Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (70/100) olmalıdır. Mimari Tasarım, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunları tercih edilir. İstenen ek belgeler: Portfolyo, Özgeçmiş, Biri, lisansta daha önce çalışmış olduğunuz öğretim üyelerinin birinden olmak üzere (tercihen stüdyo yürütücüsü) 2 adet Referans Mektubu, Niyet Mektubu
 • Program tanımları
  Ders Listesi
        
  Zorunlu     Dersler
  • Güz Dönemi
  Qualitative and Quantitative Methods in Architectual
  Proje I
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  • Bahar Dönemi
  Architecture/Design/Theory
  Proje I
  Proje II - Tez Tasarımı
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler    
  Thresholds of 20th century    
  Forecasting in Design
  Architecture in Context
  Mimarlık ve Kimlik       
  Mimarlıkta Psikoloji    
  Mimarlıkta Değerlendirme
  Mimari Planlama Sorunları
  Dar Gelirliler için Konut
  Çevresel Estetik
  Mimari Tasarım ve Teknoloji
  Konut ve Kültür Çalışmaları
  Mimari Tasarlamada Yaratıcılık ve Metaforların Rolü
  Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları
  Endüstrileşmiş Binada Tasarlama Yaklaşımları
  Kent Mimarlığı
  Prefabrike Elemanlara Tasarlama    
  Mimarlık ve Ütopya
  Konut Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler     
  Konut ve Değişim
  Mimari Tasarım ve Eleştiri
  Contemporary Architectural Design Theories
  Geometry in Architectural Design
  Mimari Tasarımda Bilgi İşlem Kuram ve Modelleri

  Ders İçerikleri

  Qualitative and Quantitative Methods in Architectual( Mimarlık Araştırmalarında Niteliksel ve Sayılsa Yöntemler)
  Araştırma kavramı, türleri, niteliksel ve sayısal içerikli araştırmalar, çeşitli yaklaşımlar ve teknikler. Araştırma probleminin tanımlanması ve ortaya konması. Varsayımların oluşturulması. Araştırma tasarımı ve ön planlama aşaması: Kapsam, süreç ve zaman planlaması. Veri toplanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi, temel istatistik metotlarının,parametrik ve parametrik olmayan veriler için kullanılan istatistik tekniklerin ve kullanım amaçlarının tanıtılması: regresyon, korelasyon, çok değişkenli analiz teknikleri, sınıflandırma, hipotez sınama vb. amaçlarla kullanılan ileri istatistik teknikleri. Diğer veri toplama yöntemleri: Görüşme, gözlem, soru sorma, arşiv, hazır bilgi vb. Araştırmanın duyurulması: Rapor, bildiri, makale yazım yöntemleri. Güvenilirlik ve geçerlilik problemi.

  Proje I
  Mimari tasarlama (proje) çalışmalarının ya da tez hazırlık çalışmalarının dayandırılacağı kuramsal ve kavramsal yaklaşımın oluşturulması; tarih, çevre, ekonomi, teknoloji, sosyal yaşam, psikoloji gibi yan disiplinlerin kuramsal verilerinin değerlendirilmesi, bu verilerin tasarlama bilgisine dönüştürülerek yararlanılması, yorumlanması ve sunulması.

  Seminer

  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Architecture/Design/Theory (Mimari Tasarım ve Kuram)
  Mimari tasarım ve kuram arasındaki karşılıklı ve vazgeçilmez ilişkileri irdeleyen bir ders olarak düşünülmüştür. Mimarlığı ve mimari düşünceyi kapsamlı / genel / yaygın olarak ele alacak biçimde farklı kuramsal yaklaşımları anlamak ve farklı kuramsal okumaları gerçekleştirebilmek hedefine yöneliktir. Çeşitli yaklaşımlar benimsenebilir; örneğin epistemolojik eşikler ya da taksonomilerle, temel okumaların belirleyiciliği ekseninde, mevcut bilgi alanları üzerinden, gibi.

  Proje I
  Mimari tasarlama (proje) çalışmalarının ya da tez hazırlık çalışmalarının dayandırılacağı kuramsal ve kavramsal yaklaşımın oluşturulması; tarih, çevre, ekonomi, teknoloji, sosyal yaşam, psikoloji gibi yan disiplinlerin kuramsal verilerinin değerlendirilmesi, bu verilerin tasarlama bilgisine dönüştürülerek yararlanılması, yorumlanması ve sunulması.

  Proje II-Tez Tasarımı
  Tez hazırlık çalışmalarının dayandırılacağı kuramsal ve kavramsal yaklaşımın oluşturulması; tarih, çevre, tıp, ekonomi, teknoloji, mühendislik bilimleri, temel bilimler, insan ve toplum bilimleri gibi yan disiplinlerin kuramsal verilerinin değerlendirilmesi, bu verilerin tasarlama bilgisine dönüştürülerek yorumlanması, tez çalışmalarında yararlanılması.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Thresholds of 20th century (20. Yüzyılın Eşikleri)
  Bu kuram dersinin amacı 20.yüzyılın tasarım odaklı kuramlarını tartışmaktır. Dersin sonunda bugünü anlamak ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak da amaçlanmaktadır. Bu ders değişıkliklerin başka değişiklikler ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlar. Bu amaca ulaşmak için tarihsel eşikler, düşünceler ve amaçlar, popüler kültür ve ikonlar, dönemin önemli yapıtları ve önemli metinleri incelenecektir. Mimarlık dönemin toplumsal ve politik olayları, bilimsel gelişmeler, felsefe, gündelik yaşam, diğer sanat dalları ile ilişkisi bağlamında tartışılacaktır. Bu amaçlara yönelik olarak mimarlığın analşılmasına yönelik bir yöntem önerilecektir. Bu bakış doğrudan yapılar ve tasarımcı ile değil, dolaylı olarak niyetler ve bilinçli-bilinçaltı amaçlar üstünde odaklanmayı önerir. Bu anlayış herhangi bir yapıtı, düşünceyi, yaklaşımı anlamak için o dönemin anlaşılması gerektiği inancına dayanmaktadır.

  Forecasting in Design (Tasarımda Gelecek Tahminleri)
  Gelecek tahminlerinin anlamı, önemi ve gelişmesi; gelecekle ilgili tahminlerin her türlü insan faaliyetindeki yeri; tahmin sürelerine göre sınıflama; tahmin metotları; nicel ve nitel tahmin teknikleri; toplumun tümü ile ilgili tahminler; tahminlerin tasarlamada kullanılması; yerleşme ve bina ile ilgili tahminler; yapı ve yapım sistemlerinin gelecekleri; endüstri ürünleri tasarımında gelecek tahminleri

  Architecture in Context (Bağlam ve Mimarlık)

  Wittgenstein içleştirilmeyen "öteki" kavramını tanımlar, bu durumda "öteki" nin dışında olanla asimetrik bir ilişkisi vardır, bu Plato'nun idalog'undan farklıdır. Bunun sebebi Platon'un dialog'unda ortak kurallar seti vardır, böyle bir kurallar seti olduğunda ise Wittgenstein için d,ğeriyle bir dialog olmaktan çıkmaktadır.

  En geniş anlamıyla bağlam'a ve bağlamda yer alan mimarlığa bakacak olursak, genellikle Platon'un dalog'una benzer bir ilişkileri vardır. Diğer taraftan "yeni" bir mimarlığın, özellikle bağlam'da henüz yer almadığında "diğer" olma şansı vardır, başka bir deyişle bağlamı ile ilişkisi olur ve "yeni" olarak tanımlanabilecek bir mimarlık olarak tanımlanabilir. Bu derste mimarlığın yeni, görüngüsel, ideali maddesel, özsel olma durumlarında bağlamı ile oluşturacağı simetrik ve asimetrik ilişkiler, Watson'un gerçekliği farklı şekillerde anlamlandırmasına bağlı olarak ele alınmaktadır.

  Mimarlık ve Kimlik  
  Kimlik tanımı, kültürel, kişisel, grup ve toplumsal kimlik tanımları; kimlik ve yaşam biçimi, kimlik-yaşam kalitesi etkileşimi; kültürel değişim ve kimlik; yerin ruhu (genius loci) kavramı; çevresel kimlik oluşum modeli; doğal çevre kimliği ve kentsel kimlik oluşumu; kentsel kimlik; mimari kimlik, kurum kimliği ve mimari-mekansal yansıması; aidiyet, özgüleme (kendileme); eşya ve kişisel/çevresel kimlik, mekansal kimlik göstergeleri; tasarımcı/kullanıcı kimliği.

  Mimarlıkta Psikoloji

  Tasarlama psikolojisi: Tasarlamada bilişsel süreçler, Gestalt düşüncesi, davranışçı akım, algısal yaklaşım. Tasarlamada yaratıcı düşünce ve davranış modelleri, yaratıcı düşünce ve problem çözme üzerinde çeşitli mimari akımların etkileri. Tek başına tasarlama, birlikte tasarlama ortamları, digital, sanal ortamlarda tasarlama deneyimi. Kullanıcı-tasarımcı zihinsel etkileşimi. Çevre ve mekan psikolojisi: Algılama, kavrama ve mekansal davranış örüntüleri, mekan içgüdüsü, kalabalık ve mahremiyet kavramları, tasarım ve determinizm, çevreye uyum, çevreyi değiştirme ve diğer ilişki modelleri. Tasarlama düşüncesi ve mekan deneyimi ilişkileri, mekanı yaratmak ve mekanda yaşamak, mekanın anlamı.

  Mimarlıkta Değerlendirme

  Değer kavramı, değerlendirme analizleri, değerlendirmede amaç sistemleri, değer transformasyon fonksiyonlarına ağırlık verme, değerlendirme teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  Mimari Planlama Sorunları
  Planlama, mimari planlama, programlama, tasarlama kavramları; aralarındaki ilişkiler, planlama olgusunda iletişimin rolü, iletişim ve algılama teorileri. Dönüşümlü bir süreç olarak planlama, planlama süreçleri, tasarlama süreçleri ile ilişkileri, kavramsal bir sistem olarak planlama yaklaşımı, sistem kavramı. Mimari planlamada amaçlar, amaçların belirlenmesi, amaç belirleme teknikleri ve sorunları, zaman içinde değişimler, sistemin ileriye yöneltilmesi ve gelecek tahminleri. Modeller ve planlama modellerinin mimari planlamada kullanılabilirliğinin tartışılması. Karar verme olgusu, mimari planlamada çeşitli karar konuları. farklı konularda-Üniversite kampüs planlama, hastane, toplu konut planlama olguları ve öğrencilerin üzerinde çalıştıkları veya eğilimleri olan tipolojik konularda planlama sorunları üzerine ödevler.

  Dar Gelirliler için Konut
  Dünyada ve Gelişmekte olan Ülkelerde konut sorunu, nedenleri, çeşitli yönleri, ülkemizde konut koşulları ve konut sorunu; dar gelirli kentlinin tanımı, dar gelirli kentlilerin konut sorunu, ortaya çıkış nedenleri, gecekondulaşma, bu grup için üretilmiş konut politikaları; Kullanıcı açısından sorunlar, konut sorunu, üretilen konutun kullanıcı tarafından değerlendirilmesi; kent, çevre ve konut ölçeğinde ortaya çıkan sorunlar; farklı çözüm alternatiflerinin irdelenmesi ve değerlendirilmesi.

  Çevresel Estetik
  Estetik doktrinler ve günümüz tasarım sorunları bağlamında sosyal, kültürel, psikolojik boyutların birbirleriyle ilişkisini anlama, bütünsel bakış açısı onun anlam ve zevk üreten gerçeklerini kavramada fenomenolojik yaklaşımlar çerçevesinde ele alınır. Yaşantı kavramı, günlük yaşamın tasarım ürünü ile ilişkisini güçlü kılacak bazı ipuçları sağlar. Yeni görme biçimleri ve yeni düşünme biçimleri, kuram ve pratik arasındaki kopukluğu ortadan kaldırır; bu konudaki paradigmalar gözden geçirilir. Bu bağlamda gestalt teorisi, doğu felsefesi, simbiosis felsefesi ve fuzzy düşünme arasındaki ilişkilere dikkat çekilir. Goethe nin bilime yaklaşımı bu tartışmaları somut örneklerle destekler. Bildirişim kuramı ve alımlama estetiği, metin okuma ve anlama boyutunda düşünceyi yeniden kurgulama yaklaşımlarına ışık tutar. Yorumbilim ve eleştiri, estetik yaşantının diyalektiklerini ve gerçekliğini anlamada yardımcı olur. Adorno nun estetik kuramı, insanın tepkilerini uyarıcı nitelik taşıyan varlık karakterinden ayırmadan- nesne özne birlikteliği içinde - negatif diyalektik kuramı bağlamında estetik yaşantıya açıklık kazandırır.

  Mimari Tasarım ve Teknoloji

  Yapım teknolojisi ve gelişimi, endüstrileşmiş yapım sistemleri, endüstrileşmiş bina tasarımı ve mimari tasarım süreci, endüstrileşmiş bina tasarımında mimarın rolü, mimarın bilgi alanları ve bilginin temsili, yapım teknolojisi bina biçimi ilişkisi, Modern ve Modern Sonrası dönemde teknoloji-biçim ilişkileri, High-Tech Akımı.

  Konut ve Kültür Çalışmaları
  Mimari tasarımda ve konut tasarımında çevre-davranış çalışmaları, kültür ve mekan çalışmalarının yeri ve önemi. Kültür ve mekan: temel kavramlar: çevre, kültür, psikolojik bileşenler: algılama, bilişim, mahremiyet, kişisel mekan, egemenlik sınırı, kimlik. Kültür ve konut: konut çalışmalarında yaklaşımlar, uygulamalar. Analiz: alan araştırması yöntem ve teknikleri. İstanbul'da farklı konut örüntüleri: geleneksel ev, gecekondu, yeni konut grupları. Bir konut bölgesinde kültür ve mekan etkileşimi analizi.

  Mimari Tasarlamada Yaratıcılık ve Metaforların Rolü
  Yaratıcılığın tanımı, bazı yaratıcı teknikler; Tarih boyunca yaratıcılık üzerine görüşler; Mimari tasarlamada yaratıcılık: Anlam ve kategorileri; Yaratıcı süreç ve mimari tasarlamada yaratıcı süreç; Yorumbilimsel görüş açısı; Yorumbilimsel bir aktivite olarak mimari tasarım; Yorumbilimsel bir aktivitede metaforların rolü; Metafor kavramı, tanımları, tarihsel perspektif; Yaratıcılık açısından metaforlar; Mimari tasarlamada doğal çevre ve varlıklarla ilgili metaforlar; Mimari tasarlamada maddi kültür öğeleri ile ilgili metaforlar; Mimari tasarlamada soyut ve zihni kavramlarla ilgili metaforlar; İnsan ve toplum üzerindeki etkileri açısından mimari tasarlamada metaforlar; Bilgisayar teknolojileri, metaforlar ve mimari tasarlama

  Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları
  Mimarlık alanında bilgisayar kullanımının ve bilgisayar yardımıyla mimari tasarımın tarihçesi; Mimarlıkta bilgisayar kullanılan alanlar ve uygulama örnekleri;Bilgisayar destekli mimari tasarım süreci; Tasarım yaklaşımları; Parametrik, keşfedici ve yaratıcı tasarım yaklaşımlarında bilgisayarın rolü; Bilgisayar destekli mimari tasarımda kullanılan model türleri, tanım teknikleri ve uygulamaları; Kavramsal ve geometrik modeller; Geometrik model üretmede kullanılan işlemler; Geometrik model tanım teknikleri; Bilgisayar destekli mimari tasarım, analiz, değerlendirme ve sunum amaçlı modeller ve uygulama alanları.

  Endüstrileşmiş Binada Tasarlama Yaklaşımları
  Endüstrileşmiş binada tasarlama yaklaşımları, program model ve bileşen yaklaşımı; sipariş usulu ile üretilen sistemler, katalog bileşenlerini kullanan sistemler; katalog bileşenlerini kısmen kullanan (yarı açık) sistemler; tasarımcının rolu, bina sistemleriyle ilişkili olarak tasarım durumları

  Kent Mimarlığı
  Kentsel tasarım/kuramsal ve felsefi temelleri: Kent ve kentsel mekana ilişkin kuramsal yaklaşımlar ve bu yaklaşımların mimari ile ilişkilerinin irdelenmesi. Mimarlık/kentsel tasarım/peyzaj arakesitindeki ilişkiler: Bina / kentsel mekan ilişkisi bağlamında peyzaj, Binaların kentsel rolü, bu bağlamdaki kentsel tiplolojileri, kente ve kentsel mekana katkıları. Kentsel doku: Kentsel dokunun evrimleşmesi ve değişimi, Kentsel doku elemanları / süreklilik / kesinti / tipololojik ve morfolojik ilişkiler. Kentsel mekan: Kentsel mekanın çözümlenmesi/tasarımı, Kentsel mekanda kamusal-özel diyalektiği/sosyal ve kültürel boyut.

  Prefabrike Elemanlara Tasarlama    
  Tasarlamada yaklaşımlar, tasarlama süreci, prefabrike sistemler, tasarımda sistem sınırlamaları, prefabrike elemanlarla tasarlama süreci.

  Mimarlık ve Ütopya
  Ütopya kavramı, tanımı, tarihsel yaklaşım; Ortaçağ ve Rönesans dönemi mimari-kentsel ütopyaları; endüstri devrimi ve 19.yy ütopyaları; modern mimarlık ve 20.yy ütopyaları;benzer kavramlar: ekotopya,distopya,heterotopya,v.b.;ütopyaların günümüz mimarisine etkileri; gelecek için planlama, programlama ve tasarım.

  Konut Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler     
  Konut ve konut araştırmalarının kendine özgü yapısı; Konut ve çevresinden memnuniyet ve kalite ilişkileri; Konutta kullanım sonrası değerlendirme çalışmaları; Araştırma planlamasında kavram, varsayım, strateji ve yöntem; Araştırma yaklaşımları: teşhis edici, tanımlayıcı, kuramsal, eyleme yönelik; Araştırma tasarımları: örnek olay, survey, deney; Araştırma ortamları: doğal, kurmaca; Veri toplama teknikleri: Gözlem (fiziksel iz ve işaretlerin gözlenmesi, davranış gözlemi), Soru sorma (yönlendirilmiş görüşme anket), Arşiv, Veri analizi teknikleri, Rapor etme.

  Konut ve Değişim
  Değişim tanımı, değişim kuramları; Dünyada geçmişten günümüze oluşan ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal değişimler, bu değişimlerin kentsel mekana, konut yerleşmelerine ve konutun kullanımına etkisi; Türkiye'de geçmişten günümüze oluşan ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal değişimler, ülkedeki konut sunumunun değişimi; konut isteminin değişimi; bu değişimlerin kentsel mekana, konut yerleşmelerine ve konutun kullanımına etkisi; geleneksel konutlar, çağdaş konutlar, apartmanlar, gecekondular, villalar, çok katlı konutlar, kent içi siteler, kent dışı siteler vb. konut türlerinin değişimi.

  Mimari Tasarım ve Eleştiri
  Bilim/felsefe/mimarlık ilişkisi; mimarlık bilgisi ve teorisi; modernite, yenilik ve gelenekselcilik tartışmaları; tarih, eleştiri ve mimarlık; mimarlık ve ideoloji; mimarlık ve kimlik; mimarlığın temsili vb. konular incelenecektir. Bu başlıklar çerçevesinde her haftanın konusuyla ilgili önceden verilecek metinler üzerinden hazırlık yapılarak derse gelinir. Dersin amacı, bilgi aktarımı değil gündem konuları ve metinler üzerine yapılan tartışmalarla yeni bilgilerin üretilmesidir. Her haftanın üçüncü ders saati, öğrencilerin daha aktif katılımını öngören "case study"ler, kavram etüdleri vb. özel konuların incelenmesi, sunumu ve tartışılmasına ayrılmıştır.

  Contemporary Architectural Design Theories (Çağdaş Mimari Tasarım Kuramları)
  Kuram, kılgı, söylem, paradigma, model, manifesto olgularını temel öğretiler bağlamında tartışmak ve mimarlık kültürü ile ilişkilendirerek örneklemek; yapılı çevre ve mimarlığın modernite öncesi ve sonrasına eleştirel bir bakış; diğer disiplinlerle etkileşimler; 1960'lar öncesi ve sonrası mimarlık düşüncesini Bachelard, Barthes, Baudrillard, Colquhoun, Deleuze, Derrida, Eco, Foucault, Habermas, Heidegger, Lyotard, Tafuri'nin yazıları ve çağdaş tasarımcıların ürün ve söylemleri bağlamında değerlendirmek ve tartışmak.

  Geometry in Architectural Design (Mimari Tasarımda Geometri)
  Tasarımcının bilgi alanları, bilginin temsili, tasarlama faaliyeti, tasarlama faaliyetinde biçimlendirme aşaması, tasarlama sürecinde biçim üretme ve deneme adımları, biçim deneme ve alternatif üretme süreçlerine farklı yaklaşımlar, biçimlendirmede matematik ve geometrik modeller, kentsel tasarım ve mimari tasarımdaki kompozisyon oluşturma çabalarının tarihsel süreklilik içinde incelenmesi, mimari tasarımda semboller ve temsil, geometrik nitelikli tasarım yardımcı araçları, düzlemsel örüntüler ve bu araçlar üzerinde biçimlendirme faaliyetinde gerçekleştirilen işlemler, bu alandaki bilgisayar uygulamaları biçim ve kütle grameri, kurala dayalı sistemler, mimarlıkta bilgisayar modelleri, biçimlendirme sürecindeki işlemlerin tarihsel süreklilik içinde örneklere dayalı olarak analizi.

  Mimari Tasarımda Bilgi İşlem Kuram ve Modelleri
  Mimari tasarım olgusu: kavram/süreç/ürün olarak tanımları; Tasarım sürecini modelleştirmeye yönelik sistematik yaklaşımlar; Dijital ortamın özellikleri, iletişim, sunum ve tasarım ortamı; Temellendirildikleri yaklaşımlara göre bilgisayarla mimari tasarım modelleri: dilbilim kökenli yaklaşımlar, biçimbilimi kökenli yaklaşımlar, biliş bilimi kökenli yaklaşımlar, matematik kökenli yaklaşımlar, mantık kökenli yaklaşımlar, bilgisayar bilimi kökenli yaklaşımlar; Mimari tasarımda yapay zeka yaklaşımları ve uzman sistemler; Bilgisayarla mimari tasarımda karar destek sistemleri.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |