Home > Yüksek Lisans Programları > İktisat > Etimesgut > İktisat Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

İktisat Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Yüksek Lisans Programı’nın amacı öğrencinin profesyonel olarak çalışmak istediği bir alanda uzmanlaşmasını, uzmanlaştığı alanda bağımsız iktisadi analiz ve araştırma yapabilmesini olanaklı kılacak bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamak ve eğitimine doktora düzeyinde devam etmek isteyenlere sağlam bir kuramsal altyapı kazandırmaktır.

  Program; iktisat ya da iktisada yakın bölüm mezunlarıyla, iyi bir matematik ve istatistik temeli olanlara açıktır. Enstitüce gerekli görülmesi halinde İktisat bölümü mezunu olmayanların bilimsel hazırlık programına devam etmeleri zorunludur.

  Program 4 yarıyıllıktır. İlk 2 yarıyıl zorunlu derslere, 3 ve 4’üncü yarıyıllar seçimlik derslere ayrılmıştır. Seçimlik derslerden en az üçü seçilen uzmanlık alanı derslerinden oluşmak durumundadır. 600 kodlu dersler ileri düzeyde olup alınabilmeleri önkoşulların yerine getirilmesine ya da Enstitü iznine tabidir.

  Öğrenci kredili ya da kredisiz olarak Program’da belirtilenden daha fazla seçimlik ders alabilir. Tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapılabilir. Tezli yüksek lisans yapanlar tezlerini seçtikleri uzmanlık alanında yapmak, tezsiz yüksek lisans yapanlar bir mezuniyet projesi hazırlamak zorundadır.


  Dersler ve Ders Tasarımları

  Uzmanlık Alanları

      * Endüstriyel İktisat
      * Finansal İktisat
      * Uluslararası İktisat
      * Finans
      * Matematiksel İktisat
      * Uygulamalı İktisat
      * İktisat Tarihi
      * İktisat Politikası

  Her öğrenci bu alanlardan birini seçmek zorundadır.

  Zorunlu Dersler

  EKON 511, EKON 512, EKON 517, EKON 518, EKON 519, EKON 520, EKON 590

  Uzmanlık Alanları İtibariyle Seçmeli Dersler

      * Endüstriyel İktisat: EKON 521, 522, 523,524, 532, 541
      * Finansal İktisat: EKON 531, 532, 533, 541, 542, 565, 575, 581
      * Uluslararası İktisat ve Finans: EKON 531, 533, 541, 542, 543, 575
      * Matematiksel İktisat: EKON 551, 552, 553, 554, 555, 561, 562, 563, 566
      * Uygulamalı İktisat: EKON 561, 562, 563, 564, 565, 566, 583
      * İktisat Tarihi: EKON 571, 572, 573, 574, 575
      * İktisat Politikası: EKON 522, 524, 542, 581, 582, 583

  Tezli

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  EKON 511     Mikroekonomi I     3 0 3
  EKON 517     Makroekonomi I     3 0 3
  EKON 519     Ekonomik Araştırma Yöntemleri I     3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  EKON 518     Makroekonomi II     3 0 3
  EKON 520     Ekonomik Araştırma Yöntemleri II     3 0 3
  EKON 590     Seminer     0 1 0

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  EKON 599     Yüksek Lisans Tezi      
  Seçimlik ders     3 0 3
  Seçimlik ders     3 0 3

  4. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  EKON 599     Yüksek Lisans Tezi      
  Seçimlik ders     3 0 3

  Tezsiz

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı
  EKON 511     Mikroekonomi I     3 0 3
  EKON 517     Makroekonomi I     3 0 3
  EKON 519     Ekonomik Araştırma Yöntemleri I     3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  EKON 512     Mikroekonomi II     3 0 3
  EKON 518     Makroekonomi II     3 0 3
  EKON 520     Ekonomik Araştırma Yöntemleri II     3 0 3
  EKON 590     Seminer     0 1 0

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  Seçimlik ders     3 0 3
  Seçimlik ders     3 0 3
  Seçimlik ders     3 0 3

  4. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  EKON 598     Mezuniyet Projesi     0 0 0
  Seçimlik ders     3 0 3
  Seçimlik ders     3 0 3

  Seçimlik Dersler
  Ders Kodu     Ders Adı    
  EKON 521     Endüstriyel Organizasyon     3 0 3
  EKON 522     Düzenleme ve Antitekel Ekonomisi     3 0 3
  EKON 523     Yenilik Ekonomisi     3 0 3
  EKON 524     Çalışma Ekonomisimisi     3 0 3
  EKON 531     Finans Teorisi     3 0 3
  EKON 532     İşletme Finansı     3 0 3
  EKON 533     Uluslararası İşletme Finansı     3 0 3
  EKON 541     Uluslararası İktisat     3 0 3
  EKON 542     Uluslararası Finans     3 0 3
  EKON 543     Avrupa Bütünleşmesinin Yönetimsel Yönleri     3 0 3
  EKON 551     Ekonomide Nicel Yöntemler I     3 0 3
  EKON 552     Ekonomide Nicel Yöntemler II     3 0 3
  EKON 553     Oyun Teorisi     3 0 3
  EKON 554     İşbirliksiz Oyun Teorisi     3 0 3
  EKON 555     İşbirlikçi Oyun Teorisi     3 0 3
  EKON 561     Üretim Ekonomisi     3 0 3
  EKON 562     Tüketim Ekonomisi     3 0 3
  EKON 563     Uygulamalı Optimizasyon Modellemesi     3 0 3
  EKON 564     Örtüşen Nesiller Ekonomisi     3 0 3
  EKON 565     Sigortacılık Ekonomisi     3 0 3
  EKON 566     Uygulamalı Ekonometri     3 0 3
  EKON 571     İktisadi Düşünce Tarihi     3 0 3
  EKON 572     Modern İktisat Tarihi     3 0 3
  EKON 573     Osmanlı İktisat Tarihi     3 0 3
  EKON 574     Türkiye Ekonomisi     3 0 3
  EKON 575     Finans Tarihi     3 0 3
  EKON 581     Para Ekonomisi     3 0 3
  EKON 582     Kamu Maliyesi     3 0 3
  EKON 583     Makroekonomik Politika     3 0 3
  EKON 601     Mikrokonomik Teori     3 0 3
  EKON 613     Makroekonomik Teori     3 0 3
  EKON 615     Kontrat Teorisi     3 0 3
  EKON 651     Matematiksel İktisattan Seçme Konular     3 0 3
   

  Ders Kapsamları

  EKON 511 Mikroekonomi I
  Belirsizlik durumu da dahil olmak üzere tüketim ve üretim teorileri, temel oyun teorisi ve oligopoli, kısmi ve genel denge analizi, temel refah teoremleri.

  EKON 512 Mikroekonomi II
  Sosyal tercih, kamu malları ve dışsallıklar, bilgi ve belirsizlik ekonomisi, asimetrik bilgi modelleri, asil-vekil sorunu, kontrat teorisi.

  EKON 517 Makroekonomi I
  Durağan toplam arz ve talep teorileri; Keynezyen ve Monetaristler’in ekonomiye bakışı; yeni klasik ve yeni Keynezyen makroekonomi, ussal beklentiler; para ve maliye politikalarının iletim kanalları, emek piyasaları, kısa ve uzun vadede enflasyon.

  EKON 518 Makroekonomi II
  Hanehalkı davranışları, yatırım, klasik, neoklasik ve içsel büyüme teorileri, örtüşen nesiller modeli; ekonomik dalgalanma teorileri; klasik optimizasyonla olasılıklı denge modelleri.

  EKON 519 Ekonomik Araştırma Yöntemleri I
  Ekonomide kullanılan temel görgül araştırma teknikleri, sabit ve olasılıklı değişkenler regresyonu ile eksik değişken modelleri; asimtotik teori; ölçüm hataları, en yüksek olabilirlik yöntemi; örnek seçim sapması.

  EKON 520 Ekonomik Araştırma Yöntemleri II
  Zaman serileri analizi, eşanlı denklem sistemleri ve panel veri; eşbütünleşim ve hata düzeltme modelleri; ussal beklentiler ve ekonometri; standart ekonometrik bilgisayar programlarının kullanımına giriş.

  EKON 521 Endüstriyel Organizasyon
  Firma ve endüstrilerin davranışları, verimlilik, firma büyüklüklerinin dağılımları ve giriş-çıkış dinamikleri, firma teorileri; endüstri yapısı ve performansı; icat, yenilik ve teknolojik uyarlama; rekabet politikası teorisi; düzenlemeler ile ilgili pozitif ve normatif teoriler.

  EKON 522 Düzenleme ve Antitekel Ekonomisi
  Ekonomik düzenleme ve antitekelin ortaya çıkışı, amaçları, yöntemleri ve etkileri; doğal tekellerin düzenlenmesi: teorik temeller ve örnek olay incelemeleri.

  EKON 523 Yenilik Ekonomisi
  Firma ve endüstrilerin değişmesinde ana neden olarak yenilik: yeniliğin neden ve sonuçları; öğrenme, bilgi ve yeteneklerin rolü; yenilikçi faaliyetlerin sektörel örüntülerinin belirleyicileri; piyasa yapısı ve yenilikler arasındaki ilişkiler; yeniliklerin yayılması ve farklı teknolojiler arasında rekabet; yeniliklerin coğrafyası; yenilik sürecinde kurumların rolleri; yerel ve ulusal yenilik sistemleri.

  EKON 524 Çalışma Ekonomisi
  Emek kurumları; emek piyasasında ücret sistemleri, eğitim, çalışma saatleri ve emek arzının belirleyicileri olarak mikroekonomik “ussal” birey” ve ortak hareket; ayrımcılık; mali kaygıların emek arzı üzerindeki etkisi; işsizlik ve enflasyon.

  EKON 531 Finans Teorisi
  Varlık fiyatlama modelleri ve türev ürünleri: varlık fiyatlamasının ekonomik teorisi ve mali piyasaların genel denge modelleri; arbitrajsız koşullar, eşdeğer martingale ölçüsü; temsili aracı, sabit varlık fiyatlama modelleri; opsiyonlar; vadeli piyasalar ve vadeli sözleşmeler; binom modeli, Browngil hareket; stokastik entegral; Ito’s Lemma; Black-Scholes opsiyon fiyatlama formülü; takas.

  EKON 532 İşletme Finansı
  Firmanın finansal kararlarının ekonomik teorisi, Modigliani-Miller teoremi, temsilci maliyetleri, sermaye yapısı, temettü politikası, borç politikası, şirket devralma ve işletme kontrolü.

  EKON 533 Uluslararası İşletme Finansı
  Kurumsal çerçeve: para, banka, uluslararası bankacılık, uluslararası ödeme ve döviz kuru sistemleri; uluslararası finansal piyasalar ve bunların uydu piyasaları; vadeli sözleşmeler: değişken teminatlı vadeli işlemler, döndürülen vadeli sözleşmelerle hedging; çeşitli koşullar altında hedging stratejileri; opsiyonlar: faiz oranlarının vadesinden evvel işlem üzerine etkisi, N-dönemli binom modeli, vadeli piyasalarda opsiyonlar, stokastik hesaplar ve Black-Scholes modeli; uluslararası bono ve para piyasaları; vadeli faiz işlemleri, faiz opsiyonları, vade yapısı tanımları ve ölçümleri; takaslar: faiz takasları, sirk takasları; menkul kıymet ve türev portföylerinin yönetimi: risk altında kıymet, risk altında sermaye, riskmetrikler, gerilim sınaması.

  EKON 541 Uluslararası İktisat
  Karşılaştırmalı üstünlük ve ticaret politikaları teorileri; uluslararası kurumlar; ticaret, piyasa yapısı ve ekonomik gelişme, ekonomik bütünleşme (AB dahil), uluslararası ticaret ve ekonomik coğrafya, teknolojinin ticaret ve büyüme üzerindeki etkileri, ticaret modellerinin görgül uygulaması.

  EKON 542 Uluslararası Finans
  Temel açık ekonomi modelleri, açık bir ekonomideki nominal esneksizlikler; özellikle döviz piyasaları, ödemeler dengesi, kriz ve sirayetini dikkate alarak uluslararası düzeyde birbiriyle ilişkili ekonomilerde ayar ve şokların yayılması konusu; “eksik kontrat yazını”nın mali krizlere uygulanması ve bunun krizlerin temel makroekonomik faktörlerden kaynaklandığı geleneksel modellerle karşılaştırılması.

  EKON 543 Avrupa Bütünleşmesinin Yönetimsel Yönleri
  Birliğin kurumları ve işlevleri: Komisyon, Konsey, Parlemento, Adalet Divanı ve bunların karar verme sürecindeki rolleri; yatay politikalar: CAP, rekabet politikası, Tek Piyasa, ekonomik ve parasal birlik, sosyal, ticari, çevresel, teknolojik ve mali politikalar ve bu politikaların Avrupa ve Avrupalı olmayan işletmelere etkileri.

  EKON 551 Ekonomide Nicel Yöntemler I
  Doğrusal programlama ve uzantılarının, optimalite sonrası durum da dahil, ayrıntılı incelenmesi; bölünebilir mekansal denge ve risk programlaması da dahil, doğrusal olmayan programlama modelleri; girdi-çıktı modelleri ve sosyal muhasebe matrislerindeki rolü; hesaplanabilir genel denge modelleri.

  EKON 552 Ekonomide Nicel Yöntemler II
  Dinamik sistemlerin optimizasyonu ve analizi: dinamik sistemler ve dinamik optimizasyonun temel teorisi; optimal kontrol ve ilgili optimizasyon ve sayısal analiz yöntemleri; doğal kaynakların tahsis ve işletimi gibi ekonominin çeşitli alanlarında dinamik analiz uygulama örnekleri.

  EKON 553 Oyun Teorisi
  Teorinin temel elemanları: kazanç fonksiyonları hakkında tam bilgi içeren ya da içermeyen gözlemlenebilir hareketli çok aşamalı oyunlar: i ) tam bilgili statik oyunlar, ii) eksik bilgili statik oyunlar, iii) tam bilgili dinamik oyunlar ve iv) eksik bilgili dinamik oyunların temel çözüm yöntemleri; eylemlerin tam gözlemlenemediği oyunlar.

  EKON 554 İşbirliksiz Oyun Teorisi
  Nash dengesi, tam denge, kararlı denge kümeleri dahil normal formdaki işbirlikçi olmayan oyunların çözüm yöntemleri; tam ve eksik bilgili geniş formda oyunlar, ardışık denge ve geniş formda kararlılığın sonuçları; pazarlık ve açık artırma konularına uygulama.

  EKON 555 İşbirlikçi Oyun Teorisi
  Ekonomik kavramları vurgulayan temel işbirlikçi oyun teorisi; devredilebilir ve devredilemez faydalı oyunlar; çekirdek, değer ve diğer çözüm kavramları; potansiyeller, indirgenmiş oyunlar, tutarlılık; işbirlikçi çözüm kavramlarının işbirliksiz oyunlara uygulanması.

  EKON 561 Üretim Ekonomisi
  Üretim ekonomisinin ilkeleri; arz ve talep, üretim, kâr ve maliyet fonksiyonlarının türetilmesi ve tahmin edilmesi; ölçek ekonomileri, teknolojik değişim ve faktör ikamesi ilişkileri; risk, arz duyarlılığı ve hane üretim fonksiyonları; esnek fonksiyonel formlarda gelişmeler, düalite ve dinamik uyum modelleri.

  EKON 562 Tüketim Ekonomisi
  Tüketicinin ekonomik davranışına analitik yaklaşım; belirsizlik altında tüketim tercihleri, talep ve refahta kişisel bilgi ve kamu politikalarındaki değişikliklerden kaynaklanan kaymalar; talep modelleri ve fiyatlandırılmamış özelliklerin değerlerinin tahmini.

  EKON 563 Uygulamalı Optimizasyon Modellemesi
  Doğrusal tamsayılı ve kombinatoryel problemlerin örneklerle tanımlanması; kombinatoryel problemlerin çözümünde bilgisayar programları da dahil dallama-ve-sınırlama prensibinin uygulaması; büyük ölçekli problemlerin yordamlamayla çözüm yöntemleri; genetik optimizasyon; uygulamalı modeller: stok ayarlama ya da dengeleme problemleri, çeşitli araç yönlendirme problemleri, vardiyalandırma, uçak firmaları için mürettebat programlaması; optimal otobüs rotalandırma; uygulamalı doğrusal olmayan programlama: optimalite şartları, örnekler.

  EKON 564 Örtüşen Nesiller Ekonomisi
  Sayısallaştırılmış ekonomik değişkenler yardımı ile mikroekonomi temelli makroekonomik modellerin incelenmesi; değişen zevkler, teknoloji, demografik yapı ve sosyal politika gibi değişkenlerin tüketim, sosyal güvenlik sistemleri, kamu borçları, tüketim ve gelir vergileri gibi kamu politikaları, faiz oranları, hisse senedi fiyatları, enflasyon ve büyüme gibi değişkenler üzerine etkilerinin modellemesi ve hesaplaması; analitik dinamik programlama teknikleri; ilgili problemlerin çözümünde bilgisayar programlarının kullanılışı.

  EKON 565 Sigortacılık Ekonomisi
  Sigorta riski, ekonomik teoriler ve aktüeryal modeller: çeşitli sigorta ürünleri ile ilgili teorik olarak doğrulanmış fiyatlama, muhasebe, karar verme ve planlama metotları; parametre riski, risk konsantrasyonu, ve asimetrik bilgi ile ilgili aktüeryal fiyatlama metotlarının ve modellerinin tartışılması; sigortacılık modellerinde model parametrelerinin karşılaştırmalı durağanlık, hassasiyet ve kararlılık analizi; yüksek risklerin tanımlanabilmesi için değişik olasılık modellerine giriş; belirsizlik durumunda karar verme ve firma teorisinin sigorta riski kapsamında genel incelemesi; arbitraj olmayan piyasalarda prim hesaplama prensipleri için martingale yaklaşımı; karışık Poisson yöntemi ve ölçülerin değişimi; sigorta türevlerinin fiyatlandırma metotları, sigorta ürünlerinin vergilendirilmesi;hayat ve emeklilik sigortaları için finansal değerlendirme yöntemleri.

  EKON 566 Uygulamalı Ekonometri
  Ekonometrinin uygulanmasındaki temel beceriler; fonksiyonel biçim ve değişken seçilmesi; standart doğrusal regresyon modeli, sıradan en küçük kareler yöntemi, heterokedastisite ve otokorrelasyon; doğrusal ve doğrusal olmayan stokastik açıklayıcı değişkenler; araç değişken metotları ve GMM; durağan ve durağan olmayan zaman serileri analizi (ARIMA, birim kök, eşbütünleşim); sınırlı bağımlı değişkenler ile mikroekonomik modellerin ifadesi ve tahmini; görgül örneklerle açıklamalar.

  EKON 571 İktisadi Düşünce Tarihi
  Onsekizinci Yüzyıl’dan günümüze kadar iktisadi düşüncenin gelişimi; temel teorik yaklaşımlar ve tartışmalar: Klasikler, Neoklasikler, Marksistler, Chicago Okulu ve Kurumsalcılar.

  EKON 572 Modern İktisat Tarihi
  Endüstriyel Devrim ve 19. Yüzyıl’da Batı Avrupa merkezli bir dünya ekonomisinin oluşumu; denizaşırı ticaret, sermaye akımları ve sömürge politikaları ve bunların etkileri; Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’nın birer sanayi gücü olarak yükselişleri; Büyük Buhran; İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeler: sermayenin uluslararasılaşması; doğrudan yatırımlar; ekonomik bloklaşmalar.

  EKON 573 Osmanlı İktisat Tarihi
  Osmanlı ekonomisi ve ekonomik kurumları; bunların 14. Yüzyıl’dan 20. Yüzyıl başlarına kadar evrimleri, Osmanlı ekonomisi ve kurumlarının çağdaşları Batı Avrupa kurumlarıyla karşılaştırması, Endüstriyel Devrim’in Osmanlı ekonomisi, kurumları ve iktisadi coğrafyası üzerine etkileri, özellikle 1839 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşmasını izleyen gelişmeler.

  EKON 574 Türkiye Ekonomisi
  Cumhuriyet’ten bu yana iktisadi ve sosyal sistemin evrimi: kalkınma stratejilerinin ve makro politikaların hedefleri ve uygulama sonuçları; sermaye birikiminin kaynakları ve şekilleri; gelir dağılımı; bölgesel durum.

  EKON 575 Finans Tarihi
  Başlangıcından Osmanlılar’a kadar Akdeniz dünyasında para; Batı’nın yükselişine kadar Avrupa’da para ve finansman yapısı; merkantilist dönemde Avrupa’daki finansal anlayış ve kurumlar; madeni paradan kağıt paraya geçiş ve finansman alanındaki yenilikler; Batı’da modern bankanın ve uluslararası borsaların ortaya çıkışları ve gelişimleri sürecinde finansal alandaki değişim ve gelişim; Avrupa’da finans kapitali; Osmanlı Devleti’nde finansal faaliyetler ve kurumlar; küreselleşmenin uluslararası finans piyasalarında ortaya çıkardığı yeni durumlar ve çağdaş finans teknikleri.

  EKON 581 Para Ekonomisi
  Para teorisinin mikroekonomik temelleri: paranın temel doğası ve fonksiyonları, para ve reel ekonomik değişkenler arasındaki etkileşim; para politikası: asimetrik bilgi problemleri; para politikasının iletim mekanizması; kurallar ve takdir tartışması, Merkez Bankası bağımsızlığı.

  EKON 582 Kamu Maliyesi
  Vergileme ve kamu harcamalarının teorik ve görgül yanları; devlet ve kamu malları teorisi; merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından özel mallar üretilmesi; vergilerin çalışma, tasarruf ve risk alma üzerindeki etkileri; gelir dağılımı ve eşitsizliğin ölçümü; kurum ve sermaye vergileri; mali politikanın tasarımı.

  EKON 583 Makroekonomik Politika
  Temel makroekonomik teori ihtilafları bağlamında para ve mali politika tartışması; Keynezyen, Monetarist ve Klasik teorilerin karşılaştırılması; ussal beklentiler; politika etkisizliği; zaman tutarsızlığı, kurallar ve takdir tartışması; bütçe açıkları, işsizlik ve enflasyon.

  EKON 601 Mikroekonomik Teori
  İleri analiz teknikleri kullanılarak mikroekonomik teorinin sağlam bir zemine oturtulması: hane ve firmaların mikroekonomik teorisi; genel denge teorisi, refah ekonomisi; bilgi ve belirsizlik ekonomisi ve kontrat teorisi [Önkoşul: Ekon 511 ve Ekon 512].

  EKON 613 Makroekonomik Teori
  Makro ekonomide seçme bazı konuların derinliğine incelenmesi: dengeli ve içsel büyüme modelleri; dalgalanma ve süreklilik teorileri; klasik optimizasyon ve dinamik programlama yöntemleri kullanarak sonsuz ufuk, tam öngörü ve stokastik denge modellerinin irdelenmesi [Önkoşul: Ekon 517 ve Ekon 518].

  EKON 615 Kontrat Teorisi
  Gizli bilgi ve gizli faaliyet içeren modeller; ahlaki tehlike, ters seçki; firma ve finansal kontrat teorisine eksik kontrat durumunun uygulanması [Önkoşul: Enstitü izni].

  EKON 651 Matematiksel İktisattan Seçme Konular
  Gelişmiş matematik araçların modern ekonomik teoride kullanımına giriş: metrik, topolojik ve lineer uzaylar, sabit nokta teoremleri, ölçü teoremi ve ölçüm uzayları; öğrencinin tercihine göre seçme konular [Önkoşul: Enstitü izni].

  EKON 590 Seminer
  Öğretim üyeleri, konuk konuşmacılar, ve öğrenciler tarafından verilen seminer takdimleri ve tartışmalarla iktisatta ufuk turu. (Öğrenci başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olanların seminer dersini tekrarlamaları zorunludur.)

  EKON 598 Mezuniyet Projesi
  Öğrencinin seçtiği alanla ilgili ve özgün araştırmaya dayalı makale uzunluğunda bir çalışma.


İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |