Home > Yüksek Lisans Programları > İç Mimarlık ve Dekorasyon > Çankaya > İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Çankaya Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  DERS LİSTESİ

  ZORUNLU DERSLER
  IAGR     501     YÜKSEK LİSANS STÜDYOSU I            
  IAGR     503     ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ        
  IAGR     590     YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ    
  IAGR     591     ÖZEL ÇALIŞMALAR            
  IAGR     599     TEZ            

  SEÇMELİ DERSLER
  IAGR     502     YÜKSEK LİSANS STÜDYOSU II            
  IAGR     504     TASARIMDA KARAR SÜRECİ                
  IAGR     505     KURAM TARİHİ            
  IAGR     506     MALİYET KONTROLÜ VE YÖNETİMİ    
  IAGR     507     Y ÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMLAR        
  IAGR     508     KENTSEL MEKAN ANALİZİ        
  IAGR     509     BİNA GÜVENLİĞİ        
  IAGR     510     MİMARİ TASARIMDA YARATICI İMAJLAR    
  IAGR     511     AYDINLATMA VE RENK        
  IAGR     512     GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SOĞUTMA
  IAGR     513     TAŞIYICI SİSTEMLER            
  IAGR      515    İÇ MİMARLIKTA ANLAM    
  IAGR     516     SEÇİLMİŞ KONULAR            
  IAGR     517     İÇ MEKAN PEYZAJ MİMARLIĞI         

  Seçmeli derslere ilaveten lisansüstü danışmanın ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile, Fen Bilimleri Enstitümüzde programı olan diğer bölümlerden de dersler alınabilir. Bunlar da yine seçmeli dersler olarak sayılacaktır.

  DERS İÇERİKLERİ


  IAGR 501 Yüksek Lisans Stüdyosu I (3-0-3)
  Bu derste toplum ihtiyaçlarını karşılama ve gelişim, büyüme ve üretkenliği sağlamak amaçlı projeler için detaylı araştırmalar sonucu ortaya kapsamlı program çıkartma esas alınır. Proje içeriklerinin kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda renk, aydınlatma, tesisat ve yangın güvenliği gibi konularda verilen işleve uygun çözümler sunması ve fizibilite raporları ile desteklenmesi beklenir.

  IAGR 502 Yüksek Lisans Stüdyosu II (3-0-3)
  Dersin amacı, tasarıma kavramsal yaklaşımın temellerinin tartışılması ve insan ihtiyaçları ile estetik gereksinimler arasındaki ikilemin irdelenmesidir. Böylece ders, tasarım kuramı ile uygulamanın çarpıştığı felsefi bir boyut kazanır. Öğrencilerin tasarım sürecinde edindikleri bilgi birikimlerini projelerine aktarmaları ve karmaşık sorun çözme teknikleri kullanarak mekan programlaması ve organizasyonunu sağlamaları beklenir.

  IAGR 503 Araştırma Yöntemleri (3-0-3)

  Öğrenciyi araştırma yöntemlerine ve tez çalşmasının gerektirdiği bağımsız çalışmaya alıştırmak üzere tasarlanmış bir ders. Bu amaç biribirine paralel iki süreç ile sağlanmaktadır. Bir yandan sözel anlatımlar, tartışmalar ve okumalar vasıtasıyla araştırma kuramları ?tasarım ve planlama ağırlıklı olmak üzere- işlenmektedir. Diğer yandan, öğrencilere, anketler ve ölçümler gibi alan çalışmaları yaptırılmakta ve bunlardan toplanan verilerin analizi istenilmektedir. Bu çalışmaların sonuçları raporlar halinde sınıfta sunulmaktadır. Dönem sonunda öğrenciler bu çalışmaları derleyen tez biçiminde final raporlar hazırlamaktadır.

  IAGR 504 Tasarımda Karar Süreci (3-0-3)
  Bu dersin amacı, lisansüstü öğrencilerinin iç mimarlar için araştırma çalışmaları ve profesyonel hayatta büyük onem taşıyan alternatif tasarım çözümlerinde değerlendirme yetilerini geliştirmektir. Bu doğal olarak, proje değerlendirme alanını kapsar. Ancak, geleneksel ve çağdaş karar verme metodlarına ve bu yaklaşımların öğrencinin yüksek lisans tezindeki kullanımına onem verilmektedir. Teorik konulardaki sunumlar, öğrenciye verilen ödev ve pratik çalışmalarla desteklenir.Ödevler genellikle öğrencinin tezi ile ilişkilidir. Bu dersten elde edilecek tecrübenin yüksek lisans tezinde karşılaşılabilecek karar verme problemlerine cevap vermesi beklenir.

  IAGR 590 Yüksek Lisans Semineri (3-0-3) (Kredisiz)
  Öğrencilere tez çalışmaları ile ilgili tartışma ve görüş alış verişi fırsatı yaratmaktadır. Bütün öğrenciler tarafından, seminer düzeninde, onların seçilmiş tez konuları ile ilişkili olarak düzenlenecektir.

  IAGR 591 Seçilmiş Konular (0-4-0)

  IAGR 599 Tez (Kredisiz)

  IAGR 505 Kuram Tarihi (3-0-3)
  Bu ders mimari pratiğe ilişkin temel kuramlar ile söylemleri ve analizlerini kapsar. Barok, Art Nouveau, De Stijl, Modernizm, Post Modernizm, vb. iç mimariye yönelen "mekan kuramı" nı oluşturan dönemleri içine alır.

  IAGR 506 Maliyet Kontrolu ve Yönetim (3-0-3)
  Maliyet çıkarılma prensipleri, maliyet kontrolu. Kritik Patika Yöntemi, İnsan Faktörü, Pazarlama, Ticaret Birlikleri, firma ve anapara sağlama, şirket organizasyonları, yapı sözleşmeleri hazırlama, zorunluluklar ve diğer hukuki problemler.

  IAGR 507 Yönlendirilmiş Çalışmalar (3-0-3)
  Bu ders, mimari tasarım düşüncesini, gündeme gelen veya öğrenci tarafından getirilecek olan değişik zaman, yer ve eğilimlerini, öğrencinin çalışma alanı paralelinde tartışır. Ders kapsamında, çağdaş iç mimari sorunlarının öğrencilerle beraber sorgulanacağı ortamın, bilimsel düzeylerde oluşturulması umulmaktadır.

  IAGR 508 Kentsel Mekan Analizi (3-0-3)
  Dersin amacı, kentsel tasarımın amaç ve prensipleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Kentsel yapı bilim ilişkisi, insan algılamaları ile sosyal eylemleri, yaya ile motorlu dolaşım, sokak ile meydanların özellikleri, kentsel mekan bileşenleri vb. kuramsal çıkarımlar ders ve okumalarla araştırılmaktadır. Öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere kentsel mekan veya kentsel tasarım şemaları üzerinde ödevler hazırlamaları beklenmektedir. Çalışma sonuçları sınıfta öğrencilerce sunulmaktadır.

  IAGR 509 Bina Güvenliği (3-0-3)

  Binaların, özel tehlikeli aktivitelere karşı davranış özelliklerinin anlaşılması. Değişik doğal veya yapay afetlerin önlenmesi veya zararlarının en aza indirilmesine uygun tasarım yapılması. İlgili anlamda malzeme seçimi, detay ve teknoloji oluşumu. Yangın kaçışları. Acil durum standartlarını ve yönetmeliklerinin öğrenilmesi.

  IAGR 510 Mimari Tasarımda Yaratıcı İmajlar (3-0-3)
  Çoğu kültürlerce, bazı temalar mekan ve zaman ile ilişkilendirilirler. Bu temalar mimarinin imajlarını, mekansal organizasyon modelleri veya mekan kompozisyon'unda; hem iç-dış, hem de yerleşsel, ticari, endüstriyel veya toplumsal, sanatın elemanlarını, oluştururlar. Bu ders, atrium/iç bahçe, kule, rampa, arkad/kamelya, duvar, salon, kanal, köprü, merkezilik, ızgara örgü, toplam mekan, vb. mimarinin betimleyici formlarının analizini kapsar.

  IAGR 511 Aydınlatma ve Renk (3-0-3)
  Konfor sistemler için fiziksel standartlar. İlgili konulardaki mimari tasarımlarda karar alma aşamaları. Aydınlatma ve renk katıştırımlarında optimum mekan kaliteleri elde edilmesinde değişik eğilimler. Bina cephelerinde tasarlanacak dolu-boş dengelerinin algılanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi. Seçim kararlarında işlevsel girdiler.

  IAGR 512 Güneş Enerjisi ile Isıtma ve Soğutma (3-0-3)
  Eneji korunumu prensipleri. Güneş enerjisini ısıntma ve soğutma için kullanma. Pasif ve aktif sistemler. Mekanları optimum güneş radyasyonu için tasarlama prensipleri. Değişik sistemleri seçmede çevresel koşulların irdelenmesi.

  IAGR 513 Taşıyıcı Sistemler (3-0-3)

  Taşıyıcı system tasarımına sistemsel yaklaşımlar. Mimari ile taşıyıcı system tasarımı kararlarındaki aşamalar. Değişik yapı malzemelerinin taşıyıcı özelliklerinin çalışılması. Estetiğin olumlu elde edilebilmesi için temel taşıyıcı sistem gereksinimleri. Plakalar, katlanmış plaklar, modüler koordinasyon, 2 ve 3 boyutlu ızgaralar, cidarlar, kabuklar, uzay kirişler, asma ve şişirme taşıyıcı sistemler.

  IAGR 515 İç Mimarlıkta Anlam (3-0-3)
  Bu ders iç mekanda/mimaride biçim ve içerik ikiliğine dikkati çekmektedir. Gösterge bilimin prensiplerini, yöntemlerini, öncü isimlerini ve bilgisini içermektedir. Bazı alan çalışmalarını ve öğe çözümlemelerini, kapı, sandalye, merdiven, vb. gibi kapsamaktadır.

  IAGR 516 Seçilmiş Konular (3-0-3)
  Çalışmalar, seçilen tez konusu ile doğrudan ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Dersin amaçları, araştırmacının özelliklerine ve seçilen konuya bağlı olarak, çok değişik olabilir. Genel bir anlayış olarak; bir öğrenci, her aşamada üretken olabilmek için, gereken bilimsel anlayışı yaratabilmek ve problem tarifi ile problem çözme sürecinde doğru yolları elde edebilmek durumundadır.

  IAGR 517 İç Mekan Peyzaj Mimarisi (3-0-3)
  Dersin amacı, peyzaj tasarımının anlamı ve prensiplerinin öğrencilere aktarılması, iç mimarlıkla, peyzaj bağlantılarının araştırılması ve mimarlıkla olan bağlamın ve sonuçlarının tartışılmasıdır. Ayrıca, tasarım süreci, ölçüleri ve tasarımı yönlendirici projeleri hazırlama yöntemleri ile iç mekandaki kamusal ve yeşil alanların tasarımı ve dış mekanla ilişki kurulmasıdır.

İç Mimarlık ve Dekorasyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |