Home > Doktora Programları > Kimya > Çankaya > Kimya Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Kimya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kimya Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Doktora LES Puanı (En az 55 st.puan) :55(en az) Yabancı Dil (ÜDS en az 50 puan) :50(en az) Lisans ve/veya Yüksek Lisans Not Ort. :Lisans ve Y.Lisans not ortalaması isteniyor, ancak baraj yok Referans Mektubu :Var (Biri Y.Lisans tez danışmanından olmak üzere iki mektup) Niyet Mektubu :Yok Lisans Sonrası Doktora LES Puanı (En az 55 st.puan) :65(en az) Yabancı Dil (ÜDS en az 50 puan) :50(en az) Lisans Not Ortalaması (En az 3,5/4,0) :3,5/4,0 (en az) Referans Mektubu :Yok Niyet Mektubu :Yok
 • Program tanımları
  KİMYA DOKTORA PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  İleri Polimer Kimyası
  Organik Reaksiyonlar ve Mekanizmaları
  Atomik Spektroskopi I
  Atomik Spektroskopi II
  İleri İnorganik Kimya I
  Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I
  İnorganik Tepkime Mekanizmaları
  Organik Boyar Maddeler
  Organometaller Kimyası
  Fotokimya
  Elektro analitik Kimya
  Yapay Elyaf Kimyası
  Korozyon
  İleri Organik Kimya
  Biyokimyasal Kinetik
  İleri Fizikokimya I
  Kromotoğrafik Ayırma Metotları
  Heterosiklik Bileşiklerin Kimyası
  Stereokimya I
  Molekül Orbital Kuramı
  Kolloit Kimyası
  Nokta Grupları ve Uygulamaları
  Polimer Teknolojisi
  Özel Analiz Metotları
  Biyomedikal Materyaller
  Terpenoidler ve Steroidler Kimyası
  Analizde Metot Seçimi
  Karbonhidrat ve Lipit Metabolizması
  Voltametrik Analiz Metotları
  Alkoloidler ve Flavonoidler Kimyası
  Biyokimyada Özel Konular
  Stereokimya II
  Azotlu Bileşiklerin Metabolizması
  Analitik Kimyanın Teorik Temelleri II
  Elektro Organik Kimya
  Polimer Reolojisi II
  Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
  Enzimoloji
  Polimer Karakterizasyonu I
  Polimer Reolojisi I
   İleri İnorganik Kimya II
  Sentetik Membranlar
  İyonik Polimerizasyon
  İletken Polimerler
  Polimer Fizikokimyası
  Polimer Karakterizasyonu II
  Elementlerin Genel Özellikleri
  İleri Çevre Kimyası
  Polimerizasyon Kinetiği
  Seminer
  Doktora Tezi
  Dönem Projesi
  Tez İzleme

  DERS İÇERİKLERİ

  İleri Polimer Kimyası
  Polimerlerin sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri, polimerleşme reaksiyonları ve kinetik incelenmesi. Molekül ağırlığı ve molekül ağırlığı dağılımı. Homojen ve heterojen sistemlerde polimerleşme reaksiyonları. Halka açılması polimerleşmesi ve kopolimerleşme. Stereospesifik polimerleşme, Ziegler-Natta katalizörleri ve kinetik incelenmesi

  Organik Reaksiyonlar ve Mekanizmaları
  Stereokimyaya giriş, etkin tanecikler, alifatik nüleofilik yer değiştirme tepkimeleri, aromatik elektrofilik yer değiştirme tepkimeleri, aromatik nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri, serbest radikalik yer değiştirmeler, karbon-karbon ve karbon-heteroatom katlı bağına katılmalar, ayrılma tepkimeleri, çevrilme tepkimeleri, perisiklik tepkimeler.

  Atomik Spektroskopi I
  Atomik Spektroskopinin  temel kavramları, elektromanyetik dalga ve elektromanyetik spektrum, atomun yapısı, temel ve uyarılmış hal terim sembollerinin bulunması, seçim kuralları, atomik absorpsiyon spektroskopisi  (AAS), AAS`nin teorisi, AAS`de kullanılan cihazlar, AAS`nin analitik uygulamaları.

  Atomik Spektroskopi II
  Atomik emisyon spektroskopisi (AES), enerji kaynakları, doğru akım arkı, kıvılcım, gaz boşalım lambaları, plazmalar (ICP,DCP), lazer, alev, monokromatör (prizma, optik ağ (şebeke)), dedektörler (fotoğrafik ve fotoelektrik dedektörler), AES ile nitel ve nicel analiz yöntemleri. Atomik floresans spektroskopisi (AFS), AFS'nin teorisi, kullanılan cihazlar, AFS'nin uygulamaları. X ışını floresans spektroskopisi (XRF) XRF'nin teorisi, kullanılan cihazlar, XRF uygulamaları. Atomik spektroskopik tekniklerin karşılaştırılması. Radyokimyasal yöntemler, nötron aktivasyon analiz, izotop seyreltme.

  İleri İnorganik Kimya I
  EMR, Bohr Atom kuramı, Fotoelektrik olay, Dalga- tanecik ikiliği, Schrödinger eşitliği, Kuantum mekaniğinin kabulleri, Hidrojen atomu, Kuantum numaraları, Atomik dalga  fonksiyonları, Katyapı(aufbau) ilkesi, Periyodik çizelge, Perdeleme, Atomların periyodik özellikleri, Değerlik bağı teorisi, Lewis elektron-nokta gösterimi, Formal yük, Rezonans, VSEPR, Elektronegatiflik, Polar bağlar, MOT, Hidrojen bağı

  Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I
  Kimyasal analizin tanımı ve basamakları (Numune alma, yöntem seçimi, Ayırma, Hesaplama, Değerlendirme). Analitik verilerin değerlendirilmesi (Anlamlı rakamlar, keskinlik, doğruluk, hatalar, hataların sonuca yansıtılması). Çözeltiler ve derişim birimleri (Yüzde, ppm, ppb, molarite, molalite). Kimyasal denge, denge sabiti ölçme yöntemleri, denge sistemlerinde sistematik çözüm (kütle ve yük denklikleri). Kuvvetli asitler ve bazlar ve zayıf asit ve bazlar ve onların tuzları (pH hesaplamaları, tampon çözeltiler, titrasyon eğrileri). Kompleks asit baz sistemleri (asit karışımları, baz karışımları ve poliprotik  asitler ve bazlar, pH hesaplamaları, poliprotik tampon sistemleri, titrasyon  eğrileri).

  İnorganik Tepkime Mekanizmaları
  İnert ve labil bileşikler, Ayrışma tepkimeleri, Takas tepkimeleri, Birleşme tepkimeleri, Ayrışma, Doğrusal serbest enerji bağıntıları, Birleşmeli mekanizmalar, Eşlenik baz mekanizması, Kinetik şelat etkisi, Transkomplekslerde yer değiştirme, Cis komplekslerde yerdeğiştirme, Şelat halkalarda izomerlik, Kare düzlem komplekslerde yer değiştirme tepkimeleri, Trans etki, Bağlı ligantların tepkimeleri

  Organik Boyar Maddeler
  Organik boyarmaddelerin sınıflandırılması ve sentez yöntemleri, boyarmadde ara bileşiklerinin sentezleri. Azo, antrakinon, vat, ftalosiyanin, indigoid, polimetin, di ve tri arilkarbonyum boyar maddelerinin sentezleri, boyar maddelerin spektral özelliklerinin incelenmesi, renk ve kimyasal yapı arasındaki ilişki. Fotokromizm, boyar maddelerin ışık haslıkları, solma mekanizması. Solvatokromizm, metamerizm, ağarma ve ısı haslıkları. Tekstil elyaflarının türleri ve boyar maddelerin uygulanması.

  Organometaller Kimyası

  Tarihçe,organik ligantlar ,adlandırma,18-elektron kuralı ,elektron sayımı,Karbonil kompleksleri ve karbonile benzer ligantlar,hidrürve  dihidrojen kompleksleri ,    π sistemleri içeren ligantlar,doğrusal  π sistemleri, halkalı π sistemleri ,spektral analizler ve yapı belirlenmesi,fulleren kompleksleri,alkil karben ve karbin kompleksleri,organometal bileşiklerinin tepkimeleri ,organometal katalizörler

  Fotokimya
  Elektromanyetik ışıma, ışık absorpsiyonu, atomik spektrum, Molekuler  spektrum, elektronik geçişler, П- П* , n- П*geçişleri ve özellikleri Fotokimya kanunları, kuantum verimi, Frank-Condon prensibi, bazı bağların uyarılmaları, Singlet ve Triplet haller, jablonski  diyagramı, ışımalı ve ışımasız geçişler, Spin-Orbit Coupling, İnter ve İntra molekül enerji transferi, sensitizasyon, aktinometri, laser, Flash Fotoliz, fotokimyasal reaksiyonlar ve mekanizmaları.

  Elektro analitik Kimya
  Elektrolit çözeltilerde iyon göçü ve iletkenlik, taşıma sayıları, referans ve metal indikatör  elektrotlar, membran elektrotlar (Cam, Sıvı ve Kristalin), standart elektrot potansiyeli, hücre potansiyelleri, Nernst eşitliği, sıvı temas potansiyeli, elektrolitik hücrelerde akımın potansiyel etkisi (ohmik düşme, polarizasyon etkileri) potansiyometrik titrasyonlar, elektrogravimetri, kulometri, elektromotor kuvvet ölçümü (alet empedansları) iki ve üç elektrotlu devreler, elektroliz için kullanılan elektrotlar, destek elektrolitler, çözücüler, çalışma elektrot tipleri, voltametrik metodların temel prensipleri ve karşılaştırılması

  Yapay Elyaf Kimyası

  Liflerin sınıflandırılması, elyaf endüstrisinde kullanılan bazı genel deyimler ve tanımlanması, elyaf dayanıklığı ve ölçülmesi, ipliklerin nem tutuculuğu ve nem oranlarının tayin edilmesi, lif oluşturan polimerlerin  elde edilmesi için genel yöntemler, lif çekme yöntemleri, doğal lifler ve doğal polimerlerden yapılan lifler, doğal polimerlerden elde edilen yapay lifler, tam sentetik lifler, yakma deneyleri ile tanıma, mikroskopik  incelemeler, çözünürlük deneyleri, yoğunluk ölçümü,lif endüstrisinde kullanılan bazı boyalar, boyama teknikleri, boya miktarı tayini

  Korozyon

  Tanım ve Korozyonun önemi, korozyonun elektrokimyasal temelleri, korozyonun elektrokimyasal ve kimyasal termodinamiği, korozyon ile ilgili elektrokimyasal ve kimyasal reaksiyonlar, oksit filmi varlığında korozyon potansiyeli ve korozyon akımı, uygulanan korozyon akımı ile korozyon kontrolü, korozyon çeşitleri, potansiyel-pH (Pourbaix), diyagramları, korozyon hızı ölçümü, pasifleşme mekanizması, film oluşum mekanizması, korozyonun engellenmesi; Çeşitli yüzey işlemleri, korozyon inhibitörleri, katodik-anodik koruma temel prensipleri, su ve topraktaki korozyon, endüstride korozyon

  İleri Organik Kimya
  Molekül orbital kuramı ve yöntemleri, Hückel molekül orbital kuramı, Pertürbasyon moleküler orbital kuramı. Sterokimyasal prensibler, konformasyon, sterik ve steroelektronik etkiler. Reakiyon mekanizmalarının belirlenme yöntemleri; kinetik ve termodinamik veriler, sübstitüent etkileri ve lineer serbest enerji bağlantıları, çözücü etkileri, karbokatyonlar, radikaller, karbanyonlar, karbenler, karbenoid ve nitrenler, çevrilmeler.

  Biyokimyasal Kinetik
  Sulu çözeltiler, denge sabitleri, asit ve bazlar, tamponlar, aminoasit ve peptitler, kan tamponları, biyolojik katalizörler olarak enzimler, enzim kinetiği, reaksiyon mertebesi, enzim kinetiği ile elde edilen verileri grafiğe geçirme metodları, enzim inhibisyonu, enzimin kararlılığı ve aktivitesi üzerine pH'nın ve sıcaklığın etkileri, çoklu ve allosterik enzimler

  İleri Fizikokimya I
  Klasik Termodinamik (termodinamiğin I.yasası termokimya, termodinamiğin II.yasası entropi, tersinir tersinmez olaylarda entropi, Maxwell bağıntıları, kimyasal denge, denge sabitinin sıcaklık ve basınçla değişimi) İstatistiksel Termodinamik (İstatistiksel Kavramlar), özel dağılımlar, makrodurumlar, mikrodurumlar, termodinamik olasılık, Maxwell-Boltzman, Fermi-Dirac ve Bose-Einstein istatistikleri, Termodinamik dengede dağılım fonksiyonlarI, paylaşım fonksiyonu, Termodinamiğin I, II ve III.yasalarının istatistiksel yaklaşımla açıklanması

  Kromotoğrafik Ayırma Metotları

  Ekstraksiyon, kromatografinin dayandığı temel prensipler, kromatografik teknikler; kolon kromatografisi, ince tabaka kromatografisi, kağıt kromatografisi, iyon değiştirme kromatografisi, gaz kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi, elektroforez, elektrofokusing ve izotakoforez.

  Heterosiklik Bileşiklerin Kimyası
  Aromatik heterohalkalı bileşiklerin etkinliği ve sentezleri; piridinler,kinolinler ve izokinolinler,pirilyum ve benzopirilyum  iyonları,pironlar ve benzopironlar. Diazin,piridazin,pirimidin ve pirazinlerin  etkinlikleri. Pirol,tiyofen  vefuranların sentezleri ve etkinlikleri.İkiden çok hetero atom içeren heterohalkalı  bileşikler, doymuş ve kısmen doymamış heterohalkalı  bleşikler.

  Stereokimya I
  Organik bileşiklerde simetri; moleküler izomerlik: homomer ve izomerler; yapı izomerliği; stereoizomerlik; kirallik; açık zincirli bileşiklerde konformasyon  izomerliği, doymuş halkalı sistemlerde konformasyon  izomerliği; mutlak konfigürasyon, kiral bileşikler; stereokimyasal ve konformasyonel  tanımlayıcılar; kiral moleküllerde kiroptik özellikler; prokirallik(topisite); bağıl ve mutlak konfigürasyon bulunmasına ilişkin yöntemler.

  Molekül Orbital Kuramı
  Atom orbitalleri, Schrödinger eşitliği, LCAO yaklaşımı, s ve p orbitallerinden molekül orbitallerinin oluşumu, Aynı çekirdekli ikiatomlu moleküller, Orbital karışması, İlinti diyagramları, d orbitallerinden molekül orbitallerinin oluşumu, Ayrıçekirdekli  ikiatomlu moleküller, Büyük moleküllerin molekül orbitalleri, H2O , CH2 , CH3, CH3-  ve CH3+, Walsh diagramları, Hückel yöntemi, Genişletilmiş Hückel yöntemi, Yarı deneysel MO yöntemleri

  Kolloit Kimyası
  Kolloit Kimyasının Tarihçesi ve Önemi, Dispers  Sistemlerin Tanıtılmaları ve Sınıflandı-rılmaları, Terminoloji, Kolloitlerin ve Kolloidal  Sistemlerin Sınıflandırılmaları ve Özellikleri, Kolloidal  Dispersiyonların Kararlılığı, Kolloidal  Çözeltilerin Hazırlanmaları ve Saflaştırılmaları, Koloidal Taneciklerin Boyut ve Şekillerinin Belirlenmesi, Kolloidal Sistemlerin Kinetik Özellikleri, Kolloidal Sistemlerin Optik Özellikleri, Kolloidal Sistemlerde Yüzey ve Arayüzey Olayları, Kolloidal  Sistemlerde Elektrokinetik Olaylar, Kolloidal Sistemlerin Reolojisi, Liyofobik Sollerin  Kararlılığı, Liyofobik Sollerin  Çöktürülmeleri, Hidrofobik Sollerin  Elektrik Yükünün Belirlenmesi, Liyofilik sollerin Kararlılığı, Koruyucu Kolloitler, Hidrofilik Sollerin  Çöktürülmeleri, Jeller, Emülsiyonlar, Köpükler, Aerosoller, Katı Soller, Kolloidal  Elektrolitler, Makromoleküler Kolloitler

  Nokta Grupları ve Uygulamaları
  Grup Teorinin tanımı ve teoremleri, Gruplar, Altgruplar, Sınıflar; Simetri ve simetri grupları- Simetri elemanları ve işlemleri, Optik izomerlik, polarlık, nokta grupları,grup gösterimleri- matrisler ve vektörler, Büyük Ortogonallik  Teoremi,  karakter çizelgeleri, dönül (siklik) gruplar, SALC, Doğrudan çarpım, Projeksiyon operatörleri; Uygulamalar: Melez orbitaller, Molekül Titreşimleri,
  Ligant Alan Teorisi

  Polimer Teknolojisi

  Genel tanım ve kavramlar, polimer üretiminde kullanılan girdiler, polimerleşme teknikleri, termoplastikler  ve termoplastik teknolojisi, termosetler  ve termoset teknolojisi, elastomerler  ve elastomer teknolojisi, lifler ve lif teknolojisi, polimerlerde kullanılan katkı maddeleri, polimerlerin işlenme teknikleri  

  Özel Analiz Metotları
  KİM 307 de işlenmeyen ve Kimyasal analizde genellik kullanılan genel enstrümental analiz metotları hakkında bilgi verilecektir. Bu dersde bu tekniklerin analitik kimyada nasıl kullanılacağı üzerinde durulacak, yalnız diğer bilim dalları ile ilişkileri hakkında da örnekler verilecektir. Öncelikle tekniklerin özellikleri vurgulanacak ve gerekli yorumlar yapılacaktır ve tekniklerin farklılıkları ve benzer yönlerinin neler olduğu anlatılacaktır.  Birçok enstrümantal analiz metotların yanı sıra cihazlarda kullanılan elektroniklerin uygulamalarının örnekleri verilmektedir. Amaç, derse katılan adayların bir veya birden fazla tekniklerde uzmanlaşmalarını sağlamak değildir.  Sadece bu dersin sonucunda  tekniklerden elde edilen sonuçların nasıl değerlendirileceği ve nerede nasıl kullanılacağının öğretilmesidir. Bu aletler ve cihazlar ile yaklaşımlar dersi alacak adayların cihaz içerisinde nelerin olduğu ve molekülün hangi özelliğinden nasıl faydalanılarak analiz yapıldığı kavramalarına yardımcı olacaktır

  Biyomedikal Materyaller
  Biyomalzemelerin tanıtımı, sınıflandırılması, kullanım yerleri

  Terpenoidler ve Steroidler Kimyası
  Terpenoidlerin sınıflandırılması, terpenler  ve karotenoidler, mono-, seski-, di- ve triterpenler ve yapı birimleri izopren kuralı ve kaynağı, karmaşık terpenler, karotenoidler ve yapısal özellikleri, görme kimyası, Steroidler ve yapısal özellikleri, Stereokimyaları, sınıflandırma ve biyolojik işlevleri, analizleri ve sentezleri, kardiyak glikosidler.

  Analizde Metot Seçimi
  Kimyasal analizlerde kullanılan  metotlarının özellikleri ve prensiplerine uygun olarak hangisinin kullanılması gerektiğinin seçilmesi,  ölçmede kullanılacak olan cihazın temel çalışma prensiplerinin kısa bir açıklaması ve bu bilgilere dayanarak analitik problemin çözümünde yararlı olacak en iyi cihazın seçimi. Analizlerde kullanılan cihazların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve elde edilecek sonuçların istatistiksel olarak nasıl değerlendirileceği.

  Karbonhidrat ve Lipit Metabolizması
  Karbonhidrat metabolizması; karbonhidratlar hakkında kısa bilgi, glikoliz, glikojenin oluşumu ve yıkılımı, glikojeniz, glikojenoliz, pentoz fosfat yolu, glukoneogeniz, heksozların metabolizması, uronik asit yolu, fruktoz ve galaktoz metabolizmaları, sitrik asit çevrimi ve düzenlenmesi, karbonhidratların sindirimi ve emilimi, Lipit metabolizması; lipitler hakkında kısa bilgi, lipitlerin fonksiyonları, özellikleri ve reaksiyonları, yağ asitlerinin oksidasyonu, açil gliserinlerin ve sfingolipitlerin metabolizmaları, kolesterol metabolizması, karbonhidrat ve lipit metabolizmasının düzenlenmesi.

  Voltametrik Analiz Metotları
  Klasik dc polarografisi, hücre ve damlayan civa elektrodu, akım potansiyel ilişkisi, kalitatif ve kantitatif analiz, tersinirlik, transfer edilen elektron sayısının tesbiti ve kinetik çalışmalar. Strobe, AC ve kare dalga polarografisi, puls polarografisi, katı elektrotlu voltametri, amperometrik ve biaamporemetrik titrasyonlar, hızlı tarama voltametrisi, anodik-katodik sıyırma, diferansiyel puls ve adsorptive sıyırma voltametri, dönüşümlü (cyclic) voltametri, koronoamperometri, koronopotansiyometri, kronokulometri teori ve uygulamaları.

  Alkoloidler ve Flavonoidler Kimyası
  Alkoloidler; tanımı ve yapısı, kaynağına ve yapı birimine göre sınıflandırma, tütün, imidazol, kinolizidin, diterpenoid, piridin, piperidin, siklopeptit amfibiyan dimerik ve steroidal alkoloidler. Doğal kaynaklardan ekstraksiyonu ve ayrılması, spektroskopik ve kimyasal analiz yöntemleri, sentezleri. Flavonoidler; yapısı ve sınıflandırılması, ekstraksiyonu ve saflaştırma yöntemleri, spektroskopik ve kimyasal yöntemlerle yapı tayini, glikozitlerin, bazı önemli flavonoidlerin sentez.

  Biyokimyada Özel Konular
  Hormonlar; genel özellikleri, kimyası ve fonksiyonları, trioid, paratriod ve pankreatik hormonlar, adrenal hormonlar, eşeysel hormonlar ve sindirim hormonları, hipofizi ve hipotalmus hormonları, D (3+0) vitamini, hormanların etki mekanizmaları; Solunum Kimyası; O2 ve CO2'in diffuzyonunu etkileyen faktörler, kanda O2 ve CO2',in taşınması, asit-baz dengesinin solunumu düzenlemesi. Kan plazması ve pıhtılaşma; kan plazması, plazma proteinleri ve kanın pıhtılaşması. Su ve Mineral madde metabolizması; su, vücut suyu, su dengesi, su kaybı ve su alımı, Ca, P, Mg, Na, K, Co, Cu, Fe, Mo, Se, Mn, Zn, Cr, F ve I metabolizmaları.

  Stereokimya II
  Radikalik ve nükleofilik yer değiştirme tepkimelerinin stereokimyası; rasemleşme, konfigürasyonun korunması, konfigürasyon değişmesi; Ayrılma tepkimelerinin stereokimyası; Stereoözgü ve stereoseçimli anti-ayrılmalar, Stereoözgü syn-ayrılmalar, stereoseçimli olmayan ayrılmalar; Katılma tepkimelerinin stereokimyası; Anti- ve syn- katılmalarda stereokimyasal değişimler; Stereofarklılaştırma tepkimeleri (Asimetrik sentezler), Molekülün kiralleştirilmesi, prostereoizomerlik, enantiyofarklılaştırma tepkimeleri, mutlak asimetrik sentezler; Makromoleküler Stereokimya, Moleküler çevrilmelerin stereokimyası, Perisiklik tepkimelerin stereokimyası

  Azotlu Bileşiklerin Metabolizması
  Protein metabolizması; amino asit, peptit ve proteinler hakkında kısa bilgi, proteinlerin yapıları ve denaturasyon, proteinlerin hidrolizi ve sıra analizi, amino asitlerin biyosentezi, amino asitlerin yıkılım reaksiyonları ve özel ürünlere dönüşümleri. Porfirin ve safra pigmentleri, Nükleik Asit Metabolizması; nükleotitler, purin ve primidin nükleotitlerinin metabolizması, nükleik asitlerin biyosentezi, protein biyosentezi ve genetik şifre, proteinlerin sindirimi ve emilimi, protein ve nükleik asit metabolizmasının düzenlenmesi.

  Analitik Kimyanın Teorik Temelleri II
  Çökme ve çözünürlük dengeleri (ortak iyon ve diğer iyonların etkisi), kompleks oluşma dengeleri (titrasyon eğrisine ait hesaplamalar), yükseltgenme-indirgenme dengeleri (Elektrot potansiyeli, hücre potansiyeli), yükseltgenme-indirgenme titrasyonları, yükseltgenme-indirgenme indikatörleri; titrasyon eğrilerine ait hesaplamalar, yükseltgenme-indirgenme titrasyonlarına ait uygulamalar (yükseltgen ve indirgen reaktifler), Gerçek numunelerin analizi, numune hazırlığı, numunenin çözülmesi, girişimlerin giderilmesi.

  Elektro Organik Kimya
  Elektrot potansiyeli ve elektrot potansiyelinin sentetik organik elektrokimyadaki rolü, katyon radikallerinin elektrooksidasyonla oluşumu ve bu radikallerin ECE ürünlerine dönüşümü, kararlı katyon radikalleri ile değişik nükleofiller arasındaki homojen elektron transfer reaksiyonlarının mekanizmaları, karbon-karbon, karbon-oksijen, karbon-azot bağ oluşumları, katyonik elektron-transfer reaksiyonları, bazı organik grupların katodik reaksiyonları.

  Polimer Reolojisi II
  Elektroreolojinin (ER) tanımı, etkileyen faktörlerin tartışılması.ER akışkanların reolojisi, viskoelastik  özelliklerinin incelenmesi, ideal bir ER akışkan dizaynına yaklaşım: çökelme, aşındırma ve çevresel kararlılık problemlerinin aşılması, polimerlerin  gösterdiği ER özelliklerin yeni mühendislik alanlarına uygulanması: mevcut ER akışkanların yetersizlikleri, ER kontrollü debriyajlar, titreşim sönümleyen sistemler, valfler, Bingham  plastik analizleri, amortisörlerde ER akışkan kullanımı, ticari ER aktif cihazlar ve kullanımı.ER akışkanlar ve pazardaki yeri: ER akışkan teknolojisi niçin kullanılmalıdır?

  Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
  UV ve görünür bölge spektrumları; önemli kromofor gruplar, Woodward kuralları. İnfrared spektrumları; örnek hazırlama, organik bileşiklerin karakteristik grup frekansları, spektrum yorumları ve örnekler. 1H-NMR ve 13C-NMR spektrumları; örnek hazırlama, kimyasal kaymayı etkileyen faktörler, spin-spin eşleşmesi, birinci dereceden eşleşmeler, birinci derece ve ikinci dereceden spektrumların yorumlanması. Kütle spektrumları; molekül formülünün belirlenmesi, parçalanma, kütle spektrumlarının yorumu. UV, IR, NMR ve kütle spektrumlarının birlikte değerlendirilmesiyle yapı aydınlatma.

  Enzimoloji
  Enzimolojinin temel prensipleri, enzimlerin kimyasal yapısı, enzim katalizli tepkimelerin mekanizması, enzimlerde aktif merkez tayini, enzim sınıfları ve özellikleri,  enzim aktifliği, enzim aktivitelerinin düzenlenmesi, enzim saflaştırma, immobilize enzimler, enzimlerin endüstriyel uygulamaları (tıp, ilaç, gıda sanayiinde enzimler) , organik sentezlerde enzimlerin kullanılması

  Polimer Karakterizasyonu I
  Karakterizasyon teknikleri, polimerlerde molekül kütlesi, molekül kütlesi dağılımı ve belirleme yöntemleri: uç grup analizleri, kolligatif  özellikler, ışık saçılması, diffüzyon, ultrasantrifüj, sedimantasyon dengesi ve sedimantsyon hızı, viskozimetri  ve GPC yöntemleri. Polimerlerin termal karakterizasyonu, DTA, DSC, TGA. Dinamik ve mekanik termal analiz. Dinamik ışık saçılımı

  Polimer Reolojisi I
  Reoloji : Tanımı, Newtonian ve non-Newtonian akışkanların özellikleri, reoloji parametrelerinin tanımlanması Viskozite : Etkileyen faktörler, ölçüm yöntemleri, kayma incelmesi ve kayma kalınlaşması gösteren akışkanlar, tiksotropik davranışın incelenmesi, kayma viskozitesini ölçen viskozimetreler.Viskoelastiklik, Uzama viskositesi gösteren sistemler,  Polimerlerin gösterdiği mekanik özellikler ve karakterizasyonlarının incelenmesi. Kolloidal sistemler,Polimerik sıvıların reolojisi, Jellerin özellikleri ve hazırlanması, sıvı kristallerin özellikleri. Süspansyonların reolojisi, reoloji ve morfoloji.

   İleri İnorganik Kimya II
  Yapılar, manyetizma ve izomerlik; isimlendirme; CFT, LFT ve MOT gibi komplekslerdeki bağ teorileri; komplekslerde elektonik geçişler; komplekslerin tepkime türleri

  Sentetik Membranlar
  Sentetik membranların tanımı, sınıflandırılması, hazırlanış yöntemleri, karakterizasyonu. Membranlardan  aktarım ve fizikokimyası. Membranla ayırma prosesleri (diyaliz, elektrodiyaliz, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ters osmos, pervaporasyon) ve uygulamaları (gaz karışımların ayrılması, organik sıvılar, sulu  çözeltiler, hemodiyaliz, kontrollü salım)  

  İyonik Polimerizasyon
  Anyonik polimerleşme ve mekanizması: Giriş, monomerler, başlatıcılar ve çözücüler, başlama reaksiyonu, çoğalma reaksiyonu, organolityum  polimerleşmesinde assosiyasyon  olayı, kopolimerleşme reaksiyonları, dienlerin organolityum polimerleşmeleri. Polimer  sentezinde anyonik polimerleşmenin  uygulanması: Molekül kütleleri ve dağılımları, blok kopolimerleşme  reaksiyonları, dallanmış polimer sentezleri, aşı kopolimerler ve tarak şeklinde dallanmış polimerler, yıldız şeklinde dallanmış polimerler. Katyonik polimerleşmenin  doğası ve mekanizması: Katyonik başlatıcılar, katyonik polimerleşmede  mekanizma, kinetik ve reaktiflik, katyonik polimerleşmenin sterokimyası, katyonik polimerleşmede  izomerleşme. İyonomerler: iyon içeren polimerlerin uygulamaları, genel sınıflandırma, doğrusal ve dallanmış iyonik polimerlerin örnekleri, homopolimerlerin viskoelastik  özellikleri, inorganik iyonik polimerler, organik, iyonik olmayan homopolimerler, iyonlaşabilen organik polimerler, kopolimerlerin  viskoelastik özellikleri (yüksek Tg li kristallenemeyen  kopolimerler, kauçukesaslı  iyonomerler, kristallenebilen  kopolimerler, polielektrolit  kompleksler), polimerlerin konfigurasyona  bağlı özellikleri, çözeltide polielektrolitler, kauçuk elastiklik.

  İletken Polimerler
  Giriş, iletken polimerlerin tarihçesi, organik polimerlerde iletkenlik; Elektriksel ve iyonik iletkenlik, polimerlerde fotoiletkenlik. Doping işlemi ile iletken polimer sentezleri, polaron bipolaron ve soliton oluşumları. Atlama modeli ile yük taşınması. İletkenlik ölçüm teknikleri; İki nokta tekniği, dört nokta tekniği. İletken polimerleri sentez yöntemleri. Başlıca iletken polimerler; Polianilin, politiyofen, polipirol, polifuran, poliindol, poliinden. Elektroaktif polimerlerin  iletkenliğini etkileyen faktörler. İletken kompozit, blend ve kopolimer sentezleri. İletken polimerlerin kullanım alanları

  Polimer Fizikokimyası

  Giriş, ağ yapılı polimerlerin ve jellerin hazırlanması ve ağ yapı karakterizasyonu, kauçuk elastikliğinin istatistiksel teorisi, polimer karışımları, çözünürlük parametresi, değme açısı, ıslanabilirlik, adesyon, difüzyon

  Polimer Karakterizasyonu II
  Spektroskopik karakterizasyon, ultraviyole spektroskopisi ve polimerlere uygulanması, Fourier transform infrared spektroskopisi ve polimerlere uygulanması, 1H ve 13C-NMR spektroskopisi ve polimerlere uygulanması, Raman spektroskopisi, kimyasal analizler için elektron spektroskopisi (ESCA), elektron spin Rezonansın polimerleşme ve polimer bozunma reaksiyonlarının karakterizasyonunda kullanılması, (ESR), X-ışınları kırınımının polimerlerin karakterizasyonunda kullanılması, polimerlerin kristallenebilirliği, mekanik karakterizasyon; mikroskopik karakterizasyonu; Işık mikroskopisi, taramalı elektron mikroskopisi (SEM), geoirgenlik elektron mikroskopisi (TEM), atom güç mikroskopisi (AFM).

  Elementlerin Genel Özellikleri
  Elementlerin ekstraksiyonu, Ellingham diyagramı, Latimer diyagramları, Frost diyagramları, Temel grup elementlerinde genel eğilimler, hidrojen, alkali metaller, toprak alkaliler, Group IIIA-VI  elementleri, halojenler, soy gazlar, geçiş elementleri

  İleri Çevre Kimyası
  Çevre Kimyasına Giriş.Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal ve fotokimyasal tepkimeler, Stratosferde Ozon, Küresel Isınma, Sera Etkisi, Fotokimyasal Duman, Asit yağmurları, Hava ve hava Kirliliği, Hava Kalitesinin Tayini, Su ve Su kirliliği, Su kalitesi tayini, Numune alma, saklama, ayırma ve saflaştırma yöntemleri, Faz Etkileşimleri, Toprak ve toprak Kirliliği, Radyoaktif maddeler ve tepkimeleri, Toksik maddeler kimyası, Yeryüzünün Enerji Dengesi ve Muhtemel Enerji Kaynakları, Gürültü .

  Polimerizasyon Kinetiği
  GİRİŞ (Tanımlar, Monomerlerin polimerleşebilirliği,  Polimerizazyon  reaksiyonları), BASAMAKLI POLİMERİZASYON (Molekül ağırlığı ve molekül ağırlığı dağılımı,  Basamaklı polimerizayon kinetiği), SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONU (Radikalik polimerizasyon  kinetiği, Radikal üretme metotları, ideal kinetik davranıştan sapmalar), KOPOLİMERİZASYON(Basit kopolimerizasyon eşitliği, Reaktiflik oranları, Kopolimerizasyon  kinetiği),İYONİK VE KOORDİNASYON POLİMERİZASYONU (İyonik ve Serbest radikal polimerizasyonunun karşılştırılması, Anyonik polimerizasyon, Katyonik polimerizasyon, Koordinasyon polimerizasyonu)

  Seminer

  Tez çalışmasının sunumu

  Doktora Tezi
  Doktora tez çalışması

  Dönem Projesi
  Mesleki konuda kazanılan bilgilerin uygulandığı teorik/uygulamalı bir çalışma

  Doktora Yeterlilik Sınavı
  Temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili alanlarda yazılı ve sözlü sınav

  Tez İzleme
  Araştırma çalışmasının geliştirilmesi

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |