçümleme prensiplerini tanımlar ve kontrol sistemlerinin davranışsal boyutlarının değerlendirilmesi için çerçeve oluşturur ve farklı yönetim şekillerinin örgüt içi motivasyon ve performansa etkisini inceler.
   
  MSE 553 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  İnsan kaynakları yönetimi stratejilerinin tasarımı ve uygulaması ele alınır. İki merkez tema vardır : Örgütün insan kaynaklarının yönetimi hakkında nasıl sistematik ve stratejik düşünüleceği, ve bu politikaları uygulama ve rekabet üstünlüğü sağlamada ne yapılması gerektiği. Bir genel müdür perspektifini benimser ve insan kaynakları konularına (ödül sistemleri, performans yönetimi, yüksek performanslı insan kaynakları sistemleri, eğitim ve geliştirme, işe alım, retansiyon, eşit istihdam şansı kanunu, iş gücü çeşitliliği, sendika-yönetim ilişkisi) stratejik bir açıdan yaklaşır.
   
  MSE 554 Yenilik Yönetimi ve Girişimcilik
  Her yöneticinin anlaması gereken temel bilgiler ve teknoloji tarafından tetiklenen yenilik yönetimi ve girişimcilik ele alınır. Ana konular, yenilik sürecinin nasıl çalıştığı, mevcut firmalarda yenilik yönetimi ve organizasyonu, girişimci şirketlerin yaratılması ve tüm yenilikçileri bekleyen stratejik sorunlarla başa çıkmayı kapsar.
   
  MSE 555 Teknoloji Tabanlı Firmalar için Stratejik Yönetim
  Pazarlama problemlerini analitik çerçeveden analiz eder. Konunun hem taktik hem de stratejik bölümleri vardır. Taktik bölüm firmaların hedef seçtikleri pazarlarda kar optimizasyonu için kullandıkları metotları inceler. Konular fiyatlama, promosyon, dağıtım ve ürünle ilgili konuları ve nasıl bunların müşteri girdisi toplamayı ve rakiplerden farklılaşmayı sağladıklarını içerir. Stratejik bölüm pazarlama yetkinliklerini tayin etme ve bu yetkinlikleri kullanarak hedef pazarları belirleme ve pazarlama stratejisi oluşturmaya odaklanır. Teori ve pratiği konu anlatımı, örnek olay, tartışma ve okumalarla inceler.
   
  MSE 556 Küresel Strateji ve Örgüt
  Strateji ve örgütün uluslararası boyutlarına odaklanır ve artan bir şekilde karmaşıklaşan dünya ekonomisinde strateji geliştirmek ve bu stratejileri etkili kılmak için çerçeve sunar. Konular endüstrilerin küreselleşmesi, rekabette ülke faktörlerinin devam eden rolü, çok uluslu girişimlerin örgütlenmesi, küresel ağların kurulması ve küreselleşme şartları altında değişen yönetimsel görevleri kapsar.
   
  MSE 557 Operasyon Stratejisi
  Üretim ve servis operasyonlarında stratejik konuları analiz etmek için birleştirici bir çerçeve sağlar. Üretim firmaları ve onların tedarikçileri, müşterileri, rakipleri arasındaki ilişkileri inceler.  Bunun yanında teknoloji, tesisler, dikey entegrasyon, insan kaynakları ve diğer stratejik alanlardaki kararları içerir. Maliyet, kalite, yenilikçilik gibi rekabet yollarını inceler. Dış kaynak kullanımı ve küreselleşme çağında operasyon kararları vermede bir yaklaşım sağlar.
   
  MSE 558 Temel İşletme Hukuku
  Yöneticilere birçok karmaşık, hukukla alakalı konuda ihtiyaç duyacakları temel bilgileri verir. Yerleşmiş bir şirketi yönetmenin yanında, yeni bir girişimin kurulumu ve finansmanında önemli olan ana hukuk bilgilerini içerir.  Yeni bir şirketin örgütlenmesi , risk sermayesi , sözleşmeler, borçlar, istihdam, fikri mülkiyet, halka arz ve kamu işletmesi yönetimi, antitrust, hukuki uygunluk ve işletme suçu, bir işletmeyi uluslararasılaştırma, bir işletmenin satımı, iflas ve yeniden kuruluş, ve işletme uyuşmazlıklarını ele alır.
   
  MSE 570 Materyal Seçimi, Tasarımı ve Ekonomisi
  Materyal, süreç ve tasarım seçiminin özellikler, performans ve maliyeti nasıl belirlediğini analiz eden  tekniklerin incelenmesidir. Konular : Üretim ve maliyet fonksiyonları, matematiksel optimizasyon, tek ve çoklu nitelik faydasının değerlemesi, karar analizi, materyal özellik çizelgeleri ve performans indekslerini kapsar.  Öğrenciler materyalle alakalı yeni bir işletme için plan geliştirirken analitik teknikleri kullanır.
   
  MSE 571 Ürün Tasarımı
  Fikirlerin kullanıcı ve pazarla uygun şekilde eşleştirilmiş başarılı projelere dönüştürülmesini içeren proje merkezli bir derstir. Öğrencilerden ürün hakkında daha bütün bir görüşe sahip olmaları ve estetik, kullanım kolaylığı, pazarın gerçeklerine duyarlılık kriterlerine göre değerlendirildiğinde tasarım deneyimi kazanmaları beklenir. Konu anlatımları modern tasarım süreci, endüstriyel tasarım, görsel iletişim, şekil verme, seri üretim, pazarlama, çevreye duyarlı tasarımı kapsar.
   
  MSE 572 Sistem Dinamikleri Uygulaması
  Organizasyonların önemli hedeflere ulaşmak için sistem dinamiklerini nasıl kullanabileceklerini inceler. Öğrenci takımları şirket yöneticileriyle, müşterileri en çok zorlayan konular üstünde birlikte çalışırlar. Öğrenciler deneyimlerini müşteriler ile tartışırlar ve etkili olmaları gereken, modelleme ve danışmanlık becerilerini geliştirirler. Sistem dinamikleri sürecinden pratik bakış açısı kazanmaya odaklanır. Projeler farklı alanlardan, çeşitli organizasyonlar tarafından desteklenir.
   
  MSE 573 Endüstriyel Bilişim Sistemleri
  Ders içeriğinde endüstriyel bilgi sistemlerinin hem operasyonel hem karar verme modlarının tasarımı; kontrol ve planlama aktiviteleri; mühendislik ve üretim veri kontrolü; tipik bilgisayarlı endüstriyel bilgi sistemlerinin sistem gereksinimleri, analiz, tasarım ve uygulamaları; imalat işlemlerinin planlanması; plan izleme ve kontrol; envanter yönetimi; fabrika bakım sistemi bulunmaktadır. Derste konuyla ilgili yazılım  paketleri ile durum çalışmaları yapılır ve öğrencilerin bir proje hazırlaması sağlanır.
   
  MSE 574 Üretim Sistemi ve Tedarik Zinciri Tasarımı
  Üretim sistemleri ve tedarik zincirlerinde ortaya çıkan, sistem tasarımı için karar alma olgusu üzerine odaklanır. Öğrencilere anahtar konuları ve tercihleri yapılandırmaları için modeller sunulur. İnternet ve elektronik ticaret tarafından ortaya konulan yeni olanakları, sorunları ve konseptleri sunar ve tartışır. Lojistik ağ tasarımı, kapasite planlaması ve esnekliği, yapma/satın alma ve ürün geliştirme ile entegrasyon için sayısız model, method ve yazılım aracı hakkında bilgi verir. Endüstri uygulamaları ve örnekleri ile konseptler ve zorlukları aydınlatılır.
   
  MSE 575 Üretim Sistemleri Kontrolü
  Üretim süreçlerinin istatistiksel modellemesi ve kontrolü incelenir. Üretim süreci fiziğini anlamak için deneysel tasarım ve karşı yüz modellemesinin kullanımı ele alınır. Hata ve parametrik verim modellemesi, optimizasyon, istatistiksel süreç kontrolü dahil süreç kontrol çeşitleri, seri ve bilgisayarlı kontrol , eş zamanlı geri bildirim kontrolünü içerir. Uygulama bağlamında yarı iletken üretimi, konvansiyonel metal ve polimer işlemesi, ve gelişen mikro-nano üretim süreçleri üzerinde durulur.
   
  MSE 576 Veri-İletişim Ağları
  Konvansiyonel ve yüksek hızlı veri iletişim ağlarında kontrol işlemlerinin modellenmesi. Hat ve ağ protokolleri, dağıtılmış algoritmalar, durugumsu ve dinamik yönlendirme, yığılma kontrolü ve kördüğümün önlenmesi problemlerini incelemek için kuyruk teorisi, algoritmalar, doğrusal ve doğrusal olmayan programlamadan giriş konseptleri geliştirir ve kullanır. Yerel alan ağlarını, geniş alan ağlarını ve yüksek hızlı elektronik ve optik ağları konu edinir.
   
  MSE 577 Bilgisayar Sistemleri Mimarisi
  Bilgisayar mimarisinin evrimindeki; teknoloji, donanım organizasyonu ve programlama sistemlerinin ilişkisini vurgular. Ardışık, düzensiz ve tahmini işleme. Süper ölçekli, VLIW, vektör ve çok evreli işlemciler. Adresleme yapıları, sanal hafıza ve kural dışı durum yönetimi. Giriş/Çıkış ve hafıza sistemleri. Paralel bilgisayarlar, mesaj değişimi ve paylaşımlı bellek sistemleri. Hafıza modelleri, senkronizasyon, önbellek tutarlılık protokolleri. Vektör süper bilgisayarlar. Öğrencilerin lisans düzeyinde bilgisayar sistemleri bilgisine sahip olduğunu varsayar.
   
  MSE 578 Otomasyon Ekipmanlarının Analiz, Tasarım ve Kontrolü
  Ekipman seçimi ve/veya tasarımı için sistem yaklaşımını vurgular. Seçilmiş endüstriyel otomasyon deneyimlerine açıklık getirir ve uygun otomasyon metodlarını seçme yeteneği geliştirir. Temel öbek yapıları: sistem kinematikleri ve dinamikleri, modelleme, ölçüm ve kumanda, belirsizlik, kontrol-sistem teorisi. Donanım/yazılım kaynaklı sistem performans kısıtlaması. Ekipman performans tanımlamasının karşılamak için geri-beslemeli kontrol sistemlerinin kullanılması. Endüstri uygulamalarından vaka analizleri.
   
  MSE 579 Yalın/Altı-Sigma Süreçleri
  Yalın/Altı-Sigma, yalın düşünce, değişkenlik redüksiyonu, deney tasarımı, takım bazlı iş sistemleri, istasyon içi süreç kontrolü, toplam üretken bakım, senkronize materyal akışı, değer akım haritalaması, bilgi akışı, diğer endüstri ayarlarına göre çekme bazlı sistemler ve işletme sıralamasını tetikleyen güçleri inceler. Cesur vizyon ve gerçeklere ağırlık verilir.
   
  MSE 580 Üretim Sistemleri Planlama ve Tasarımı
  Üretim sistemlerinin planlama ve tasarımında eniyileme modellerinin incelenmesi, orta ve uzun vadeli karar verme modelleri, tahmin, tesis yeri seçimi, kapasite planlaması üretim kontrolü ve stok planlaması konularını kapsar.
   
  MSE 591 Üretim Semineri
  Operasyon ve üretim öğrencileri için birleştirici bir forum sağlar ve liderlik, servis ve geliştirme projelerinin odağıdır. Seminer liderlik ve ilgili konular ya da üretimle ilgili entegre konulardan oluşur ve üretim firmalarının üst düzey yöneticileri gibi misafir konuşmacıların sunumlarını içerir. Seminer büyük ölçüde öğrenciler tarafından yönetilir. (2 haftada bir 18:00-18:45 saatleri arasında, toplam 7 tane)
   
  MSE 592 Yönetim Semineri
  Paylaştırılmış liderlik ve değişim hakkındaki bu uygulamalı deneyimde, 3 ila 5 üyeden oluşan takımlar küçük ve orta ölçekli şirketlerde danışmanlık görevlerini yerine getirirler. İki haftada bir proje kapsamının belirlenmesine, paydaş ihtiyaçlarının anlaşılmasına, güvenilirlik yaratmaya ve değişime direncin üstesinden gelmeye odaklanan seminerler yapılır. Projeler müşteri şirkette her hafta 2-3 saat geçirmeyi ve öneri geliştirmek için takımla birkaç saat çalışmayı içerir.
   
  MSE 597 Dönem Projesi
  Öğrenciler danışmanlarıyla dönem projesi hazırlayacaklardır.
   

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |