Home > Yüksek Lisans Programları > Sosyal Bilimler > Beşiktaş > İşletme Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul

İşletme Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  # Yönetim Bilişim Sistemleri dışında bir lisans diploması almış olmak. # Lisans eğitimini en az 2.00/4.00 veya denk bir genel not ortalaması ile bitirmiş olmak. # Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan (ALES'den) EA puan türünde en az 65 veya GMAT'den en az 480 veya GRE sayısaldan en az 660 puan almak. # Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı, TOEFL, IELTS veya bunlara denkliği YADYOK tarafından onaylanan bir sınavdan yine YADYOK tarafından yeterli sayılan bir not almış olmak. # Kayıt İşleri Müdürlüğü'nce istenen diğer belgeleri teslim etmek.
 • Program tanımları

  Ön Koşul Dersleri

  Programa kabul edilenler ön koşul derslerinden muafiyet sınavına girerler. Başarılı olamayanlara 4'er kredilik


  BIS 501 Technical Foundations of BIS (3+0+2) 4
  BIS 502 Managerial Foundations of BIS (4+0+0) 4
  iki ders verilir.

  Dönemlere Göre Derslerin Dağılımı
  1. Dönem
  BIS 511     Information Systems and Technologies     3
  BIS 513     Business Strategies     3
  BIS 515     Information Systems Application Tools and Techniques     3
  BIS 517     Analytical Decision Making     3
  BIS 591     Directed Readings on Business Information Systems     0
  Toplam     -     12

  2. Dönem
  BIS 512     Database Management Systems     3
  BIS 514     Information Systems Development     3
  BIS 516     E-Business Management     3
  BIS 518     Information Technology Management and Strategy     3
  BIS 592     Project I     0
  Toplam     -     12

  3. Dönem
  Elective     3
  Elective     3
  BIS 579     Seminars in BIS     0
  BIS 593     Project II     0
  Toplam     -     6

  Seçmeli Dersler
  BIS 541     Data Mining and Knowledge Acquisition     3
  BIS 542     Principles of Operating Systems     3
  BIS 543     Infrastructure of Financial Markets     3
  BIS 544     Supply Chain Management     3
  BIS 545     Advanced Web Application Development     3
  BIS 546     Customer Relationship Management     3
  BIS 547     Evaluation of Information Technology Investments     3
  BIS 548     Information Technology Project Management     3
  BIS 549     Object Oriented Analysis and Design with UML     3
  BIS 550     New Organizational Approaches and Technology     3
  BIS 551     Statistical Decision Making     3
  BIS 552     Business Data Networks     3
  BIS 553     Information Systems Security     3
  BIS 580 - 589     Special Topics in BIS     3


  BIS 501 Technical Foundations of Business Information Systems (3+0+2) 4

  (İşletme Bilişim Sistemlerinin Teknik Temelleri)
  Basic components of computer systems: hardware and software. Fundamentals of information systems. Introduction to computer logic. Basic principles of problem solving and algorithms. Basic database management concepts and application environments. Implementation of the concepts through various software tools. Guided readings and exercises on related topics.
  Bilgisayar sistemlerinin bileşenleri: donanım ve yazılım. Bilişim sistemlerinin esasları. Bilgisayar mantığına giriş. Problem çözümü ve algoritmanın temel ilkeleri. Temel veritabanı yönetimi kavramları ve uygulama ortamları. Kavramların çeşitli yazılım araçları ile uygulanması. İlgili konularda yönlendirilmiş okumalar ve alıştırmalar.

   
  BIS 502 Managerial Foundations of Business Information Systems (4+0+0) 4
  (İşletme Bilişim Sistemlerinin Yönetimsel Temelleri)
  Basics of management, organizational structures and behaviors. Understanding the major functional areas of organizations and basic business activities. Principles and concepts of financial and managerial accounting, steps in the accounting cycle, preparation of financial statements. Basic principles of marketing, marketing mixed elements and applications. Basic research methodology. Guided readings on related topics.
  Yönetimin temelleri, örgütsel yapılar ve davranışlar. Örgütlerin başlıca işlev alanlarının ve temel iş faaliyetlerinin anlaşılması. Finansal ve yönetim muhasebesinin ilkeleri ve kavramları, muhasebe döngüsünün adımları, finansal tabloların hazırlanması. Pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlama karması elemanları ve uygulamaları. Temel araştırma metodolojisi. İlgili konularda yönlendirilmiş okumalar.

   
  BIS 511 Information Systems and Technologies (3+0+0) 3
  (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri)
  Information and information systems concepts. Overview of different types of information systems. Information systems technologies and telecommunications used in business world. Details of computer data processing. Logic and algorithmic approaches.
  Bilişim ve bilişim sistemleri kavramları. Değişik bilişim sistemlerine genel bakış. İş dünyasında kullanılan bilişim sistemleri teknolojileri ve iletişim. Bilgisayar veri işleme ayrıntıları. Mantık ve algoritmik yaklaşımlar.

   
  BIS 512 Database Management Systems (3+0+0) 3
  (Veritabanı Yönetim Sistemleri)
  Fundamentals of database systems, conceptual data modeling, relational database design, SQL, storage and file organization, database administration and maintenance. New trends: client/server, distributed, web-based, object oriented databases and data warehouses.
  Veritabanı sistemlerinin temelleri, kavramsal veri modelleme, ilişkisel veritabanı tasarımı, SQL, depolama ve dosya düzenlemesi, veritabanı yönetimi ve bakımı. Yeni eğilimler: istemci/sunucu, dağıtık, örün-tabanlı, nesne yönelimli veritabanları ve veri ambarları.

   
  BIS 513 Business Strategies (3+0+0) 3
  (İşletme Stratejileri)
  Gaining and sustaining competitive advantage. Strategic analysis and strategy formulation. Analytical frameworks to identify the sources of competitive advantage. The impact of change and other important environmental forces on the opportunities for creating and sustaining competitive advantage.
  Rekabet avantajı kazanılması ve sürdürülmesi. Stratejik çözümleme ve stratejik formül oluşturma. Rekabet avantaj kaynaklarını belirlemek için analitik çerçeveler. Değişimin ve diğer önemli çevresel güçlerin rekabet avantajı yaratma ve sürdürme fırsatlarına etkisi.

   
  BIS 514 Information Systems Development (3+0+0) 3
  (Bilişim Sistemleri Geliştirme)
  Overview of the information system development life cycle. Planning and management of projects in systems development in the business environment. Information requirements analysis. Methodologies, tools and techniques used in the logical and physical modeling of business information systems. Systems design phases: user interface, input, output, database and architecture of design applications. Implementation and application. Case study for an information system development project.
  Sistem geliştirme yaşam çevrimine genel bakış. İş dünyasında sistem geliştirme projelerinin planlanması ve yönetimi. Bilgi gereksinimleri çözümlenmesi. İşletme bilişim sistemlerinin mantıksal ve fiziksel modellemesinde kullanılan yöntembilimler, araçlar ve teknikler. Sistem tasarım evreleri: kullanıcı arayüzü, girdi, çıktı, veritabanı ve uygulama mimarisi tasarımları. Gerçekleştirme ve uygulama. Bir bilişim sistemi geliştirme projesi için vaka çalışması.

   
  BIS 515 Information Systems Application Tools and Techniques (3+0+0) 3
  (Bilişim Sistemleri Uygulama Araçları ve Teknikleri)
  Software development tools and techniques that are used in real world applications of information systems. Special purpose application tools such as web authoring. Development of web applications. Database concept. Forms and data input. Data query and reporting. User interface development by visual programming. Connection of databases with web applications.
  Gerçek dünya bilişim sistemleri uygulamalarında kullanılan yazılım geliştirme araçları ve teknikleri. Örün yaratımı gibi özel amaçlı uygulama araçları. Örün uygulamaları geliştirme. Veritabanı kavramı. Formlar ve veri girdisi. Veri sorgulama ve raporlama. Görsel programlama ile kullanıcı arayüzü geliştirme. Veritabanlarının örün uygulamaları ile bağlantısı.

   
  BIS 516 E-Business Management (3+0+0) 3
  (E-İş Yönetimi)
  Understanding the e-business environment. Planning, developing and managing various e-business models. Organizational impact and transformational value of e-business and e-commerce systems. Differences between conventional and web-based companies. Integration of electronic business activities and applications into the major functional areas of organizations.
  E-iş çevresinin anlaşılması. Çeşitli e-iş modellerinin planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi. E-iş ve e-ticaret sistemlerinin örgütsel etkisi ve dönüşümsel değeri. Geleneksel ve örün-tabanlı firmalar arasındaki farklar. Elektronik iş faaliyet ve uygulamalarının örgütlerin başlıca işlev alanlarına tümlenmesi.

   
  BIS 517 Analytical Decision Making (3+0+0) 3
  (Analitik Karar Verme)
  Decision making techniques for the solution of managerial problems. Methodology of operations research, modeling with computer applications, linear programming, multiple objective programming and related models. Modeling uncertainty, decision theory, forecasting, simulation, queuing theory. Case studies in related topics.
  Yönetimsel sorunların çözümü için karar verme teknikleri. Yöneylem araştırması yöntembilimi, bilgisayar uygulamalarıyla modelleme, doğrusal programlama, çok amaçlı programlama ve ilgili modeller. Belirsizliği modelleme, karar kuramı, tahmin, benzetim, kuyruk kuramı. İlgili konularda vaka çalışmaları.

   
  BIS 518 Information Technology Management and Strategy (3+0+0) 3
  (Bilişim Teknolojisi Yönetimi ve Stratejisi)
  Business and information technology (IT) policies. Business process design and change management, integration and management of enterprise information systems projects, technology management. IT architecture, IT assessment and scenario analysis, IT investment value analysis, IT sourcing, knowledge management.
  İşletme ve bilişim teknolojisi (BT) politikaları. İş süreçlerinin tasarımı ve değişim yönetimi, kurumsal bilgi sistemleri projelerinin tümlenmesi ve yönetimi, teknoloji yönetimi. BT mimarisi, BT değerlendirme ve senaryo çözümlemesi, BT yatırım değer analizi, BT kaynaklandırma, bilgi yönetimi.

   
  BIS 541 Data Mining and Knowledge Acquisition (3+0+0) 3
  (Veri Madenciliği ve Bilgi Kazanımı)
  Introduction to the methodology of knowledge discovery in databases, data warehousing, basic functionalities of data mining: association, classification, clustering. Business applications of data mining to various industries: retailing, finance, and telecommunications. Introduction to advanced topics: web mining, text mining, data visualization. Investigation of data mining software tools.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Veri tabanlarında bilgi keşfi yöntembilimine giriş, veri ambarlama, veri madenciliğinin temel işlevleri: ilişkilendirme, sınıflandırma, öbekleme. Veri madenciliğinin çeşitli endüstrilerdeki işletme uygulamaları: perakendecilik, finans ve uziletişim. İleri konulara giriş: örün madenciliği, metin madenciliği, veri görselleştirme. Veri madenciliği yazılımlarının incelenmesi.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 542 Principles of Operating Systems (3+0+0) 3
  (İşletim Sistemleri İlkeleri)
  Introduction to operating systems and their role in modern computer-based business information systems. Focus on components of operating systems, and facilities and services provided by these systems. Differences among various types of operating systems and selection of an appropriate system for the information processing needs of an organization. Resource allocation and scheduling, file management, storage management, and hardware support for operating systems.
  Prerequisite: Consent of instructor
  İşletim sistemlerine giriş ve işletim sistemlerinin bilgisayar-tabanlı çağdaş işletme bilişim sistemlerinde oynadıkları rol. İşletim sistemlerini oluşturan bileşenlerin, ve bu sistemlerce sağlanan hizmetlerin ve olanakların incelenmesi. Çeşitli tipteki işletim sistemleri arasındaki farklılıklar ve bir örgütün bilgi işlem gereksinimleri için uygun olan sistemin seçimi. İşletim sistemleri için kaynak tahsisi ve çizelgeleme, dosya yönetimi, depo yönetimi ve donanım desteği.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 543 Infrastructure of Financial Markets (3+0+0) 3
  (Finansal Piyasaların Altyapısı)
  The role of information technology (IT) in financial market operations and in the competitive advantage of financial service firms. The development and use of financial information systems such as trading and back-office processing systems. IT impacts on banking and markets, IT infrastructure of Turkish financial markets. Developing skills in implementing computer-based financial modelling and analysis.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Finansal piyasa etkinliklerinde ve finansal hizmet şirketlerinin rekabet avantajında bilişim teknolojisinin (BT) rolü. Alım-satım ve gişe arkası işlem sistemleri gibi finansal bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı. Bankacılık ve piyasalarda BT'nin etkileri, Türkiye finansal piyasalarının BT altyapısı. Bilgisayar tabanlı finansal modelleme ve çözümlemede beceri geliştirme.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 544 Supply Chain Management (3+0+0) 3
  (Tedarik Zinciri Yönetimi)
  The strategic importance of the supply chain, value of information, bullwhip effect. Managing the supply chain, flexibility of contracts, supply chain integration, strategic alliances, procurement and outsourcing strategies. International issues in supply chain management. Information technology and decision support systems for supply chain management. Case studies and applications in related topics.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Tedarik zincirinin stratejik önemi, bilginin değeri, kamçı etkisi. Tedarik zincirinin yönetimi, anlaşmaların esnekliği, tedarik zinciri tümlenmesi, stratejik ortaklar, satınalma ve dışarıya verme stratejileri. Tedarik zinciri yönetiminde uluslararası unsurlar. Tedarik zinciri yönetimi için bilişim teknolojisi ve karar destek sistemleri. İlgili konularda vaka çalışmaları ve uygulamalar.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 545 Advanced Web Application Development (3+0+0) 3
  (İleri Düzey Örün Uygulaması Geliştirme)
  In-depth look at web applications from a design and implementation perspective. Specification of data structures. Security issues. Advanced web application development with emphasis on interactive programming, dynamic content and multimedia concepts.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Tasarım ve gerçekleştirme açısından örün uygulamalarına derinlemesine bakış. Veri yapılarının belirtimi. Güvenlik unsurları. Etkileşimli programlama, dinamik içerik ve çokluortam kavramları vurgulanarak ileri düzey örün uygulaması geliştirme.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 546 Customer Relationship Management (3+0+0) 3
  (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
  Understanding the importance of building and sustaining relationships with customers. Enhancing customer loyalty. Analyzing customer value and profitability. Developing customer relationship management (CRM) strategies and tactics. The economic and strategic value of CRM. Integration of CRM into company philosophy and systems. Major types of CRM programs. Managing the CRM process. Implementing CRM systems and evaluating their success.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Müşterilerle ilişkiler kurma ve sürdürmenin öneminin anlaşılması. Müşteri bağlılığını güçlendirme. Müşteri değeri ve karlılığını çözümleme. Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) strateji ve taktiklerini geliştirme. MİY'nin ekonomik ve stratejik değeri. MİY'nin firma felsefesi ve sistemleriyle tümlenmesi. MİY programlarının başlıca türleri. MİY sürecini yönetme. MİY sistemlerini gerçekleştirme ve başarılarını değerlendirme.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 547 Evaluation of Information Technology Investments (3+0+0) 3
  (Bilişim Teknolojisi Yatırımlarının Değerlendirilmesi)
  Phases of information technology (IT) investment projects and the strategic importance of evaluation of IT projects. Quantitative approaches for evaluation: net present value, return on investment, break-even analysis. Effects of IT investments on different levels of users: individuals, groups, organizations and the business sector. Quality and reliability; legal, ethical, social and political issues in IT investments. Success and failure of IT projects. Business case evaluation methods for IT investments.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Bilişim teknolojisi (BT) yatırım projeleri evreleri ve BT projelerinin değerlendirilmesinin stratejik önemi. Değerlendirme için sayısal yaklaşımlar: net bugünkü değer, yatırım getirisi, başabaş çözümleme. BT yatırımlarının farklı düzeylerdeki kullanıcılar üzerindeki etkileri: bireyler, gruplar, örgütler ve iş sektörü. BT yatırımlarında kalite ve güvenirlik; yasal, etik, sosyal ve politik unsurlar. BT projelerinin başarı ve başarısızlığı. BT projelerinde iş vaka değerlendirme yöntemi.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 548 Information Technology Project Management (3+0+0) 3
  (Bilişim Teknolojisi Proje Yönetimi)
  Business strategy and information systems. Alignment of project and organizational goals. Problems in product and process definition. Development lifecycle; methodological approaches. Project planning and controlling. Quality and risk management, managing suppliers, project teams and clients. Performance management. Industrial standards and practices.
  Prerequisite: Consent of instructor
  İşletme stratejisi ve bilişim sistemleri. Proje ve örgütsel hedeflerin uyumlaştırılması. Ürün ve süreç tanımlamadaki sorunlar. Geliştirme yaşam çevrimi; yöntembilimsel yaklaşımlar. Proje planlama ve denetimi. Kalite ve risk yönetimi, tedarikçileri, proje ekiplerini ve müşterileri yönetme. Performans yönetimi. Endüstriyel standartlar ve uygulamalar.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 549 Object Oriented Analysis and Design with UML (3+0+0) 3
  (UML ile Nesne Yönelimli Çözümleme ve Tasarım)
  Fundamentals of object oriented paradigm and unified process. Overview of unified modeling language (UML). UML diagrams used in analysis and design: use-case, class, activity, interaction, state chart, component, and deployment diagrams. Evaluating an object oriented design.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Nesne yönelimli paradigma ve birleşik sürecin temelleri. Birleşik modelleme diline (UML'e) genel bakış. Çözümleme ve tasarımda kullanılan UML çizitleri: kullanım-vaka, sınıf, faaliyet, etkileşim, durum, bileşen, dağıtım çizitleri. Nesne yönelimli bir tasarımı değerlendirme.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 550 New Organizational Approaches and Technology (3+0+0) 3
  (Yeni Örgütsel Yaklaşımlar ve Teknoloji)
  Various issues related to the management of information technology in the business environment. Organizing the information technology resources, personnel, information systems department functions and processes. Planning and management of information technology resources and the impact of new technologies.
  Prerequisite: Consent of instructor
  İşletme ortamında bilişim teknolojisinin yönetimi ile ilgili çeşitli konular. Bilişim teknolojisi kaynakları, personeli, bilişim sistemleri bölümünün işlevleri ve süreçlerini düzenleme. Bilişim teknolojisi kaynaklarının planlanması ve yönetimi ve yeni teknolojilerin etkisi.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 551 Statistical Decision Making (3+0+0) 3
  (İstatistiksel Karar Verme)
  Usage of different statistical methods for decision making. Data distributions, descriptive statistics, sampling techniques, tests of hypotheses, regression techniques; estimation and statistical inferences in the general linear model, model selection, interpretation of the analysis. Use of current advanced statistical databases and software.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Karar verme için değişik istatiksel yöntemlerin kullanımı. Veri dağılımları, tanımsal istatistik, örnekleme teknikleri, denence testleri ve bağlanım teknikleri; genel doğrusal modelde kestirim ve istatistiksel çıkarımlar, model seçimi, çözümlemenin yorumlanması. Güncel ileri istatistik veritabanları ve yazılımlarının kullanımı.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 552 Business Data Networks (3+0+0) 3
  (İşletme Veri Ağları)
  Data communications, transmission, data formats, compression, reliability and security. Computer networks, topologies, data switching, standards, ISO model, TCP/IP, mobile communications. Internet protocols.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Veri iletişimi, iletim, veri biçimleri, sıkıştırma, güvenilirlik ve güvenlik. Bilgisayar ağları, topolojiler, veri anahtarlama, standartlar, ISO modeli, TCP/IP, gezgin iletişim. Internet protokolleri.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 553 Information Systems Security (3+0+0) 3
  (Bilişim Sistemleri Güvenliği)
  Security policies, models and mechanics for secrecy. Operating system models and mechanisms for mandatory and discretionary controls. Data models, concepts, and mechanisms for database security. Basic cryptography and its applications. Security in computer networks and distributed systems. Control and prevention of viruses and other malicious programs.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Güvenlik politikaları, gizlilik modelleri ve mekanikleri. Zorunlu ve isteğe bağlı denetimler için işletim sistemi modelleri ve mekanizmaları. Veritabanı güvenliği için veri modelleri, kavramları ve mekanizmaları. Basit şifreleme ve uygulamaları. Bilgisayar ağları ve dağıtık sistemlerde güvenlik. Virüs ve diğer zararlı programların önlenmesi ve denetimi.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 579 Seminars in Business Information Systems (0+2+0) 0
  (İşletme Bilişim Sistemleri Seminerleri)
  Seminars for expanding the participants' perspectives and awareness of topics of interest in the area of business information systems.
  Katılımcıların işletme bilişim sistemleri alanındaki bakış açılarını genişletmek ve ilgi çeken konularda bilinçlendirmek için seminerler.

   
  BIS 580 - 589 Special Topics in Business Information Systems (3+0+0) 3
  (İşletme Bilişim Sistemlerinde Özel Konular)
  Study of special topics in business information systems.
  Prerequisite: Consent of instructor
  İşletme bilişim sistemlerinde özel konuların işlenmesi.

  Önkoşul: Öğretim elemanı onayı

   
  BIS 590 Project (0+2+0) 0
  (Proje)
  Developing a project to integrate the skills and knowledge acquired through courses for applying theoretical concepts in real life situations. Project follow-up reports prepared under the supervision of a faculty member. Final report and presentation of the application to a board of faculty.
  Kuramsal kavramları gerçek yaşam durumlarına uygulamak için derslerde kazanılan beceri ve bilgilerin tümlenmesi için proje geliştirilmesi. Bir öğretim üyesi gözetiminde hazırlanan proje takip raporları. Sonuç raporu ve uygulamanın öğretim üyeleri kuruluna sunumu.

   
  BIS 591 Directed Readings on Business Information Systems (0+2+0) 0 (ECTS 6)
  (Isletme Bilisim Sistemleri Uzerine Yonlendirilmis Okumalar)
  Guided readings on different information systems and information management issues leading to a term report.
  Farklı bilişim sistemleri ve bilgi yönetimi konularında dönem projesine yol gösteren okumalara rehberlik edilmesi.

   
  BIS 592 Project I (0+2+0) 0 (ECTS 6)
  (Proje I)
  Analysis of a real life problem from the perspective of business information systems. Progress reports and presentations.
  Gerçek yaşam probleminin işletme bilişim sistemleri bakış açısıyla analiz edilmesi. İlerleme raporları ve sunumlar.

   
  BIS 593 Project II (0+2+0) 0 (ECTS 6)
  (Proje II)
  Research or development of the project defined in BIS 592. Progress reports, a final report and demonstrations of the system.
  BIS 592'de tanımlanmış projenin araştırılması ya da geliştirilmesi. İlerleme raporları, bir son rapor ve sistemin uygulaması.

Sosyal Bilimler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |