Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.0/4.00 (50/100) olmalıdır. Jeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları tercih edilir. Adaylar mülakat sırasında lisans bitirme tezlerini yanlarında getirmelidirler.
 • Program tanımları
  Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler
  Mühendislik Matematiği
  Signal Analysis in Geophysics
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  İleri Diferansiyel Denklemler
  Generalized Inverse Theory in Geophysics
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler    
  Physics and Structure of the Earth's Crust
  Deprem Kayıtlarının Yorumlanması    
  İnşaat ve Kent Planlanmasında Jeofizik
  Jeofizikte Veri Toplama
  Earthquakes and Geodynamics
  Gravite ve Manyetik Yorumlama
  Advanced Seismology
  Methods in Marine Geophysics

  Ders İçerikleri
  Mühendislik Matematiği
  Birinci ve ikinci mertebeden basit (ordinary) diferansiyel denklemler, matematiksel fiziğin kısmi diferansiyel denklemleri, Laplace dönüşümleri, vektörel diferansiyel hesap: gradient, diverjans, rotasyon. Fourier serileri ile ısı ve dalga denklemleri çözümleri, ısı ve dalga denklemlerinin analitik ve sayısal çözümleri, yay-kütle-soğurucu sistemlerinin genel özellikleri

  Signal Analysis in Geophysics (Jeofizikte Sinyal Analizi)
  Sistemler; sürekli ve ayrık-zaman sinyalleri; laplace, Fourier ve z-dönüşümleri; sayısal süzgeç düzenleme ayrık-zaman rastgele süreçler; sinyal modelleme; Wiener filtreleri; spektral kestirim; çok-boyutlu sinyal analizi.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  İleri Diferansiyel Denklemler
  Basit diferansiyel denklemler, seri çözümleri, Legendre ve Bessel denklemleri, Sturm-Louiville denklemi Laplace dönüşümü, Fourier serileri ve integralleri, kısmi diferansiyel denklemlerden ısı, dalga ve Laplace denklemleri, Green fonksiyonu, sayısal ve yaklaşık çözümler

  Generalized Inverse Theory in Geophysics (Jeofizikte Genelleştirilmiş Ters Çözüm Kuramı)
  Ters problemin tanımı, doğrusal ve doğrusal olmayan ters problemlerin olusturulmaları; örnek jeofizik problemler, birleşik ters modeller; en kücük kareler, enbüyük kareler; sönümlendirilmis enküçük-kareler, özdeğer ve özvektör analizi; gürültülü ve eksik verilerin işlenmesi, modele ait ön bilgilerle modelin koşullandırılması.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Physics and Structure of the Earth's Crust (Yer Kabuğunun Fiziği ve Yapısı)
  Okyanus kabuğu: okyanus kabuğunun sismik kırılma ve yansıma çalışmaları ile incelenmesi; üst mantonun yapısı; üst ve alt kabuğun petrolojisi ve özellikleri, kayaçları, ofiyolitler; kıtasal kabuk: kıtasal kabuğa ait sismik kırılma ve yansıma çalışmaları; üst mantonun yapısı; faylanma zonları; milonitler; kıtasal kabuğa ait kayaçlardaki sismik hızlar; alt kabuğa ait granülit fasiyes metamorfizması; kıtasal kabuğun bileşimine ait modeller ve evrimi.

  Deprem Kayıtlarının Yorumlanması
  Sismolojide kayıt aygıtları: kayıt düzenekleri, analog ve sayısal kayıtçılar; sismik dalgaların türleri ve temel özellikleri: cisim dalgaları, yüzey dalgaları; yakın alan ve uzak alan deprem kavramı; kabuk fazları (0-1 derece), cisim dalgaları (10-103 derece), cisim dalgaları (103 derece ve daha büyük uzaklıklar); derin depremlerle ilgili cisim dalgaları; yüzey dalgaları; zaman uzaklık eğrileri; deprem kayıtlarının okunması ve yorumlanması: yerel ve bölgesel depremler, volkanik ve jeotermal kökenli depremler, telesismik deprem kayıtları, nükleer patlatma kayıtları.

  İnşaat ve Kent Planlanmasında Jeofizik
  Temel jeofizik yöntemlerin tanıtılması: sismik, elektrik, mikro-gravite, yer radarı, sığ elektromanyetik, jeofizik kuyu logları; kaya mekaniği in-situ testlerinin tanıtımı; yerin mühendislik özellikleri; titreşim ve ivme; deprem riski analizi; şehir planlamasında Jeofizik; mikro bölgeleme; çevre jeofiziği.

  Jeofizikte Veri Toplama
  Bu dersin kapsamında aşağıda sıralanan jeofizik yöntemlere ilişkin verilerin toplanması doğrultusunda uygulamalı olarak izleyen bilgiler verilecektir: Sismoloji, sismik yansıma, sismik kırılma, multibeam batimetri, gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik, manyetotellürik, Global Positioning System, ısı akısı, radyoaktivite.

  Earthquakes and Geodynamics (Depremler ve Jeodinamik)
  Deprem sismolojisi; sismisite ve sismotektonik. Deprem odak özellikleri (Fay düzlemi çözümleri). Faylanma mekaniği, oluşumu, gerilme dağılımı, dayanımlılığı ve reolojisi. Deprem fiziğine giriş. Sismik çevrim. Depremlerin önceden belirlenmesi. Litosferin yapısal elemanları. Kabuk ve manto deformasyonunun mekaniği. Kabuk deformasyonu ve manto konveksiyonu arasındaki ilişki. Güncel kinematik ve levha tektoniği

  Gravite ve Manyetik Yorumlama
  Karada, denizde ve havada gravite değişimlerinin ölçümünde kullanılan aletler; uygulamada karşılaşılan gravite anomalileri; anomalilerin birbirinden ayrılması ve filtreleme; aşağı ve yukarı analitik uzanım; kayaçların yoğunlukları; modellemede kullanılacak yoğunluk farklarının belirlenmesi; gravite anomalilerinin karakteristik eğriler yöntemi ile değerlendirilmesi; gelişigüzel şekilli kütlelerin gravite anomalileri; kayaçların kalıcı mıknatıslanması; kayaç ve minerallerin manyetik duyarlılıkları; basit şekilli kütlelerin manyetik anomalleri; gelişigüzel şekilli kütlelerin manyetik anomallerinin belirlenmesinde kullanılan hesaplama yöntemleri; manyetik anomallerin modellemesi; seçilmiş gravite ve manyetik yorumlama örnekleri.

  Advanced Seismology (İleri Sismoloji)
  Sismik dalga ve ortam ile ilgili temel kavramlar; gerilme ve deformasyon analizi; dinamik doğrusal elastisite; ara yüzeylerde yansıma ve iletim; ters çözüm, ışın izleme; sentetik sismogramlar; yüzey dalgaları, yerin serbest titreşimleri.

  Methods in Marine Geophysics (Deniz Jeofiziği Metodları)
  Denizlerde toplanan veriler ve özellikleri; tek-ışınlı ve çok-ışınlı batimetrik veriler; deniz tabanı yansıması verileri; sonar verileri; deniz sismiği; deniz dibinden çekilen sistemler ile kayıt edilen veriler; deniz tabanı sismoloji verileri; denizlerde gravite-manyetik verilerin toplanması, bu verilerin işlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin teknikler.

Jeofizik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |