Ekonometri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ekonometri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   EKONOMETRİ BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. M. AHMET GÖKÇEN
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       UYGULAMALI EKONOMETRİ I-II
  Ders İçeriği:

  İktisat teorileri çerçevesinde makro ve mikro bazda oluşturulacak alternatif modellerin ekonometrik uygulamaları, bu süreçte karşılaşılabilecek sonuçların değerlendirilmesi, tahminlerin ekonometrik olarak yorumlanması, tahmin sonuçlarının ekonominin yapısal analizinde ve gelecek tahminlerinde kullanılması ve ayrıca yine bu tahmin sonuçlarına dayanarak iktisat politikası açısından tahliller ve değerlendirmeler yapmak için kullanılması bu dersin içeriğini teşkil etmektedir.
   
   
  2.       EKONOMİK YAPININ KANTİTATİF METODLARI ANALİZİ I-II
  Ders İçeriği: Makro ve mikro bazda matematiksel ve ekonometrik modeller kullanılarak ekonomik yapının analizi, girdi-çıktı tabloları kullanılarak yapısal değişikliklerin sektörel ve genel ekonomi çapında ele alınması ve geleceğe yönelik tahminler yapılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
   
  3.       PROJE ANALİZİ-I
  Ders İçeriği:

  Proje Analizinde Pazar Araştırması Teknikleri ve Uygulamalar / Proje Analizinde Mali Değerlendirme Teknikleri / A-Bugünkü Değer Yöntemi / B-İç Karlılık Oranı Yöntemi / C-Diğer Yöntemler / D-Problemlerin Çözümü / A) Yenileme ve Değerlendirme Teknikleri / B) Tatbikatta Bunlara Ait Uygulamalar
   
  4.       PROJE ANALİZİ -II
  Ders İçeriği:

  Kamu Projelerine Ait Değerlendirmeler / A) Yatırım Projeleri ve Risk Faktörü / B)   Risk Faktörüne Ait Uygulamalar / Finansal Kiralama ve Uygulamalar / Factoring ve Uygulamalar / Forfaiting ve Uygulamalar / Financhising ve Uygulamalar
   
   
  5.       GİRİDİ-ÇIKTI ANALİZİ I-II
  Ders İçeriği:
             
  Girdi-Çıktı (Endüstriler arası İşlemler) Tablosu/ Girdi Çıktı Tablosunda Milli Gelir Hesapları/ Temel Girdi-Çıktı Modelinin Miktar (Üretim) Çözümü/ Temel Modelde Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi/ Leontief Ters Matrisi ve Toplam Girdi Katsayıları/ Sektörel ve Ekonomi Çapında Üretim Çoğaltanları/ Toplam Faktör Gereksinimi ve Temel Girdi Çoğaltanları/ Temel Girdi Çıktı modelinde Maliyet ve Fiyat Oluşumu/ Açık Bir Ekonomi için Temel Girdi Çıktı Modeli/ Dinamik Modelin Kuruluşu ve Çözümü/ Girdi-Çıktı Modellerinin İktisadi Uygulamaları/ Endüstriyel Bağımlaşma Yapısı/ Doğrudan İleri ve Geri Bağlantı Etkileri/ Toplam Bağlantı Etkileri/ İleri ve Geri Bağlantı Endeksleri/ Bağlantı Etkilerinin Dağılımı/ İleri ve Geri Bağlantı Matrisleri/ Yatırım Öncelikleri ve "Kilit Sektör"
   
  6.       EKONOMETRİDE PAKET PROGRAM KULLANIMI-I
  Ders İçeriği:

  SPSS Paket Programına Giriş: SPSS programında dosya açmak ve dosya türleri/ SPSS dosyalarındaki menülerin açıklanması/ Değişkenlere isim vermek ve açıklayıcı bilgiler yazma/ Dosyada aritmetik işlemler ve düzenleme yapma. İstatistiksel Paremetrelerin Hesaplanması: Merkezi eğilim ölçüleri: mod, medyan, ortalamalar/ Dağılım ölçüleri: Varyans Standart Sapma, Dağılım alanı, Eğiklik, Basıklık, Minimum, Maksimum/ Frekans tabloları ve yüzdeler.Grafikler: Grafik türleri ve kullanım alanları: histogram, dairesel, eğrisel, kümeleme, alan, yüzey, çoklu, hata ve serpme grafikleri/ Grafik çizim teknikleri/ Grafikler üzerinde değişiklikler yapma.SPSS paket programı ile yapılan istatistiksel analizler: korelasyon analizi/ regresyon analizi/ ki-kare testi/ t-testi/ varyans analizi/ güvenilirlik analizi.
   
   
  7.       EKONOMETRİDE PAKET PROGRAM KULLANIMI-II
  Ders İçeriği:

  TSP paket programı: zaman serileri analiz yöntemleriyle ekonometrik modeller oluşturmak, grafikler çizmek ve TSP paket programının kullanımını açıklamak E-VİEWS paket programının kullanımı ve uygulamaları: E-views paket programı ile ekonometrik regresyon modelleri kurmak ve tutarlılık analizleri yapmak, doğrusal, logaritmik, polinom, üstel, ekonometrik geliştirilmiş modellerin uygulamalarını yapmak Parametrik olmayan istatistiksel testler: Kolmogorov-Sinirnov/ Mcnemar/ Medyan/ Man-Midney/ Cochran/ Friedman/ Kruskal-Wallis/ Wilcoxon Paket programı ile yapılan ileri istatistiksel analizler: Faktör analizi/ Diskiminant analizi/ Cluster analizi.Yöneylem araştırması paket programı kullanımı: Simplex yöntemi/ CPM-PERT analizleri/ ulaştırma problemleri/ Stok kontrol yöntemleri/ Dinamik programlama
   
   
  8.       İKTİSADİ ANALİZ I-II
  Ders İçeriği:

  İktisadi Analizde; Konu, Yöntem ve Teknikler/ Tüketim Kuramı/ Üretim Kuramı/ Maliyet Kuramı/ Piyasa Şekilleri ve Firma Dengesi/ Genel Denge Kuramı/ Refah İktisadı Kuramı/ Milli Gelir Analizi/ Para Piyasası/ Konjonktür Kuramı/ İktisadi Büyüme Kuramı/ Makro İktisadi Politikalar Analizi
   
  9.       ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZLERİN MATEMATİKSEL TEMELLERİ-I
  Ders İçeriği:

  Vektör ve matris işlemleri. Norm , açı ve projeksiyon. Lineer denklem sistemleri. Lineer bağımlılık, Tutarsız denklem sistemleri ve en küçük kareler yöntemi. Bir matrisin özyapısı.
   
  10.   ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZLERİN MATEMATİKSEL TEMELLERİ I-II
  Ders İçeriği:

  Lineer transformasyonlar ve istatistik anlamları. Bir matrisin temel yapısı. QR ayrışımı ve lineer modellere uygulaması. SVD ayrışımı. GramSchmidt, Householder ve Givens algoritmaları. Kuadratik ve bilineer formlar. Matrisel türev,Genelleştirilmiş ters matrisler, Temel çok değişkenli analiz yöntemleri.
   
  11.   ZAMAN SERİSİ ANALİZİ -I
  Ders İçeriği:

  Bu dersin amacı, katılımcılara modern zaman serisi tekniklerini ele alırken gerekli bilgileri sağlamaktır. Tek değişkenli ve çok değişkenli olmak üzere her iki model de durağanlık varsayımı ile veya durağanlık varsayımı olmaksızın incelenir. Tahminciler bulunur,   asimptotik dağılımları elde edilir ve aranan ilgili koşullar analiz edilir.

  Dersin içeriğinde ayrıca, Business Cycles, Trend analizi, aylık trend analizi, model seçimi, mevsimsel indeksleme yöntemi konuları yer almaktadır. Uygulamalı zaman serisi verilerinin e-views gibi paket programları kullanarak analiz edilmesi de dersin kapsamı içindedir. ARIMA'nın belirlenmesi, hesaplanması ve uygun hale getirilmesi için Box-Jenkins yönteminin geliştirilmesi, durağan, durağan olmayan ve mevsimsel zaman serisi verilerin tahmin edilmesi ve analiz edilmesi amacıyla geçiş fonksiyonları stokastik modeller ele alınır.
   
  12.   ZAMAN SERİSİ ANALİZİ -II
  Ders İçeriği:

  İkinci yarıyıldada yine durağanlık (Durağan ve Trend Durağan) ve birimkök kavramları üzerinde durulacaktır.

  Dersin ilk döneminde, zaman serisi uygulamalarında karşılaşılan tam durağan ve kovaryans durağan konuları yer almaktadır; seriyi durağan hale getirirken temel tekniklerin (trend yok etme fark alma gibi) kullanımı; birinci ve daha yüksek dereceden otoregresif (AR) işlemler; birinci ve daha yüksek dereceden hareketli ortalama (MA) işlemleri; değişmezlik; ARMA (sırasıyla p. ve q. dereceden otoregresif hareketli ortalama ); mevsimsel işlemler; ARIMA (otoregresif bileşik hareketli ortalama işlemleri), model oluşturma ve model teşhisi.   
   
  13.   BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ -I
  Ders İçeriği:

  BAŞLICA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ/ Bu derste araştırmalara ışık tutacak bazı toplum bilimcilerin savundukları metodik kuralları ve bunların yapılarını ele almaya çalışılacaktır. Böylece bir yandan konunun teorik yanları üzerinde dururken, bir yandan da bazı sosyal olguların sebeplerinin nasıl aydınlatıldığı görülecektir.

  VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ/ HAZIR BİLGİLERİN İNCELENMESİ/ Sosyal olayların araştırılmasında belirli konularda daha önce yapılmış olan çalışmaların var olan kanıt ve belgelerini bilmek gerekmektedir. Bunun için de temel kaynakların ve yararlanılabilecek eserlerin neler olduğunu öğrenmek çok önemlidir./ GÖZLEM/ Pasif Gözlem - Grup Dışından Yapılan Gözlem - Grup İçinden Yapılan Gözlem / Aktif Gözlem / GÖRÜŞME / Görüşme araştırılan konularda karşılıklı konuşma yoluyla sözel bilgi toplama tekniğidir./ Görüşmeye Katılanların Sayısına Göre: Bireysel Görüşme - Grupça Görüşme / Görüşülmek İstenen Kişiye Göre: - Liderle Yapılan Görüşme - Uzman Kişiyle Yapılan Görüşme - Halkla Yapılan Görüşme / Görüşmenin Uygulanış Şekline Göre: - Yapılanmış Görüşme - Yapılanmamış Görüşme - Yarı Yapılanmamış Görüşmeler / ANKET / Anketin Uygulanış Şekline Göre: - Dolaylı Anket - Dolaysız Anket / Posta, Telefon ve Kitle İletişim Araçlarıyla Yapılan Anket / Anketin Hazırlanış Şekline Göre / Soru Tipleri / Kapalı Uçlu Sorular: - Sınıflayıcı Sorular - Derecelendirilmiş Sorular - Sıklık Sorular - Sıralamalı Sorular - Dereceli-Ölçekli Sorular - Tartılı Ölçek Sorular - Noktalı Ölçek Soruları - Grafikli Ölçek Soruları / Açık Uçlu Sorular

  ÖRNEKLEM VE VERİLERİN ÇÖZÜMÜ/ ÖRNEKLEM / Örneklem Seçimi / Tesadüfi Örnekleme: - Basit Tesadüfi Örnekleme -  Sistematik Tesadüfi Örnekleme - Tabakalı Tesadüfi Örnekleme: - Oranlı Tabakalı Örnekleme - Oransız Tabakalı Örnekleme - Küme Örneklemesi   / Tesadüfi Olmayan Örnekleme - Kota Örneklemesi - Monografik Örnekleme / Güvenilirlik ve Geçerlilik / Örneklem Hatası - Hata Payı - Güven Düzeyi / Örneklem Büyüklüğünün Bulunması / Veri Eğilimlerinin Bulunması / Bağıntı Çözümlemesi: - Bogardus Sosyal Uzaklık Ölçekleri - X 2 (Ki Kare) Testi   - t Testi - z Testi
   
  14.   SEMİNER I-II
  Ders İçeriği:

  Bazı ileri düzeyli ekonometri ve istatistik konularıyla ilgili öğrenci çalışmaları ile ilgili tartışma, Bazı konular, Olasılık dağılımları arası ilişkiler, Parametrik olmayan ve yarı parametrik teknikler, Nitel bağımlı değişken teknikleri, Çok değişkenli varyans analizi, Zaman serisi analizi, ARCH-GARCH, Robust regresyon teknikleri
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Yüksek Öğretim Kurumunun kuruluşuyla birlikte, İ.Ü. İktisat Fakültesi içinde   Ekonometri Bölümü açılmış ve böylelikle Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Ekonometri Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi başlamıştır.
  İktisat teorisinin geçerliliğini sınamak için, bilgisayar teknolojisinin gelişmesine de paralel olarak ekonometriye olan ihtiyaç artmış ve ekonometrinin hızla gelişmesini sağlamıştır.

  Yüksek lisans ve doktora seviyelerinde, lisans seviyesinde alınan temel bilginin daha ileri düzeyde tahmin teknikleri ve ispatlarla pekişmesi amaçlanmaktadır. Bu seviyede öğrencilerin yaptıkları ödev ve sunumlarda yararlı olmaktadır.

  Lisans yada yüksek lisansta mezuniyeti ekonometri, istatistik vb. gibi bölümler olmayan öğrenciler lisans üstü eğitime başlamadan önce bilimsel hazırlık programına tabi tutulmaktadır. Bilimsel hazırlık dersleri seçilirken öğrencilerin mezun olduğu fakülte ve bölüm dikkate alınmaktadır.

  Ekonometri lisans üstü eğitimine tabi olan öğrenciler, sayısal düşünme yeteneğine sahip, istatistik-ekonometri paket programlarını iyi derecede kullanabilen ve sonuçları iktisat teorisini göz önünde bulundurarak yorumlayabilen seviyede mezun olurlar.        

  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Bankacılık, Finans,Sigorta, Şirketlerin Araştırma Geliştirme Bölümleri, Pazarlama Bölümleri, Borsa ve Aracı Kurumlar, DPT ve DİE gibi Kurumlar.
   

Ekonomi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |