İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları

  Tezli Yüksek Lisans programında 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders almış olmak ve tez çalışmasını tamamlamış olmak. Programı tamamlama süresi en az 3, en çok 4 yarıyıldır.

  DERS İÇERİKLERİ

  IED 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlilerince verilir.

  IED 603 Ütopya Düşüncesi ve İngiliz Edebiyatında Ütopya
  Ütopya düşüncesinin, Batı düşünce tarihi içindeki yeri, kökenleri ve geçirdiği evreler öncelikle incelenir. Bu bağlamda, Altın Çağ mitosu, Platon'un ütopyası, pastoral idealizm ve Arkadya konuları ile Hıristiyanlıkta ütopya düşünceleri üzerinde durulur. Bu temel çalışmalar çerçevesinde İngiliz edebiyatında ütopya düşüncesinin Sir Thomas More'dan günümüze kadar geçirdiği evreler ve değişimler incelenir.

  IED 616 Çağdaş Düşünce Akımları
  Bu dersin konusu, öncelikle, günümüzde Batı'da ortaya çıkan ve edebiyat, sanat, dil, kültür, siyaset ve toplumsal değişim üzerinde etkili olan çeşitli düşünce akımlarını incelemek, karşılaştırmak ve tartışmaktır. Bu amaçla, her bir akımı açıklayan ve tanımlayan özgün metinlerin okutulması esastır.

  IED 620 İngiliz Kadın Şairler
  Bu dersin amacı, İngiliz kadın şairlerin eserlerini gerek edebi yönden gerek cinsiyet ve haklar açısından ve sosyal, kültürel, siyasi ve ahlaki bir bağlam içinde, incelemektir. Ayrıca kadın şairlerin eserlerindeki içerik, anlatım özellikleri, biçim ve diğer nitelikler üzerinde durulur. Ders, çeşitli dönemlere veya belli bir döneme, akıma, bölgeye ve toplumsal kesime mensup kadın şairlerin karşılaştırmalı bir incelemesi olarak yapılır.

  IED 621 İngiliz Kadın Oyun Yazarları
  İngiliz kadın oyun yazarlarının 17. yüzyıldaki ilk temsilcileri Margaret Cavendish (Newcastle Düşesi), Mrs. Pix ve Susanna Centlivre'in eserlerine kısaca değinildikten sonra İngiltere'nin ilk profesyonel kadın yazarı Mrs. Aphra Behn ve eserleri incelenir. Bu ders Pam Gems, Ann Jellicoe, Margaretta d'Arcy, Michelene Wandor, Mary O'Malley, Carol Churchill ve Timberlake Wertenbaker gibi yazarların oyunlarının çalışmasıyla sürer. Bu derste zaman içinde kadın söylemi ve kadına özgü konular kadın yazarların oyunlarında incelenir.

  IED 627 Töre Komedyası
  16601700 tarihleri arasındaki siyasal, sosyal ve edebi koşullar ana hatlarıyla anlatılır; Restorasyon dönemi töre komedyalarının temel özellikleri Etherege, Behn ve Congreve'in eserlerinden örneklendirilir. Aynı türde 18.yüzyılda Farquar ve Vanbrugh, 19. yüzyılda Wilde, 20. yüzyılda Coward ve Ayckbourn'un oyunları ele alınarak bu türe ait temel teknik ve tematik özelliklerin gelişimi değerlendirilir.

  IED 628 İngiliz Siyasi Tiyatro Oyunları
  Siyasal etkinlik olarak tiyatro eyleminin incelendiği bu derste, Piscator'un belirlediği kavramlar üzerinde durulur. Bu tür içinde yer alan işçi tiyatrosu, devrimci tiyatro, sokak tiyatrosu, belgesel tiyatro, eylem tiyatrosu, uyarma ve propaganda tiyatrosu örneklerle incelenir. Trevor Griffiths, David Hare, Howard Brenton, David Mercer gibi yazarların oyunları çalışılır.

  IED 634 Çağdaş Eleştiri Akımları
  Bu dersin kapsamını, özellikle 1960'lardan sonra Batı'da ortaya çıkan çeşitli eleştiri akımlarının incelenmesi ve tartışılması oluşturur. Derse giriş olarak, 20. yüzyılın ilk yarısında eleştirinin durumu ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen toplum, kültür, siyaset ve düşünce değişimleri üzerinde durulur. Daha sonra çağdaş eleştiri akımlarının doğuşu ve gelişmesi, özgün metinler kullanılarak, ayrıntılı biçimde açıklanır ve tartışılır.

  IED 639 Hiciv Geleneği
  Bu ders, esas itibariyle, hiciv türünün incelenmesidir. Bu bakımdan, öncelikle, hiciv türünün Klasik Çağ edebiyatındaki kaynakları üzerinde durulur ve Klasik Çağ’dan Rönesans'a kadar geçirdiği evreler ele alınır. Daha sonra, bu türün, Avrupa edebiyatlarındaki, özellikle İngiliz edebiyatı içindeki önemi ve yaygınlığı, çeşitli örneklerle karşılaştırmalı olarak belirtilir.

  IED 643 Karşılaştırmalı Roman
  Bu dersin amacı, çeşitli edebiyatlardan roman örneklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu bakımdan, tür, konu, yapı, imge anlatım, tip ve diğer özellikleri bulunan romanlar ile belli bir dönemi, türü, akımı, sosyal ve kültürel bağlamı ortaya koyan romanlar, çeşitli eleştirel yaklaşımlarla ele alınır.

  IED 644 Karşılaştırmalı Tiyatro
  Değişik dönemlerde veya aynı dönemde ancak benzer türlerde yazmış olan İngiliz, Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol, Rus ve Türk oyun yazarlarının oyunları özellikle belirli bir tür veya tema bağlamında incelenerek karşılaştırılır. Aynı ülkenin değişik dönemlerine mensup yazarlarının birbirlerini ne yönde etkiledikleri üzerinde de durulur.

  IED 653 Ortaçağ İngiliz Edebiyatı I (Chaucer ve Tiyatro Hariç)
  Bu ders, Ortaçağ İngiliz edebiyatının, 14. yüzyıl sonlarına kadar olan dönemini kapsar. Öncelikle, derse giriş olarak, Norman işgali sonucu, bu dönemde İngiltere'de görülen siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve kurumsal değişiklikler üzerinde durulur. Fransızca'nın etkisiyle İngiliz dilinin köklü değişimi ve gelişmesi de bu bağlamda vurgulanır. Daha sonra, bu dönem edebiyatının tür, anlatım, biçim, ve içerik bakımından, gerek Latince ve Hıristiyan kaynaklar gerek Ortaçağ Fransız ve İtalyan edebiyatı ile ilişkileri belirtilir. Bu geniş çerçeve içinde, başta Gower ve Langland'ın eserleri olmak üzere, romans, rüya şiiri, lirik, balad, allegorik münazara ve mitolojik uyarlama türündeki çeşitli anonim eserler ayrıntılı olarak incelenir ve tartışılır.

  IED 656 Chaucer
  Bu derste, öncelikle, Chaucer'ın yaşadığı dönemin önemli sosyal, kültürel, kuramsal ve siyasi gelişmeleri ele alınır. Bu çerçevede, Ortaçağ İngilizcesinin yapı, söz dizimi ve kullanım özellikleri, örnekler verilerek anlatılır ve dilin gelişmesinde Chaucer'ın önemi üzerinde durulur. Daha sonra, Chaucer'ın edebi kişiliği ve eserleri, kronolojik, analitik ve eleştirel bir yaklaşımla, yer yer karşılaştırmalı olarak, dönemin İtalyan ve Fransız edebi etkileri, klasik edebiyat geleneği, kaynak, tür, yapı, anlatım, özellikleri ve içerik bakımından incelenir ve tartışılır.

  IED 657 Ortaçağ İngiliz Tiyatrosu
  Ortaçağ dinsel tiyatronun ilk örnekleri incelenir; gizem, tansık ve ibret oyunlarının özellikleri belirlenerek belli başlı oyun metinleri üzerinde durulur. Ara Oyunları örneklerle incelenir. Ortaçağ oyunlarının sahnelenmesine ilişkin dil, oyuncular, oyun yeri, kostüm, dekor gibi öğeler tartışılır.

  IED 660 Shakespeare'in Komedileri
  Komedinin tanımları, Klasik Çağ komedi türleri ve özellikleri ve bunların Shakespeare üzerindeki etkileri gözden geçirilir. Shakespeare'in komedilerinin özellikleri, farklılıkları, gelişmeleri, önemleri, çağları, hayat ve insan öğeleriyle ilişkileri, Shakespeare'in çalışma yöntemleri incelenir.

  IED 662 Shakespeare'in Tarih Oyunları
  Tarih oyunlarının drama uygulanışı ve Shakespeare öncesi tarih oyunları, bunlara hakim olan görüşler açıklandıktan sonra, Shakespeare'in on tarih oyunu teker teker ele alınır. Shakespeare'in bu türü hangi amaçlarla kullandığı ve bunun sonuçları üzerinde durulur. Gerçek tarihle karşılaştırmalarla Shakespeare'in tekniği ve amaçları ortaya çıkarılır.

  IED 664 Shakespeare'in Problem Oyunları
  Aynı zamanda 'trajikomediler' ve 'karanlık komediler' başlıkları altında gösterilen bu üç oyun bütünüyle Shakespeare'e özgü olup (hem tür hem de içerik bakımından), kişisel, toplumsal ve politik sorunları ele almaları ve çok farklı yaklaşımları açısından önemlidirler. Hiciv öğeleri bol olarak kullanıldığından bu açıdan da incelenebilirler. Dram sanatı ve gerçek hayat ilişkileri bakımından da çeşitli yaklaşım ve yorumlara açıktırlar.

  IED 666 Rönesans İngiliz Edebiyatı (Tiyatro Hariç)
  Bu dersin konusu, Rönesans İngiliz edebiyatının Spenser dışındaki temsilcileri olan Sir Philip Sidney ve çağdaşlarıdır. Rönesans hümanizmasının İngiliz edebiyatında en etkili görünümü 1570'lerden sonra olmuş ve Sidney ile çağdaşlarının eserleri bu edebi hümanizmanın en önemli örneklerini oluşturmuştur. Bu bakımdan, derse giriş olarak, hümanizmanın İtalya'da doğuşu ve Avrupa'ya yayılması, Henry VII ve Henry VIII dönemi siyaset, toplum, eğitim ve kültürün nitelikleri ve değerleri, Surrey ve Wyatt'ın edebi kişilikleri, 1570'lere kadar edebiyatın durumu, ve Elizabeth I'in döneminde görülen tüm değişimler anlatılır ve tartışılır. Daha sonra, bu çerçeve içinde, yer yer Spenser'e de atıflar yapılarak, Rönesans İngiliz edebiyatının nitelikleri, biçimleri ve yaklaşımları üzerinde durulur; bu amaçla, Sidney ve çağdaşlarının eserleri (şiir ve düzyazı) ayrıntılı olarak incelenir.

  IED 669 Milton
  Dersin amacı, Milton'un şiirlerini, kronolojik olarak incelemek ve böylece şairin yaşamış olduğu evreleri üslup ve fikir açısından ortaya çıkarmaktır. Dersin kapsamında, çağın dinsel tartışmaları ele alınır ve bu konuda Milton'un eserleri incelenir.

  IED 673 18. Yüzyıl İngiliz Romanı
  Bu derste, İngiltere'de 18. yüzyılda ortaya çıkan roman geleneği, Defoe, Richardson, Fielding, Smollett ve Sterne gibi yazarların yanı sıra, romanın gelişimine katkıda bulunmuş ve 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın başında ortaya çıkan kadın yazarlara da değinilerek tartışılır. Bunlar arasında Aphra Behn, Eliza Haywood, Elizabeth Inchbald, Sarah Fielding, Mary Wollstonecraft, Maria Edgeworth, Fanny Burney, Charlotte Smith, Charlotte Lennox ve Amelia Opie ele alınır. Bunların yanında, Fransız Devrimi'nden etkilenerek İngiltere'de politik ve sosyoekonomik bir çerçevede ortaya çıkan Jacobin romancılara da değinilir.

  IED 677 19. Yüzyıl İngiliz Romanı I
  Bu dersin amacı 19. yüzyılın ilk yarısında romanın genel durumunu incelemek ve dönemin yazarları olan Jane Austen, Walter Scott, Charles Dickens, Thackeray ve Bronte kardeşlerin romanlarındaki teknik özellikleri ve amaçlarını tartışmaktır. Daha ayrıntılı bir inceleme için bir veya iki eser seçilebilir. Dönemin sosyal içeriği de bu çalışma için gerekli olarak incelenir.

  IED 681 Viktorya Çağı Şiiri
  Bu ders, Viktorya Çağı şairlerinin, yaşadıkları dönemle bağlantılı olarak incelenmesini kapsar. Browning, Tennyson ve Arnold gibi dönemin önemli şairlerinin yanı sıra Fitzgerald ile Rossetti ve Swinburne gibi yüzyıl sonu şairleri de bu incelemeye dahil edilir.

  IED 683 20. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosu (1950'lara Kadar)
  Çevrelerindeki gelişme ve değişimle çok yakından ilgilenen şairler dönemin kültürel bağlamında ele alınabilir. Bu dönem, bir savaş dönemi olup, çelişkili politik görüşler ve inanılmaz teknolojik gelişmeler ile dolu bir dönemdir ve hayat ile şiir arasındaki etkileşim açısından incelenir. İncelenecek şairler arasında Lawrence, Yeats,Eliot, Owen, Auden ve MacNiece sayılabilir. Bunların biçim ve özellikleri üzerinde de durulacaktır.

  IED 684 20. Yüzyıl İngiliz Romanı (1950'lere Kadar)
  Bu derse, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan felsefi, bilimsel ve toplumsal değişiklik ve kuramların modern roman üzerindeki etkilerini inceleyerek giriş yapılır. Önemli romancılar olan James Joyce, Virginia Woolf, D.H. Lawrence, E.M. Forster, Ford Madox Ford, George Orwell gibi yazarların eserlerindeki deneysel roman teknikleri üzerinde durulur. Modernist akımın kültürel bağlamında incelenmek üzere bir veya iki eser ayrıntılı olarak değerlendirilir. Ayrıca, 1930lar ve 1950ler arası realist akıma geri dönen yazarlar, bu dönemin kültürel bağlamında tartışılır.

  IED 685 İngiliz Savaş lairleri
  Bu dersin kapsamını, I. Dünya Savaşı Siper Şairleri'nin, özellikle Owen, Sassoon ve Rosenberg'in, şiirleri oluşturmaktadır. Bu şiirler dönemin sosyal yapısıyla ve kahramanlıkları öven savaş şairleriyle ("The Battle of Maldon" ve Tennyson'un "The Charge of the Light Brigade" gibi) kıyaslanılarak incelenir. Dersin daha da yararlı olması amacıyla, Milton'un Paradise Lost'undaki cennette savaş betimlemeleri ve Hardy'nin savaş hakkındaki düşünceleri de dersin kapsamında değerlendirilebilir.

  IED 690 Çağdaş İngiliz Şiiri (1960'lardan Günümüze)
  Bu dönemde incelenecek olan şairlerden bazıları Larkin, Ted Hughes, John Silkin ve Seamus Heaney'dir. Çağdaş şairlerin eserleri, dönemin sosyal ve kültürel bağlamında içerik, biçim, ve teknik özellikler bakımından ele alınır. Özellikle kullanılan imgeleme ve sembolizm üzerinde durulur.

  IED 691 1950'lerden Günümüze İngiliz Tiyatrosu
  Savaş sonrası İngiliz tiyatrosunu etkileyen tarihsel, kültürel, sosyal ve politik olgular incelenir. Bu dönemde İngiltere'de görülen belli başlı tiyatro akımları üzerinde durulur ve Beckett, Osborne, Pinter, Wesker, Arden, Shaffer, Bond, Ayckbourn, Frayn, Hare, Griffiths, Churchill gibi oyun yazarlarının eserleri etraflıca çalışılır.

  IED 692 İngiliz Dili ve Edebiyatı Semineri

  IED 693 Çağdaş İngiliz Romanı (1950'den Günümüze)
  İngiltere'de 1950lerden sonra çıkan kültürel ve edebi akımların roman sanatı üzerindeki etkileri ve bunlara paralel olarak önemli yazarlar olan Graham Greene, Doris Lessing, William Golding, Muriel Spark, John Fowles, A.S. Byatt gibi çağdaş yazarların romanları incelenebilir. Savaş sonrası değişen çağdaş romanı etkileyen kurumlar romanlar ile birlikte ele alınır.

  IED 694 İngiliz Popüler Edebiyatı

İngiliz dili ve edebiyatı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |