Alman Dilbilimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Alman Dilbilimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  ALMAN DİLBİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. Alman Dilbilimi Yüksek Lisans Programı ders ve tez olmak üzere iki aşamadan oluşur. Öğrenciler, kredisiz ADE 690 Alman Dili ve Edebiyatı Semineri (2 0 0) dersinin yanısıra, her yarıyılda en az 12 kredi olmak üzere, toplam 24 kredilik ders almak zorundadır.

  2. Dersler her yarıyılda ilgili program için açılan dersler ile diğer program için açılan dersler arasından seçilir. Zorunlu hallerde güz yarıyılı dersleri bahar yarıyılında, bahar yarıyılı dersleri güz yarıyılında açılabilir. En az 24 kredilik dersi başarıyla tamamlayan adaylar, tez aşamasında danışmanı gözetiminde araştırma yaparak elde ettikleri bilimsel sonuçları bir tez çalışması halinde sunarlar. Yüksek Lisans Tezi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kurulan jüri tarafından kabul edildiği ve aday bunu izleyen sözlü sınavı başardığı takdirde, kendisine Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunca, Alman Dili ve Edebiyatı alanında ("Alman Edebiyatı" ya da "Alman Dilbilimi" belirtilmek suretiyle) "Bilim Uzmanlığı" derecesi verilir.

  3. Burada yer almayan diğer konular için "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" geçerlidir.

  DERS İÇERİKLERİ

  ADE 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  ADE 671 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Dilbilimsel çalışmaların literatür, değerlendirme ve sentez aşamaları tartışılacaktır.

  ADE 672 Dilbilimsel Araştırma Yöntemleri
  Dilbilimsel terimler açıklanacak, seçilecek, değişik konular eşliğinde araştırma yöntemleri gösterilecektir.

  ADE 673 Karşılaştırmalı Dilbilgisi
  Türk ve Alman dilbilgileri değişik düzeylerde karşılaştırılacak, her iki dilin dilbilgisi terimleri örnek modeller üzerinde gösterilecektir.

  ADE 674 Sosyodilbilim
  Dilsel konularla toplumsal veriler arasındaki bağlılar, performans ve kompetans düzeylerini de kavrayacak bir şekilde değerlendirilecektir.

  ADE 675 Dilbilim Tarihi
  Dilbilimin tarih içindeki gelişimi, Antik Çağ'dan 19. yy.'a kadar kesitler halinde ele alınacaktır.

  ADE 676 Modern Dilbilim
  Saussure'le başlayan yeni dilbilim akımları ile Chomsky'nin üretici dönüşümsel dilbilgisi kuramı açıklanacaktır.

  ADE 677 Karşılaştırmalı Anlambilim Çalışmaları
  Sözlükler ve çeviri metinleri üzerinde Türkçe ve Almanca kelimelerin anlam alanları karşılaştırılarak ilgili dilbilim kuramları incelenecektir.

  ADE 678 Çeviribilim ve Çeviri Teknikleri
  Değişik metin türlerinin çeviri sorunları ele alınacaktır.

  ADE 679 İletişim Kuramları ve Yabancı Dil Öğretimi
  İletişim kuramları tarihi gelişimleri içinde ele alınarak yabancı dil öğretimi açısından günümüzde ulaştıkları aşama incelenecektir.

  ADE 680 Psikodilbilim ve Yabancı Dil Öğretimi
  Psikoloji ile dilbilimin kesişme noktaları ele alınacak, yabancı dil öğretimi ile çocuklarda birden fazla anadilin aynı anda öğrenilmesi süreçlerinin psikolojik boyutları üzerinde durulacaktır.

  ADE 681 Uygulamalı Dilbilim ve Yabancı Dil Öğretimi
  Uygulamalı dilbilimin (Pragmalinguistik) günümüzde ulaştığı aşama incelenecek, elde edilen sonuçların yabancı dil öğretiminde uygulanma yöntemleri üzerinde durulacaktır.

  ADE 682 Metindilbilim ve Yabancı Dil Öğretimi
  Değişik metin türlerinin kendilerine özgü içyapı kuralları örnek metinler ele alınarak araştırılacak ve bu kuralların yabancı dil öğrenenlere aktarılma yöntemleri üzerinde durulacaktır.

  ADE 683 Türk-Alman Kültür İlişkileri
  Türk ve Alman toplumları arasında varolan tarihsel, sosyokültürel ve ekonomik ilişkiler üzerinde durulacak ve bu ilişkilerin günümüzde sahip olduğu özellikler ele alınarak, iki toplumun karşılıklı olarak birbirlerini daha iyi anlamasının önündeki engeller ile bu engelleri ortadan kaldırmanın olanakları araştırılacaktır.

  ADE 684 İki Dillilik ve Almanya'daki Türk Varlığı
  Özellikle Almanya'da yetişen gençlerimiz gözönüne alınmak suretiyle, çocukların iki dilli olarak yetişmesinin yol açtığı dilsel ve kültürel sorunlar tartışılacak, Almanya'daki Türk toplumunun karşı karşıya bulunduğu sorunlar dilbilim temelinde ele alınacaktır.

  ADE 685 Sesbilim ve Sesbilgisi
  Almancanın sesbilgisi ve sesbilim özellikleri incelenecek, Türkçenin özellikleri ile karşılaştırılacak ve elde edilen sonuçların yabancı dil öğretiminde kullanılma olanakları üzerinde durulacaktır.

  ADE 686 Dilbilim ve Sibernetik
  Bir göstergeler sistemi olan dil'in aynı zamanda bir sibernetik sistem oluşturduğu noktasından hareket edilerek, dilbilim ile sibernetik arasındaki bağlantının çözümlenmesi yapılacaktır.

  ADE 690 Alman Dili ve Edebiyatı Semineri
  Öğrencileri yüksek lisans tez aşamasına hazırlamak amacıyla, başvuru kaynakları tanıtılacak, kaynaklara ulaşma, bilimsel eserleri okuma ve not alma yöntemleri, manuel ya da bilgisayarlı arşiv çalışmaları, kuramsal ya da uygulamalı araştırma yöntemleri vb. konularda bilgi verildikten sonra tez konusu seçimi ele alınacak, dilbilimi ve edebiyatbilimi alanlarından örnek tez konuları tartışılacaktır. Alman edebiyatından seçilmiş örnekler ile dilbilim kuramlarından bazıları üzerinde model çalışmaları yapılacaktır.

Dilbilim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |