Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır.
 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Zorunlu Dersler
  Numerical Techniques for Engineering Problems
  Mühendislikte Matematiksel Yöntemler
  Gemi Yapı Analizi    
  Gemi Makina Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu
  Uzmanlık Alan Dersi    
  Seminer
  Applied Experimental Methods in Naval Architecture
  Production Planning and Shipyard Information Systems    
  Hydrodynamics of Floating Bodies
  Uzmanlık Alan Dersi    
  Seminer    

  Seçmeli Dersler

  Aerodynamics and Hydrodynamics of Sailing and Motor Yachts    
  Guidance and Control of Ocean Vehicles    
  Simulation and Modeling in Ship Production    
  Gemilerin Yapısal Stabilitesi    
  Boundary Element Methods in Ship Hydrodynamics    
  Boundary Element Methods in Ship Hydrodynamics    
  Gemi Pervanelerinin Hidrodinamiği    
  Gemilerde Endüstriyel Hidrolik Teknolojisi
  Küçük Teknelerin Yapısal Dizayn ve Malzemeleri    
  Makina Dairesinde Gürültü ve Titreşim Analizi    
  Introduction to Turbulence and Turbulence Models    
  New Directions in Ship Stability and Safety
  Marine Diesel Engines Simulation and Control

  Ders İçerikleri

  Numerical Techniques for Engineering Problems  (Mühendislik Problemleri için Sayısal Teknikler)
  Giriş, duyarlılık analizi. İnterpolasyon. Sonlu farklarla türev. Sayısal integrasyon (has olmayan, tekil ve hızla salınan integraller). Matris hesaplamaları (direk yöntemler, ayrıştırma, iteratif yöntemler). Sıradan diferansiyel denklemler için yaklaşık çözümler (Euler metodu, yüksek mertebeden Runge-Kutta formülleri). Kismi diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri; parabolik (kapalı ve açık yöntemler, sonlu fark formülleri, 2 ve 3-boyutlu denklemler), eliptik (Jacobi, Gauss-Seidel iterasyonu, PSOR, LSOR ve ADI yöntemleri), hiperbolik (açık ve kapalı formüller, çok-basamaklı teknikler, lineer ve lineer olmayan problemlere uygulamalar, TVD formülasyonları). Sonlu hacimler yöntemi. Veri değerlendirmede istatistiksel yöntemler, Fourier dönüşümü ve FFT. Matematiksel programlamada başlıca yöntemler.
   
  Mühendislikte Matematiksel Yöntemler
  Mühendislikte matematiksel ve deneysel modelleme. Tansör analizi. Fonksiyonellerin ekstremumu ve varyasyonel hesapta yaklaşık direkt yöntemler (Euler'in sonlu farklar yöntemi ile Ritz ve Kantorovich yöntemleri). Ağırlıklı artıklar yöntemleri (En küçük kareler, Kollokasyon, Galerkin, Moment, Alt bölge, Sonlu elemenlar ve Sınır elemanları yöntemleri) ve değişkenlere ayırma yöntemi. Klasik/PLK pertürbasyon yöntemleri. Integral denklemler. Sonlu farklar yöntemi.

  Gemi Yapı Analizi    
  Yükler, davranışlar. Gemi kirişinin davranış analizi. Matris metodların çerçeve ve ızgara yapısına uygulanması. Sonlu eleman metodunun temelleri. Levha eğilmesi. Ortotropik levha eğilmesi. Burkulma. Stifnerlenmiş panellerin burkulması. Plastik çerçeve analizi. Lineer-elastik ve elastik-plastik kırılma mekaniği. Yorulma. Zorlanmış titreşimler, modal analiz, frekans-davranış yöntemi.

  Gemi Makina Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu

  Mühendislik açısından karar verme mantığı, çalışabilir ve optimum sistem kavramı, termodinamik açıdan modelleme ve tasarım analizi, ısı geçişi açısından modelleme ve analiz, mühendislik ekonomisi, termo-ekonomik analiz, optimizasyona dönük mühendislik tasarım problemlerinde matematiksel modelleme, ısıl sistemlerin tarifi ve modellenmesi, optimizasyon, Lagrange çarpanları, araştırma metodları, geometrik programlama, lineer programlama, uygulamalı problemlerin çözüm yaklaşımları

  Uzmanlık Alan Dersi    
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Applied Experimental Methods in Naval Architecture (Gemi Mühendisliğinde Uygulamalı Deneysel Teknikler)
  Mühendislikte ölçüm prensipleri, ölçümde istatistiksel metotlar, ölçüm hataları, kalibrasyon, sinyal şartlandırma, benzerlik, uzaklık, hareket, basınç, akış, hız, ivme, seviye, strain, kuvvet, sıcaklık ölçümleri, akım görüntüleme, dinamometre prensipleri, bilgisayar destekli veri toplama, dijital sinyal analizi, uygulamalı ölçüm projesi.

  Production Planning and Shipyard Information Systems (Üretim Planlama ve Tersane Bilişim Sistemleri)
  1) Giriş, Üretim Planlama, Tersane Organizasyonu ve Bilişim Sistemi kavramları, 2) Sistem ve Modelleme kavramları, 3) Gemi üretim planlama ve kontrol teknikleri, Gemi üretimi prosesi, 4) Bilgisayar destekli yönetim kavramı, yönetim bilişim sistemleri 5) Tersanelerde bilgisayar destekli yönetim için sistem seçimi 6) Yönetim sistemlerinin tasarım ve uygulamalarından örnekler, 7) Vaka çalışması 1 & 2, 8) Öğrenci sunumları 1&2.
  İngilizce İçeriği

  Hydrodynamics of Floating Bodies (Yüzen Cisimlerin Hidrodinamiği)
  Giriş. Gemi hidrodinamiğinde temel fiziksel olgular. Viskoz akışın prensipleri: kütle ve momentumun korunumu. Mükemmel akışkan hareketi; rotasyonel olamyan akış ve hız potansiyeli, sabit ve hareketli cisimler, Green teoremi ve tekillik dağılımları. Dalgalar ve dalga etkileri: lineerleştirilmiş serbest su yüzeyi problemi, lineer olmayan etkiler, gemi dalgaları, sönüm kuvveti ve eksu kütlesi, dalgalar arasında yüzen cisimlerin hareketleri. Narin gemilerin hidrodinamiği.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Aerodynamics and Hydrodynamics of Sailing and Motor Yachts (Yelkenli ve Motoryatların Hidrodinamiği ve Aerodinamiği )
  Yat dizaynı presnsipleri, yat tipleri. Yelkenli tekne formları, Salma ve dümen dizaynı; Yelkenli tekne hidrostatik ve stabilitesi; Yelkenli teknelerde direnç ve yanal kuvvet; Meyil ve sürüklenme açısının etkisi; Yelken Aerodinamiği: Kaldırma kuvveti, İndükleme direnci, aerodinamik kuvvet merkezi; Yelkenler arası girişimler; Yelkenli teknede balans; Yelkenli teknelerde peformas hesabı; Yelkenli yatların denizciliği; Yelkenli tekne testleri.

  Motoryat tekne formları; Yarı kayıcı tekneler, Kayıcı tekneler; Kayma teorisi, Savitsky metodu; Takıntı dizaynı: trim kanatları ayna siğilleri, serpinti trizleri, şaft braketleri ve skegler. Gelişmiş deniz taşıtları: SWATH, Çoktekneler, Hava yastıklı tekneler, Ayaklı tekneler, WIG

  Guidance and Control of Ocean Vehicles  (Gemi ve Deniz Taşıtlarının Yönlendirilmesi ve Kontrolu)
  Deniz Taşıtlarının Modellenmesi. Çevresel Etkiler - Rüzgar kaynaklı dalgalar, Rüzgar ve Deniz Akıntıları . Sualtı Taşıtlarının Kararlılığı ve Kontrolu. Gemilerin Dinamik Stabilitesi. Gemilerin Otomatik Kontrolu . Hız Kontrolu. Rota Kontrolu. Dümen-Yalpa Kararlılaştırılması. Dinamik Gemi Konumlandırma Sistemleri. Yüksek Süratli Teknelerin Kontrolu.

  Simulation and Modeling in Ship Production (Gemi İmalatında Modelleme ve Benzeşim Uygulamaları )
  Giriş, İmalat sistemleri analizi, İmalat sistemlerinin tasarım ve değerlendirme metotları. Sistem ve modelleme kavramları. Gemi üretiminde üretim planlama ve kontrol teknikleri, Gemi üretimi prosesi. Gemi üretimi sistemlerinin benzeşimle modellenmesi: Benzeşim, Problemin tanımlanması, Sistemin tanımlanması, veri toplama, model kurma, modelin doğrulanması ve gerçeklenmesi. Deneysel dizayn, karar modelleri ve karar desteği. Çıktı analizi, dökümantasyon. Vaka çalışması 1 & 2. Öğrenci sunumları 1&2.    

  Gemilerin Yapısal Stabilitesi    
  Tasarım koşulları, göçme durumunda sınır koşulları, kurallar ve referanslar. Artık gerilmelerin ve geometrik düzensizliklerin burkulma kapasitesine etkisi. Plakların gerilme kuramı. Plakların gerilme doğrusu kuramı. Çerçeve ve kiriş - kolonların burkulması. Desteklenmiş levhaların tek ve çok eksenli gerilme durumlarında burkulması. Levha kiriş ve kutu kirişlerin kritik üstü durumlardaki davranışı. Desteklenmiş silindirik kabukların burkulması.

  Boundary Element Methods in Ship Hydrodynamics (Gemi Hidrodinamiğinde Sınır Elemanları Yöntemleri )
  Giriş, Sınır Elemanları Nedir?, Nerelerde Uygulanırlar?, Avantaj ve Dezavantajları;
  İlgili Akışkanlar Mekaniği Temellerinin Gözden Geçirilmesi, Hız, Basınç, Kayma Gerilmeleri, Kütle, Momentum Korunumu, Bünye Denklemleri, Navier-Stokes Denklemleri, Potensiyel Akım Teorisi, Bernoulli Denklemi, Kaldırıcı Yüzeyler, Kutta Şartı;
  Akışkanlarda Sınır Elemanları Yöntemlerinin Formülasyonu Green teoremi ve özdeşliği, Neumann ve Dirichlet Tipi Sınır Koşulları, Hız ve Potansiyel Formülasyonları, Girdap-Duble Denkliği, Panellere Ayrıklaştırma, Sınırlarda Tekillik Dağılımı, Galerkin-Kollokasyon Yaklaşımı, Düşük-Yüksek Mertebeden Yöntemler, Sınırda Süreksizlikler, Hidrofoil İzler Kenarı, Değişik Kutta Şartı Uygulamaları, Hata Analizi;
  Uygulamalar, İki Boyutlu Kaldırıcı Olan ve Olmayan Yüzeyler Etrafındaki Akım, Serbest Yüzeyler, Kavitasyon, Dinamik Sınır Koşulları, Lineer Olmayan Yaklaşımlar, İz Büzülmesi, Sayısal Stabilite, Daimi Olmayan Akım Uygulamaları;
  Diğer Başlıklar, Viskoz-Viskoz Olmayan Etkileşim, Sonlu Elemanlar-Sınır Elemanları Birleşimi, Stokes Akımları.

  Boundary Element Methods in Ship Hydrodynamics (Gemi Hidrodinamiğinde Sınır Elemanları Yöntemleri)

  Gemi Pervanelerinin Hidrodinamiği
  Kaldırıcı Yüzey Hidrodinamiğinin Temelleri, İki ve Üç Boyutlu Kanat Teorisi, Kaldırıcı-Hat, Kaldırıcı-Yüzey ve Girdap-Kafes Yöntemleri, Pervanelerin Kaldrıcı-Hat ve Yüzey Yöntemleri ile Temsili, Panel Yöntemleri, Viskoz Etkiler, Daimi Olmayan Hidrofoil ve Pervane Hesap Yöntemleri, Kavitasyon ve Süperkavitasyon, Serbest Su Yüzeyi ile Kavitasyon arasındaki Etkileşimler.

  Gemilerde Endüstriyel Hidrolik Teknolojisi
  Hidrolik Boru ve hortumlar, borularda meydana gelen sürtünme kayıplarının hesabı ve ilgili matematik formülasyonlar. Hidrolik silindirler, Contalar ve pompalar, yön basınç ve döndürme valfleri. Hidrolik bağlantıların hesap yöntemleri, Hidrolik hareket ve kontrol diagramları, kavitasyon olayı ve gerekli önlemler. Gemilerde kullanılan pompalar, türbinler ve valfler. Bu sistemlerin gemilerde uygulama alanları.

  Küçük Teknelerin Yapısal Dizayn ve Malzemeleri  
   
  Giriş. Yorulma ve kompozit malzeme üzerindeki çevre etkileri. Takviyeler ve takviye-matris ara yüzeyi. Metalik matrisli kompozitler. Polymer matrisli kompozitler. Bir laminanın elastik özellikleri. Ortotropik laminanın mekaniği. Tek yönlü kompozit ve laminaların rijitliği. Tek yönlü kompozitlerin mikromekaniği. Anizotropik panellerin dizaynı. Kompozitlerin sonlu eleman analizi. Kompozit malzemelerin kırılma mekanizmaları. Deplasman teknesi dizaynı. Dinamik destekli tekne dizaynı. Sandviç yapıların dövünme ve darbe yükleri karşısında davranışı.

  Makina Dairesinde Gürültü ve Titreşim Analizi
  Mekanik titreşimler ve ses dalgaları ; esasların tanıtılması, katı cisimlerle ses dalgalarının etkileşimi, gürültü ve titreşim ölçümü ve kontrol altına alınma işlemleri, titreşim ve gürültü sinyallerinin analizi, gürültü ve titreşim açısından istatistiksel enerji analizi, serbest ve zorlanmış titreşimlerde spektral yöntemler, özdeğer ve sınırdeğer problemleri, kısıtlanmış sistemlerin dinamiği, boru içi akışta gürültü ve titreşim, örnek problemler ve çözümleri.    

  Introduction to Turbulence and Turbulence Models    
  Türbülansın fiziksel tanımı, türbülans modellerinin gelişimi, kapanma problemi (Reynolds ortalama, türbülünsın ölçekleri), cebrik modeller (karışma uzunluğu, KU'nun yeni varyasyonları, duvarla sınırlı akışlara uygulamalar), bir ve iki denklemli modeller, sıkıştırılabilirliğin etkileri (zaman dahilinde), Boussinesq yaklaşımının ötesi (Stres Transport Modelleri), nümerik kısıtlar (katılık, sınırlardaki sayısal doğruluk, parabolik ilerleme metodları, blok kapalı metodlar, yakınsama ve kafes duyarlılığı), yeni ufuklar (DNS, LES, kaos) .

  New Directions in Ship Stability and Safety (Gemi Stabilitesi ve Güvenliğinde Yeni Akımlar )
  Gemi stabilitesinin tanımı ve gelişimi. Stabilitede kullanılan lineer olmayan yöntemlerin gözden geçirilmesi : Harmonik denge yöntemi, ağırlıklı artıklar yöntemi, Lyapunov yöntemi, Melnikov yöntemi vb. Gemilerin dinamik stabilitesi ve alabora olmasının gözden geçirilmesi. Yaralı stabilite kavramı ve gemiler için önemi. Ro-ro gemilerinin stabilitesi ve olasılıklı yaralı stabilite hesabı. Yeni getirilen Stockholm Anlaşması ve benzeri kuralların gemi stabilitesine uygulanması. Yeni jenerasyon tankerlerin stabilitesinin incelenmesi. Özel tipte gemilerin stabilitesi. Gemi ve çevre güvenliği ile ilgili yeni kural ve yönetmeliklerin irdelenmesi.

  Marine Diesel Engines Simulation and Control (Gemi Diesel Motorları Simülasyon ve Kontrolu )
  Termodinamik bazlı diesel motor modelleri: sanki-daimi, doldurma-boşaltma, karakteristikler metodu. Bir diesel motor simülasyon modelinin geliştirilmesi: hava ve egzost manifoldlarındaki süreksiz gaz akışı, silindir gaz değişimi, yanma, ısı transferi, türboşarjer, yakıt pompası, guvernör alt eleman modelleri. Türboşarjer ve motor dinamik modelleri. Simülasyon programları kullanılarak uygulamalar.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |