Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Gümüşsuyu Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Mühendislik programları mezunları tercih edilir.
 • Program tanımları
  Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler      
  Konstrüksiyon Sistematiği
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics
  Triboloji
  Advanced Computer Aided Design
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics

  Seçmeli  Dersler    
  Introduction To Computer Aided Engineering
  Finite Element Method in Mechanical Engineering
  Güç İletimi
  Boundary Elements Method In Mechanical Design
  Transport Tekniğinde İleri Konular
  Düşey Transport Sistemleri
  Gear Technology
  Konstrüksiyonda Şekillendirme
  Sürekli Transport Sitemleri
  Polimer Esaslı Kompozitlerle Konstrüksiyon
  Konum Kontrollü Sistemlerin Konstrüksiyonu
  Akışkan Güç Servomekanizmaları
  Materials and Design for High Temperature Service

  Ders İçerikleri

  Konstrüksiyon Sistematiği
  Sistematik Konstrüksiyon dersinde Mamul Geliştirme esnasında takip edilmesi gereken adımlar anlatılmaktadır. Konu Başlıkları: Sistematik Konstrüksiyon nedir? Mamul fikrinin oluşması. Ödev Analizi.Fonksiyonel Sentez veya Tasarım. Çözüm Arama Yöntemleri. Değerlendirme, Fayda Değer analizi. Mamul Planlaması. Şekillendirme. Detaylandırma

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics ( Mühendislik Matematiği)
  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  Triboloji
  Sıvı sürtünme bölgesinde çalışan sistemler, Reynolds diferansiyel denklemi, radyal ve eksenel kaymalı yataklar, dıştan basınçlandırılmış yataklar. Yuvarlanma hareketi yapan elemanlar arasındaki sıvı filmler, elastrohidrodinamik, dinamik yüklü yataklar, termohidrodinamik, hidrodinamik kararsızlık. Kuru sürtünme durumu, sürtünme teorileri, sınır sürtünme durumu, aşınma ve mekanizması, yağlayıcılar. Yağlama sistemleri.

  Advanced Computer Aided Design  (İleri Bilgisayar Destekli Tasarım)
  Mevcut CAE sistemlerinin genel değerlendirmesi; mühendislik çalışma istasyonlarında yüksek performansli grafiklerin mimarisi; izdüşüm ve perspektif ters dönüşümler; eğrilerin ve yüzeylerin parametrik gösterimi; temel diferansiyel geometri; etkileşimli grafikler; kübik olmayan yüzey yolları; görüntü işleme; NC takım yolları; katı modelleme; ileri araştırma konuları; yazılım geliştirmede proje yönetimi; hızlı prototip hazırlama yöntemleri; imalatta otomasyon; otomatik programlama; robotlar, CIM, grup teknolojisi, ters mühendislik.

  Seminer

  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  Introduction To Computer Aided Engineering (Bilgisayar Destekli Mühendisliğe Giriş)

  Mühendislik dizaynı ve dizayn adımları. Bilgisayar destekli mühendislik donanımlar. Bilgisayar destekli çizim ve dizayn. Mühendislik uygulamalarında geometrik modelleme. Katı modelleme yöntemleri. Sayısal yöntemler (FEM & BEM). Bilgisayar destekli proje planlama ve kontrol. Sistem simulasyonu. Bilgisayar destekli imalat ve fabrika içi iletişim.

  Finite Element Method in Mechanical Engineering (Makina Mühendisliğinde Sonlu Eleman Yöntemi)
  Giriş. Sonlu Eleman Yönteminin genel işlem adımları. Eleman interpolasyon fonksiyonları, şekil fonksiyonları. İzoparametrik eleman kavramı. Sürekli ortamları sonlu elemanlara bölme. Non-lineer analiz teknikleri. Integral formülasyonu ve varyasyon yöntemleri. Uygulamalar için bilgisayar programları. Çeşitli uygulamalar.

  Güç İletimi
  Motor elemanlarının ve döndürülen makinaların hız-moment karakteristikleri ve diğer belirleyici özellikleri. Hız değiştirici makinalara genel bakış. Hız ayarı amacı ile kullanılan mekanizmalar , kademeli ve kademesiz hız ayarı. Güç iletiminde daimi ve geçici davranışların modellenmesi, hareket denklemleri. Elektrik motoru ile tahrikte ilk hareket problemi ve çözümleri. Güç iletiminde hidrodinamik elemanlar. Hidrostatik güç iletimi.

  Boundary Elements Method In Mechanical Design (Makina Konstrüksiyonunda Sınır Elemanlar Yöntemi)
  Mühendislik problemleri ve sayısal yöntemlerin rolü. Sınır elemanlar yönteminin temel adımları ve matematik ifadeleri. Elasto-statik problemler. Lineer elemanlar, süreksiz elemanlar, kuadratik ve yüksek derseceli elemanlar. Sınır elemanlar yöntemi uygulamalarına genel bakış ve ilgili paket programların tanıtılması. Sonlu elemanlar yöntemiyle sınır elemanlar yönteminin mukayesesi.

  Transport Tekniğinde İleri Konular

  Transport makinalarının kullanım amacına göre sınıflandırılması ve elemanlarının yapıları. Transport makinaların imalinde kullanılan malzemelerin seçimi ve etkiyen kuvvetler. Transport makinalarının işletme koşulları ve performansları. Transport makinalarının dengeleme problemleri ve devrilme koşulları. Peryodik kontrol ve bakım esasları.

  Düşey Transport Sistemleri

  Düşey transport sistemlerine olan talebin incelenmesi. Kapalı mekanlarda insan trafik hareketliliği ve trafik analizi. Mekanik asansör dizayn esasları ve elemanlarının yapıları. Hidrolik asansör konstrüksiyonları. Yürüyen merdiven ve bantların konstrüksiyonları. APM sistemleri.

  Gear Technology (Dişli Çark Teknolojisi)
  Düz ve helisel alın çarkların geometrisi. Diş profilleri, Evolvent profil ve özellikleri. Modifiye edilmiş dişliler. Düz ve helisel dişlilerin kesme yoluyla imali, tezgah ve takımları. Kesme dışındaki metotlar. Profiller için son işlemler, tezgah ve takımları. Sonsuz vida ve çarkının imali. Konik dişlilerin geometrisi. Düz konik dişlilerin imali ve ilgili metot ve donanımlar; Spiral konik ve hipoid dişlilerin temel geometrisi ve imalleri, Dişli çark metrolojisi, Boyut ve hata toleransları, Diş kaliteleri, Ölçme alet ve cihazları, Dişli çarklara uygulanan ısıl işlemler.

  Konstrüksiyonda Şekillendirme

  Bu derste, Tasarım sonrasında Şekillendirmenin sistematik olarak gerçekleştirilmesi üzerinde durulacaktır. Konu başlıkları: Sistematik Şekillendirme Adımları. Şekillendirme Kriterleri. Ön Şekillendirme. Son Şekillendirme. Döküme Uygun Şekillendirme. Dövme Prosesine Uygun Şekillendirme. Karma Malzeme ile İmalata Uygun Şekillendirme. Montaja Uygun Şekillendirme. Demontaj, Geri dönüşüm ve Yeniden Kullanıma Uygun Şekillendirme. Talaşlı İmalata Uygun Şekillendirme. Kaynak Konstrüksiyona Uygun Şekillendirme. Çelik Saç Şekillendirme Esasları. Maliyete Uygun Şekillendirme

  Sürekli Transport Sistemleri

  Taşınacak yüklerin ve sürekli transport makinalarının sınıflandırılması. Bantlı konveyör hesap esasları ve elemanlarının yapıları. Elevatörlerin, salınımlı ve titreşimli transport makinalarının hesap esasları. Hidrolik ve pnömatik transport makinalarının tasarımı.

  Polimer Esaslı Kompozitlerle Konstrüksiyon
  Polimer kompozit malzemeler, üretim yöntemleri hakkında özet bilgi, polimer karışım, elyaf ile takviye ve dolgular. Takviye yöntemleri ve kullanım yerleri. Kompozitlerde gerilme-uzama ilişkileri, yöne bağımlılık. Tasarım aşamaları ve kriterleri. Yapıya uygun kompozit malzeme seçimi, sandviç yapılar. Polimer esaslı kompozitlerin makina elemanı olarak kullanımı, bağlama yöntemleri, kaymalı yataklar, dişli çarklar. Bu malzemelerden imal edilmiş makina elemanlarının boyutlandırılması. Üretime ve zorlanmaya uygun şekillendirme.

  Konum Kontrollü Sistemlerin Konstrüksiyonu

  Uygulamada konum kontrollü sistemler. Motor elemanları ve özellikleri. Doğruluk, tekrarlayabilirlik, çözünürlük, konum ve hız algılayıcıları. Konum kontrollü sistemlerde güç iletimi ve kullanılan elemanlar. Boşluk problemi ve çözüm yolları. Yataklama problemleri ve çözümleri, nümerik kontrollü tezgahların konstrüksiyonu, robot kollarının konstrüksiyonu, robotik sistemlerin kalibrasyonu, referans konumun belirlenmesi, konum hataları ve nedenleri. Seçilmiş örnek konstrüksiyonların incelenmesi.

  Akışkan Güç Servomekanizmaları
  Akışkan Güç servomekanizmalarına giriş. Sistem elemanlarının ve karakteristiklerinin tanımlanması ve incelenmesi. Sistem elemanlarının dinamik modellerinin tesbiti ve dinamik sistem analiz teknikleri. Nakil hatlarının dinamik modellenmesinin incelenmesi. Elektro-hidrolik sistemlerin kontrolü ve komputer kontrollü sistemler. İleri eleman ve sistem örneklerinin ele alınarak incelenmesi.

  Materials and Design for High Temperature Service (Yüksek Sıcaklık Malzemeleri ve Tasarım)
  Mekanik esaslar. Kristal kusurları ve katı hal yayınması. Sürünme mekanizmaları. Sürünme eğrisinin analizi. Sıcaklık ve gerilmenin sürünme eğrisine etkileri. Sürünme deformasyon mekanizma haritaları. Sürünme hasarı ve sürünme kırılması mekanizma haritaları. Yüksek sıcaklıklarda yorulma ve kırılma. Sürünme-yorulma etkileşimi ve ömür tayin yöntemleri. Yüksek sıcaklık malzemeleri. Yüksek sıcaklıklar için tasarım prensipleri ve uygulamaları.Makina mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |