Home > Yüksek Lisans Programları > Kamu Yönetimi > Çankaya > Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 11. Maddesinde yer alan koşullara uygun adaylar başvurabilir. Başvuru için belirli bir alandan lisans diplomasına sahip olma koşulu aranmaz. Lisans diplomasına sahip herkes programlara başvurabilir. Başvuran adaylar arasından başarılı olanlar her yıl/dönem belirlenen kontenjana göre sıralanmak koşuluyla kayıt hakkı kazanır. Programlara başvuranlar mülakat sınavı ile değerlendirilir. Toplam başarı puanını, % 50 LES/ALES puanı, % 20 genel lisans akademik ortalaması ve % 30 mülakat puanı belirler. Başarı puanının dışında başvuran adayların asgari yabancı dil bilgisi koşulunu yerine getirmiş olmaları beklenir. Yabancı Dil (İngilizce) düzeyi barajı SBE’nce ilan edilmiş olan puanlarla aynıdır. Uluslararası kabul gören diğer türdeki yabancı dil sınavlarından alınacak notlarla ilgili olarak adayların Yabancı Dil Sınavından geçmiş sayılıp sayılmayacağına SBE karar verir. Anabilim Dalı başarılı olan bir adaya lisans düzeyindeki bazı dersleri alması için “bilimsel hazırlık” programı uygulayabilir.
 • Program tanımları
  Programa kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran öğrencinin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen süre koşulları geçerli olmak üzere Yüksek Lisans dersleri arasından en az 24+2 (8 ders ve 1 seminer) kredilik dersten başarılı olması beklenir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin yönetmelikte öngörülen süre içerisinde bir tez önerisi vermesi ve bu önerinin, ilgili kurulda onaylanması gerekir. Yönetmelikte belirlenen süre içerisinde öğrenci danışmanı eşliğinde tezini yazar ve bir tez savunma sınavında savunur. Onaylanmış bir jüri tarafından, tez savunma sınavında oy çokluğu ve/veya birliği ile başarılı olan öğrenci mezun olur ve ilgili programdan Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

  DERS LİSTESİ

  KAY 600 ÖZEL KONULAR
  Başarılı bir Yüksek Lisans tezi yazmaktır.

  KAY 682 KAMU SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  Dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerini genelde insan kaynaklarının yönetimi ile ilgili bilgilerle donatmak, özelde Türk Kamu Personel Sistemini yasal ve yönetsel yönleriyle anlamalarını sağlamaktır. Bu ders personel yönetiminin tanımı ve tarihi, Türk Kamu Personel Sisteminin özellikleri, örgütsel amaçlar ve iş tasarımı, iş tanımları, başarı standartları ve çalışma şartlarının belirlenmesi, işe alma, işe uyum eğitimi ve hizmet-içi eğitim, iş değerleme, ücret sistemleri, başarı değerleme, toplu sözleşme, personelin verimliliğinin artırılması, teşvik sistem ve yöntemleri gibi konuları kapsamaktadır.

  KAY 683 KAMU YÖNETİMİ SEMİNERİ
  Ders, öncelikle öğrencilerin sosyal bilimlerde yöntembilim konusundaki okuma ve tartışmaları yaparak kendi bilgi birikim ve donanımlarını geliştirmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin tez çalışması yapacakları kamu yönetimi alanında birer araştırma yaparak sınıf içinde sunmaları ve sundukları çalışmalarını yazılı bir akademik makale biçimine dönüştürmeleri beklenmektedir.

  KAY 684 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
  Dersin amacı, kamu yönetimi alanında özellikle 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan yeni yaklaşımları ele alıp incelemektir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular, geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının eleştirisi; ve kamu politikaları analizi, yeni kamu yönetimi, yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim gibi bazı temel yeni yaklaşımlardır. Ayrıca, kamu yönetiminde etkinlik ve etkililik sağlayıcı mekanizma ve teknikler; kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlayıcı ve yolsuzluğu azaltıcı önlemler; vatandaş/müşteriye daha duyarlı bir bürokratik davranışın geliştirilmesi; kamu yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanılması gibi güncel konularda ele alınacaktır.

  KAY 685 ÖRGÜT KURAMLARI
  Dersin amacı bir çalışma alanı olarak örgütleri incelemek, bilimsel yönetim okulu, yönetim prensipleri okulu, Weber’in ideal bürokrasi teorisi, insan ilişkileri okulu konusunda bilgiler sunmak ve örgütleri açık, rasyonel ve doğal sistemler biçiminde tanımlayan kuramları öğrencilere tanıtmaktır. Derste özellikle kurumsalcı kuram, nüfus ekolojisi kuramı, işlem maliyeti kuramı, kaynak bağımlılığı kuramı ayrıntısıyla ele alınmaktadır.

  KAY 686 BÜROKRASİ KURAMLARI
  Dersin amacı, bürokrasi kavramını ve bu kavrama yüklenen farklı anlamları ele almak; ve bürokrasiyi inceleyen kuramları detaylı olarak tanıtmaktır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular, bürokrasi kavramı ve farklı anlamları; tarihte bürokrasi olgusunun doğuşu ve gelişimi; devlet, toplum ve bürokrasi ilişkileri; Weberci bürokrasi (ideal tip) kuramı; farklı devlet kuramlarının (çoğulcu, yeni sağcı, elitist, Marxist kuramlar) bürokrasiyi ele alış tarzları; ve devlet aygıtı içinde bürokratların davranış tarzlardır.

  KAY 607 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ
  Dersin amacı, farklı ülke kamu yönetimlerinin nasıl karşılaştırılabileceğini tartışarak; bu alandaki geleneksel ve çağdaş yaklaşımları (Riggs ve prizma modeli gibi) incelemektir. Karşılaştırmalı kamu yönetiminde kuramsal denemeler, karşılaştırma modelleri, karşılaştırma konuları ve güçlükleri dersin içeriğini oluşturan konulardandır.

  KAY 687 TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİMİ VE SORUNLARI
  Dersin amacı, Türkiye’de yerel yönetim alanındaki temel tartışmaları ve reform çalışmalarını tarihsel bir perspektif yardımıyla ele alıp incelemektir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular, Türkiye’de yerel yönetimlerin (mahalli idarelerin) tarihsel gelişimi; Türkiye’de yerel yönetimlerinin ortak (özerklik, görev ve kaynak dağılımı, personel vb.) sorunları; Türkiye’de yerel yönetimlerde reform çabaları ve bu alandaki temel tartışmalardır (ilçe özel yönetimi, anakent belediyeleri-ilçe belediyeleri ilişkileri, köykent vb.).

  KAY 688 TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ
  Dersin amacı, yönetsel reform kavramı ve teknikleri çerçevesinde Türk kamu yönetiminin temel sorunlarını irdeleyip; reform ihtiyacı karşısında geçmişte yapılanları değerlendirmek ve yapılması gerekenler üzerinde durmaktır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular, yönetimin (idarenin) yeniden düzenlenmesi, yönetsel reform ve benzeri kavramlar; yönetsel reformun anlamı, süreci ve teknikleri; Türkiye’de yönetsel reform çalışmalarının tarihsel gelişimi; Türk kamu yönetiminde yönetsel yapı, yönetsel usuller, personel, bürokratik zihniyet ve davranış ile ilgili sorunlar ve reform çalışmaları; ve Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde yönetsel uyum ve yönetsel kapasite sorunları ve reform çabalarıdır.

  KAY 689 KALKINMA YÖNETİMİ
  Dersin amacı, kamu yönetiminin bir kalkınma aracı olarak kuramsal tartışılması, kalkınma yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası bazı kurumların (UNDP, TVA, DPT gibi) incelenmesidir. Gelişme sürecinde yönetsel çevre etkisi ele alınmakta, kamu politikaları ve kalkınma bağıntısı irdelenmektedir.

  KAY 690 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM YÖNETİMİ
  Dersin amacı, yönetim faaliyetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler uygulamalarının nasıl yürütülebileceği hakkında temel bilgileri sağlamaktır. Bu çerçevede, öncelikle iletişim teorisi ve pratiği ve ardından da halkla ilişkilerin temel kavramları, gelişimi, etik boyutu, kamuoyunun önemi, hedef kitlelerle iletişim, kriz yönetimi, araştırma, faaliyetlerin yönetimi, uygulama, medya ile ilişkiler konuları anlatılmaktadır.

  KAY 691 LİDERLİK VE YÖNETİM BECERİLERİ
  Dersin amacı, örgütsel ortamda karşılaşabilecek davranışsal sorunlara çözüm bulma yollarını irdelemektir. Bu çerçevede, etkili liderlik ve yöneticilik açısından kişilik ve algı farklılıkları, takım çalışması, çatışma yönetimi ve uzlaşma, motivasyon, iletişim konuları ele alınmaktadır

  KAY 692 BÖLGE KALKINMA YÖNETİMİ
  Dersin amacı, kamu yönetimi ve de özellikle kalkınma yönetiminde bölge ölçeğinin öneminin incelenmesi; bölge kalkınma yönetimi yapıları ve modellerinin tartışılması, ulusal ve diğer ülke örneklerinin incelenmesi; ilgili kamu kuruluşlarının işbirliğinin değerlendirilmesidir. Kalkınma sürecinde bölgesel ve yerel katılım ve katkıların özellikleri ve etkileri de ele alınmaktadır.

  KAY 693 KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ
  Dersin amacı, kamu politikaları alanı ile ilgili temel ilke ve kavramları, kamu politikaları oluşturma süreci ve bu süreçteki potansiyel güçlükleri ele almaktır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular, yönetime kamu politikası yaklaşımı; politika süreci ve unsurları; politikaların belirlenmesi (aktörler, politika emirleri, politika ifadelerinin açıklığı hususundaki kısıtlar); politikaların uygulanması (aktörler, örgütsel yapılar, bürokratik normlar, iletişim ağları, uygulama önündeki engeller); ve politikaların değerlendirilmesidir (değerlendirme standartları, değerlendirme önündeki engeller, programlara son verilmesi).

  KAY 694 KENTLEŞME VE ÇEVRE POLİTİKALARI
  Dersin amacı, kent planlaması ile kent ve çevre ile ilgili politikaları (bölge planlaması ve kentleşme, arsa, konut, gecekondu ve çevre politikaları) ve uygulama araçlarını incelemektir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular, Batı’da ve Türkiye’deki kent ve kentleşme olguları; çağdaş kentleşmenin sebepleri, özellikleri ve etkileri; farklı siyasal ve ekonomik sistemlerde kentleşme, kent planlaması ve konut politikası; kent ve kent planlaması kuramları; kent planlaması süreci; bölge planlaması; arsa ve konut politikası; çevre sorunları ve çevre politikası; Türkiye’de kentleşme olgusu ve ilgili kamu kuruluşları; Türkiye’de kent planlaması süreci ve araçları; Türkiye’de bölge planlaması, arsa, konut ve gecekondu politikaları ve araçları; Türkiye’de doğal yıkım olayları ve alınan önlemler; ve Türkiye’de çevre yönetimi ve çevre politikalarıdır.

  KAY 695 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME
  Dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimlerde veri analizi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, SPSS paket programı kullanılarak, istatistiksel çözümlemede kullanılan temel araçlar, korelasyon ve regresyon testleri, anlamlılık testleri, güvenilirlik ve geçerlilik konuları anlatılmaktadır.

  KAY 696 KAMU HİZMETİ
  Dersin amacı, kamu hizmeti kavramının anlam ve içeriği ile ulusal ve uluslararası düzlemlerde bunlarda yaşanan değişimleri tartışmaktır. Bu çerçevede, kamu hizmetinin tanımı, türleri, kamu hizmetlerinin hukuki rejimi, kamu hizmeti ilkeleri, kamu hizmetlerinin kurulması ve kaldırılması, kamu hizmetlerinin işletilme yöntemleri ile genel olarak bir kamu yönetimi temel kavramı ve değeri olarak kamu hizmetinde yaşanan ve ulusal ve uluslararası düzlemlerde devam eden değişim ele alınacaktır.

  KAY 697 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU
  Dersin amacı disiplinler arası bir nitelik taşıyan tüketicinin korunması olgusunu genel olarak ele alıp temelde tüketici hukuku bakış açısıyla hukuksal düzenlemeler üzerinde açıklamalarda bulunmaktadır. Dersin içeriğini oluşturan temel kavramlar, tüketici ve tüketim kavramları, tüketicinin aydınlatılması, tüketicinin sözleşme öncesi, sözleşme aşamasında ve sözleşme sonrası korunmasına ilişkin hukuksal enstrümanlar ve hak arama yolları gibi hususlardır.

  KAY 698 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE KAMU YÖNETİMİ
  Bu ders, teknoloji ile kamu yönetimi arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin kavramsal arka planını anlamayı, teknolojinin kamu yönetiminde uygulanmasının somut örneklerini incelemeyi ve kuramsal ve uygulama bilgilerini harmanlayarak, geleceğin yöneticilerinin teknoloji ile ilgili konularda planlama ve karar alma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Derste incelenen konular, teknoloji-kamu yönetimi ilişkisinin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi çerçevesinde yönetsel, yasal, siyasal ve teknik yönlerini kapsamaktadır. Ders, sadece kuramsal olmayıp, uygulamaya yönelik grup projeleri (e-devlet projelerinin incelemeleri) ve örnek olay çözümlemesi gibi öğretim yöntemlerini de içermektedir.

  KAY 699 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUMU

Kamu Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |