Geomatik Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Geomatik Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı'na (Yüksek Lisans ve Doktora) aşağıda belirtilen disiplinlerden başvuru kabul edilmektedir. o Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği o İnşaat Mühendisliği o Çevre Mühendisliği o Şehir ve Bölge Planlama o Jeoloji Mühendisliği o Maden Mühendisliği o Bilgisayar Mühendisliği o Elektrik ve Elektronik Mühendisliği o Uzay Mühendisliği o Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği o Meteoroloji Mühendisliği o Matematik Mühendisliği o Fizik Mühendisliği o Orman Mühendisliği o Ziraat Mühendisliği o Jeofizik Mühendisliği o Hidrojeoloji Mühendisliği o İşletme Mühendisliği
 • Program tanımları
  Geomatik Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi

      
  Fotogrametrik Veri Elde Etme Donanımlarının Kalibrasyonu    
  Görselleştirme    Ders İçeriği    
  CBS'de Analiz Algoritmaları
  Yükseklik Sistemleri Ve Presizyonlu Nivelman Teknikleri
  Radar ve Mikrodalga ile Uzaktan Algılama
  Geomatik Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları    
  CBS Projelerinin Yönetimi
  Potansiyel Teori    Ders İçeriği    
  Curve and Surface Fitting Methods
  GPS Deformation Monitoring & Analysis
  Quantitative Remote Sensing
  Sensor Integration and Data Fusion
  Uzmanlık Alan Dersi
  CBS ve Uzaktan Algılama ile Afet Yönetimi
  Geomatik Mühendisliğinde Hiperspektral ve LİDAR Verilerinin Analizi
  Dinamik Kriterlerle Geçki Geometrisi Tasarımı    
  CBS Teknolojisinde Güncel Konular    
  Jeodezik Ağların Analizi    Ders İçeriği    
  Photogrammetric Triangulation and Error Sources    
  State Models, Kalman Filtering & Smoothing    
  Close Range Photogrammmetry and Machine Vision    
  Special Measurement Methods in Photogrammetry    
  Uzmanlık Alan Dersi    

  Ders İçerikleri

  Fotogrametrik Veri Elde Etme Donanımlarının Kalibrasyonu

  Kalibrasyonun Tanımı ve Amacı, Resim Çekme Makinalarının İç Yöneltme Elemanları ve Hata Kaynakları, Radyal Distorsiyon ve Teğetsel Distorsiyon, Resim Çekme Makinelerinin Kalibrasyon Yöntemleri, Lineer Transformasyon ile Kalibrasyon Yöntemleri, Bilinen Yıldız Konumlarıyla Kalibrasyon, Ganiometrelerle Kalibrasyon Yöntemleri, Dijital Resim Çekme Makinalarının Kalibrasyonu, Diğer Fotogrametrik Sistemlerin Kalibrasyonu, Tarayıcıların Kalibrasyonu, Diğer Mekanik Sistemlerin Kalibrasyonu, Foto Dedektörlerin Kalibrasyonu, Kalibrasyon ile ilgili yazılımların tanıtılması

  Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Görselleştirme    Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ve Kartografya: Tanımlar, CBS Ve Kartografya Arasındaki İlişkiler, CBS'de Görselleştirme Aracı Olarak Haritaların Önemi, Konumsal Veri, CBS'de Kartografik Yöntemlerin Uygulanmasına Örnekler. CBS'de Harita Özellikleri: Kartografik Yaklaşımlar, CBS'de Kartografik İletişim, CBS Uygulamalarında Kullanılan Haritaların İşlevleri Ve Çeşitleri. Kartografik Görselleştirme: Algılama, İletişim, Formalizm. CBS Sonuç Ürünü Olarak Haritaların Tasarımı: Genelleştirme, İşaretleştirme, Üretim, Masa Üstü Üretim. CBS'ye Konu Olan İstatistiksel Sunumlar: İstatistiksel Ölçmeler, Mekansal Verilerin Kartografik Analizi, İstatistiksel Harita Yapım Yöntemleri. Bilgi Sunum Teknikleri: Elektronik Atlaslar, Haritalar Ve Multimedya Sistemleri, Animasyonlu Haritalar, Kartografyada Uzman Sistem Yaklaşımları, CBS'de Görselleştirme Yazılımlarına Örnekler.

  CBS'de Analiz AlgoritmalarıGiriş, Obje Türleri Tanımı, Topolojinin Sunumu, Coğrafi Varlık Türleri ve Tanımlar, Doğru Kestirme için Algoritmalar, R Ağacı algoritmaları, Çokgenler için Algoritmalar, Çokgen Örtüsü, Mekansal İlişkiler için Biçimsel Modeller, Kesişim Modeli, Ağ Analiz İçin Veri Hazırlanması, Ağ Analizleri, Üç boyutlu analizler, Düzensiz üçgen ağları(TIN), Üç Boyutlu Analizler İçin Diğer Teknikler, Quadtree Algoritmaları ve Mekansal İndeksler, Mekansal Operasyonlar, Mekansal Veri Sorgulama Dilleri, Vektörleştirme, Mekansal Referans İlişkisi. Ulusal ve Uluslararası Standartlar

  Yükseklik Sistemleri Ve Presizyonlu Nivelman TeknikleriGiriş ve Genel tanımlar, Geoid ve ortalama deniz seviyesinin belirlenmesi, Yükseklik Sistemleri (Jeopotansiyel yükseklik, Ortometrik Yükseklik, Normal Yükseklikler, Elipsoidal Yükseklik) Yükseklik Belirleme Teknikleri, Klasik ve elektronik presizyonlu nivolar, Ölçme ve değerlendirme, İnvar miraların kontrol ve Kalibrasyonu, Motorize Presizyonlu geometrik Nivelman. Presizyonlu Trigonometrik Nivelman, Motorize Presizyonlu Trigonometrik Nivelman. GPS ile Presizyonlu yükseklik belirlenmesi. Vadi Geçiş Nivelman Yöntemi, Hidrostatik Nivelman, Bazı örnek uygulamalar.

  Radar ve Mikrodalga ile Uzaktan AlgılamaRadar Sistemi,Yerbilimleri Açısından Genel Bir Bakış, Radarın Temel Özellikleri, Radar Uçak/Uydu Sistemleri, Radar Görüntü İşleme (Ön işleme, Zenginleştirme, Sınıflandırma), Proje Planlama ve Arazi Çalışması, Uygulamalar, Tarım Uygulamaları, Ormancılık Uygulamaları, Toprak Nemi Uygulamaları, Arazi Kullanımı uygulamaları, Jeolojik ve Jeomorfolojik Uygulamalar (Interferometri), Proje Sunumu.

  Geomatik Mühendisliğinde Yapay Sinir AğlarıBiyolojik sinirler, yapay sinir modelleri; Yapay şebeke mimarileri, tüm bağlantılı, tabakalı, ileri beslenmeli ve modüler ağlar; Yapay sinir öğrenmeleri, bağımlılık ve geri beslenme ağırlıklı yinelenen öğrenmeler; Yapay sinir ağları kullanımları, sınıflandırma, gruplama, vektör sayısallaştırma, desen (patern) tanımı, fonksiyon yaklaşımı, öngörü, kontrol uygulamaları, en iyileme; Ön işleme, taranmış görüntü girdileri, görüntü sıkıştırılması,kenar belirlemesi, parçalama; Yapay sinir asal bileşenleri, k-ortalamalar; Yapay Sinir Ağları ile Uzaktan Algılama uygulamaları.

  CBS Projelerinin YönetimiGiriş, İletişim, Veri Değişimi, Stratejik planlama, Mevcut Durum Analizi, Proje Planlama, Hedef Tanımlama, Kavramsal Modelleme, Maliyet/yarar Analizi, Sistem Seçimi, Sistemin Çalışır Duruma Getirilmesi, Sistem mimarisi, Donanım ve yazılım gereksinimleri. CBS Yatırımlarının Yönetimi, CBS nin Yönetimi, CBS üretiminin değerlendirilmesi: Geri besleme, Veri toplama, Sistem Yönetimi, Sistem Bakımı ve Sistem Değişimi, CBS'nin işletilebilirliği ve güncellenmesi, CBS'de Analiz, CBS proje sonuçlarının diğer disiplinlerle birleştirilmesi, yorumlanması ve kullanılması,

  Potansiyel Teori    Vektör ve skalar büyüklükler, vektörel işlemler, Çekim kuvveti, potansiyel ve nivo yüzeyi, Gauss ve Green integral formülleri ve bunların uygulamaları, Harmonik fonksiyonlar, Stokes teoremi ve Drichlet ilkesi, Küresel yüzey harmonikleri, Legendre fonksiyonu, Küre harmonikleri yardımıyla Drichlet probleminin çözümü, Potansiyel teoride küre ve elipsoid için sınır değer problemleri, Bir sınır değer problemi olarak jeoid, Jeoid belirleme yöntemleri.
  Curve and Surface Fitting Methods

  GPS Deformation Monitoring & Analysis (GPS ile Deformasyon İzleme ve Analizi)Giriş, Eğri ve yüzey yerleştirme, Geomatikte eğri ve yüzey yerleştirme tekniklerinin uygulama alanları, Global enterpolasyon, Nokta kümesinde global eğri enterpolasyonu, Belirli türev sınırlandırmaları ile Global eğri enterpolasyonu, Kübik spline eğri enterpolasyonu, En küçük karelerle eğri uydurma, Global yüzey enterpolasyonu, Polinom yüzeyleri, Spline yüzeyleri, Kriging, Minimum eğrilikli yüzeyler, En küçük karelerle yüzey uydurma, Lokal enterpolasyon, Lokal parabolik eğri enterpolasyonu, Lokal kübik eğri enterpolasyonu, Lokal yüzey enterpolasyonu, Sonlu elemanlar yaklaşımları, Coons yüzey parçaları, Tensor çarpım yüzeyleri, Spline yüzey parçaları, Bezier yüzey parçaları, Noktasal enterpolasyon, Eğri ve yüzey yerleştirme algoritmaları, Programlama uygulamaları.

  Quantitative Remote Sensing (Kantitatif Uzaktan Algılama)Giriş; Uzaktan Algılamada veri analizi: analog ve dijital veri; Analog verinin sayısallaştırılması, Uzaktan algılanmış dijital formatta veri; Görüntülerin ön işlenmesi; Uzaktan algılanmış verinin radiometrik ve geometrik ön işlenmesi; Görüntülerde tek ve çok değişkenli istatistik; Uzaktan algılanmış görüntü verilerinin zenginleştirilmesi: Kontrast zenginleştirilmesi, Filtreleme; Uzaktan algılanmış görüntü verisinin manipulasyonu: tek kanallı görüntüde manipulasyon, çok kanallı görüntüde manipulasyon; Sınıflandırma işlemi: kontrollu ve kontrolsuz sınıflandırma, Veri çakıştırması.

  Sensor Integration and Data Fusion  (Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Çakıştırma)Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Çakıştırma, Veri Çakıştırma Yöntemleri, IHS Dönüşümü, Brovey Dönüşümü, Algılayıcı Tipleri ve Özellikleri, Çoklu Algılayıcı Sistemlerin Yararları, Görüntü İstatistik, Transform ve Sıkıştırma, Çoklu-veri cakıştırma teknikleri, Uygulama Alanları, Örnekler, Mevcut tekniklerin Avantajları ve Dezavantajları

  Uzmanlık Alan Dersi

  CBS ve Uzaktan Algılama ile Afet YönetimiGiriş, Afet Yönetimi, Afet Yönetiminin Bileşenleri, Doğal Afetler, Teknolojik Afetler, Global ve Lokal Afetler, Tehlike Analizi, Zarar Azaltma Stratejileri, Hasar Tespiti, Afet Yönetimi Bazlı CBS Sistemi, Veri Elde Etme ve Entegrasyon, Uzaktan Algılama Verileri, Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Uygulamaları, Afet Senaryolarının Oluşturulması, HAZUS (Hazards US) programının uygulamaları, Uygulamalı Proje.

  Geomatik Mühendisliğinde Hiperspektral ve LİDAR Verilerinin AnaliziHiperspektral Algılayıcılar ve LIDAR, Hiperspektral Algılayıcılarda ve LIDAR da Çözünürlük, Laser ve Spektrometre, Yersel ve Hava Spektrometreleri, Veri Kübü, Spektral Veri Analizi, Hiperspektral Görüntü Zenginleştirme, Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma, Klasik Uzaktan Algılama Teknikleri ile hiperspektral uzaktan algılama tekniklerinin karşılaştırılması, Hiperspektral ve LIDAR Verilerinin farklı disiplinlerde uygulamaları.

  Dinamik Kriterlerle Geçki Geometrisi TasarımıGeçki Tasarımında Geçiş Eğrisi Kullanımının Tarihçesi, Alışılagelmiş Geçiş Eğrisi Tasarım Kriterleri, Yanal Sademe Kavramı, Yanal Sademeye Düşey Geometrinin Etkisi (Dairesel, Parabolik, Bileşik Düşey Kurblar), Geçmişte Kullanılan Geçiş Eğrileri, Eğrilik ve Dever Fonksiyonları, Klotoid Eğrisi, Bloss Eğrisi, Sinüzoid Eğrisi, Yeni Nesil Geçiş Eğrileri, Tasarım Temelleri, Eğrilik ve Dever Fonksiyonları, Yol-Araç Dinamiği İçin Hareket Modelleri, Eski ve Yeni Geçiş Eğrilerinin Değişik Hareket Modellerinde Yanal Sademe Fonksiyonları, Yanal Sademe Fonksiyonlarına Göre Eğrilerin Karşılaştırılması.

  CBS Teknolojisinde Güncel KonularMekan modellemesi (Varlık temelli modelleme, Alan temelli modelleme), mekan anlayışı, mekansal değişmezler, mekanın topolojik olmayan yanları, nokta kümesi topolojisi, kıyı ve sınır farkı, ayrıklık kavramı, Obje temelli modelleme (obje temelli yaklaşım, notasyonlar), UML (Unified Modelling Language), miraslanma, genelleştirme, özelleştirme, Tablolar biçiminde modelleme(obje sınıflarının birleştirilmesi, birleştirme ve toplama, üst ve alt sınıflar, objelerden tablolara geçiş), CBS lerde "zonlama" fonksiyonu, CBS ler arası veri değişim problemi, CBS'ler ile en uygun yer planlaması, CBS de zamanın modellenmesi, Multimedia araçlarının CBS'ne entegrasyonu, CBS lere erişim problemi, OGC ve "birlikte çalışabilirlik" kavramı, OGC nin "basit obje (simple feature)" kavramı, Mekansal verilerin yasal koruma altına alınması, XML (eXtensible Markup Language), XML nin CBS alanında kullanılması ve GML (Geographic Markup Language).    

  Jeodezik Ağların Analizi  (Jeodezik Ağların Analizi )Jeodezik ağların hesabı için kestirim yöntemleri, Gauss-Markoff Modelinin matematik esasları. Jeodezik ağlarda datum ve datum defekt problemi. Serbest ağ dengelemesi, datum transformasyonu. Jeodezik Ağların değer yargıları. Kontrol ağlarının tasarım ilkeleri. Dengeleme hesabının model testleri; fonksiyonel model, stokastik model testleri, uyuşumsuz ölçüler testi. Deformasyonların saptanması için signifikans testleri. Global test ve nokta testleri ile deformasyonların lokalize edilmesi. Deformasyon analizi için değişik yaklaşımlar. Robust istatistiğin uygulanması. Deformasyon analizinde kinematik modeller.

  Photogrammetric Triangulation and Error Sources (Fotogrametrik Triyangulasyon ve Hata Kaynakları)
  Fotogrametrik triyangülasyonun amaç ve hedefleri, Ön bilgiler ve kullanılan nokta türleri, Bağımsız modellerle fotogrametrik triyangülasyon, Üç boyutlu blok dengelemesi, Konumsal ve yükseklik doğrulukları, Aletsel Bilgiler, Işın demetleri ile dengeleme, resim ve cisim noktaları arasındaki ilişki, Fotogrametrik triyangülasyonunda kullanılan ek parametreler, Doğruluk dereceleri, fotogrametrik triyangülasyon yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları, Fotogrametrik triyangülasyonu için uydular ile konumlandırma, koordinat sistemleri Navstar GPS, GPS ve IMU desteği ile fotogrametrik triyangülasyon, Kontrol noktasız ve az sayıda kontrol noktalı fotogrametrik triyangülasyon, Fotogrametrik triyangülasyonunun doğruluk özellikleri ve geoidin etkisi, Otomatik fotogrametrik triyangülasyon, Fotogrametrik triyangülasyonunda eğilimler, Significance testleri, Güvenirlik kontrolu, Fotogrametrik çalışmaların güvenirliği, Ölçme gruplarının varyans tahmini, Bir fotogrametrik triyangülasyonu yazılımının sunumu .

  State Models, Kalman Filtering & Smoothing (Durum Modelleri, Kalman Filtresi ve Yumuşatma)
  Giriş, dinamik modelleme, avantajları ve dezavantajları. Jeodezik ölçülerin modellenmesi, deneysel model tanımlama. Lineer ve lineer olmayan dinamik sistemler, geçiş matrisi, ölçülebilirlik ve kontrol edilebilirlik, hata yayılımı. Kinematik konumlamadan örnekler, kesikli optimal prediksiyon, lineer filtreleme ve yumuşatma. Kalman filtresi, UD faktorizasyonu, SRIF algoritması. Lineer olmayan tahminden seçilmiş konular. Genişletilmiş ve uyumlu Kalman Filtresi

  Close Range Photogrammmetry and Machine Vision (Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş )
  Yapay görüşün esasları, yapay görüş aletleri, yapay görüş yazılımları, Endüstri ve kalite kontrolunda yapay görüş teknikleri, Gerçek Zaman Fotogrametrisi, Yapay görüşün uygulama esasları, Görüntü eşleme esasları, Görüntü eşleme teknikleri, en küçük kareler ve Cross korelasyon görüntü eşleme teknikleri

  Special Measurement Methods in Photogrammetry (Fotogrametride Özel Ölçme Yöntemleri) Giriş, Fotogrametrinin mühendislik amaçlı özel uygulama alanları, Röntgen Fotogrametridi, Veri ve görüntü elde etme, veri analizi, değerlendirme, doğruluk, Bilgisayarlı Tomografi, veri ve görüntü elde etme, veri analizi, değerlendirme, doğruluk, Hologrametri, veri ve görüntü elde etme, veri analizi, değerlendirme, doğruluk, Videogrametri, veri ve görüntü elde etme, veri analizi, değerlendirme, doğruluk

  Special Measurement Methods in Photogrammetry (Fotogrametride Özel Ölçme Yöntemleri)
  Giriş, Fotogrametrinin mühendislik amaçlı özel uygulama alanları, Röntgen Fotogrametridi, Veri ve görüntü elde etme, veri analizi, değerlendirme, doğruluk, Bilgisayarlı Tomografi, veri ve görüntü elde etme, veri analizi, değerlendirme, doğruluk, Hologrametri, veri ve görüntü elde etme, veri analizi, değerlendirme, doğruluk, Videogrametri, veri ve görüntü elde etme, veri analizi, değerlendirme, doğruluk

  Uzmanlık Alan Dersi   

Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |