İktisat Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  4 yıllık yüksek öğrenim lisans diplomasına sahip olmak ve giriş sınavını kazanmak.
 • Program tanımları
  Yüksek Lisans giriş sınavını kazanarak Enstitüye kesin kaydını yaptırmış olan öğrenciden, eğitimi eksik görüldüğü takdirde bir veya iki yarıyıl Lisans düzeyinde ders alması istenebilir. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesi alabilmesi için Güz ve Bahar dönemlerinde aşağıda belirtilen ve biri kredisiz Seminer dersi olan yedi zorunlu dersi alması ve seçimlik olarak sunulan derslerden iki tanesini seçip toplam 24 kredilik dokuz dersi başarı ile tamamlaması; danışmanı yönetiminde bir Yüksek Lisans tezi hazırlaması ve tez sınavında başarılı olması gerekir.

  DERS İÇERİKLERİ

  EKO 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  EKO 605 Kalkınma İktisadı
  Azgelişmişlik olgusu, özellikleri ve kökenleri. Kalkınmanın finansmanı, kalkınma modelleri, içe ve dışa dönük sanayileşme stratejileri.

  EKO 607 İstatistik
  Veri derleme. Örnekleme yöntemleri: Basit tesadüfi örnekleme yöntemi, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi, kümeleştirilmiş tesadüfi örnekleme yöntemi, iki aşamalı küme örneklemesi, sistematik örnekleme.

  EKO 620 Çalışma Ekonomisi
  Emek arzı, emek talebi ve emek piyasasında denge. İnsan sermayesi: formel eğitim ve işte eğitim. Emek mobilitesi. Emek piyasalarında ücret ayırımcılığı. Sendikalar. İşsizlik.

  EKO 639 Oyun Teorisi
  Eksiksiz bilgiye dayanan durağan oyunlar: Cournot, Bertrand modelleri; Nash dengesi; ortamalı sorunu; karma stratejiler. Eksiksiz bilgiye dayanan devingen oyunlar: Stackelberg modeli; ardışık pazarlık; finansal panikler; makroekonomik politikaların zaman tutarlılıkları; gümrük vergileri ve uluslararası eksik rekabet. Eksik bilgiye dayanan durağan oyunlar: Durağan Bayesgil oyunlar; Bayesgil Nash dengesi; asimetrik bilgi. Eksik bilgiye dayanan devingen oyunlar: Kusursuz Bayes dengesi; işgücü piyasalarında denge; para politikası.

  EKO 641 İktisatta Yöntem
  Doğa bilimitoplum bilimi ayırımı. Birey ve toplum; açıklamacı ve yorumsal yaklaşımlar. İktisadi analizde yöntem: yöntemsel bireycilik ve yöntemsel bütüncülük. Pozitif iktisat ve eleştiriler.

  EKO 651 Mikroiktisat I
  Tüketici tercihleri. Optimal seçim ve talep: Marshallgil talep, Hicksgil talep ve dualite; Slutsky denklemi; açıklanmış tercihler teorisi. Tüketici refahı: tüketici artığı, telafi edici değişim ve eşdeğer değişim. Üretim teknolojisi. Maliyet minimizasyonu ve maliyet fonksiyonu. Kar maksimizasyonu ve kar fonksiyonu. Dualite. Piyasa dengesi. Belirsizlik: beklenen fayda, riskten kaçınma, durumabağımlı fayda, sübjektif olasılık teorisi. Zamanlararası fayda, zamanlararası üretim ve zamanlararası denge. Asimetrik bilgi ve yanlış secim, sinyalleme, görüntüleme ve ahlaki tehlike.

  EKO 652 Mikroiktisat II
  Tekel ve tekelde fiyat farklılaştırması. Oligopol modelleri. Genel denge teorisi ve refah ekonomisi konuları üç ana başlık altında ele alınmaktadır. (1) Saf değişim modelleri: Pareto optimal tahsisler, bireysel olarak optimal tahsisler ve çekirdek (core) tahsisler; rekabetçi (Walrasgil) denge, dengenin varlığı ve tekliği sorunları; genel dengenin refah özellikleri (fayda olanakları seti, sosyal refah fonksiyonları, refah ekonomisinin birinci ve ikinci temel teoremleri). (2) Üretim modelleri: tek ve iki sektörlü üretim modelleri, genel üretim modelleri, refah teoremlerinin üretim versiyonu. (3) Arz ve talep modelleri: tek ve iki sektörlü modeller, WalrasCassel modeli, ArrowDebreu modeli. Zaman içinde genel denge. Sosyal Tercih Teorisi. Dışsallıklar ve kamu malları.

  EKO 653 Makroiktisat I
  Makroekonomik literatürde kullanılan modern teknikler ve araştırma yöntemleri aracılığı ile, toplam arz ve toplam talep doğrultusunda alternatif olarak geliştirilen Klasik, Keynesyen, Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen teorilerin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi.

  EKO 654 Makroiktisat II
  Dinamik makroekonomik analize giriş: Sonsuz Ufuk modeli, Ramsey modeli, Üst üste Çakışan Nesiller modeli ve Diamond modeli çerçevesinde mikroekonomik temellerin kurulması. Beklenti oluşum modelleri. Genel denge anlayışı içinde Reel Devresel Dalgalanmalar teorisi ile tüketim, yatırım, enflasyon ve işsizlik sorunlarına yönelik modeller.

  EKO 655 Matematiksel İktisat I
  Bu dersin amacı dinamik ekonomi teorisinde kullanılan tekniklerin tanıtılması ve öğrencilerin bu teknikleri çok çeşitli ekonomik problemlere uygulamasının sağlanmasıdır. Bu dersin sonunda öğrencinin fark denklemleri, türevsel denklemler ve dinamik optimizasyonu kavraması, derste öğrenilen matematiksel teknikleri ekonomik büyüme, değişik piyasalardaki fiyatlama davranışları gibi çeşitli ekonomik konulara uygulayabilme yeteneğini kazanması gerekmektedir.

  EKO 656 Ekonometri I
  Otoregresif ve dağıtıcıgecikmeli modeller. Simultane denklem modelleri: belirleme problemi ve tahmin yöntemleri. Uygulamalar.

  EKO 658 Uluslararası Finans
  Döviz piyasası, uluslararası para piyasaları, ödemeler bilançosu ve döviz kuru. Sabit ve esnek kur sistemlerinde üretim, istihdam ve ticaret dengesinin belirlenmesi. Ödemeler dengesizliği. Açık ekonomide enflasyon, işsizlik ve ekonomi politikası. Hisse senetleri piyasası, ödemeler bilançosu ve döviz kuru ilişkileri. Uluslararası para sistemi.

  EKO 660 Genel Denge Teorisi ve Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri
  Genel denge teorisi ve rekabetçi denge, Optimal üretim ve tüketi dağılımı, Statik cok sektörlü modellerin tanıtımı, Girdi-çıktı ve sosyal hesap matrisleri ile analiz yöntemleri, Neoklasik hesaplanabilir genel denge modelinin tanıtılması ve model kapama kuralları

  EKO 662 Ekonomik Büyüme

  Dinamik optimizasyon ve fark denklemlerini kullanarak, neoklasik büyüme teorilerinin yanı sıra, yeni büyüme teorilerinin lisansüstü düzeyde gözden geçirilmesi.

  EKO 663 Finans Teorileri
  Bu dersin amacı finans teorilerinin temellerini öğrencilere tanıtmak ve bu teoriler ışığında fiyatlama tekniklerinin kullanımını sağlamaktır. Derste, modern portföy teorisi, APT, CAPM, Sayısal teknikler ve Risk Yönetimi konuları üzerinde durulacaktır. Ders sonunda öğrenciler Matlab veya Matlab benzeri bir yazılım aracılığı ile gerçek veriler kullanarak temel modelleri kurabileceklerdir.

  EKO 664 Endüstriyel Ekonomi
  Oligopol teorisi: Klasik oligopol teorileri ve oyun teorisi, Kartel, Ürün faklılaştırması ve Monopolistik rekabet, Endüstri yapısı ve performansı, Fiyat farklılaştırması, Dikey bütünleşme ve dikey kısıtlar, Çeşitleme, Özelleştirme ve düzenleme Organizasyon

  EKO 666 Türkiye Ekonomisi
  Cumhuriyet döneminde uygulanan iktisat politikaları. Günümüz Türk ekonomisinin sektörel yapısı. Plan hedefleri açısından sektörel gelişmelerin analizi.

  EKO 668 Para Teorisi ve Politikası
  Paranın işlevleri, para talebi, para arzı. Durağan Klasik, Keynesgil ve Neoklasik modellerde para. Enflasyon teorileri; durağan ve devingen enflasyon. Para politikalarında etkinlik ve zaman tutarlılığı sorunları. Lucas'ın eleştirisi. Kurala bağlı ve duruma bağlı para politikaları. Para politikaları ve büyüme. Açık ekonomilerde para politikalarının irdelenmesi.

  EKO 669 Uluslararası İktisat
  Ekonomik etkinlik ve karşılaştırmalı üstünlükler. Faktör donanımı ve karşılaştırmalı üstünlükler. Spesifik faktör modelleri. Faktör ikamesi ve HeckscherOhlin modeli. Aksak rekabet ve uluslararası ticaret. Faktör hareketleri. Ticaret politikası. Ekonomik büyüme, teknolojik değişme ve uluslararası ticaret.

  EKO 670 Seminer
  Araştırma yöntemlerinin incelenmesi ve öğrencinin tez konusunu belirlemesi amacına yönelik bir derstir.

  EKO 671 Ekonomik Bütünleşmeler: Teori ve Uygulama
  Ekonomik bütünleşme teorisi, dünyadaki ekonomik bütünleşmeler, ekonomik bütünleşmelerin üye ülkeler ekonomisine ve dünya ticaretine etkileri.

  EKO 672 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

  EKO 673 Sağlık Ekonomisi
  Sağlık hizmetlerinin temel özellikleri, sağlık harcamalarının finansmanı, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme ve sağlık sektörü ilişkileri, sağlık sektörünün planlanması, hastanelerde maliyetetkinlik analizi, ilaç
   

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |