Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (75/100) olmalıdır. Mimarlık bölümü mezunları tercih edilir. İstenen ek belgeler: Portfolyo, Niyet Mektubu.
 • Program tanımları
  Mimarlık (tezsiz) Yüksek Lisans Programı;

  • Mimarlık eğitiminin en az 5 yıl ve 2 kademeli olması için önerilen kanun taslağı hayata geçmek üzere
  • Yeni meslek yasasına göre, mimarlık (tezsiz) yüksek lisans programından mezun olmak, mesleki yeterlilik ve sorumluluk için zorunlu olacak.
  • İTÜ Mimarlık (tezsiz) Yüksek Lisans Programı, mimar adaylarına "yetkili mimar" olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip bir mesleki formasyon kazandırmayı amaçlar.
  İTÜ Mimarlık ( tezsiz) yüksek lisans programında,

      * 21. Yüzyıl 'mimarlık üretimi' için mimarın formasyonu nasıl olmalı?
      * Kazanılan bilgi ve becerileri 'anlama'sı -mimarlık bilgisini uygulama alanı olan tasarım ve yapım süreçlerine taşıyabilmesi, bilgiyi yeniden üretebilmesi için- mimarın eğitimi nasıl olmalı?
      * Yaşam boyu öğrenme için gerekli formasyon nasıl kazanılır?

  sorularına yanıt aranmakta.

  Çoğu zaman birbiriyle çelişen ve aynı zamanda birbirini bütünleyen mimarlık bilgisinin uygulama alanı olan mimari tasarım stüdyolarında içselleştirebilme, farklı bağlamlarda bilgiyi yeniden üretebilme, becerileri kazandırmaya yönelik bir STÜDYO ORTAMI'nın yaratılması, bir eğitim stratejisi olarak benimsenmiştir.

  Stüdyo ortamı, belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin gereksinim duydukları mevcut bir tasarım sorunsalına yönelik konuları içeren "Çevresel Duyarlılık ve Toplumsal Sorumluluk Projeleri"nin kuramsal derslerle bir arada tartışıldığı, mimarlık bilgisinin mimari tasarım ürününe dönüştürüldüğü bir ortamdır.

  KURAM VE UYGULAMA arasındaki zorunlu bağın / birbirini gerektiren ilişkinin kurulmasına olanak sağlayan Stüdyo Ortamı'nda farklı pencerelerden bakabilme, bilgisini dönüştürebilme ve yeniden üretebilme, kısaca yaratıcı ve esnek düşünebilme yetisinin gelişmesi, yaşam boyu öğrenme için gerekli formasyonun kazanılması, hedeflenmektedir.

  2007 - 2008 Güz yarıyılında Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Fransa Grenoble Mimarlık Okulu, Nancy Mimarlık Okulu, Portekiz Porto Üniversitesi Mimarlık Okulu, Selanik Aristoteles Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden öğretim üyeleri ve öğrencileri ile birlikte yürütülen Dolapdere Dönüşüm Projesi bir "çevresel duyarlılık ve toplumsal sorumluluk projesi" olarak ele alınmakta, kent ve mimarlık ilişkisi bağlamında mimarlık üretimine dair tüm bilgilerin içselleştirildiği bir stüdyo ortamında uluslar arası ve disiplinler arası ilişkiler bağlamında gerçekleşmektedir.

  2007 -2008 Bahar Yarıyılı kent okumaları atölyesi "Erasmus" değişim programı çerçevesinde Prag'da yapılacaktır.

  Mimarlık (Tezsiz) Yüksek Lisans öğrencileri, 3 yarıyıl mimari proje dersini anlaşmalı Avrupa Mimarlık Okullarından "Erasmus" değişim programı çerçevesinde alabilmektedir.


  Ders Listesi
  Zorunlu Dersler
  • Güz Dönemi
  Mimari Tasarım I
  Architectural Design II
  Mimari Tasarım III
  Meslek Pratiği
  Mimari Tasarım IV
  Mimarlıkta Yapısal Tasarım
  Mimarlıkta Dijital Tasarım Yöntemleri
  Mimari Tasarımda Kuram, Söylem ve Uygulama İlişkileri
  • Bahar Dönemi    
  Mimari Tasarım I
  Building Technology
  Architectural Design II
  Mimari Tasarım III
  Mimari Tasarım IV
  Theory and Criticism in Architecture

  Seçmeli Dersler

  • Güz Dönemi    
  Computer Applications in Architecture    
  Hasarlı Yapıların Güçlendirilmesi    
  Yüksek Binalarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı
  Betonarme ve Çelik Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı
  Kesitler ve Katmanlar Üzerinden İstanbul Okumaları
  Management and Organization
  Mimari Aydınlatma
  Bina Tipolojisine Bağlı Akustik Sorunlar
  Belirli Yapı Tiplerinde Sağlık Donatımı Uygulamaları
  Yapı Elemanı Tasarımı
  Yapıda Malzemenin Performansı
  İnşaat Sektörünün Güncel Sorunları
  Tarihi Çevrede Koruma ve Tasarım Sorunları
  Traditional Building Types and Potentialities for their Re-Use
  • Bahar Dönemi
  Structural Systems of Buildings
  Kent Mimarlığı
  Contemporary Architectural Desing Theories
  Climate and Building Envelope Design
  Enerji Maliyeti Düşük Bina Tasarımı
  Building Subsystems Interactions
  Ecological Building Materials
  Mimarlıkta Bitirme Malzemeleri ve Uygulamaları
  Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması
  Yapım Teknolojisi
  Tasarımda ve Yapımda Kalite Yönetimi
  World Experience in Restoration    
  Anadolu Kent Tarihi
  20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı
  Mimarlık ve Kuram
  Architecture /Design/Theory

  Ders İçerikleri

  Mimari Tasarım I

  Kentsel mekan problemleri ve çözümleri; kentsel mekan bina ilişkileri; kentsel mekan insan ilişkileri; imar yönetmelikleri ve kentsel düzen; yasal düzenlemeler; kentsel alanda arazi geliştirme; çevre koruma koşulları; mimari programlama; mimari ihtiyaç programı geliştirme; mimari tasarım süreçlerinde sosyal, politik, ekonomik, teknolojik ve ekolojik çözümler üretilmesi; kent plancısı, kentsel tasarımcı ve peyzaj tasarımcısı, ilgili mühendislik alanları ile danışma düzeyinde organizasyon; çözümlerin avan ve kesin proje düzeylerinde sonuçlandırılması.

  Architectural Design II  (Mimari Tasarım II)

  Mimari tasarım I dersi sürecinde elde edilen mimari projelerin arazi koşulları ilgili yasa ve yönetmeliklere göre tekrar değerlendirilmesi, kesin projenin uygulama projesine dönüştürülmesi, ilgili mühendislik alanlarından jüri katılımcıları ile disiplinlerarası entegrasyonun sağlanması, ekonomik, teknolojik ve ekolojik parametreler dikkate alınarak bileşen ve detay tasarımı.

  Mimari Tasarım III

  Tasarım kuramları; bina tasarımında süreçler; yerel ve merkezi yönetmelik ve yasal sınırlamalara uygun tasarım geliştirme süreçleri; proje teslim koşulları; yasal süreçler ve mimari tasarım aşamaları; bina tasarımının avan proje ve kesin proje aşamalarında proje geliştirme ve yönetimi sorunları ve çözüm yaklaşımları; mimari tasarım sürecinde takım çalışması; yapı elde etmede kullanılan çeşitli organizasyonlar; mimari tasarım süreçlerinde sözleşmeler ve sözleşme dokümantasyonu.

  Meslek Pratiği
  Mesleki çalışmanın yasal koşulları, mesleki çalışma yolları, büro, tus, yapı denetimi, mesleki kontrollük, kontrollük, yasal izinler ve prosedürler, belgeler, sözleşmeler, yapı elde etmede kullanılan çeşitli proje organizasyonları ve bunların kapsadığı çeşitli sözleşmeler, proje büro yönetimi, meslek pratiği etiği, çevre duyarlılığının geliştirilmesinde mimarın sorumlulukları.

  Mimari Tasarım IV
  Taşıyıcı, mekanik ve elektrik sistem entegrasyonu için mimari tasarım sürecinde veri üretimi; yapım teknikleri ve bileşen tasarımı, bileşen ve malzeme değerlendirme; yapı fiziği koşullarının ilgili yasal çerçeve ve tasarım özellikleri ile mimari tasarım süreçlerine entegrasyonu; mimari tasarım sürecinde ilgili disiplinler ve meslek adamları ile organizasyon oluşturma, bileşen ve detay tasarımı; geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, metraj hazırlama; keşif hazırlama, teknik şartname hazırlama.

  Mimarlıkta Yapısal Tasarım

  Binanın fiziki bileşenlerinin yapısı. Yapı elemanlarında katmanlaşma. Ürün ve süreçte sistemler yaklaşımı. Bina sistemi: Yapı elemanları sistemleri, taşıyıcı sistem, servis sistemleri.
  Yapı elemanları tasarımında kullanılabilecek tasarlama yöntemleri. Sistemler yaklaşımı ve performans yaklaşımı ile yapı elemanları tasarlanması. Yapı elemanları tasarımının, tüm bina tasarım süreci içindeki yeri. Yapı elemanları tasarımı kapsamında kullanıcı-çevre-işlev etkileşiminin ortaya koyulması. Kullanıcı gereksinmeleri ve çevresel etmenlerin tanımlanması, tasarım ölçütlerine dönüştürülmesi ve kullanılması. İşlev-yapılabilirlik-estetik-maliyet ölçütlerinin yapı elemanları tasarımında kullanılması. Malzeme–teknoloji-tasarım etkileşimi. Tasarım-yapım etkileşimi.
  Çatı, dış duvar, iç duvar, doğrama, döşeme ve merdiven gibi yapı elemanları, yapı bileşenleri tasarlanması ve bunların bina bütününü oluşturacak biçimde diğer bina alt sistemleri ile bütünlenmesi. Bütün-detay ilişkisi çerçevesinde tasarım. Üst sistemlerin ve alt sistemlerin getirdiği zorunluluklar ve olanaklar ile tasarım. Mimari tasarımda kompozisyon bileşenleri olarak yapı elemanları sistemleri, taşıyıcı sistem ve servis sistemleri. Bina alt sistemleri olarak; yapı elemanları sistemleri, taşıyıcı sistem ve servis sistemlerinde anlam, iletişim, kimlik, algı, estetik boyutlar. Kuramsal bilgi aktarımı ve kuramsal bilginin kullanılabilir hale gelebilmesi için hedef konularda uygulamalar yapılması.

  Mimarlıkta Dijital Tasarım Yöntemleri

  Bilgi teknolojilerinin genelde tasarıma özelde mimari tasarıma etkileri; çağdaş mimarlık uygulamalarında bilgisayarın üstlendiği rollerin tartışılması; 20.yy. ın ikinci yarısından itibaren özellikle mimarlık alanında deneyimlenen çağdaş tasarım süreçleri; “dijital tasarım” kavramının tanıtılması; kurala-dayalı tasarım stratejileri, kurala dayalı üretken sistemlerin ortaya konması: algoritmik ve parametrik yaklaşımlar, dil-bilim kökenli yaklaşımlar; üretken sistem olarak gramerler, biçim gramerleri; deneysel tasarım süreçleri (diyagrama-dayalı tasarım, evrimsel tasarım...); deneysel tasarım süreçlerinin hem süreç hem de ürettikleri ürün bazında tartışılması; tasarımın farklı disiplinlerle ilişkilerinin ortaya koyduğu potansiyellerin irdelenmesi; dijital mekan oluşumu ve olası mekan gereksinimlerinin irdelenmesi.

  Mimari Tasarımda Kuram, Söylem ve Uygulama İlişkileri

  Güncel tasarım yaklaşım ve stratejileri; kavramsal, fiziksel, dijital, melez tasarım araçları bağlamında mimarlığı yeniden düşünmek, yeniden yorumlamak; mimari tasarım-mimarlık üretimi ilişkilerindeki IT sonrası dönüşüm ve değişimler; yer, mekan, sınır, içerik, program, kimlik, zaman, temsil sorunsallarına çağdaş yaklaşım ve vurgular; çağdaş kuram ve pratik ilişkilerinde mekanın anlamı: mimarlıkta dil, söz, söylem ilişkileri; disiplinler-arası /disiplinler-ötesi mimarlık uygulamaları; “kentin mimarlığı / mimarlığın kenti” söylemi üzerinden mimarlık kent ilişkisinin tartışılması; mimarlık bilgisinin üretiminin ve dönüşümünün sorunsallaştırıldığı konular; farklı görme biçimleri hakkında farkındalık; başkalık deneyimi olarak mekansal deneyim ve bilginin yakalanmasında ampirik gözlem: sezgisel kavrayış becerisi geliştirme stratejileri; mimarlık eleştirisi üzerine pratikler, yorumlar, tersten okumalar; yeniden-düşünme, yeniden-yorumlama, yeniden-tasarlama; kapsamlı düşünme stratejilerine dayalı temsil biçimleri ve mesleki pratikler

  Mimari Tasarım I
  Kentsel mekan problemleri ve çözümleri; kentsel mekan bina ilişkileri; kentsel mekan insan ilişkileri; imar yönetmelikleri ve kentsel düzen; yasal düzenlemeler; kentsel alanda arazi geliştirme; çevre koruma koşulları; mimari programlama; mimari ihtiyaç programı geliştirme; mimari tasarım süreçlerinde sosyal, politik, ekonomik, teknolojik ve ekolojik çözümler üretilmesi; kent plancısı, kentsel tasarımcı ve peyzaj tasarımcısı, ilgili mühendislik alanları ile danışma düzeyinde organizasyon; çözümlerin avan ve kesin proje düzeylerinde sonuçlandırılması.

  Building Technology (Bina Teknolojisi)
  Mimarların gelecekteki çalışmaları çevreyi göz önünde bulunduran "sürdürülebilir mimari"yi geliştirecektir. Bu gerçeğe bağlı olarak dersin alanı, bina teknolojisinde sürdürülebilirlik ile ilgili kuram ve kavramların tanıtılması; bunların malzeme, eleman ve yapı bütünü ölçeğinde irdelenmesi; performans gereksinimlerinin tanımlanması ve teknolojik olanaklarla ilişkilerinin kurulması, kuramsal bilgilerin örnekler ve uygulamalar yoluyla yapısal tasarımda kullanılması; alt sistemlerin tanımlanması ve entegrasyonu; eldeki doğal ve yapma kaynaklardan etkin yararlanma yöntemleri, yapının çevredeki olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi, sürdürülebilir çözüm seçeneklerinin karşılaştırılması; çözümlerin doğrudan kullanıcıya olduğu kadar dolaylı olarak çevreye de sağladığı yararların farklı sürdürülebilirlik ölçütleri yönünden değerlendirilmesi; ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklerin tartışılması.

  Architectural Design II (Mimari Tasarım II)
  Mimari tasarım I dersi sürecinde elde edilen mimari projelerin arazi koşulları ilgili yasa ve yönetmeliklere göre tekrar değerlendirilmesi, kesin projenin uygulama projesine dönüştürülmesi, ilgili mühendislik alanlarından jüri katılımcıları ile disiplinlerarası entegrasyonun sağlanması, ekonomik, teknolojik ve ekolojik parametreler dikkate alınarak bileşen ve detay tasarımı.

  Mimari Tasarım III
  Tasarım kuramları; bina tasarımında süreçler; yerel ve merkezi yönetmelik ve yasal sınırlamalara uygun tasarım geliştirme süreçleri; proje teslim koşulları; yasal süreçler ve mimari tasarım aşamaları; bina tasarımının avan proje ve kesin proje aşamalarında proje geliştirme ve yönetimi sorunları ve çözüm yaklaşımları; mimari tasarım sürecinde takım çalışması; yapı elde etmede kullanılan çeşitli organizasyonlar; mimari tasarım süreçlerinde sözleşmeler ve sözleşme dokümantasyonu.

  Mimari Tasarım IV
  Taşıyıcı, mekanik ve elektrik sistem entegrasyonu için mimari tasarım sürecinde veri üretimi; yapım teknikleri ve bileşen tasarımı, bileşen ve malzeme değerlendirme; yapı fiziği koşullarının ilgili yasal çerçeve ve tasarım özellikleri ile mimari tasarım süreçlerine entegrasyonu; mimari tasarım sürecinde ilgili disiplinler ve meslek adamları ile organizasyon oluşturma, bileşen ve detay tasarımı; geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, metraj hazırlama; keşif hazırlama, teknik şartname hazırlama.

  Theory and Criticism in Architecture (Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri)
  Mimarlıkta eleştiri, eleştirel düşünmenin yaratıcılık açısından önemi; mimarlığı yeniden düşünmek; güncel tasarım stratejileri ve bütüncül yaklaşımlar ışığında eleştiri; mimari tasarım-eleştiri ilişkilerinde melez tasarım stratejileri ve araçları, IT sonrası dönüşüm ve değişimler; disiplinler-arası / aşırı eleştiri kuramları; dönüşüm olarak modernite; felsefe, bilim, sanat ve mimarlık bağlamında eleştiri; modern sonrası ortamda mimarlığın diğer alanlarla ilişkisi ve eleştiri; standart olmayan mimarlığın dil ve anlamı üzerine tartışma; mimarlık bilgisinin kaynakları; mimarlığın temsil araçları ve ortam; yorumlamaya dayalı mekansal-zamansal araştırmalar ve anlatı; felsefe olarak kavramsal sanat ve mimarlık; insancıl mimarlığın fenomenolojik eleştirisi ve güncel mekansallık arayışı; sanal ve gerçek ilişkisi bağlamında mimarlık ve eleştiri.

  Computer Applications in Architecture (Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları)
  Enformasyon sistemleri ve teknolojileri, Enformasyon sistemlerinin kavramsal boyuttaki bileşenleri: Veritabanı Sistemleri (DBS), Yönetim Enformasyon Sistemleri (MIS), Karar Destek Sistemleri (DSS), Uzman Sistemler (ES) ve Ofis Otomasyon Sistemleri (OAS).Yapı üretim sürecinde IS ve IT'nin yeri ve önemi, Yapı üretim sürecinde mimarın görevleri ve bilgisayar destekli modellere duyulan ihtiyaç, Mimarlık alanında kullanılan bilgisayar destekli modeller, Tasarım öncesi, Tasarım, Proje Teslim, Yapım ve İşletme fazlarında bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilen işlevler, modeller ve yazılımlar. Bilgisayar destekli mimari tasarım, Bilgisayar destekli modelleme. Mimarlıkta DBS, MIS, DSS, ES, OAS modelleri. Bilgisayarla Bütünleşik Yapım (CIC), Bütünleşik enformasyon sistemleri.

  Hasarlı Yapıların Güçlendirilmesi    
  Yığma, betonarme ve çelik yapılarda taşıyıcı sistem hasar türleri. Hasar rölevelerinin hazırlanması. Yeni deprem yönetmeliği esaslarına göre taşıyıcı sistemi yetersiz yapılar ve deprem sonrası hasara uğramış yapılarda taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi. Yaklaşık hesap yöntemlerinin tanıtılması. Geçmiş depremler sonrası yapılan uygulamalardan örnekler.

  Yüksek Binalarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı
  Giriş, taşıyıcı sistem tasarımı, tasarım kriterleri, çerçeveler, perdeler, çerçeve perde duvarlı sistemler, çekirdekli sistemler, tübüler sistemler, hibrid sistemler, döşeme sistemleri ve temeller, tipik yüksek bina örnekleri üzerinde inceleme ve değerlendirme.

  Betonarme ve Çelik Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı
  Betonarme taşıyıcı sistemlerin tanıtılması ve taşıyıcı sistem düzenleme ilkeleri. Taşıyıcı sistem açısından betonarme yüksek yapılar ve büyük açıklıklı binaların incelenmesi. Betonarme taşıyıcı sistemlerin düzenlemesinde Deprem Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamalar ve Deprem Yönetmeliğinin tanıtılması. Örnekler üzerinde değişik betonarme taşıyıcı sistem çözümlerinin geliştirilmesi. Çok katlı ve büyük açıklıklı binalarda çelik taşıyıcı iskelet türlerinin tanıtılması ve çelik taşıyıcı sistem düzenleme ilkeleri. Deprem Yönetmeliğinin çelik taşıyıcı sistemlerin düzenlenmesi açısından değerlendirilmesi. Karma yapılarda taşıyıcı sistem düzenleme esasları. Çelik ve karma taşıyıcı sistem kullanılarak inşa edilmiş yüksek binalar ve bunların değerlendirilmesi. Örnekler üzerinde değişik taşıyıcı sistem çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulamalardan örnekler.

  Kesitler ve Katmanlar Üzerinden İstanbul Okumaları
  Temel kavramlar: yer, sınır, kimlik, zaman, mekan, temsil, hareket, etkileşim, iletişim; global metropoller ağının bir üyesi olarak İstanbul ve büyük ölçekli projeler; dönüşen özellikleriyle kamusal mekan ve açılımları, katmanlar; değişken veriler; izler; diğer disiplinlerdeki yansımalarıyla İstanbul; global-yerel karşılaşması/çatışmasında tanımlanan yeni kentsel deneyimler ve mimari tipolojiler; veri tabanı olarak Istanbul; mimari kimlik ve İstanbullu olmanın açılımları; mimari-kentsel mekan ilişkileri ve kullanımları, süreklilik, kademelenme, kesişme, katmanlaşma; yapı-kent ilişkisi, kentsel doku-yeni yapı etkileşiminde uyum, çatışma, kabullenme, reddetme; özgün ve örnek oluşturan durumlarla irdeleme ve tartışma.

  Management and Organization (Yönetim ve Organizasyon)
  • Yönetime Giriş (değişen yönetim anlayışı, örgütsel yapıların evrim ve gelişimleri);
  • Yönetim Ortamı (ortam ve kuruluş kültürü, küreselleşen ortamda yöneticilik, yönetsel etik ve kuruluşların sosyal sorumlulukları, girişimcilik ve küçük işletmecilik);
  • Planlama (örgütsel planlama ve amaç oluşturma, strateji oluşturma ve ortaya koyma, yönetsel karar verme);
  • Örgütleme (örgütlemenin temelleri, stratejik amaçları yerine getirmek için yapısal tasarlama, değişim ve gelişme, insan kaynakları yönetimi, çok yönlü çalışanları yönetme);
  • Liderlik (örgütsel davranış temelleri, örgütlerde liderlik, motivasyon, iletişim, ve takım çalışması);
  • Kontrol Etme (kalite kontrolün temelleri, bilgi sistemleri ve teknoloji, operasyonlar ve servis yönetimi)

  Mimari Aydınlatma
  Görsel konfor, görsel konfor değişkenleri; Görme hızı, görüş keskinliği, kontrast duyarlılığı; Kamaşma; Renk ve rekn teorileri; Görsel açıdan konforlu bir çevrenin oluşmasında etkili olan tasar parametreleri; Doğal, yapma ve bütünleşik aydınlatma kavramları, sistemleri ve bu sistemlerin dizaynında etkili olan parametrelerin optimum performens gösterecek değerlerinin belirlenmesi; Doğal, yapma ve bütünleşik aydınlatma sistemlerine ilişkin hesap teknikleri ve sistem dizayn yöntemleri. Çeşitli mimari uygulama örnekleri.

  Bina Tipolojisine Bağlı Akustik Sorunlar
  Otel ve moteller (yapı elemanlarının ses yalıtımı, mekanların çınlama süreleri); hastaneler (iç ve dış gürültü sorunları); ofisler (iç ve dış gürültü sorunları, düşey ve yatay ses yalıtımları); okullar (yer seçimi ve planlama, sınıf ve salonların akustik dizaynı, yapı elemanlarının ses yalıtımı), bina biçimleri; bina içi ve dışı gürültü kaynakları; ses yalıtımı, yer seçimleri için yerleşme kriterleri.

  Belirli Yapı Tiplerinde Sağlık Donatımı Uygulamaları
  Farklı yapılarda merkezi su sağlama ve atım donatımı ortak noktalarının belirlenmesi; Hastane sağlık döşemi (fizik tedavi bölümleri), saunalar, yüzme havuzları; Büyük mutfaklar; Çamaşırhaneler; Oteller; Dezenfeksiyon maddeleri sağlanması; Uygulanması; Bitmiş yapılardaki uygulamaların incelenmesi.

  Yapı Elemanı Tasarımı
  Çatı, dış duvar, iç duvar, doğrama, döşeme ve merdiven gibi yapı elemanları, yapı bileşenleri tasarlanması ve bunların bina bütününü oluşturacak biçimde diğer bina alt sistemleri ile bütünlenmesi.

  Yapı elemanları tasarımının, tüm bina tasarım süreci içindeki yeri. Yapı elemanları tasarımında kullanılabilecek tasarlama metodları. Yapı elemanları tasarımı kapsamında kullanıcı/çevre/işlev etkileşiminin ortaya koyulması. Sistemler yaklaşımı ve performans yaklaşımı ile yapı elemanları tasarlanması. Kullanıcı gereksinmeleri ve çevresel etmenlerin tanımlanması, tasarım ölçütlerine dönüştürülmesi ve kullanılması. Yapı elemanlarının bina bütününda gösterdiği performansın değerlendirilmesi. Bütün/detay ilişkisi çerçevesinde tasarım. İşlev/ yapılabilirlik/estetik ölçütlerinin öncelikli olarak yapı elemanları tasarımında kullanımı. Üst sistemlerin ve alt sistemlerin getirdiği zorunluluklar ve olanaklar ile tasarım. Kuramsal bilgi aktarımı ve kuramsal bilginin kullanılabilir hale gelebilmesi için hedef konularda uygulamalar yapılması.

  Yapıda Malzemenin Performansı
  Yapıda kullanılan malzemenin kullanıldığı yerlerde karşı karşıya kaldığı fiziksel, kimyasal ve mekanik etkenlerle, beraber kullanıldığı diğer malzemelere karşı davranışı incelenmektedir. Malzemede ısıl etkenler, yangın, rütubet, suyun yayılması, kapilarite, suyla gelen korozyon, ultraviyole ve enfraruj ışınların etkisi, mekanik etkenlerin incelenmesi, yapı elemanlarının mekanik etkenlere karşı davranışı analiz edilmektedir.

  İnşaat Sektörünün Güncel Sorunları
  Yapım sektörüne genel bakış; yapım sektörünün kapsamı; yapım sektörünün strüktürü: aktörler,sektörün çok parçalılığı, endüstrideki uyum sorunları; yapım sürecindeki profesyoneller ve rolleri; yapım piyasasındaki yeni eğilimler : dünyada AB'de ve Türkiye'de; yapım sektöründe rekabet; rekabetin kilit elemanları: kalite, piyasa koşulları,yapım süreci, yasal çerçeve, insan kaynakları, teknoloji,sektör strüktürü, yasa dışı uygulamalar; Türkiye yapım sektörü nün yabancı sektörler karşısındaki durumu; yapım sektöründe yeniden yapılanma ihtiyacı; değişmenin temel elemanları; ana performans göstergeleri; proje sürecinin geliştirilmesi: yinelenen süreçler,bütünleşmiş proje süreci, uç ürüne yönelme, vb; sektörün gelişmesinde ana ilkeler

  Tarihi Çevrede Koruma ve Tasarım Sorunları
  Tarihi çevrelerin özgün mimarisini yaratan ve onları korunmaya değer yapan yapı grupları ve tek yapıların, farklı örnekler üzerinde sokak/ada/parsel bazındaki tipolojik dökümlerinin irdelenmesi; bu özellikler ışığında yoğun tarihi çevrelerdeki boş/yıkılmış/sıhhileştirilmesi gerekli alanlara yeni yapı yaparken, ya da eski yapıya yeni ek getirirken gözönüne alınması gerekli temel ilke ve veriler, konuya yönelik uluslar arası kararlar; farklı tarihi yapı gruplarının yeniden işlevlendirilmesi konusunda güncel yaklaşımlar; Avrupa ve Amerika dan tarihi çevre koruma ve tasarım örnekleri üzerinde tartışma; Türkiye den ve İstanbul dan seçilen eski dokuya yeni yapı ve eski yapıya yeni ek uygulamalarının incelenmesi.

  Traditional Building Types and Potentialities for their Re-Use (Geleneksel Yapı Tipleri ve Yeniden Kullanım Olasılıkları )
  İşlevsel eskime birçok tarihi yapı türü için geçerli olan bir olgudur. Sosyal ve teknik değişiklikler nedeniyle işlevini yitirmiş olan dini yapılar (tekkeler, kiliseler, sinagoglar), eğitim yapıları (medreseler, sıbyan mektepleri), askeri yapılar (kaleler, kışlalar), sağlık yapıları (darüşşifalar, kaplıcalar), ticaret yapıları (hanlar, bedestenler), konaklama yapıları (kervansaraylar), hamamlar vd. ait tipolojik ve korunması gerekli özellikler tanıtılmakta, yeniden kullanımları, çağdaş yaşama uyarlanmalarıyla ilgili örnekler irdelenmektedir. Her öğrenciden bir yeniden kullanım uygulamasını ele alarak onun olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmesi, olumsuzlukları değiştirecek uygun çözüm önerileri geliştirmesi istenmektedir.

  Structural Systems of Buildings (Binalarda Taşıyıcı Sistemler)
  Bina tür ve boyutlarıyla bağlantılı olarak malzeme tipinin ve taşıyıcı sistemin seçimi, yerleştirilmesi, dikkat edilmesi gereken özellikler, ampirik olarak alabilecekleri boyutlar, sistemlerin imkanlarının tartışılması ve bu bağlamda çelik, ahşap, kargir ve betonarme düzenlenecek binaların taşıyıcı sistemlerinin mukayeseli olarak incelenmesi.

  Kent Mimarlığı
  Kentsel tasarım/kuramsal ve felsefi temelleri: Kent ve kentsel mekana ilişkin kuramsal yaklaşımlar ve bu yaklaşımların mimari ile ilişkilerinin irdelenmesi. Mimarlık/kentsel tasarım/peyzaj arakesitindeki ilişkiler: Bina / kentsel mekan ilişkisi bağlamında peyzaj, Binaların kentsel rolü, bu bağlamdaki kentsel tiplolojileri, kente ve kentsel mekana katkıları. Kentsel doku: Kentsel dokunun evrimleşmesi ve değişimi, Kentsel doku elemanları / süreklilik / kesinti / tipololojik ve morfolojik ilişkiler. Kentsel mekan: Kentsel mekanın çözümlenmesi/tasarımı, Kentsel mekanda kamusal-özel diyalektiği/sosyal ve kültürel boyut.

  Contemporary Architectural Desing Theories (Çağdaş Mimari tasarım Kuramları)
  Kuram, kılgı, söylem, paradigma, model, manifesto olgularını temel öğretiler bağlamında tartışmak ve mimarlık kültürü ile ilişkilendirerek örneklemek; yapılı çevre ve mimarlığın modernite öncesi ve sonrasına eleştirel bir bakış; diğer disiplinlerle etkileşimler; 1960'lar öncesi ve sonrası mimarlık düşüncesini Bachelard, Barthes, Baudrillard, Colquhoun, Deleuze, Derrida, Eco, Foucault, Habermas, Heidegger, Lyotard, Tafuri'nin yazıları ve çağdaş tasarımcıların ürün ve söylemleri bağlamında değerlendirmek ve tartışmak.

  Climate and Building Envelope Design (İklim ve Yapı Dizaynı)
  Bina kabuğunun enerji tasrrufunda etkili olan termofiziksel özellikleri, kabuktan ısı geçişi, termofiziksel özelliklerin optimum değerlerinin belirlenmesinde kullanılan yeni yöntemler, enerji tasarrufunda bina kabuğunu ele alan yönetmeliklerin irdelenmesi, uygulama.

  Enerji Maliyeti Düşük Bina Tasarımı
  Binaların, tasarım sürecinde gerçek atmosfer koşullarına dayanan hesap yöntemleriyle ısıtma ve iklimlendirm enerjisini minimize edecek pasif sistem alternatiflerinin belirlenmesi, ortalama gök modeli hesaplamalarına dayanarak yapma aydınlatma giderlerinin minimize edecek alternatiflerin belirlenmesi, bu yöntemler sonucunda elde edilen alternatiflerin optimizasyonunun yapılarak binaların ısıtma, iklimlendirme ve aydınlatma enerjisi giderlerini minimize edecek sistemler olarak tasarlanması.

  Building Subsystems Interactions (Yapı Alt Sistemleri Etkileşimi )
  • Performans ve Sistem yaklaşımları.
  • Yapı-alt sistemleri.
  • Yapı taşıyıcı eleman ve bileşenleri.
  • İşlevsel yapı elemanları: dış kabuk (çatı sistemleri, dış duvar sistemleri: opak ve saydam bileşenler, dış ortam ile ilişkili döşeme sistemleri), iç bölmeler (iç duvar sistemleri, döşeme sistemleri).
  • Hizmet elemanları: Mekanik, elektronik, optik
  • Düşey dolaşım araçları: Sabit, hareketli
  • Yapı alt sistemlerinin bütünlenmesi kavramı, kavrama ilişkin tanımlayıcı modeller ve uygulama teknikleri.
  Ecological Building Materials (Ekolojik Yapı Malzemeleri )
  Sürdürülebilir, yeşil, çevresel, ekolojik gibi kavramların açıklanması; Bu kavramların ortaya çıkış nedenlerinin irdelenmesi; Yapı-çevre ilişkisi; Yapı malzemesinin bu ilişki içindeki yeri ve önemi; Ekolojik yapı malzemesinin tanımlanmasındaki sorunlar; Konu ile ilgili değerlendirme ve sınıflandırma sistemleri ve standartlar; Mevcut ve alternatif enerji kaynaklarının tanıtımı; Yalıtım malzemesi, duvar malzemesi, ahşap, ahşap koruyucuları, kompozit malzeme, boyalar ve yapıştırıcılar, çatı kaplama malzemesi, halı ve döşeme kaplama malzemesi, pencere doğrama sistemleri ve camları, yapıştırıcılar gibi farklı malzemelerin Üretim, Kullanım ve Yokoluşları sırasındaki çevre üzerindeki etkisinin; enerji kullanımı, yenilenebilen ve yanilenemeyen kaynak kullanımı, küresel ısınmada etkisi, ozon tabakasına etkisi, toksik emisyonu, asit yağmuru, malzeme dürabilitesi, bakım şartları, geri dönüşüm olanağı, canlı sağlığına etkisi gibi parametreler açısından değerlendirilmesi. Çevreye saygılı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi.

  Mimarlıkta Bitirme Malzemeleri ve Uygulamaları
  Bitirme malzemelerinin yapıdaki yerine, işlevine göre tanımlanarak sınıflandırılması. Her bir sınıfın ayırt edici özellikleri, birlikte kullanıldığı diğer malzemelerle olan ilişkileri, uygulamada sıkça görülen hataların malzeme türü ve işçilik açısından analizi, doğru kullanıma yönelik uygulama detayları. Yapıda iç ve dış mekanlarda kullanılan değişik kökenli kaplamalar (düşey-yatay) ve bunlara uygun altlık malzemeleri ile uygulama yöntemleri incelenecektir.

  Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması
  Yapı üretim süreci, katılımcıları, yapı üretim sürecindeki örgütsel kalıplar, yapım projelerinde enformasyon ihtiyacı, yapı üretim sürecindeki temel işlevlerden biri olarak proje planlaması ve programlaması,Proje planlama ve programlamada sistem yaklaşımı; girdiler, süreç, çıktılar.Proje planlama ve programlama işlevinin diğer işlevler ile ilişkileri. Proje planlama ve programlamasına yönelik yazılımlar ve entegre sistemler. Proje planlama ve programlamada ileri düzeydeki sorunlar, teknikler, araçlar (LOB ve Şebeke tekniklerinin birlikte kullanımı, çoklu proje ve kaynak planlama, süre kısıtlı-kaynak kısıtlı kaynak dengeleme, proje hızlandırma ve şebeke sıkıştırma, çeşitli algoritmalar, WEB tabanlı proje planlama ve programlama). Teorik olarak incelenen konuların bir proje kapsamında uygulamalı olarak ele alınması;

  Yapım Teknolojisi
  Teknoloji be yapım teknolojisi kavramları yapım teknolojilerini gelişimi; yapı üretimini özellikleri ve teknoloji kullanımı; teknoloji kullanımına ilişkin kriterler; teknoloji, yönetim ve organizasyon ilişkisi; geleneksel yapım teknolojileri ve özellikleri; endüstrileşmiş yapım teknolojileri ve uygulamaları; yalın yapım teknolojileri ve uygulamaları, "agile" yapım teknolojileri ve uygulamaları; yapımda teknoloji transferi ve "technology watch" kavramı; yapımda teknolojik yenilik (innovation); yapımda teknoloji seçimi.

  Tasarımda ve Yapımda Kalite Yönetimi
  Kalite kavramı ve terminolojisi, kalite konusuna kuramsal yaklaşımlar, kalitenin temellendirilmesi, toplam kalite yönetimi, kalite güvencesi, kalite standartları, ISO 9000 standartları, kalite değerlendirme ve kalite yönetiminde teknikler, uygulamaların tartışılması

  World Experience in Restoration   (Dünyadaki Restorasyon Uygulamalarına Bir Bakış)
  Çeşitli ülkelerin restorasyon pratiklerine ve yapı onarımları alanının örgütlenmesine genel bir bakış; Restorasyon konusundaki uluslararası buluşmalar; Seçilmiş kimi ülkelerde (Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika ülkeleri) yapı restorasyonlarının niteliği; Çeşitli teknik ve yöntemlerin tanıtılması; Ülkelere/kültürlere özgü yaklaşımlar; Anıtsal restorasyon örnekleri; Geleneksel teknikler ve ileri teknoloji uygulamaları; Case-study'ler; İngilizce restorasyon terminolojisi.

  Anadolu Kent Tarihi
  Anadolu kentlerinin tarihsel gelişimi; örnek tarihi kent dokularının incelemesi; Anadolu kentlerinde karşılaşılan geleneksel yapı tiplerinin tipolojik analizi; Anadolu kentlerinin yönetim yapısı; Anadolu kentlerinde sosyal doku, ekonomik kaynaklar, zenaatlar; Osmanlı devri şeriyye sicilleri, tapu kayıtları gibi yazılı kaynaklarının analizi; kent haritası, gravür vb. çizili kaynakların mimarlık tarihi açısından yorumlanması; kaynakların değerlendirilmesiyle kent gelişiminin tesbiti; Anadolu kentinde koruma sorunları.

  20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı
  Cumhuriyet'in devraldığı mimari mirasa kısa bir değinme ve "Milli Mimari" olarak adlandırılan düşünce ve tasarım önerileri ile "Modernizm" kavramlarının irdelenmesinden başlayarak Cumhuriyet döneminin yapım programları, öncelikleri, eğitim ve örgütlenme sorunları ve başlıca çalışma ve yapıtlarıyla mimarların tanınıp irdelenmesinin yapıldığı bir içerikle sürdürülmektedir.

  Mimarlık ve Kuram
  Aydınlanma, hümanizma ve mimarlık. Pozitivist akılcılığın türevi olan bilimsel yaklaşımlara bilgikuramsal ve toplumbilimsel eleştiriler. Alman idealizminde sanat ve mimarlığın ampirisist determinizm dışında temellendirilmesi. Bilim türleri (doğa-, toplum- ve insanbilimleri) ve mimarlık.

  Dilsel dönüşüm ve kültürün dilsel algılanışı. Göstergebilim ve yapısalcılıkta pozitivist eğilimler ve mimarlık. Ardyapısalcılık, mimarlık ve ideoloji.

  Özne/varlık kökenli felsefi yaklaşımlar (fenomenoloji ve hermenötik) ve bilgi kuramı. Birer bilimsel tavır olarak açıklama ve anlama kavramları. İnsanbilimlerinde yöntem arayışını ve yeni paradigma beklentisini yadsıma. Günümüzde iki karşıt felsefi yaklaşım (ardyapısalcılık/hermenötik) ve mimarlığın geleceği.

  Architecture /Design/Theory (Mimari Tasarım ve Kuram)
  Mimari tasarım ve kuram arasındaki karşılıklı ve vazgeçilmez ilişkileri irdeleyen bir ders olarak düşünülmüştür. Mimarlığı ve mimari düşünceyi kapsamlı / genel / yaygın olarak ele alacak biçimde farklı kuramsal yaklaşımları anlamak ve farklı kuramsal okumaları gerçekleştirebilmek hedefine yöneliktir. Çeşitli yaklaşımlar benimsenebilir; örneğin epistemolojik eşikler ya da taksonomilerle, temel okumaların belirleyiciliği ekseninde, mevcut bilgi alanları üzerinden, gibi.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |