Maden Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Maden Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına her mühendislik dalından öğrenci kabul edilecektir.
 • Program tanımları
  Maden Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler
  Mining Geostatistics
  Açık Ocak Maden Tesislerinin Tasarımı
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Economic Analysis in Mining
  Yeraltı Maden Tesislerinin Tasarımı
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler
  İleri Kaya Mekaniği
  Decision Making in Mining
  Madenlerde Otomasyon
  Maden ve Tünelcilikte Delme Patlatmada Son Gelişmeler
  Kazı Makinelerinin Seçiminde Verimlilik Analizleri
  Mechanical Excavation and Mechanisation in Hard Rock
  Bilgisayar Destekli Maden Planlaması
  Advanced Cement Technology
  Kaya-Toprak Şev Stabilitesi
  Agrega Madenciliği ve Teknolojisi    
  Mechanical Excavation and Mechanisation in Soft Ground    

  Ders İçerikleri

  Mining Geostatistics (Madenciler için Jeoistatistik)
  Bölgesel değişkenler teorisi Matheron tarafından öne sürüldükten sonra jeoistatistik madencilik, jeoloji, hidrolik, meteoroloji gibi pek çok farklı alanda kullanılmıştır. Bu derste, öncelikle tek, iki değişkenli ve uzaysal dağılım, rassal fonksiyon modelleri verildikten sonra, deneysel ve teorik semivariogramların nasıl elde edildiği konusu işlenecektir. Bu aşamadan sonra tahmin probleminin çözümünün gerçekleşebilmesi için kriging yönteminin teori ve uygulaması verilecektir. Bu sayede tüm bir mühendislik projesini optimize etmek ve rezerv tenör ilişkisini sağlamak mümkün olacaktır. Bu derste jeoistatistiksel uygulamaların yapılabilmesi için bilgisayar programlarından faydalınacak ve daha önce yapılmış araştırılmalar saha çalışması olarak verilecektir.

  Açık Ocak Maden Tesislerinin Tasarımı
  Maden Yatağının Modellenmesi; Sondaj Verilerinin Değerlendirilmesi, Maden Yatağının Rezervinin Hesaplanması, Blok Modelleri. Açık Ocak Şev Stabilitesi. Açık İşletme Maksimum Derinliğinin Belirlenmesi için Metodlar. Basamakların Boyutlandırılması ve Açık Ocak Basamak Tasarımı. Açık Ocaklarda Yol Tasarımı. Açık Ocaklarda Ekipman Seçimi. Üretim Planlama. Bakım Onarım Planlaması.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Economic Analysis in Mining (Madenlerde Ekonomik Analiz)
  Madencilik yatırımlarının özellikleri, Doğal kaynakların tanımları ve sınıflandırılması, Maden yatağı rezerv problemi ve rezerv sınıflandırılması, Bir maden yatağının işletilmesinin optimal olarak tasarımı, Paranın zaman değeri, Amrtisman ve Madencilikte tükenme payı hesapları, Para akış diyagramları ve veri tahminleri Madencilik endüstrisinde fizibilite teknikleri ve finansman yöntemleri Yatırım değerlendirme metodları, Şimdiki değer, Geri dönüm oranı, Geri ödeme süresi, Hoskold methodu, vs. Madencilik yatırımlarında risk analizleri Maden Pazarlama Teknikleri Bir Maden İşletmesinin Ekonomik Analizi Projesi.

  Yeraltı Maden Tesislerinin Tasarımı
  Rezerv analizi ve yatağın modellenmesi, Eşkontur haritalarının hazırlanması, , Kuyu yeri seçimi, Üretim planlaması, Termin planının hazırlanması, Hazırlık çalışmaları ve madenin planının çizilmesi, Tahkimat tasarımı, Havalandırma Analizi, Kazı, nakliyat ve su ihraç ekipman seçimi, Maliyat Analizi (işçilik, ekipman, enerji v.b) , Nakit akışı, Çevre ile ilgili çalışmalar ve çözümler.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  İleri Kaya Mekaniği
  Yerinde kayaç gerilemlerinin ve deformasyonlarının ölçülmesi, Kayaçların plastik davranışlarının incelenmesi, Sağlam ve çatlaklı kayaçlarda kırılma kriterleri, kaya patlamaları; nedenleri ve önlemler, Kaya sınıflandırma sistemleri ve uygulamada kullanım alanları, Kayaç yapılarının bilgisayar ile modellenmesi, Kaya zeminlerin etüdleri

  Decision Making in Mining (Madencilikte Karar Verme Teknikleri)
  Yöneylem Araştırması ve madencilikte uygulamaları; Lineer programlama, temel varsayımlar ve model kurma, Simplex çözüm tekniği, eşterslik ve duyarlılık analizi; Lineer Programlamanın madencilikteki uygulamaları; Tamsayı programlama; Dinamik programlama; En kısa yol, Maksimum akış-Minimum maliyet problemleri; Kritik yol metodu ve proje planlaması-Madencilikten bir örnek; Kuyruk teorisi ve madencikten uygulamalar; Güvenilirlik teorisi, Bakım-onarım modelleri; Markov zincirleri; Benzetim teknikleri, Benzetim tekniğinin madencilikteki uygulamaları; Tahmin yöntemleri ve regresyon analizleri.

  Madenlerde Otomasyon
  Madenlerde elektirik enerjisi kullanımı ve kullanımının zaman içindeki seyri, alternatif akımın hidrolik analojiyle fiziksel anlamının açıklanması, aktif güç, reaktif güç, görünür güç kavramları, yeraltı, yerüstü ocaklarında ve cevher hazırlama tesislerinde güç dağıtım sistemleri ve topolojileri, madenlerde üretim ve izleme otomasyonu, açık sistemler, ISO-OSI-Referans modeli, dağıtılmış sistem konsepti, proses, proses çevresi ve proses fonksiyonları, ara istasyonlar, PLC cihazları, sensörler, aktörler, birimler arası arayüzler, veri hatları, madencilikte modern otomasyon sistem mimarisi, elektrikli cihazlarda IP koruma, tehlikeli sahaların sınıflandırıması ve elektrikli cihazlarının kullanımı, cihaz veya gaz gruplandırması, ısıya karşı sınıflandırma, patlamaya karşı koruma türleri.

  Maden ve Tünelcilikte Delme Patlatmada Son Gelişmeler

  Madencilik arama ve üretim faaliyetlerinde delme ve patlatma işlemleri önemli bir yer tutmaktadır. Delik delme işlemlerinin optimum olarak yapılması için bir taraftan üniversite ve araştırma merkezlerinde araştırmalar devam ederken, diğer taraftan da imalatçı firmalar yeni delici makinalar ve değişik delici uçları kullanıcılara sunmaktadırlar. Bu dersde, delici makina ve uçların seçimi, kullanımda Delik delme ve kesme teorileri, Delik delmeyi etkileyen faktörler ve laboratuar delinebilirlik testleri ve ölçme teknikleri, Delik delme teknikleri, rotary deliciler, kullanılan delici uçlar ve gelişmeler, delici performanslarının önceden tahmini, Darbeli deliciler, matkapları ve gelişmeler, performans parametreleri ve performans tahmin metodları. Elmaslı sondaj tekniği, makina ve ekipmanları, Yeni delik delme teknikleri, delik delme simulasyonu.

  Kaya delmede kullanılan yöntemler, patlayıcılar ve özellikleri, endüstriyel patlayıcılar, ateşleme sistemleri, kaya kırmanın mekanizması, patlatma dizaynı için kaya kütlesi sınıflandırması, patlatmada kontrol edilebilen parametreler, basamak patlatmaları, patlatma ile galeri, tünel ve kuyu açma, yeraltı üretim metodlarında kullanılan patlatma teknikleri, patlatma sonuçlarının değerlendirilmesi, patlatmanın çevre etkileri.

  Kazı Makinelerinin Seçiminde Verimlilik Analizleri
  Genel olarak verimlilik ve kazı makineleri için önemi   Çeşitli verimlilik tarifleri ve bunların formüle edilmesi   Verimlilik hesaplama ve ölçme yöntemleri   Kayaç özellikleri açısından verimliliğe etki eden faktörler   Mekanik özellikler açısından verimliliğe etki eden faktörler   Organizasyon açısından verimliliğe etki eden faktörler   Verimliliği artırma yöntemleri   Çeşitli kazı makinelerinin verimlilik açısından mukayese edilmesi   Uygulamalardan alınan örnekler ve mukayeseli değerlendirme.

  Mechanical Excavation and Mechanisation in Hard Rock
  Giriş. Sert Kayaç Kazı Projeleri için Arazi İncelemeleri (Laboratuvar ve Arazi). Sert Kayaç Keskileri ve Kesici Kafaları. Sert Kaya Kesme Mekaniği. Açık Tam Cepheli Tünel Açma Makineleri (Açık TBM ler). Şildli Sert Kayaç TBM leri. TBM lerin Geri Ekipmanları. Kuyu Açma ve Delme Makineleri. Başyukarı Açma ve Delme Makineleri. Performans Tahmini. Kazı/Üretim Planlama. Maliyet Belirleme. İhaleye Girme. Gelişmekte Olan Sert Kayaç Kazı Teknolojileri

  Bilgisayar Destekli Maden Planlaması
  Madencilik endüstrisinde bilgisayar ve yazılımların kullanımının tarihsel gelişimi ve Maden Planlama Yazılımları, Veri tabanı, veri hazırlama, BDT, tablolama, bilgisayar grafikleri, ve madencilikte uzaktan iletişimin kullanılması, Sondaj verilerinin değerlendirilmesi, Topoğrafyanın Modellenmesi, Maden yatağının 3 boyutlu olarak modellenmesi, Maden Yatağının Rezervinin ve dekapaj oranının hesaplanması, Açık işletme planlaması: açık işletme nihai sınırı, şev geometrisi, yol tasarımı, harman sahası planlama, Yeraltı İşletme Planlaması: maden planlarının yapılması, madencilik metodunun seçimi.

  Advanced Cement Technology (İleri Çimento Teknolojisi )
  Çimento hammaddeleri, üretim planlaması, homojenasyon ve stoklama; Delme-patlatma, yükleme ve nakliyat, reklamasyon; Kırma prensipleri, kırıcılar, kırma sistemlerinin seçimi; Hammadde öğütme sistemleri, enerji tüketimini etkileyen faktörler; Kurutma teknolojisi, silo ve besleyiciler ve tasarımları, hammadde homojenasyonu;

  Klinker pişirme ve soğutma prosesleri; Kalite kontrol formülleri, hammadde karışım hesaplamaları

  Fırın verimliliği ve performansı, ısı balansı, fırın tasarımı ve işletmesi;

  Çimento öğütme prosesi; Boyut küçültme metotları ve prosesler, öğütme enerjisi ve verimlilik teorileri; Boyut küçültme eğrileri, boyut küçültme proseslerinin optimizasyonu; Çimento öğütme sistemleri, separasyon prensipleri, separatörler, separatör tasarımı ve seçim kriterleri; Öğütme katkı maddeleri ve çimentoda incelik.

  Kaya-Toprak Şev Stabilitesi
  Şev stabilitesinin planlanması, Şev stabilitesi ve heyelanların mekanği ile ilgili teoriler, Jeolojik veri toplama ve bunların gösterilmesi, Kinematik analiz, Kayaçların kesilme dayanımının tayini, Kayaç ve toprak zeminlerde stabilite analizi, Şevlerdeki hareketlerin ölçülmesi, Süreksizlikler üzerindeki yükler ve taşıma kapasiteleri

  Agrega Madenciliği ve Teknolojisi 
     
  Agrega endüstrisine giriş, terimler ve tanımlamalar; Agreganın temel özellikleri, kullanım alanları, kullanım alanlarına göre sınıflandırmalar; Agrega üretiminin çevresel etkileri, alınması gereken önlemler; Taşocağı işletmeciliği, tanımlamalar, üretim yöntemleri ve sınıflandırma; Taşocağı işletmeciliği ekipman tasarımı, dizaynı ve seçim kriterleri; Taşocağı patlatma ve patlatma dizayn özellikleri, seçim kriterleri; Taşocağı Gezisi; Agrega/ürün pazar özellikleri ve satış koşulları; Agrega/ürün stoklama, taşıma ve dağıtım sistemleri; Laboratuvar ölçekte agrega özelliklerinin belirlenmesine yönelik standart test yöntemleri, TSE deki agrega standartları ve irdelenmesi; Endüstriyel kullanımlar için ürün hazırlama yöntemleri; Kullanım alanlarına uygun ürün hazırlığında boyut küçültme ve sınıflandırma üniteleri türleri ve seçim kriterleri; Ürün hazırlama tesislerinin çevresel etkileri ve alınması gereken önlemler.

  Mechanical Excavation and Mechanisation in Soft Ground  (Yumuşak Formasyonda Mekanize Kazı ve Mekanizasyon)

  Giriş. Yumuşak Kayaç Kazı Projeleri için Arazi İncelemeleri (Laboratuvar ve Arazi). Yumuşak Kayaç Keskileri ve Kesici Kafaları. Yumuşak Kaya Kesme Mekaniği. Kollu Tünel Açma Makineleri (Roadheaders). Sürekli Kazı Makineleri (Yeraltı). Kesici-Yükleyiciler. Kömür Sabanları. Darbeli Kırıcılar. Slurry Tam Cepheli Tünel Açma Makineleri (Slurry TBMs). Arazi Basıncını Kazılan Malzeme ile Dengeleyen Tam Cepheli Tünel Açma Makineleri (Earth Pressure Balance TBMs). Arazi Yerdeğiştirmesi Esasına Dayanan Mikrotünel Açma Makineleri. Sürekli Yüzey Kazıcılar. Kanal Açıcı Makineler. Diskli Kesme Giriş. Yumuşak Kayaç Kazı Projeleri için Arazi İncelemeleri (Laboratuvar ve Arazi). Yumuşak Kayaç Keskileri ve Kesici Kafaları. Yumuşak Kaya Kesme Mekaniği. Kollu Tünel Açma Makineleri (Roadheaders). Sürekli Kazı Makineleri (Yeraltı). Kesici-Yükleyiciler. Kömür Sabanları. Darbeli Kırıcılar. Slurry Tam Cepheli Tünel Açma Makineleri (Slurry TBMs). Arazi Basıncını Kazılan Malzeme ile Dengeleyen Tam Cepheli Tünel Açma Makineleri (Earth Pressure Balance TBMs). Arazi Yerdeğiştirmesi Esasına Dayanan Mikrotünel Açma Makineleri. Sürekli Yüzey Kazıcılar. Kanal Açıcı Makineler. Diskli Kesme Makineleri. Draglaynlar. Ekskavatörler. Kovalı Ekskavatörler. Riperler. Performans Tahmini. Üretim Planlama. Maliyet Belirleme. Gelişmekte Olan Yumuşak Kayaç Kazı Teknolojileri.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |