İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları

  İç Mimari - bilindiği gibi - ilgi alanı geniş bir açı içinde yer alan, teknik ve sanatı birlikte kullanan uygulamalı bir meslek dalıdır.

  İç Mimarın ise 4 yıllık Lisans eğitimiyle kendini bu çok geniş alan içinde yer almaya hazırlayan meslek adamı olarak bilgi, görgü ve deneyimlerini, kısa bir değişle eğitimini belirli bir hedefe - uzmanlık alanına - yönlendirerek geliştirmesi kuşkusuz yadsınamaz.

  Bu hedefi gerçekleştirebilmek için olanak sağlamak amacıyla T.C. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bir İç Mimari Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

  Programın Eğitim-Öğretim dili Türkçe`dir

  DERS LİSTESİ

  Seminer
  Dönem Projesi
  Tez
  Çağdaş Strüktür - İç Mimari Etkileşimi
  Mobil Konutlarda İç Mekan Organizasyonu
  Geleneksel Yapılarda İç Mekan Organizasyonu
  Ergonomi
  Konaklama Tesisleri İç Mekan Tasarımı
  Ulaşım Yapıları İç Mekan Tasarımı
  Büro Yapılarında Mekan Tasarımı
  Kent Mobilyaları ve Çevre Düzenleme
  Mobilya Tarihi
  Malzeme – Mekan İlişkileri
  Alış-veriş Merkezleri İç Mekan Tasarımı
  İç Mekan Tasarımında Teknolojik Etkenler
  Teknolojinin Mobilya Tasarımına Etkisi
  Tarihi Yapılara Yeni Fonksiyon Kazandırma
  İç Mimaride Aydınlatma
  Sağlık Yapıları İç Mekan Tasarımı
  Akustik


  ZORUNLU DERSLER

  İÇM 500 Seminer
  Seminerlerde bilim dalı öğretim üyelerinin yanı sıra koruma, restorasyon iç mimarlık ve sanat tarihi alanlarında uzman kişiler davet edilerek sözel ve görsel açıklamalar yapılması. Öğrencilerin belirli konularda hazırlanarak seminerlere katkıda bulunmaları.

  İÇM 502 Dönem Projesi
  Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasının sağlanması.

  SEÇMELİ DERSLER

  İÇM 504 Çağdaş Strüktür - İç Mimari Etkileşimi
  Çağdaş strüktürlerin tasarım ilkeleri: Hafiflik ve şeffaflık; çağdaş strüktürlerde taşıyıcı olarak kullanılan malzemeler: Çelik, cam, membran, plastikler, öngerilmeli betonarme ve ahşap. Mekanların çağdaş strüktürlerle örtülmesi: Uzay kafes sistemler, kabuklar, asma – germe sistemler. şişirme ve hava basıncı ile taşınan membran strüktürler.

  Çağdaş strüktürler yardımıyla oluşturulan iç mekanların tasarımında göz önünde tutulması gereken yapısal ve fiziksel hususlar: Renk, aydınlatma, akustik, ısıtma, havalandırma, klima (HVAC). Çağdaş strüktürlerin mobilya tasarımına yansıması.

  İÇM 517 Mobil Konutlarda İç Mekan Organizasyonu
  Taşınabilir yapılardan konutun tanımı, Orta Asya’da ilk örnekleri görülen göçebe hayatın gerekleri sonucu meydana gelen taşınabilir ilk konut çadırın günümüz yaşantısına uzantısı ve çağdaş teknoloji ile ulaşın günümüz taşınabilir konutlarının üretimi, kullanım araçları ve mobil konutun tasarımında kullanılan öğelerin seçimi ve bunların organizasyonu

  İÇM 521 Geleneksel Yapılarda İç Mekan Organizasyonu
  Geleneksel Yapılarda İç Mekan organizasyonu, yapı malzemeleri, yapım teknikleri ve süsleme elemanlarının örneklerle irdelenmesi.

  İÇM 523 Ergonomi
  Kişi çevre ilişkilerinin genel tasarım açısından irdelenmesi, veri, bulgu ve denemelerin sentezi yoluyla iç mimarlık tasarımına etkilerinin belirlenmesi

  İÇM 524 Konaklama Tesisleri İç Mekan Tasarımı
  Turizm binalarının tanımlanarak sınıflandırılması, genel planlama ilkeleri, planlamayı etkileyen yan faktörler belirlenerek örneklerin incelenmesi ve yorumlanması.

  İÇM 526 Ulaşım Yapıları İç Mekan Tasarımı
  Kara, deniz ve hava ulaşım binalarının kentsel çevre içerisinde yeri ve önemi, Terminal binalarının tarihçesi ve gelişimi. Kent nüfusu ve terminal kapasitesi ilişkisi, kara, deniz ve hava ulaşım araçları terminallerinin tasarım ilkeleri.

  İÇM 527 Büro Yapılarında Mekan Tasarımı
  Büro binasının tanımı, önemi. Büroda çalışma eyleminin tanımı, eylem ilişkileri ve gereksinimleri. Büro iç mekanı ve büro organizasyonu. Alan sentezleri ve iç mekan tasarımına etkileri. Büro iç mekanı ile dış kabuk ilişkisi. Örneklerle irdelenme. Büro iç düzenlemesinde teknik donanım ve malzeme.

  İÇM 532 Kent Mobilyaları ve Çevre Düzenleme
  Mobilya kavramının kent ölçeğinde ele alınarak irdelenmesi ve tasar ölçütlerinin belirlenmesi.

  İÇM 533 Mobilya Tarihi
  İç Mekan kullanımında gereksinimi duyulan mobilyaların tarihsel süreçte gösterdiği değişmeler, akımlar, stiller ve bunların mobilya tasarımına etkileri.

  İÇM 541 Malzeme – Mekan İlişkileri
  İç Mekanda malzemenin mekan kurgusu ile bağlantısının kurulması; bu konuda malzeme özelliklerinden ve mekan verilerinden hareketle malzeme seçim kriterlerinin ortaya konulması.

  İÇM 545 Eğitim Yapıları İç Mekan Tasarımı
  Eğitim binalarının sınıflandırılması ve planlama ilkelerinin tanıtılması.

  İÇM 547 Alış – Veriş Merkezleri İç Mekan Tasarımı
  Kapalı Kamusal çevre sorunları ve İç Mekan tasarımına etken ölçüt ve ilkelerin belirlenmesi.

  İÇM 552 İç Mekan Tasarımında Teknolojik Etkenler
  Zaman kavramındaki değişiklikler tasarım anlayışımıza da yansımakta, gelişen teknolojiyle birlikte akıllı bina sistemleri uygulanarak mekanla ilişkimiz yepyeni noktalara ulaşmaktadır. Akıllı binalarda yer alan bina otomasyonu, güvenlik, kullanıcı tanıma, iletişim ses-görüntü, aydınlatma, iklimlendirme gibi tüm kontrol sistemleri hakkında bilgiler verilmekte, teknolojinin mekan tasarımına sunduğu konfor, güvenlik enerji tasarrufu imkanları yanında magnetik alandan kaynaklanan sorunlar da irdelenmektedir.

  İÇM 554 Teknolojinin Mobilya Tasarımına Etkisi
  Gelişen teknoloji ve malzeme çeşitliliğinin mobilya tasarımına etkileri. Teknolojinin sunduğu konfor ve kolaylıkların mobilya tasarımına ve yapımına getirdiği yeniliklerin irdelenmesi.

  İÇM 556 Tarihi Yapılara Yeni Fonksiyon Kazandırma
  Korunması gerekli ancak özgün işlevini kaybetmiş yapılara güncel işlev verilmesini düzenleyen bu disiplinde binanın özgün işlevini ne surette kaybettiğinin araştırılması, buna göre binanın içinde bulunduğu yakın ve uzak çevrenin gereksinimleri ve diğer koşullar göz önüne alınarak bir metod çerçevesinde yeni işlev belirlenmesi. Binanın ait olduğu türün tipolojisinin incelenmesi, yapısal ve mekansal özellikleri analiz edilerek, restorasyon ilkeleri, teknik ve yasal veriler doğrultusunda yapılabilecek değişiklerin saptanması.

  İÇM 557 İç Mimaride Aydınlatma
  Aydınlatmanın genel prensipleri, aydınlatma şekil ve sistemleri, gerekli hesaplamaların yapılması. Aydınlatma eleman ve armatürleri hakkında bilgileri vermek. Mekanın nitelik ve özelliklerinden hareketle aydınlatma-mekan ilişkilerini belirlemek, aydınlatma cinsi, şekli ve armatürlerin seçim kriterlerini irdelemek.

  İÇM 559 Sağlık Yapıları İç Mekan Tasarımı
  Sağlık Yapıları İç Mekan Tasarımına etkin tasar ölçütlerinin ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi.

  İÇM 561 Akustik
  Titreşim, frekans, dalga boyu, hız konularının irdelenmesi, sesin fizyolojik / psikolojik etkisinin tanımı, basınç, yoğunluk, seviye konularının öğretilmesi, çok amaçlı mekanların tasarımı, sesin yansıması, emilmesi, reverberasyon zamanı, yankı konularının incelenmesi, akustik hesaplarının yapılması.


İç mimarlık ve dekorasyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |