İktisat Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Doktora giriş sınavını kazanarak Enstitüye kesin kaydını yaptırmış olan öğrenciden, eğitimi eksik görüldüğü takdirde bir veya iki yarıyıl Yüksek Lisans düzeyinde ders alması istenebilir. Öğrencinin doktora derecesi alabilmesi için Güz ve Bahar dönemlerinde aşağıda belirtilen ve biri kredisiz Tez Araştırması dersi olan beş zorunlu dersi alması ve en az iki uzmanlık alanının bütün derslerini içerecek şekilde, seçimlik olarak sunulan derslerden beş tanesini seçip toplam 27 kredilik on dersi başarı ile tamamlaması; doktora yeterlik sınavında başarılı olması; tez aşamasında özel konular dersinde başarılı olması; danışmanı yönetiminde bir doktora tezi hazırlaması ve tez sınavında başarılı olması gerekir.

  DERS İÇERİKLERİ

  EKO 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  EKO 701 İktisat Teorisi I
  Genel denge analizi. ArrowDebreu ve Sraffa modelleri. Genel denge, refah teorisi ve toplumsal tercihler.

  EKO 702 İktisat Teorisi II
  Keynes analizinin temelleri. Keynes sonrası makro analiz ve yeni gelişmeler.

  EKO 705 Kalkınma İktisadı
  İktisadi kalkınmada farklı strateji yaklaşımları ve bunlarla tutarlı iktisadi politikalar. Kalkınmanın finansmanı ve azgelişmiş ülkelerde enflasyon. Uluslararası ticaret, koruma ve kalkınma. İthal ikamesi ve ihracata dayalı sanayileşme.

  EKO 720 Çalışma Ekonomisi
  Emek arzı ve buna ilişkin ekonometrik modeller. Emek talebi. Emek piyasasında denge. Telafi edici ücret farklılıkları. İnsan sermayesi: formel eğitim ve işte eğitim, insan sermayesi gelir fonksiyonları ve gelirin belirlenmesi. Emek mobilitesi. Emek piyasalarında ücret ayırımcılığı ve ücret ayırımcılığının ekonometrik analizi. Sendikalar. Emek piyasalarında sözleşmeler ve çalışma motivasyonları. İşsizlik. Türkiye'deki işgücü piyasalarının analizi.

  EKO 721 Matematiksel İktisat II
  Topolojiye giriş: kümeler ve fonksiyonlar, metrik uzaylar, topolojik uzaylar, topolojik kavramlar ve sonuçlar ile ekonomik uygulamalar. Kapalı fonksiyon teoremleri ve karşılaştırmalı statik analiz, zarf teoremi ve uygulamaları. Optimizasyon teoremleri ve çözümün varlığına ilişkin Weierstrass teoremi. Kısıtsız optimizasyon, eşitlik kısıtları altında optimizasyon ve Lagrange teoremi. Eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon, KuhnTucker teoremi ve dualite. Konveks yapılar ve optimizasyon teorisi. Konveksbenzeri durumlar ve optimizasyon. Parametrik süreklilik ve Maksimum teoremi ile karşılıklılık prensibi. Brouwer/Kakutani Sabit Nokta teoremi. Dinamik programlama ve Markov süreçleri ile Bellman denklemi. Doğrusal programlama ve simpleks yöntemi. Girdiçıktı analizi.

  EKO 722 Ekonometri II
  Rasyonel beklenti modelleri. Tüketim ve yatırım modelleri. Türkiye ekonomisi ile ilgili uygulamalar.

  EKO 733 İktisadi Analiz Tarihi I
  İktisadi analizde yöntem sorunları. İktisadi analizin ortaya çıkışı, piyasa sistemi, rekabet, sermaye birikimi. Klasik analiz: Smith, Ricardo, Malthus ve Mill.

  EKO 734 İktisadi Analiz Tarihi II
  Marx'ın iktisadi analizi. Neoklasik analiz: Jevons, Menger, Walras ve Marshall. Keynes'in iktisadi analizi ve PostKeynesyen analiz. Kalecki ve Sraffa'nın analizi. Türkiye'de iktisadi düşüncenin gelişimi.

  EKO 739 Oyun Teorisi
  Sıfır ve pozitif toplamlı oyunlar. Minimaks teoremi. Nash teoremi. Deterministik ve stokastik türevsel oyunlar; deterministik ve stokastik fark oyunları. HamiltonJacobiBelman ve Ricatti denklemleri. İşbirliğine ve çatışmaya dayanan oyunlar ve çözümleri.

  EKO 740 Zaman Serisi Analizi
  Fark denklemleri ve gecikme operatörleri. Durağan ARMA süreçleri ve BoxJenkins metodolojisi. Maksimum olabilirlik tahmin yöntemi. Asimptotik dağılım teorisi, ARCH süreçleri, deterministik ve stokastik süreçler, vektör otoregresyon. Durağanolmayan zaman serileri; birim kök testleri, kointegrasyon ve hata düzeltme modelleri, EngleGranger metodolojisi ve Johansen yöntemi

  EKO 741 Stokastik Süreçler
  Bu dersin amacı doktora öğrencilerine gelişmiş stokastik modellerini tanıtmaktır. Derste, Stokastik Süreçler, Simülasyonlar, stokastik differansiyel denklemleri ve sayısal çözümler ile bu konularin iktisat ve finas uygulamaları üzerinde durulacaktır. Ders sonunda öğrenciler gerçek dünya verilerini kullanarak gelişmiş stokastik modeler kurabileceklerdir. Ders süresince Matlab benzeri esnek ve güçlü matematik yazılımı kullanılacaktır.

  EKO 746 Tarımsal Kalkınma ve Tarım Politikaları
  Tarımsal yapı ve kalkınma sorunları. Tarım politikaları. Ortak tarım politikaları. Türk tarımının Ortak Tarım Politikalarına uyum sorunu. Dünya Ticaret Örgütü ve Uruguay Round sonrası yeni tarım politikaları. Dünya pazarları ve tarımda dış ticaret politikaları.

  EKO 758 Uluslararası Finans
  Döviz piyasaları; vadeli kurlar; 'hedging' ve spekülasyon; opsiyonlar; futures piyasaları; uluslararası para piyasaları. Faiz haddi paritesi; vadeli piyasalar ve döviz riski. Euro piyasaları. Ödemeler bilançosu ve denge kavramları. Döviz kuru dinamiği: beklentiler ve ekonomi politikası. Açık ekonomide makroekonomik politikalar. Ödemeler bilançosu dengesine parasal yaklaşım. Hisse senetleri piyasası döviz kuru ilişkileri.

  EKO 759 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
  Temel Kavramlar: mülkiyet hakları ve dışsallıklar; bilgi ve belirsizlik. Yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynakların zaman içinde optimal kullanımına ilişkin modeller. Çevre kirliliği ve kontrolü ekonomisi. Değişik okulların çevre sorunlarına bakışı. Sürdürülebilir kalkınma. Türkiye'nin doğal kaynakları ve Türkiye'de çevre sorunları.

  EKO 760 Ekonomik Bütünleşmeler Teorisi
  Ekonomik bütünleşme teorisi, statik etkiler; dinamik etkiler, mal piyasalarının bütünleşmesi, faktör piyasalarının bütünleşmesi, yeni ekonomik bütünleşmeler teorisi, ekonomik ve parasal birlik.

  EKO 762 Ekonomik Büyüme
  Dışsal tasarruf oranı altında Neoklasik SolowSwan modeli. Dönemler arası optimizasyon çerçevesinde RamseyCassKoopmans modeli ve açık ekonomi versiyonu. Üst üste çakışan nesiller çerçevesinde Diamond modeli. Tek sektörlü içsel büyüme modelleri içinde AK modeli. Yaparak öğrenme, bilgi yayılımı ve kamu malları modeli. İki sektörlü içsel büyüme modelleri bağlamında UzawaLucas modeli. Teknolojik değişime ilişkin olarak geliştirilen ürün çeşidinin artışı ile ürün kalitesinin artışını içeren alternatif modeller.

  EKO 763 Finans Teorileri
  Belirsizlik ortamında karar teorisi ve bireylerin risk alma konusundaki davranışları. Simetrik bilgi teorisi ve sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli (CAPM). Arbitraj teorisi, firmaların finansal yapısı ve ModiglianiMiller teoremi. Asimetrik bilgi ortamında iktisadi ajanlar arasındaki anlaşmalar. Borçlanma sözleşmeleri ve kredi tayınlamaları. Mevduat sözleşmeleri, bankacılık ve bankacılığa ilişkin düzenlemeler. Türkiye ekonomisine ilişkin uygulamalar.

  EKO 765 Endüstriyel Organizasyon
  Tek ürünlü tekel. Çok ürünlü tekel ve uygulamalar. Tekelde fiyat farklılaştırması. Dikey kontrol. Oligopol modelleri. Reklam. Araştırmageliştirme ve teknolojik gelişme. Mal farklılaştırması. Potansiyel rekabetin etkileri: Klasik limit fiyatlama modeli ve rekabetçi piyasalar teorisi. Dünyada ve Türkiye'de endüstriyel organizasyon alanındaki ekonometrik modeller ve ampirik çalışmalar.

  EKO 766 Türkiye Ekonomisi
  Türk ekonomisinin sektörel analizi. Sektörel gelişmelerin plan hedefleri açısından analizi. Globalleşme ve Türk ekonomisinin Dünya ekonomisi ile bütünleşmesi. Global krizler ve Türk ekonomisine etkileri. Türkiye'nin uluslararası iktisadi kuruluşlarla olan ilişkileri.

  EKO 768 Para Teorisi ve Politikası
  Parasal ekonomi modelleri: Deterministik ve stokastik Örtüşen Nesiller Modelinde para; fayda işlevinde para; Clower (peşin para) modeli. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Açık ekonomilerde para politikaları ve uluslararası para sistemi.

  EKO 769 Uluslararası İktisat
  Uluslararası ticareti açıklayan teoriler. Ekonomik etkinlik, faktör donanımı ve faktör ikamesi ile karşılaştırmalı üstünlükler ilişkisi. Alternatif modeller ve teoriler: spesifik faktör ve aksak rekabet piyasalarında karşılaştırmalı üstünlükler. Ticaret politikaları. Açık ekonomide uluslararası ticaret ve refah. Değişik piyasa yapılarında uluslararası ticaret. Dualite, belirsizlik, ticaret ve büyüme.

  EKO 770 Tez Araştırması
  Öğrencilerin tez konusu araştırıp belirlemesi amacına yönelik bir derstir.

  EKO 771 Avrupa Bütünleşmesi ve AB'nin Ortak politikalarının Ekonomik Analizi
  Avrupa'da bütünleşme girişimleri, Avrupa bütünleşmesinin felsefesi ve bütünleşmenin tarihsel gelişimi, AB'nin genişleme süreci, AB'nin ortak ekonomi politikaları, AB'nin sosyal politikaları, AB'nin dış politikaları, Akdeniz Politikası.

  EKO 773 Sağlık Sektörünün Ekonomik Analizi
  Sağlık hizmetlerinde arztalep analizi, ekonomik büyüme modelleri ve sağlık sektörü, sağlık sektörünün ekonomik planlama sürecine entegrasyonu, sağlık sektöründe ekonomik değerlendirme, hastanelerde performans analizi, Türkiye ve dünyada ilaç sektörünün ekonomik analizi.                                       

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |