Home > Doktora Programları > Klinik Psikoloji > Çankaya > Klinik Psikoloji Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Klinik Psikoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Klinik Psikoloji Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Programa başvuru için, psikolojinin klinik alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olma ve giriş sınavında başarılı olma şartı aranır. Gerekli görülen durumlarda, Danışman tarafından öğrenciden Yüksek Lisans düzeyinde açılan derslerden eşzamanlı olarak telafi amaçlı dersler alması ve başarması da istenebilir. Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları öğrenci olmaya hak kazandıkları takdirde, “PSK 702 İleri Araştırma Teknikleri” adlı telafi dersini açıldığı dönem alırlar ve bu dersten alacakları kredi mezuniyet için gereken en az kredi toplamının dışında tutulur.
 • Program tanımları
  Klinik psikolojide doktora diploması alabilmek için öğrencinin sırasıyla,
  • Toplam en az 36 kredilik zorunlu ve seçmeli dersi başarı ile tamamlaması,
  • En geç 5. Yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik Sınavını başarması,
  • Üçüncü ve dördüncü yıllarda, ilk 2 yılda kazandığı uygulama becerilerini klinik ortamlarda pekiştirip geliştirme olanağını bulacağı ve Akademik Danışmanın onaylayacağı klinik ortamlarda süpervizyon altında yapılacak olan, dönemsel resmi izlemesi Tez İzleme Komitesi toplantılarında gerçekleştirilecek toplam en az 1000 saatlik intörnlük çalışmasının başarıyla tamamlanması ve belgelenmesi,
  • Üçüncü yılda atanacak Tez Danışmanı yönetiminde görgül bir araştırmaya dayanan Doktora Tezi hazırlayıp, tez sınavında başarılı olması gerekir.

  DERS İÇERİKLERİ

  PSİ 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür

  PSK 701 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri
  Klinik psikoloji alanına özgü çeşitli araştırma yöntemlerinin incelenmesi; ilgili istatistiksel analizlerin aktarılması; yeni gelişmeler ile uygulama çalışmalarını tartışma; yeni dönem psikoterapi sonuç ve süreç araştırmalarının bulgu ve yöntemlerinin eleştirel olarak tartışılması Klinik Psikoloji Laboratuarında yürütülen araştırmalara katılım; araştırma önerisi hazırlanması.

  PSK 702 İleri Araştırma Teknikleri
  Tezsiz programdan mezun olan öğrencilere yönelik olarak klinik psikoloji alanına özgü çeşitli araştırma yöntemlerinin ve ilgili istatistiksel analizlerin aktarılması; görgül bir araştırma planlayıp yürüterek rapora dönüştürülmesi.

  PSK 704 Klinik Psikolojide Meslek Etiği
  Klinik Psikologluk meslek ahlakı ilke ve standartlarının, mesleki eğitim ve mesleğin gelişmesi ile ilgili görüş ve sorunların incelenmesi ve tartışılması. Konuya ilişkin vakalar ile uygulama ve yayınların eleştirel olarak incelenmesi.

  PSK 705 İleri Yetişkin Psikoterapisi ve Süpervizyonu-I
  Temelde Bilişsel Davranışçı olmak üzere şema odaklı yaşantısal ve psikanalitik yönelimli yaklaşımlar çerçevesinde yürütülen bireysel psikoterapi görüşmelerinin bütünleştirici bir yaklaşım ile yürütülecek grup süpervizyonu sürecinde ele alınması, değerlendirme ve rapor yazımı.

  PSK 706 İleri Yetişkin Psikoterapisi ve Süpervizyonu-II
  Temelde Bilişsel Davranışçı olmak üzere şema odaklı yaşantısal ve psikanalitik yönelimli yaklaşımlar çerçevesinde yürütülen bireysel psikoterapi görüşmelerinin bütünleştirici bir yaklaşım ile yürütülecek grup süpervizyonu sürecinde ele alınması, değerlendirme ve rapor yazımı.

  PSK 707 İleri Yetişkin Psikoterapisi ve Süpervizyonu-III
  Temelde Bilişsel Davranışçı olmak üzere şema odaklı yaşantısal ve psikanalitik yönelimli yaklaşımlar çerçevesinde yürütülen bireysel psikoterapi görüşmelerinin bütünleştirici bir yaklaşım ile yürütülecek grup süpervizyonu sürecinde ele alınması, değerlendirme ve rapor yazımı.

  PSK 708 İleri Yetişkin Psikoterapisi ve Süpervizyonu-IV
  Temelde Bilişsel Davranışçı olmak üzere şema odaklı yaşantısal ve psikanalitik yönelimli yaklaşımlar çerçevesinde yürütülen bireysel psikoterapi görüşmelerinin bütünleştirici bir yaklaşım ile yürütülecek grup süpervizyonu sürecinde ele alınması, değerlendirme ve rapor yazımı.

  PSK 709 Psikopatolojide Bütünleştirici Modeller-I
  Ergenlik dönemi ve bağlanma kuram ve araştırmalarının farklı kuramsal çerçevelerinin ve son dönem araştırmaların bütünleştirici bir yaklaşımla tartışılması.

  PSK 710 Psikopatolojide Bütünleştirici Modeller-II
  Yetişkin psikopatolojilerinin oluşumuna ilişkin, biyolojik, psikoanalitik, bilişsel-davranışçı gibi, farklı kuramsal çerçevelerin ve son dönem araştırmaların bütünleştirici bir yaklaşımla tartışılması.

  PSK 711 Kişilik Değerlendirmesinde Yeni Gelişmeler
  Kişilik değerlendirmesinde çeşitli kuram ve yöntemlerin alandaki yeni gelişmelerle ilişkili olarak tartışılması; değerlendirme alanındaki sorunlar üzerinde durulması, objektif ve projektif değerlendirme araçlarının uygulanması ve rapor yazımı.

  PSK 712 Çocuk ve Ergen Psikolojik Değerlendirmesinde Yeni Gelişmeler
  Çocuk ve ergenlerin psikolojik açıdan değerlendirmesinde çeşitli kuram ve yöntemlerin alandaki yeni gelişmelerle ilişkili olarak tartışılması; değerlendirme alanındaki sorunlar üzerinde durulması, değerlendirme araçlarının uygulanması ve rapor yazımı.

  PSK 713 Çocuk Psikopatolojisinde Yeni Gelişmeler
  Çocuklarda gözlenen davranış bozukluklarının çağdaş kuram ve araştırmalar çerçevesinde eleştirel olarak tartışılması.

  PSK 715 Çocuk Psikoterapisi ve Süpervizyonu-I
  Oyun terapisi başta olmak üzere çocuklar yapılan psikoterapi uygulamaları ile ilgili çeşitli kuramların ve çocuklarla uğraşırken ortaya çıkan sorunların tartışılması; uygulamaların ve gözlemler yapılması.

  PSK 716 Çocuk Psikoterapisi ve Süpervizyonu-II
  Oyun terapisi başta olmak üzere çocuklar yapılan psikoterapi uygulamaları ile ilgili çeşitli kuramların ve çocuklarla uğraşırken ortaya çıkan sorunların tartışılması; uygulamaların ve gözlemler yapılması.

  PSK 719 Davranış Biyokimyası ve Psikopatolojide İlaç Kullanımı
  Psikolojik sorunlarda kullanılan ilaçların etki mekanizmalarına ilişkin kuramsal bilgilerin aktarılması ve hastalarda ilaç kullanımına bağlı olarak görülen özellikler ve yan etkiler üzerinde durulması.

Klinik Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |