İktisat-Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat-Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI
  Program, finansal ve reel sektörde görev alan ve alacak bireylerin kurumsal, sektörel ve davranışsal olarak eğitimlerini üst seviyeye çıkarmayı, teori ve pratiği sentezleyen bir yaklaşımla yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Süre

  Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)
  Tezsiz Program: 1 Akademik Yıl (2 Yarıyıl)

  Diğer Koşullar

  • Tezli ve tezsiz program toplam 30 kredi / saattir.
  • Program dili Türkçe’dir
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Tezli Programda “Yüksek Lisans Tezi”, Tezsiz Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır
  • Tüm programlar için ALES, not ortalaması ve mülakat ile değerlendirme yapılacaktır.
  Program Açılma Dönemleri
  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  DERS PROGRAMI


  I.Yarıyıl
  Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
  Büyüme Gelişme ve Kalkınma Ekonomisi
  Dış Ticaret Uygulamaları
  İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
  Küresel Ekonomik Dönüşüm ve İktisat Politikası
  Ticaret Hukuku
   
  II.Yarıyıl

  Seçmeli Alan Dersi
  Seçmeli Alan Dersi
  Seçmeli Alan Dersi
  Seçmeli Alan Dersi
  Seçmeli Alan Dersi
  Seminer/Proje
     
  3. ve 4. Yarıyıl
  Yüksek Lisans Tezi

  • Seminer dersi, tezli programı seçen öğrenciler için zorunludur.
  • Tezsiz program öğrencileri, dönem projesi alırlar.
  • Uzmanlık Alanları: Para-Finans, Uluslararası Ticaret, Maliye.
   
  II.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
   
  PARA-FİNANS
  Menkul Değerler Yönetimi
  Sermaye Piyasası, Banka ve Finansal Kurumlar
  Türk Finans Sistemi
  Matematiksel Finans
  Sermaye Piyasası Hukuku
  Finansal Analiz Teknikleri
  Yabancı Sermaye, Çokuluslu Şirketler ve
  Uluslarlararası Sermaye Hareketleri
  Para Teorisi ve Politikası
  Bankacılık Uygulamaları
     
  ULUSLARARASI TİCARET
  Uluslararası Ekonomik İlişkiler,
  Entegrasyonlar ve Global Ticaret
  Dış Ticaret ve Lojistik
  Uluslararası Pazarlama
  Dış Ticaretin Finansmanı
  E-Ticaret
  AB Dış Ticaret Politikası
  Küresel Rekabet ve Uluslararası Rekabet Stratejileri
  Ulusararası Ticaret Hukuku
   
  MALİYE
  Maliye Teorisi ve Politikası
  Kamu Maliyesi
  Vergi Teorisi ve Politikası
  Bütçe Teknikleri ve Politikaları
  Kayıtdışı Ekonomi
  Uluslararası Maliye
  Ekonomik İstikrar ve Türkiye'de
  Uygulanan Maliye Politikaları
  AB’de Mali Kurum ve Politikalar
  Vergi Hukuku
  Türk Vergi Sistemi

  Ders İçerikleri
   
  ZORUNLU DERSLER

  TÜRKİYE EKONOMİSİ VE GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR

  Türkiye ekonomisinin temel gelişimi Türkiye ekonomisinde alınan ekonomi politikası kararları ve pratik sonuçları, Türkiye ekonomisinde sektörel gelişme ve yapı, Türkiye ve Dünya Ekonomisi bağlamında uygulanan ekonomik politikalarının değerlendirilmesi, dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin yerinin belirlenmesi, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları ile dünyadaki ve Türkiye’deki güncel ekonomik konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  BÜYÜME, GELİŞME VE KALKINMA EKONOMİSİ
  Finansal ve Reel sektörün eşgüdümü, kamu ve özel sektörde verimlilik, enerji, işgücü, sermaye ve toprağın üretimde katma değeri artıracak şekilde çağdaş ölçülerde programlanması, vergi politikalarının ekonomik gelişmeye katkı yapacak şekilde organizasyonu, yatırım ve tasarruf yönetimi, Milli Gelir-Kişisel Gelir-Kullanılabilir Gelir etkileşimi, Sektörlerde ve Şirketlerde Rekabeti Artıracak Unsurlar ve Uygulamalar, Bilişim Teknolojileri ve Artan Katma Değer bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  DIŞ TİCARET UYGULAMALARI
  Dünya ve Türkiye’deki dış ticaret uygulamaları, ihracat ve ithalat işlemleri, serbest bölgeler, nitelikli sanayi bölgeleri, dış ticaretin finansmanı, dış ticarette bürokratik işlemler, dış ticarette riskler ve riskten korunma yöntemleri, kambiyo rejiminin son durumu ve dış ticaret, ithalat ve ihracat endeksleri, dış ticarette yazışma yöntemleri ve Dünya Ticaret Örgütü’nün uygulamaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  Bilim, bilimin amaçları, bilimsel araştırmaya genel bakış, araştırma planı, bilimsel yöntem, kavramlar, tanımlar, değişkenler, değişkenlerin ölçülmesi, ölçek türleri ve ölçme düzeyleri, bilimsel araştırma çeşitleri, verilerin toplanması, gözlem, gözlem çeşitleri, verilerin analizi, yorumu ve araştırma yöntemleri, teknikleri ve araçları, spekülatif ve görgül düşünceye giriş, sosyal araştırmada neden-sonuç ilişkileri ve nedensellik, görgül araştırma tekniklerine giriş, hipotez kurma ve hipotez testi, temel istatistik kavramları ile tanışma ve istatistik analizler, araştırma raporlarının yazılması ve literatür taranması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  KÜRESEL EKONOMİK DÖNÜŞÜM VE İKTİSAT POLİTİKALARI
  Bu ders küresel ekonomik dönüşüm ve iktisat politikalarının kavramsal içeriği ve teorik temelleri, küreselleşmenin tarihsel gelişimi ve küreselleşme olgusu, ekonomilerin küreselleşme süreci, küreselleşmenin ulus devlet ve ekonomisi üzerindeki etkileri, küreselleşme ile ulus devletin ekonomi politikalarının karar alma süreçlerinden uygulamasına kadar olan dönüşüm, küresel ekonomik dönüşümün Dünya ekonomisine yansımaları ve Türkiye Ekonomisi’nde yaşanan küresel değişimin incelenmesi ve tartışılması konularını kapsamaktadır.

  TİCARET HUKUKU
  Bu derste ticari işletme hukuku ve şirketler hukuku incelenecektişr. Ticari işletme hukuku kapsamında ticari işletme, tacir ve ticari iş konuları incelenmektedir. Bu kapsamda gerçek ve tüzel kişilerin tacir sıfatını kazanıp-kaybetmeleri ile ticari işletmenin temel unsurları ve ticari iş kavramı ile bir işin ticari iş sayılmasının sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bunların dışında marka, ticaret unvanı ve işletme adı gibi tanıtma işaretleri ile ticari dava ve tacir yardımcıları konuları da inceleme konusu yapılmaktadır. Şirketler hukuku dersi içersinde ise şahıs ve sermaye şirketleri incelenmekte, bu türlere ilişkin genel açıklamalar verilmektedir. Bu kapsamda şahıs ve sermaye şirketlerinin kuruluşu, işleyişi, denetimi ve sona ermelerine ilişkin bilgiler verilmektedir.
   
  SEÇİMLİK ALAN DERSLERİ 
   
  PARA-FİNANS

  MENKUL DEĞERLER YÖNETİMİ
  Bu derste finansal pazarlar ve araçlar, menkul değer ihraçları ve borsalar, yasal düzenlemeler, risk ve verim analizi, hisse senedi değerleme, ekonomi ve endüstri analizi, firma analizi, teknik analiz, tahvil değerleme ve tahvil portföyü yönetimi, opsiyonlar ve pozisyon değerleme, vadeli işlemler, portföy riski ve getirisi, beklenen getiri ve riskin tanımı ve ölçümü, finansal varlıklar, finansal piyasalar, finansal bilginin kaynakları, hisse senedi piyasa endeksleri ve hesaplanması, finansal varlıkların değerlemesi, portföy analizi, sermaye varlık fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli, portföy teorisi, sermaye piyasası kuramı ve portföy performansının ölçülmesi konuları ele alınacaktır.

  SERMAYE PİYASASI, BANKA VE FİNANSAL KURUMLAR
  Sermaye piyasasının ekonomik yapı ve mali sistem içindeki yeri ve etkinliği, sermaye piyasasının tarafları, araçları ve kurumları, sermaye piyasasının işlemleri ve işleyisi, Menkul kıymetler borsasının yapısı ve işleyişi, borsa emirleri ve işlemleri, takas ve Saklama işlemleri ile Finansal Sistemin Teorisi ve Yapısı, Finansal Piyasalar, Kurumlar, Finansal Araçlar, Paranın Zaman Değeri, Anüiteninin Gelecekteki Değeri, Tahvil Fiyatları ve Getirileri, Enflasyon ve Zaman Değeri, TCMB, BDDK, SPK, Hazine ve diğer finansal düzenleyici kurumlar, Bankaların Fon Kaynakları ve Kullanımı, Bilanço Analizi, Aktif Pasif Yönetimi, Risk Yönetimi, İç Denetim ve Dış Denetim, Halka Arz, Hisse Senedi Değerlemesi, Şirket Değerlemesi, Vadeli İşlemler, Leasing, Factoring ve Tüketici Finansman Şirketleri, Diğer Finansal Kurumların Yapısı ve İşleyişi, Basel Bankacılık Komitesi ve Sermaye Yönetimi, Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Etik Değerler, Basel II’nin Reel Kesime Etkileri, Kurumsal Yönetim ve Şirket Yönetimi, İpoteğe Dayalı Gayrimenkul Finansmanı konuları ele alınacaktır.

  TÜRK FİNANS SİSTEMİ
  Türkiye’de Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Türkiye’de Bankacılığın Gelişimi, Türkiye’de Banka kurulması ve İşleyiş Koşulları, Türk Finans Piyasalarının Yapısı, Türleri ve Fonksiyonları, Uluslararsı para rejimleri,değişim oranlarının belirleyicicleri,alternatif değişim sistemeleri vb. politikaları, Bankacılık sistemleri, risk ve kurallar, Para ve bankacılıkta uluslararası kriz deneyimleri, Türk finans sistemi; gelişmeler, riskler ve düzenlemeler, finansal olarak açık ekonomilerde para politikaları,Türkiye deneyimleri bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

  MATEMATİKSEL FİNANS
  Bu derste Finansal Analizler ve Tekniklerde İstatistik ve Ekonometrik Yaklaşım, Finansal Kararların Matematiksel Anlamda Ölçülebilirlik Teknikleri, Finansmanın ekonometrik modellemesi, Kurumsal Finansmanın Matematiksel Analizi, Sermaye Piyasası ile Bankacılık ve Finans Kurumların Aracılık Operasyonlarına Matematiksel Yaklaşımlar, Şirket Değerlemeleri ve bilanço analizleri konuları ele alınacaktır.

  SERMAYE PİYASASI HUKUKU
  Menkul kıymetler ve benzer diğer kavramları; menkul kıymetlerin halka arzı ve satışı; menkul kıymetleri halka arz olunan anonim ortaklıklar; yardımcı kuruluşlar; dogmatik hukuk yönünden sermaye piyasasında yardımcı kuruluşlar; ekonomi açısından sermaye piyasası, Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu; borsa sözleşmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimleri bu dersin konularını oluşturmaktadır.

  FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ
  Temel ve Ek Finansal Tabloların Açıklanması, Finansal Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi İle İlgili Aktarma ve Arındırma İşlemleri, Finansal Tablo Makyajlarının Anlaşılması, Klasik Analiz Teknikleri (Dikey Analiz, Eğilim Yüzdeleri, Karşılaştırmalı Analiz, Oran Analizi, Kâr Planlaması Analizi, Net İşletme Sermayesi Değişimi ve Fon Akım Analizleri) , Yeni Analiz Teknikleri (Finansal Faaliyet Başarısının Ölçülmesinde Nakit Akım Yaklaşımı, Chesser, Altman ve Bathory Erken Uyarı Modelleri, FCV, FC, Finansal Derecelendirme ve Teknikleri), BASEL II kapsamında Risk Yönetimi, Finansal Öngörümleme, Finansal Faaliyetin İzlenmesi ve Sapma Analizleri. İşletme Sermayesinin Yönetim ve Analizi (Nakit, Alacak, Stok ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Yönetimi), Finansal Karar Verme ve Yatırım Kararlarının Analizi, Sermaye Yapısı Kararları ve Sermaye Maliyeti.
  konularına yer verilmektedir.
   
  YABANCI SERMAYE, ÇOKLULUSLU ŞİRKETLER VE ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ
  Yabancı sermaye ve doğrudan yatırımların yatırımlarının niteliği, türleri, dolaylı ve dolaysız yatırımlar, teknoloji transferi ve verimlilik, çok uluslu işletme tanımı ve üretim biçimleri, Türkiye’de yabancı çok uluslu işletmeler ve yabancı sermaye yatırımlarının tarihsel süreci, faaliyetleri ve gelişimi ile uluslararası sermaye akımları ve Türkiye ekonomisi üzerine etkileri, Liberalleşme politikaları, uluslararası sermeye hareketlerine getirilen serbestlik, özelleştirme uygulamaları, şirket birleşme ve satın alımları, uygun uluslarası ortam, haberleşme ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, sözleşmelerin güvence altına alınması, bölgesel entegrasyonlar ve dünyadaki sermaye hareketleri konuları incelenecektir.

  PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI
  İktisat politikasının amacı sosyal hayattaki aksaklıkları gidermektir. İşte burada Para Teorisi ve Politikası uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Burada önce para Teorisi hakkında temel nitelikli bilgiler verilecek, daha sonra Para Politikasının amaçları, araçları ve bu konulara olan yeni yaklaşımlar değerlendirilecektir. Bu dersin amacı para, para otoritesi, para politikasi, parasal aracı ve kurumlar ile ilgili ekonomik kavramları kullanarak, modern ekonominin nasıl çalıştığını açıklamaya çalışmaktır.

  Günlük hayatta direkt para teorisi ve politikalarıyla ilgili hergün yüzlerce habar duyarız: Merkez Bankasının faizleri yükseltme veya azaltma haberleri; faizlerin ekonomiyi nasıl etkileyeceği tartışmaları; konut ya da araba kredilerinin nasıl olacağı ve bunlarla borçlanmanın bugün mü yoksa iki ay sonramı daha karlı olduğu şeklindeki tartışmalar ve yorumlar vb... Bu tür konular, para ve para politikası dersinin içeriğini oluşturmaktadir. Bu derste, bu tür konular Para teorisi, politikası ve uygulamaları baz alınarak analiz edilecektir. Dersin içeriği aşağıdaki genel başlıklar altında geliştirilecektir: Para teorisi ve politikasiyla ilgili temel kavramlar; Merkez Bankacılığı, para politikası ve para politikası araçları; finansal aracı kurum ve kuruluşlar; para arzı, rezerve para, parasal hedef, para arzı artış mekanizmaları ve para stoğunun hesaplanması.

  BANKACILIK UYGULAMALARI
  Bu derste Finansal Sistem, Finansal Kurumlar ve Bankalar; Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi; Banka Türleri; Bankaların Organizasyon Yapısı; Ticari Bankaların Fon Kaynakları; Ticari Bankaların Fon Kullanımları; Bankalarda Kredi Politikası; Bankacılık Hizmetleri; Uluslararası Bankacılık; Banka Riskleri ve Bankacılık Krizleri; Bankacılık Düzenlemeleri, Bankaların Denetim ve Gözetimi; Bankalarda Performans Analizi konuları ele alınacaktır.
   
  ULUSLARARASI TİCARET

  ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER, ENTEGRASYONLAR VE GLOBAL TİCARET
  Uluslararası ticaretteki gelişmeler, gelişmiş ve gelişen ülkelerin dünya ticaretindeki yeri, uluslararası ticareti yönlendiren kuruluşlar, uluslararası ticarette karşılaşılan engeller, uluslararası ticarette para ve sermaye piyasalarının dünya ticaretine etkileri, ödemeler dengesi analizleri, uluslararası ekonomik bütünleşmeler, tarihteki örnekleri, ekonomik bütünleşmenin kuramsal yaklaşımı, ulusal ekonomi politikalarının uyumlaştırılması konuları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

  DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK
  Karşılaştırmalı üstünlükler ve standart ticaret teorisi uluslararası ticaret anlaşmaları ve kuruluşları, uluslararası faktör ticareti, uluslararası işgücü hareketleri ve sonuçları, piyasa yapıları ve uluslararası ticaret, ticaret engelleri ve tarife dışı engeller, Gümrük Birliği ve benzeri entegrasyonların avantaj ve dezavantajları, Lojistik ve dünya ekonomisi, Lojistiğin tarihsel gelişimi, lojistik ve risk, lojistik sözleşmeleri, lojistik hizmetlerinin sınıflandırılması, nakliye sözleşmeleri, nakliye belgeleri ve dünyada lojistik, okyanus taşımacılığı, uluslararası hava taşımacılığı, liman, havaalanları ve tüneller, uluslararası lojistik fonksiyonları ve aracıları, belgeleme ve sigorta konuları bu dersin kapsamını oluşturmkatadır.
   
  ULUSLARARASI PAZARLAMA
  Bu derste pazarlamayla ilgili temel kavramlar, uluslararası ticaret ve ekonomi teorilerinden sonuçlar çıkarılması, uluslararası pazarlara giriş yoları, bütünleşme nedenleri, pazarlama çevresi, pazarlamada ürünlerle, fiyatlarla, dağıtımla ilgili kararlar, uluslararası pazarlamada tutundurma ile ilgili kararlar, pazarlama teslim ve ödeme türleri, uluslararası pazarlamanın tanımı, işletmelerin dışa açılma nedenleri ve uluslararası pazarlama yönetimi; işletmelerin uluslararası pazarlamaya katılma dereceleri; uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler; uluslararası pazarlara giriş şekilleri; uluslararası pazarlamada kullanılan araçlar, mal değişimi, ihracat, lisans antlaşmaları, pazarlara yönelik işbirliği çalışmaları, ortak yatırımlar ve direkt dış yatırımlar uluslararası pazarlar için stratejik pazarlama programının hazırlanması; pazarlama karması elemanlarının uluslararası boyutu; uluslararası pazarlama araştırması ve karşılaşılan özel sorunlar; uluslararası pazarlamada son gelişmeler değerlendirilecektir.

  DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI
  İhracat: İhracat Şekil ve Esasları, Türkiye'de İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği, İthalat: İthalat Şekil ve Esasları; Türkiye'de İthalat Mevzuatı, Gümrük Birliği Çerçevesinde Dış Ticaret Rejimindeki Değişiklikler: Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Türkiye'nin Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, Türk Dış Ticaret Politikası, Türkiye’nin Uluslararası Anlaşmalar/WTO ve Bölgesel Anlaşmalar/Gümrük Birliği çerçevesinde Yükümlülükleri, Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri/INCOTERMS 2000, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticaretin Finansmanında Ticari Banka Kredileri, İhracatın Teşviki ve Finansmanında Devlet Desteği ve Türk Eximbank Kredileri, Factoring, Forfaiting, Finansal Kiralama, İthalat ve İhracatçının Karşılaştığı Sorunlar ve Dış Ticarette Riskler konuları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

  E-TİCARET
  Digital İmza, Şirketten Şirkete, Şirketten Müşteriye Uygulamalar, Finans Sektörü ve Reel Sektörde E-Ticaret Uygulamaları, E-Ticarette güvenlik ve uygulamalar, Home Office Yaklaşımları, E-Ticaretin Hukuki Durumu ve Gelişimi, Web, internet, bilgisayar şebekeleri, güvenlik, kullanılabilirlik, organizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, satış zinciri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, B2B ve B2C uygulamaları, yeni yaklaşımlar, e-ticaret kavramı ve gelişmesi, e-ticaret gerçeği, ekonomik değerlendirmeler, maliyet analizleri, fayda ve maliyetler, risk analizi, teknolojik temeller, donanım altyapısı, yazılım, e-ticarette sanal doku temelleri, web portalları, web programlama, web tabanlı veritabanı yönetimi, güvenlik, elektronik ödeme sistemleri, küreselleşme, yasal ve etik konular, e-ticaret çalışanları, başarı ölçümleri, marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, iş ortakları, katma değer zinciri, kurum kaynakları planlaması bu dersin konularını oluşturmaktadır.

  AB DIŞ TİCARET POLİTİKASI
  Avrupa Birliği ortak ticaret politikası gözden geçirilecek ve Türkiye tarafından atılan adımlara odaklanarak sonuçları irdelenerek ve mevcut problemlere çözüm önerileri tartışılacaktır. . AB Ortak Dış Ticaret Politikasının Tarihsel Gelişmesi 2. Ortak Dış Ticaret Politikasının Amacı 3. Ortak Dış Ticaret Politikasının Araçları 4. AB’de Anti Damping ve Anti Sübvansiyon Düzenlemeleri 5. AB’de Ortak Pazara Uygun Devlet Yardımları 6. AB’de Ortak Pazara Uygun Olmayan Devlet Yardımları bu dersin konularını oluşturmaktadır.

  KÜRESEL REKABET VE ULUSAL REKABET STRATEJİLERİ
  Bu dersin amacı öğrencilere, piyasa ekonomisinin temel dinamiğini oluşturan rekabet ve rekabet gücü kavramlarını teorik ve ulusal ve küresel bazda uygulamaları ile birlikte sunmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler rekabet ve rekabet edebilirlik, Dünya Ticaret Örgütünün rekabet anlayışı ve rekabet politikaları, Avrupa Birliği’nin rekabet gücü ve rekabet politikaları, Türk rekabet kurumu ve mikro- makro açıdan ulusal rekabet stratejileri konularını öğrenmiş olacaklardır.

  ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

  Uluslararası Hukuk Kavramı ve Uluslararası Özellikleri, Uluslararası İşletme Hukukunun Uluslararası Hukuk İçindeki Yeri ve Önemi, Uluslararası İşletmecilik Kavramının Getirdiği Hukuksal Yükümlülükler, Ülkelerarası Uygulama Farklılıklarının Uluslararası Hukuka Etkileri, Uluslararası Ticarette İşletmeler Arasındaki temel Uyuşmazlık Nedenleri ve Bunlara Yönelik Hukuksal Çözüm Yolları, Uluslararası İşletmecilikte İşletmeler Arası İlişkileri Düzenleyen Hukuksal Yaptırımlar konuları dersin kapsamını oluşturmkatadır.

  MALİYE

  MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI
  Maliye Teorisi ve Politikasının Tanımı, iktisadi düşünce akımlarında devletin ekonomiye müdahale nedenleri, devlet müdahalesinin ekonomik işlevleri, Maliye Politikasının araçları, işlevi, ekonomik, konjonktürel ve uzun dönem dalgalanmalar, Klasik Maliye Politikasının zaman içindeki değişimi ve Çağdaş Maliye Politikası, Maliye Politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar, Türkiye 'de özellikle 1980'den sonra iktisat politikaları İçinde Maliye Politikasının irdelenmesi.

  KAMU MALİYESİ
  Bu derste Kamu Kesiminin Faaliyet, Gelir ve Harcamaları Bağlamında Birey-Toplum-Devlet İlişkisinin Tartışılması, Kamu kesimine dair iktisadi bilginin kazandırılması ve derste, kamu harcamaları, kamu gelirleri ve bütçe dengesi aletlerini kullanarak, Kaynak Dağılımı Etkinliği, Makro Ekonomik İstikrar, Büyüme, Gelir Dağılımı Adaleti ve Dış Ödemeler Dengesi amaçlarına ulaşma olanakları araştırılmaktadır. Klasik, Keynesçi, Yeni Liberal ve Yeni Keynesçi Maliye Politikaları incelenmekte ve değişen ulusal ve uluslararası koşulların maliye politikalarının biçimlenişindeki etkileri tartışılmaktadır.

  VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI
  Vergilemenin tarihsel gelişimi, vergi kavramının tanımı, verginin amaç ve fonksiyonları, vergi tekniği, vergilerin tasnifi, vergileme ilkeleri, vergi politikası, vergilemenin yeniden dağıtıcı rolü, vergileme ve ekonomik kalkınma, vergileme ve kaynak dağılımı, vergi teorisi, vergi politikasının ekonomik istikrar, ekonomik kalkınma, gelir dağılımı ve kaynak dağılımı üzerindeki etkileri, küreselleşmenin vergi politikaları üzerindeki etkileri , Gelir İdaresi’nin kurulma süreci ve maliye teşkilatındaki değişiklikler bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

  BÜTÇE TEKNİKLERİ VE POLİTİKALARI
  Bu derste kamu idarelerinde mali etkinliğin artırılmasında en önemli araçlardan biri olan kamu bütçelerinin hazırlanmasında ve uygulanması konusunda günümüzde geçerliliğini koruyan geleneksel ve modern (çağdaş) bütçe tekniklerinin kuramsal temelleri ve uygulamaları, Türkiye’de kamu bütçesinin tarihi ve gelişimi, bütçe kavramlarına giriş, bütçenin fonksiyonları, bütçe teorileri, bütçe ilkeleri, bütçe çeşitleri, bütçe süreci, bütçe sistemleri ve bütçe politikaları konularına yer verilecektir.

  KAYIT DIŞI EKONOMİ
  Bu derste kayıt dışı ekonomi kavramı, kayıt dışı ekonominin sebepleri, hacmini ölçmeye yönelik geliştirilmiş yöntemler ve ekonomi üzerindeki etkileri, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alma, kayıt dışı ekonominin gelir dağılımına etkileri, kayıt dışı faaliyetlerin yoğunlaştığı alanlar, kayıtdışı ekonomi, kayıt dışı ekonominin yarattığı haksız rekabet, Birleşmiş Milletler ve Türkiye’deki kapa para ile ilgili örgütler ve mevzuatlar konuları incelenmektedir.

  ULUSLARARASI MALİYE
  Dünya ekonomik sisteminin yapısı, “küreselleşme” süreci ve bu süreci hızlandıran unsurlar, küresel düzeyde olumlu ve olumsuz dışsallıklar, küresel kamusal malların finansman sorunları ve olası çözüm yolları, Uluslararası ve Uluslarüstü Kamu Ekonomisi Kavramına Bir Yaklaşım: Terminoloji sorunu, Globalleşme açısından yaklaşım, Uluslarüstü mal ve hizmet üretimi ve dağıtımı açısından yaklaşım, Uluslarüstü gereksinimlerin finansmanı açısından yaklaşım; Uluslarüstü Kamusal Mal ve Hizmet Kavramı: Uluslarüstü mal ve hizmet kavramına yaklaşım, Uluslarüstü mal ve hizmet üretimi, Uluslarüstü mal ve hizmet üretiminin finansmanı; Uluslarüstü Kamusal Mal ve Hizmet Üreten Örgütler: Savunma örgütleri, Sağlık örgütleri, Çevre örgütleri, Ekonomik ve sosyal sorunlar örgütleri bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

  EKONOMİK İSTİKRAR VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARI

  Maliye Politikasının amaç ve araçları, ekonomik konjonktür ve maliye politikasına ilişkin yöntemler, anti-konjoktürel maliye politikası uygulamaları, iktisadi kalkınmaya yönelik maliye sorunları ve Türkiye’deki ekonomik istikrar sorunlarına yönelik maliye politikası uygulamaları, Türkiye’de 1980 öncesi maliye politikası, Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan Maliye Politikası Yaklaşımları ve Geleceğe Dönük Beklentiler, Türk maliye politikasının amaçları ve araçları bu derste ele alınacak konulardır.

  AVRUPA BİRLİĞİNDE MALİ KURUM VE POLİTİKALAR

  Bu derste AB’nin bütçe politikaları, Harcama kalemlerinin türleri, Türkiye’nin AB ile uyumlaştırma süreci, AB-Türkiye İlişkilerinin mali boyutuna ilişkin akademik çalışmalar, AB Konseyi, Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun yapısı ve işleyişi, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Sayıştay, Ombudsman, AB'nin danışma kurumları (Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi) ve mali kurumları (Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Yatırım Bankası) üzerinde durulacak ve bu kurumların yapısı ve işleyişi ele alınacaktır.Bununla beraber, dersin başlangıç bölümünde, Avrupa Birliği ve Avrupa Toplulukları’nın tarihçesine Avrupa Birliği Kurumlarının oluşumu ile değişim sürecini öğrenmek anlamında kısaca değinilmektedir.

  VERGİ HUKUKU
  Bu derste Vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, kaynakları, vergiye ilişkin temel kavramlar, vergilendirme süreci, vergi borcunu sona erdiren nedenler, Vergi hukukunun temel ilke ve kavramları, vergi idaresi ve görevleri vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkların çözüm yolları, vergilendirmede tarh ve tahakkuk usulü, tebliğler, vergi alacağının doğuşu, ortadan kalkması, yoklama, inceleme, bildirimler, defter tutma, vesikalar, değerleme ve amortismanlar, vergi cezaları, kamu alacaklarının korunması, tecil, tehir, gecikme zammı, kamu alacağının cebren tahsili, İdare Mahkemeleri, Danıştay ve vergi uyuşmazlıkları konuları hakkında bilgi verilecektir

  TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  Türk Vergi Hukukunun Kaynakları; Gelir Vergisi: Mükellefiyet biçimleri, Gelir unsurları, İstisna, Muafiyet ve indirimler, Matrah, Beyan esası ve gelirin toplanması, Vergi tarifesi, Tarh işlemleri, Geçici vergi, Verginin ödenmesi; Kurumlar Vergisi; Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler: Katma değer vergisi, Banka ve sigorta muameleleri vergisi; Servet Üzerinden Alınan Vergiler: Veraset ve intikal vergisi, Emlak vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi; Yerel Yönetim Vergileri; Diğer Vergiler bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

Ekonomi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |