İletişim Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İletişim Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ
  Bugünün dünyasında iletişim, insanın temel bir gereksinimi olarak görülmektedir. İletişim kurmadığımız tek bir an bile olmadığı için iletişim nefes almak kadar önemlidir. Bireyler, gruplar, örgütler, kitleler ve toplumlar varlıklarını sürdürebilmek için birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. Bununla birlikte, başkalarını anlamak ve uygun tepkiyi verebilmek kolay değildir. Bu durum, iletişimi karmaşık bir süreç ya da olgu haline getirmektedir. İletişim Bölümü, bu karmaşıklığın farkında olup, iletişim çalışmalarına disiplinlerarası bir perspektiften bakmaktadır.

  Bu bakış açısıyla, İletişim Bölümü'nün programı kuramsal ve uygulamalı dersleri içermektedir.

  Bölüm Hakkında Bilgi
  Bölüm, 1982 yılında Eğitim İletişimi ve Planlaması olarak kurulmuş ve yirmi yıl boyunca bu isim altında İletişim Bilimleri Fakültesinde hizmet vermiştir. Bölümün adı, 2001 yılında, uygun program değişiklikleri ile beraber Yükseköğretim Kurulu tarafından İletişim Bölümü olarak değiştirilmiştir. İletişim Bölümü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde İletişim Bilimleri Fakültesinde yer almaktadır.

  Bölümde halen 5 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Ayrıca fakülte dışından öğretim elemanları lisans dersleri vermektedirler.

  Bölümle ilgili kararlar fakültede görev yapan bölüm öğretim elemanlarından oluşan bölüm kurulu tarafından belirlenir. Bölüm bir başkan ve bir başkan yardımcısı tarafından yönetilmektedir. Buna ek olarak, çeşitli öğretim elemanları değişik program ve etkinlikler konusunda koordinatör olarak hizmet verirler.

  Bölümü yönlendiren eğitim felsefesi, öğrencileri küresel bilgi toplumuna yönelik nitelikli profesyoneller olarak yetiştirmektir. Bu felsefeye uygun olarak, öğrencilere sağlam kuramsal ve uygulamalı eğitim sağlanır. Öğretim elemanları, öğrencilerin öğrenme sürecini kolaylaştıracak şekilde görevlerini sürdürürler ve öğrenciler öğrenmelerinde temel sorumluluğu kendileri üstlenirler. Öğretim elemanları tarafından sağlanan profesyonel rehberlik ve öğrencilerin etkin katılımı bölümde verilen eğitimin iki temel unsurudur. Eğitim amaçlarına ulaşmada öğretim elemanı öncülüğündeki ve öğrenen merkezli eğitim yaklaşımları iyi bir kombinasyon oluşturacak şekilde kullanılır. Öğrenme yaşantıları en iyi teknolojik altyapı ile desteklenmektedir. Bölüm, iş çevresiyle yakın ilişkilere sahiptir ve bu işbirliği öğrencilerin eğitimine yansıtılmaktadır.

  AMAÇ
  Bölümün amacı, öğrencilerini her türlü kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde ve sivil toplum örgütlerinde, iletişimle ilgili sorumluluklar üstlenebilecek profesyoneller olarak yetiştirmektir. Bölüm mezunlarından, çeşitli örgütlerdeki iletişimle ilgili sorunları çözümlemeleri, bu sorunlara işlevsel çözümler üretmeleri, çözüme yönelik uygun ortamlar geliştirmeleri, geliştirdikleri iletişim stratejilerini uygulamaları ve uygulamaların etkililik ve verimliliğini değerlendirmeleri beklenmektedir.

  İLETİŞİM DOKTORA PROGRAMI
  Bölümün iletişim alanında bir de doktora programı vardır. Herhangi bir alandan yüksek lisans derecesi alan kişiler doktora programına başvurabilirler. Dört yıllık lisans mezunları da, hem yüksek lisans hem de doktora çalışmalarını kapsayan Birleştirilmiş Doktora programına başvurabilirler. Bununla birlikte, tüm başvuranlar, kabul edilebilir bir LES puanına sahip olmalıdırlar. İletişim ile ilgili olmayan bir alandan gelenler öncelikle Bilimsel Hazırlık Programına katılır. Doktora öğrencileri, 24 dönem kredisi ve bir tez tamamlamak zorundadırlar. Akademik danışmanlarının onayı ile derslere kayıt yaptırabilirler. Doktora programını başarı ile tamamlayanlara, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Doktora derecesi verilir.
  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Aşağıda bölümümüz elemanlarının ilgi alanlarındaki araştırma konularından bazıları görülmektedir.
  Bireylerarası İletişim
  Örgütsel İletişim
  Sanal İletişim
  Eğitim İletişimi
  Kitle İletişimi
  Öğretim Tasarımı
  Eğitim Ortamları
  İnsan Kaynakları Geliştirme
  İkna Edici İletişim
  Görsel Okuryazarlık
  Çokortamlı İletişim
  Bilişim Teknolojileri
  Kültürel İletişim
  Sözsüz İletişim
  Uzaktan Eğitim
  İletişim Kuramları
  İnsan Makina İletişimi
  İletişim Çatışmaları
  İletişim Yönetimi
  Küresel İletişim

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  İletişim Bölümündeki öğretim üyeleri ve öğrenciler sık sık araştırmalara katılırlar. Akademik personel araştırma yöntemleri ve istatistiksel teknikler konusunda iyi bir eğitime sahip olup nicel ve nitel araştırmalar yürütmektedirler. Bu çalışmaların çoğu profesyonel dergilerde yayınlanmakta, aynı zamanda bir kısmı da teknik rapor haline getirilmektedir. Bölümdeki öğretim elemanlarına devlet kurumları, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından araştırma bursları sağlanmaktadır. Öğrenciler bölümü tamamlamadan önce araştırma yöntemleriyle ilgili dersleri alıp, temel ve uygulamalı çalışmaları yapmak durumundadırlar.
  Bölüm Anadolu Üniversitesi tarafından kurulan uluslararası işbirlikleri ve ortaklıklarda yer almaktadır. Özellikle son yıllarda, Anadolu Üniversitesi, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda üniversite ile anlaşmalar imzalamıştır. Kurumsal işbirliğinin yanısıra, öğretim elemanları başka ülkelerdeki meslektaşları ile ayrıca bireysel ve ikili projeler temelinde karşılıklı işbirliği içersindedirler.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı
  İletişim Bilimleri Fakültesinin biri IBM, biri Macintosh olmak üzere iki bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bu laboratuvarlar fakültedeki tüm bölüm öğrencilerine hizmet vermektedir. Her birinde 25 bilgisayar vardır ve bilgisayarların bağlı olduğu laboratuvarlarda bilgisayar ile ilgili dersler öğretilir. Ders saatleri dışında, öğrenciler bireysel işleri için bilgisayar laboratuvarlarını kullanabilirler. Her iki bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarlar İnternete bağlıdır ve üniversite her bir öğrenciye ücretsiz giriş şifresi vermektedir.

  Kütüphane
  Anadolu Üniversitesi, tüm bölümlerdeki öğrencilerin kullanabileceği merkez kütüphanesine sahiptir. Bu kütüphane, özellikle iletişim alanında, Türkiye'nin en iyi kütüphanelerinden biridir. Kütüphanede tüm alanlarla ilgili temel kaynak kitapları ve süreli yayınlar mevcuttur. Kütüphanede zengin bir görsel-işitsel materyal arşivi öğrencilerin kullanımına açıktır.

  Okuma ve İzleme Salonu
  Bu odada öğrenciler günlük gazeteleri ve önemli süreli yayınları okuyabilirler. Aynı zamanda CD, video kaset, DVD gibi görsel-işitsel materyal ve kasetleri, izleyebilir ya da dinleyebilirler. İzleme salonunda yukarıda sözü edilen tüm formatlar için gerekli donanım vardır.

  Diğer
  İletişim Bilimleri Fakültesi oldukça iyi donanımlı televizyon stüdyosu, sabit ve taşınabilir TV kameraları, kurgu odaları, fotoğraf laboratuvarları, değişik tipte fotoğraf makineleri, haber toplama amaçlı profesyonel ses kayıt cihazlarına sahiptir. Bu olanaklar tüm öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ilgili birimlere rezervasyon yaptırarak kullanılabilir.

  1. Yarıyıl
  İLT639     İletişim Araştırmalarında Alternatif Yöntemler    

  Seçmeli Dersler
  İLT602     Bilgi Toplumu ve İletişim    
  İLT625     Etkileşimli Ortamlar ve Doğrudan Demokrasi    
  İLT627     Bilgisayar Ortamında İstatistiksel Çözümlemeler    
  İLT629     Yeniliklerin Yayılması
  İLT631     Kişilik Kuramları ve İletişim    
  İLT633     İnsan Makine İletişimi    
  İLT635     İletişim Eğitiminde Çağdaş Yönelimler
   
  2. Yarıyıl
  ARY521     Nitel Araştırma Yöntemleri    

  Seçmeli Dersler
  İLT626     Küreselleşme ve İletişim    
  İLT628     İletişim Tartışmalarında Güncel Boyutlar    
  İLT630     İletişim Çatışmaları ve Empati
  İLT632     Örgütsel İletişimin Yönetimi    
  İLT634     Önyargı ve Ayrımcılık    
  İLT636     Örgütsel İletişim Çözümlemeleri    
  İLT637     Gelişim Dönemleri ve Sağlıklı İletişim    
  İLT638     İnsan İletişiminin Sözsüz Boyutları
   
  3. Yarıyıl
  İLT890     Tez
  İLT892     Tez

  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
   
  4. Yarıyıl
  İLT890     Tez

  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
  İLT890      Tez

İletişim bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |