Genetik ve Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Genetik ve Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Programa Katılabilen Meslek Grupları: - Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ziraat, Tıp, Eczacılık ve Veterinerlik gibi fakültelerin ilgili bölümlerinden en az dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış tüm adaylara açıktır.
 • Program tanımları

  Biyoteknoloji Bilim Uzmanlığı Programı nükleik asit yapı ve sentezi, genlerin dizi analizleri ve fonksiyonları, mikroorganizma, bitki ve hayvan hücre kültürleri, hibridoma teknolojisi, immünolojik teknikler, Southern, Northern, Western-blot yöntemleri, radyoizotopların kullanımı, DNA, RNA ve protein izolasyonu, saflaştırılması, karekterizasyonu, hayvan ve bitki hücresi genetik mühendisliği ve nanobiyoteknoloji konularını kapsamaktadır. Deneysel alanlarda sınıf içi eğitimin dışında laboratuvar destekli uygulamalı eğitim, çağın gereklerine uygun insan yetiştirmede çok önemli bir yere sahiptir. Bu program, hem eğitim hem de araştırma-geliştirme amacıyla düzenlenmiş olup, öğrencilere biyoteknoloji ve bununla ilgili moleküler biyoloji, immünoloji, genetik, protein mühendisliği ve nanobiyoteknoloji gibi alanlarda disiplinler arası çalışma şansı vermektedir.
  Program tezli olup süresi en az  4 yarıyıl (2 yıl) dır. Program dili ingilizcedir.

  - Tavsiye edilen ders yükü bir dönemde 4 derstir.
  - Zorunlu derslerini tamamlayan öğrenci tez önerisini sunmaya hak kazanır.
  Toplam Program Saati:
  - Tezli Yüksek lisans programı: En az 21 kredi + Tez çalışması (4 yarıyıl)
  11 x 14 hafta x yarıyıl = 154 saat
  10 x 14 hafta x yarıyıl = 140 saat

  Biyoteknoloji Yüksek Lisans Ders Müfredatı

  Zorunlu Dersler
  BTEC 501     Temel Biyoteknoloji     (4 0 0) 4
  BTEC 510     Biyoteknoloji Laboratuvar Projeleri     (1 0 4) 3
  BTEC 590     Lisansüstü Seminer      (2 0 0) 2
  BTEC 600     Yüksek Lisans Tezi      NC
   
  Seçmeli Dersler
  BTEC 502     Tıbbi ve Klinik Genetik     (3 0 0) 3
  BTEC 503     İleri Moleküler Biyoloji      (3 0 0) 3
  BTEC 504     Farmasötik ve Tıbbi Biyoteknoloji      (3 0 0) 3
  BTEC 505     Mikrobiyoloji     (3 0 0) 3
  BTEC 506     Bitki Biyoteknolojisi     (3 0 3) 4
  BTEC 507     İleri Biyokimya     (3 0 0) 3
  BTEC 509     Farmakogenetik ve Farmakogenomik     (3 0 0) 3
  BTEC 511     Karşılaştırmalı Fizyoloji      (3 0 0) 3
  BTEC 512     Ekoloji     (3 0 0) 3
  BTEC 513     Biyoinformatiğe Giriş     (3 0 0) 3
  BTEC 514     Kanser Genetiği      (3 0 0) 3
  BTEC 515     İmmunogenetik     (3 0 0) 3
  BTEC 516     Nanobiyoteknolojiye Giriş      (3 0 0) 3
  BTEC 517     İmmunobiyoloji     (3 0 0) 3
  BTEC 52x     Biyoteknolojide Özel Konular     (3 0 0) 3
   
  2. YIL
  TEZ ÇALIŞMASI

  DERS İÇERİKLERİ

  BTEC 501 Temel Biyoteknoloji (4 0 0) 3
  Fermantasyon teknolojisi; biyoteknolojide kullanılan bazı temel işlemler; şehir ve endüstri atıksularının özellikleri ve biyolojik arıtma yöntemleri; atıkların değerlendirilmesi ve anaerobik fermantasyonla biyoenerji üretimi, malt ve bira teknolojisi, şarap, sirke teknolojisi, laktik asit fermantasyonu, ekmek mayası üretimi

  BTEC 502 Tıbbi ve Klinik Genetik (3 0 0) 3

  Temel tıbbi genetik, soyağacı analizi, genetik değerlendirmelerde kullanılan metodlar, tıbbi genetikte istatistiki metodlar, topluluklarda gen frekansı, seçim baskısı ve mutasyon hızı, genetik dağılım ve akraba evlilikleri, ayrılma ve ayrılmama analizleri, monogenik ve poligenik özellikler, belirli hastalıkların değerlendirilmesi, kromozomlar ve karyotipleme, klinik sitogenetik, doğum öncesi tanı metodları

  BTEC 503 İleri Moleküler Biyoloji (3 0 0) 3
  Prokaryotik ve ökaryotik gen anlatımı ve bu gen anlatımının kontrolü, gen mühendisliği tekniklerinin moleküler biyoloji ve genetiğe uygulanmaları, bakteri, maya, bitki ve insan genetiği, rekombinasyon, somatik hücre genetiği, klonlama, cDNA ve gen bankaları hazırlanması, mikroarrayler, işlevsel promoter analizleri, transkripsiyon ve translasyon analizleri, gerçek zamanlı PCR teknikleri, FRAP ve FRET analizleri gibi ileri konuların teorik olarak işlenmesi

  BTEC 504 Farmasötik ve Tıbbi Biyoteknoloji (3 0 0) 3
  Bu ders biyoteknolojik tekniklerin ve tedavideki ürünlerin uygulanması, gen tedavisi, gen uygulama yöntemleri, doku mühendisliği, antikor mühendisliği, monoklonal antikorlar, aşılar, serumlar ve ilaç uygulamasını kapsar.

  BTEC 505 Mikrobiyoloji (3 0 0) 3

  Bu ders mikroorganizmaların insanlar ve çevre için önemi üzerine etkilerine yoğunlaşacaktır. Mikroorganizmaların büyümeleri, sınıflandırılmaları, insan ve bitki hastalıklarındaki önemi, suyun ve toprağın mikrop ekolojisi, bakteri genetiği, yiyecek ve endüstriyel teknolojilerde, tarımda, çevre kirliliğinde ve biyoteknolojideki uygulamaları ile incelenecektir. Ayrıca mikrobiyal teknikler, insan genetiği ve biyoetik konuları da ele alınacaktır.

  BTEC 506 Bitki Biyoteknolojisi (3 0 0) 3
  Bitki fizyolojisi, büyüme kontrolü ve hormonlar, bitki doku mühendisliği teknikleri, protoplast kültürler, somatik embriyogenez, transformasyon ve rejenerasyon teknikleri, bitki genetiği ve A. thaliana modifikasyonu, transgenik tohum çalışmaları, tohum üretimi ve kalitesinin arttırılması, biyokütlenin arttırılması, bitki patojenleri ve patojen dirençliliğinin arttırılması, soğuk ve kuraklık direncinin arttırılması, protein, antijen ve antikor üretiminde bitkisel reaktörler

  BTEC 507 İleri Biyokimya (3 0 0)3
  Moleküllerin hayatı, karbonhidratların yapısı ve fonksiyonları, yağlar, proteinler ve nükleik asitler, genetik bilginin akışı, enzimler ve enzim kinetiği, zar yapısı, dinamiği ve fonksiyonu, biyoenerjitiklerin tanıtımı, termodinamik kuralları, ATP ve enerji, hücresel metabolizma ve fermantasyon, glikolizis, TCA döngüsü, oksidatif fosforilasyon, fotosentez, amino asit metabolizması, nükleik asit metabolizması, yağ asidi metabolizması

  BTEC 509 Farmakogenetik ve Farmakogenomik (3 0 0) 3
  Monogenik ve poligenik klinik hastalıklar, insanlarda ilaç metabolizması, farmakodinamik ve ilaç tepkilerindeki farklılıkların tartışılması, genetik polimorfizmler, toplumsal genetik, kalıtıma bağlı ilaç tepkisi değişiklikleri, mikroarrayler ve gerçek zamanlı PCR analizleri, proteom ve genom analizleri ile benzeri tekniklerin ilaç ve sağlık endüstrisine uygulanması, genomik bilgiler ve veritabanları ışığında kişiye özel ilaç tasarımları geliştirilmesi, yeni ilaç hedeflerinin tanımlanması gibi güncel konuların tartışılması

  BTEC 510 Biyoteknolojide Laboratuvar Projeleri (1 0 4) 3
  Yüksek Lisans adaylarının temel laboratuvar ekipman ve tekniklerinde tecrübe kazanmaları amacı ile 3 farklı öğretim üyesinin danışmanlığında 4’er haftalık rotasyon ile yürütecekleri laboratuvar projeleri ve bunların dönem sonunda poster olarak jüri önünde değerlendirilmesini içerir.

  BTEC 511 Karşılaştırmalı Fizyoloji (3 0 0) 3
  Hücre fizyolojisi, hücre içi haberci sistemleri, endositoz, sinir sistemi ve evrimi, kas, solunum, dolaşım, boşaltım sistemlerinin fizyolojileri, özel duyular ve hormonlar.

  BTEC 512 Ekoloji (3 0 0) 3
  Organizmaların biyolojik ve fiziksel çevreleri ile etkileşimleri, ekosistem kavramları, organizmaların çevresel gereksinimleri, sınırlayıcı etkenler, ekosistemlerdeki enerji çevrimleri, biyojeokimyasal çevrimler, popülasyon ekolojisi ve komünite ekolojisinin ilkeleri, bitki entomolojisi.

  BTEC 513 Biyoinformatiğe Giriş (3 0 0) 3
  Biyolojik sekans (DNA, RNA, protein) analizi: hizalama, puanlama matrisleri, sekans benzerliği ve farklılığı, motif tarama; moleküler yapı öngörüsü: RNA ikincil yapı öngörüsü, protein katlanması, protein düğümleme, homoloji modellemesi; fonksiyonel genomik ve proteomik: mikrodizi veri analizi, transkriptomik, SNP ve ekzon dizi analizi, yüksek çıktılı protein profillemesi; patika analizi: ağ modellemesi, grafik teorisi, biyokimyasal ve metabolik patika simulasyonları; bioinformatik araçlar: Internet üzerinde olan biyolojik veri tabanları ve biyolojik veri analizinde kullanılan yazılım araçlarının tanıtılması, bu yazılım ve veri tabanlarına aşinalık sağlanması ve yapımlarında kullanılan prensip ve konseptlerin açıklanması.

  BTEC 514 Kanser Genetiği (3 0 0) 3
  Hücre bölünmesi ve moleküler mekanizması, hücre döngüsü ve düzenlenmesi, onkogenler ve tümör baskılayıcılar, teşhis ve tedavisi. Kansere neden olan virütik, kimyasal ve fiziksel ajanlar, tümör çeşitleri, Embriyonik ve Neoblastik hücrelerin kıyaslanması, kanser hücrelerinin moleküler ve metabolik özellikleri, hücre bölünme döngüsü, ve kanser biyolojisindeki son gelişmeler.

  BTEC 515 İmmunogenetik (3 0 0) 3
  Bağışıklık sisteminin genetiği, otoimmün hastalıklar, tanı, teşhis ve tedavileri, moleküler tanımlamaları ve bu alandaki son gelişmeler.

  BTEC 516 Nanobiyoteknolojiye Giriş (3 0 0) 3
  Bu derste nanoteknoloji dünyasının biyoteknoloji ve biyotıptaki uygulamaları incelenecektir. Nanoteknoloji ve nano fabrikasyon için kullanılan yöntemler, tıbbi ve biyoteknolojik alanlardaki uygulamalar, nanobiyoteknolojinin geleceği ve hastalık tanısında, nano fabrikasyonda, karbon nanotüplerdeki kullanım alanları ile moleküler üretim yolları, nano/moleküler iletişim, moleküler taşınma, self-assembly proses, nano materyallerin biyolojik moleküller ile birleştirilerek hibrit yapıların oluşturulması, nano güç, nano gezinti, nano seviyede manipülasyon ve kontrol, nano robotlar/makineler gibi konuların tıbbi ve biyoteknolojik alandaki uygulamalarını da incelenecektir.

  BTEC 517 İmmunobiyoloji (3 0 0) 3
  Doğal ve kazanılmış bağışıklık, nakledilen ve hücreler aracılığıyla süregelen bağışıklık, B-lenfositlerinin aktivasyonu ve farklılaşması, antikor molekülünün yapısı ve fonksiyonu, antijen-antikor arası ilişkiler, farklılık mekanizması, monoklonal antikorlar, lenfoid sistem, MHC sınırlaması, T-lenfositlerinin aktivasyonu ve farklılaşması, immunolojik tolerans, bağışıklık hastalıkları, hassaslık, ateş, allerji, aşılar, otoimmunite, immun yetersizlik, AIDS.

  BTEC 520-529 Biyoteknolojide Özel Konular (3 0 0) 3
  Öğretim üyesinin kendi özelleştiği ve/veya ilgilendiği alandaki en son gelişmelerin tanıtılması ve tartışılması, alandaki güncel literatürün kritik incelenmesi

  BTEC 590 Lisansüstü Semineri (2 0 2)
  Genetik, moleküler biyoloji, biyomühendislik, biyobilişim gibi alanlarda fakülte, misafir konuşmacı ve lisansüstü öğrenciler tarafından güncel konularda sunulan seminerler ile öğrencilerin bakış açılarının genişletilmesinin yanısıra, öğrenciler tarafından güncel konularda hazırlanacak sunumlar vasıtasıyla konferans ve toplantılarda nasıl sunum yapılacağı konusunda teknik ve pratik çalışmalar

  BTEC 600 Yüksek Lisans Tezi (NC)

Biyomühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |